Хэвлэх DOC Татаж авах

/НЗД-ын 2018 оны А/227 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны

523 дугаар захирамжийн хавсралт

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

  

Дугаар....

 

Нийслэлийн Засаг даргын 200 ... оны .... дугаар захирамжийг үндэслэн ..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................нь нийслэлийн.....................дүүрэг, ......................дугаар, хороо,............................................ гудамжинд байршилтай нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгө болох................................ ..........................................................барилгад.........................../......................................................................./ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн болохыг батлаж .......... оны .......сарын.............өдөр гэрчилгээ олгов.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Өмчийн харилцааны газрын дарга.......................................                                                          

                                                                                                                                                 Комиссын дарга .....................................

 

 

 

 

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Хөрөнгө оруулалтаас тооцсон элэгдэл.

 

Он

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /төгрөгөөр/

Жилийн элэгдэл

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

/жилийн эцсийн үлдэгдэл төгрөгөөр/

Тэмдэглэл хөтөлсөн

/Гарын үсэг/

%

Хэмжээ

/төгрөгөөр/

1

200..

 

 

 

 

 

2

200...

 

 

 

 

 

3

200...

 

 

 

 

 

4

200...

 

 

 

 

 

5

200...

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулагч өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэл.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Бусад тэмдэглэл

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Жич: Барьцаалж үл болно.