Хэвлэх DOC Татаж авах

 

Уул уурхайн сайдын

2014 оны 202 дугаар тушаалын

гуравдугаар хавсралт

 

Хайгуулын хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, төсөв

Хайгуулын жил

Хайгуулын ажлын нэр, төрөл

Ажлын доод хэмжээ

Зардал (ам.доллар)

1 дэх жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг дэх жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

2 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоёр дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

3 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурав дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

4 дэх жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөрөв дэх жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

5 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тав дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

6 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зургаа дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

7 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долоо дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

8 дахь жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найм дахь жилийн хайгуулын ажлын нийт зардал

 

Нийт зардал