Хэвлэх DOC Татаж авах
Уул уурхайн сайдын 2014 оны 202 дугаар тушаалын долоодугаар хавсралт
                             
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ 
                             
                             
д/д Сонгон шалгаруулалтын                үнэлгээний үзүүлэлтүүд Үнэлгээ хийх аргачлал Үнэлгээ хийх итгэлцүүр, өгөх дээд оноо Захилагч .... Захилагч .... Захилагч .... Захилагч .... Захилагч ....
Санал Дундаж оноо Санал Дундаж оноо Санал Дундаж оноо Санал Дундаж оноо Санал Дундаж оноо
1 Ашигт газрын тосны            Монгол улсын Засгийн газарт ногдох хувь            /Хуулийн 17.3.1 заалт/ Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррельтай тэнцүү буюу түүнээс бага бол 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө -                    
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррелиас  их 10000 баррельтай тэнцүү бол 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө -                    
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 10000 баррелиас  их 15000 баррельтай тэнцүү бол 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө -                    
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 15000 баррелиас  их бол 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө -                    
Дундаж оноо -                    
2 Нөөц ашигласны төлбөрийн хувь (% )                                                         /Хуулийн 17.3.2 заалт/ 5-15 хувь байна.                                       /Хуулийн 31.1 заалт/ 5% бол 0 оноо, 5%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлнэ -                    
3 Өртөгт газрын тосны хязгаарын хувь              /Хуулийн 17.3.3 заалт/ 40 хүртэл хувь байна. /Хуулийн 32.3 заалт/ 40% бол 0 оноо, 40%-иас доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлнэ -                    
4 Хайгуул (ашиглалт)-ын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /Хуулийн 17.3.4 заалт/ Хайгуул (ашиглалт)-ын хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, төсөв /Хуулийн 20.2.6 заалт/ Журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу хийж гүйцэтгэх ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд үндэслэн  ..... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
Захиалагчийн техник, тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн чадварыг дараах үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр  нь үнэлэх                                    /Хуулийн 20.2.4 заалт/ Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага бол ..... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны мэргэжлийн бус байгууллага боловч хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагатай түншлэл бол  ..... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны мэргэжлийн бус байгууллага боловч хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах талаар гэрээ, санамж бичиг байгуулсан бол .... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
Хайгуул (ашиглалт)-ын ажилд зарцуулах хөрөнгийн баталгаа                                          /Хуулийн 20.2.5 заалт/ Журмын нэгдүгээр хавсралтын 6-д заасан баримт бичгийн хүрээнд захиалагчдийг хооронд нь харьцуулан ..... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
Нийт оноо                      
5 Байгаль орчны нөхөн сэргээлтэд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ                      /Хуулийн 17.3.5 заалт/ Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө, зарцуулах  хөрөнгийн  хэмжээнд үндэслэн захиалагчдыг хооронд нь харьцуулан ..... хүртэл оноо 0 - ... хүртэл                    
6 Сургалтын урамшууллын хэмжээ                                 /Хуулийн 17.3.6 заалт/ Жил бүр төлөх мөнгөн дүн Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
7 Гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.7 заалт/ Гэрээнд гарын үсэг зурснаар төлөх 1 удаагийн мөнгөн дүн Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
8 Олборлолт эхэлсний урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.8 заалт/ Олборлолт явуулж эхэлснээр төлөх 1 удаагийн мөнгөн дүн Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
9 Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.9 заалт/ Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррелиас их  тохиолдолд Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 10000 баррелиас их тохиолдолд Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 15000 баррелиас их тохиолдолд  Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
Дундаж оноо -                    
10 Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.10 заалт/ Жил бүр төлөх мөнгөн дүн Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
11 Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг /Хуулийн 17.3.11 заалт/ Жил бүр төлөх мөнгөн дүн Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ ....... ам.доллар тутамд ... оноо                    
12 Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл                                                     /Хуулийн 17.3.12 заалт/ Саналын ач холбогдлыг харгалзан ... хүртэл оноогоор үнэлгээ өгнө 0 - ... хүртэл                    
  НИЙТ ОНОО (1-12) - - - -   -   -   -   -  
  ЭЗЛЭХ БАЙР - - - -   -   -   -   -  
                             
                             
  Үнэлгээний хорооны дарга:     гишүүн ……………         /........................................../    
  Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга:     гишүүн ……………         /........................................../    
  Үнэлгээний хорооны гишүүд:     гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
        гишүүн ……………         /........................................../    
                             
                             
..... оны ..... дугаар сарын .....