Хэвлэх DOC Татаж авах

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын даргын 2014 оны
А/226 дугаар тушаалын II хавсралт

Хар өнгийн бэхээр гаргацтай, үнэн зөв бөглөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ХУУДАС

 

 

Овог                                                             

Эцэг (эхийн) нэр                                                                                   

Өөрийн нэр                                                                   

 

 

  

4 см х 6 см

Зураг

 1. Овог нэр (паспортад бичигдсэнээр)

________________________________________________________________________

 

2. Төрсөн газар, огноо

_______________________________________________________________________

 

3. Иргэний харьяалал

________________________________________________________________________

4. Яс, үндэс

5. Хүйс

6. Боловсрол, мэргэжил (хаана, ямар сургуулийг хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн)

________________                                                                                                                       
 

________________________________________________________                                                 

                                                                                                                                

7. Ажил эрхлэлтийн байдал (хаана, ямар байгууллагад хэдээс хэдэн онд ямар ажил хийж байсан, одоо ямар ажил хийж байгаа)

________________                                                                                                                       
 

________________________________________________________                                                  

                                                                                                                                

8. Ам бүлийн байдал (иргэний харьяалал, овог нэр, төрсөн огноо, оршин суугаа газар)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Шүүхээр шийтгэгдэж байсан эсэх (шийтгэгдэж байсан бол ямар ял шийтгэл хүлээж байсан)

___________________________________________                                                                                                   _____________________________

10. Монгол Улсын харьяат болох шалтгаан

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

 

11. Таныг дагалдаж таны гэр бүлийн гишүүн Монгол Улсын харьяат болох эсэх

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

12. Монгол Улсад анх ирсэн огноо, зорилго

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

13. Таны төрөл садан Монгол Улсад амьдардаг эсэх (таны хэн болох, хаана амьдардаг)

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

14. Амьжиргааны эх үүсвэр

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

15. Байнга оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг

_                                                                                              _______________                                                                                                                       

 

Миний хамт Монгол Улсын харьяат болох

 18-аас доош насны хүүхэд

 

 

Овог нэр

 

Хүйс

 

Төрсөн газар, он сар, өдөр

 

Ургийн холбоо

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Мэдүүлгийн хуудсыг үнэн зөв бичсэн __________________________________

                                

20...оны ... сарын ...өдөр

                                                                     

 

 

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын даргын 2014 оны

А/226 дугаар тушаалын III хавсралт

 

Хар өнгийн бэхээр гаргацтай, үнэн зөв бөглөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛАА СЭРГЭЭН

ТОГТООЛГОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ХУУДАС

Овог_                                                                                              __

Эцэг (эхийн) нэр                                                                                 

Өөрийн нэр                                                                                          

 

 

4 см х 6 см

Зураг

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

1. Овог нэр (паспортад бичигдсэнээр)

________________________________________________________________________

 

2. Төрсөн газар, огноо

_______________________________________________________________________

 

3. Иргэний харьяалал

________________________________________________________________________

 

4. Яс, үндэс

 

________________________________________________________________________

5. Хүйс

 

 

6. Боловсрол, мэргэжил (хаана, ямар сургуулийг хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Ажил эрхлэлтийн байдал (хаана, ямар байгууллагад хэдээс хэдэн онд ямар ажил хийж байсан, одоо ямар ажил хийж байгаа)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Ам бүлийн байдал (иргэний харьяалал, овог нэр, төрсөн огноо, оршин суугаа газар)

____________________________________________________________________________

9. Шүүхээр шийтгэгдэж байсан эсэх (шийтгэгдэж байсан бол ямар ял шийтгэл хүлээж байсан)

________________________________________________________________________

10. Гадаадад улсад ямар зорилгоор хэдэн жил амьдарсан

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Монгол Улсын иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох болсон шалтгаан

________________________________________________________________________

12. Таныг дагалдаж таны гэр бүлийн гишүүн Монгол Улсын харьяат болох эсэх

________________________________________________________________________

13. Амьжиргааны эх үүсвэр

________________________________________________________________________

14. Байнга оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг

_______________________________________________________________________

                               

Миний хамт Монгол Улсын харьяат болох

18-аас доош насны хүүхэд

 

 

Овог нэр

 

Хүйс

 

Төрсөн газар, он сар, өдөр

 

Ургийн холбоо

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Мэдүүлгийн хуудсыг үнэн зөв бичсэн ____________________________________

                                

20...оны ... сарын ...өдөр

 

 

 

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын даргын 2014 оны

А/226 дугаар тушаалын IV хавсралт

 

 

Хар өнгийн бэхээр гаргацтай, үнэн зөв бөглөнө

 

 

    МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТААС ГАРАХ 

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ХУУДАС

Овог_________________________________

Эцэг (эхийн) нэр_______________________________________

Өөрийн нэр_______________________________________

 

4 см х 6 см

Зураг

1.Овог , нэр (иргэний үнэмлэхэд бичигдсэнээр)

________________________________________________________________________

 

2. Төрсөн газар, огноо

________________________________________________________________________

 

3. Регистрийн дугаар

________________________________________________________________________

 

4. Хүйс

_______________________________________________________________________

5. Яс, үндэс

________________________________________________________________________

6. Боловсрол, мэргэжил (хаана, ямар сургуулийг хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Ажил эрхлэлтийн байдал (хаана, ямар байгууллагад хэдээс хэдэн онд ямар ажил хийж байсан, одоо ямар ажил хийж байгаа)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Ам бүлийн байдал (иргэний харьяалал, овог нэр, төрсөн огноо, оршин суугаа газар)

________________________________________________________________________

9. Шүүхээр шийтгэгдэж байсан эсэх (шийтгэгдэж байсан бол ямар ял шийтгэл хүлээж байсан)

_______________________________________________________________________

10. Монгол Улсын харьяатаас гарахыг хүссэн шалтгаан, харьяат болох хүсэлтэй улс

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Харьяат болох улсын урьдчилсан зөвшөөрөл авсан огноо, хүчинтэй хугацаа

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Таныг дагалдаж таны гэр бүлийн гишүүн Монгол Улсын харьяатаас гарах эсэх

________________________________________________________________________

13. Эх орондоо үлдэж буй эцэг эх , эхнэр/нөхөр, хүүхэд хэний асрамжинд байх

________________________________________________________________________

14. Монгол Улсын харьяатаас гарахыг эцэг эх, эхнэр /нөхөр/, хүүхэд зөвшөөрч байгаа эсэх

________________________________________________________________________

15. Байнга оршин суугаа улс, хотын нэр, хаяг, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг

________________________________________________________________________

16. Монгол Улсад холбоо барих хүн, утасны дугаар

________________________________________________________________________

 

 

 

Миний хамт Монгол Улсын харьяатаас

гарах 18-аас доош насны хүүхэд

 

 

 

Овог нэр

 

Хүйс

 

Төрсөн газар,

он сар, өдөр

 

Ургийн холбоо

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                

 

 

Мэдүүлгийн хуудсыг үнэн зөв бичсэн _________________________________

                                  

                                                  20...оны .. сарын ...өдөр