Хэвлэх DOC Татаж авах

/ИХШХЕГазрын даргын 2016-06-10-ны А/284 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

 

Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал

эрхлэх газрын даргын 2010 оны

А/429 тоот тушаалын хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛС ХУВИЙН ХЭРГЭЭР

ЗОРЧИХ УРИЛГА ОЛГОХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол Улсад гадаадын иргэнийг хувийн хэргээр урих Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн (цаашид "гадаадын иргэн" гэх)-ий хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга (цаашид "урилга" гэх) олгох үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.

1.2.Урилга нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу гадаадын иргэнд Монгол Улсын виз олгох үндэслэл болно.

1.3.Энэхүү журам нь Монгол Улсын олон улсын гэрээний заалтыгхөндөхгүй.

1.4.Урилгыг Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар (цаашид "Газар" гэх), түүний орон нутаг дахь Албад олгоно.

Хоёр. Уригч, уригдагч тэдний эрх, үүрэг

2.1.Уригч гэж Газраас энэ журмын дагуу урилга авахаар хүсэлт гаргаж байгаа болон урилга авсан хүнийг, уригдагч гэж уригдахаар хүсэлт гаргагч болон уригчаас өөрт нь илгээсэн урилгыг хилийн чанадад байхдаа хүлээн авсан гадаадын иргэнийг ойлгоно.

2.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа дор дурдсан этгээд уригч байх эрх эдэлнэ:

2.2.1.Монгол Улсын 18 насанд хүрсэн иргэн;

2.2.2.Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч 18 насанд хүрсэн гадаадын иргэн.

2.3.Уригч нь гадаадын нэг иргэнийг жилд нэг удаа урих, уригдагч нь хувийн урилгаар жилд нэг удаа уригдах эрхтэй.

2.4.Газрын төвийн зөвшөөрлөөр урилга хүсэгч жилд нэг гэр бүлийн гишүүд болон шаардлагатай тохиолдолд гадаадын хэд хэдэн иргэнийг хамт урьж болно.

2.5.Уригч дараах үүрэг хүлээнэ.

2.5.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль топгоомжийг сахин биелүүлэх, уригдагчийг Монгол Улсад байх хугацаанд түүний аюулгүй байдлыг хариуцах, Монголын ард түмний уламжлал, зан заншлыг хүндэтгэн сахиулах , визийн хугацаанд нь буцаах,

2.5.2.хувийн урилгаар 31-90 хүртэл хоногоор ирсэн түр ирэгч гадаадын иргэнийг Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор Газарт бүртгүүлэх.

2.6.Уригдагч нь уригчаас илгээсэн урилгыг хүлээн авч Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт холбогдох бичиг баримтын хамт бүрдүүлэн виз авах хүсэлтээ гаргана.

2.7.Уригдагч Монгол Улсад байх хугацаандаа дараахь үүрэг хүлээнэ.

2.7.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх, Монголын ард түмний уламжлал, зан заншлыгхүндэтгэх;

2.7.2.визийн байх хугацаандаа буцах;

2.7.3.хуульд заасан бусад.

2.8.Дор дурьдсан гадаадын иргэн уригдагч байх эрх эдлэхгүй.

2.8.1.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр;

2.8.2.уригдагч гадаадын иргэн нь уригч хувийн урилга олгох хүсэлт гаргахаас өмнө 3 сарын хугацаанд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан зөрчил гаргаж захиргааны шийтгэл хүлээсэн.

Дөрөв. Урилга авах хүсэлт гаргах, түүнийг хүлээн авч шийдвэрлэх

4.1.Уригч нь уригдах гадаадын иргэнийг хугацаанд нь нутаг буцаах, хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй байх талаар баталгаа гарган, уригдагчийн байнга оршин суудаг хаягийн мэдээлэл болон дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж хүсэлтээ гаргана.

4.1.1.уригчийн иргэний үнэмлэх, Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх, гадаад паспорт, паспортыг орлох хууль ёсны баримт бичиг;

4.1.2.уригдах гадаадын иргэний гадаад паспорт, паспортыг орлох хууль ёсны баримт бичгийн хуулбар;

4.1.3.уригдагчийн Монгол Улсад байх зайлшгүй шаардлагатай зардлыг бүрэн хариуцах боломжтойг нотолсон Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-т заасан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин өсгөсөнтэй тэнцэх хэмжээний санхүүгийн баталгаа.

4.2.Уригч нэг гэр бүлийн хэдэн гишүүнийг урихдаа санхүүгийн баталгааг нэг хүнээр тооцон гаргана.

4.3.Уригчийн бүрдүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авсан мэргэжилтэн дараах мэдээллийг шалган урилга олгох үндэслэлтэй эсэхийг тогтооно.

4.3.1.уригч нь энэ журмын 2.2, 2.3-д заасан уригч байх эрхтэй эсэх;

4.3.2.уригдагч нь энэ журмын 2.3, 2.8-д заасан уригдагч байх эрхтэй эсэх

4.3.3.уригч нь өмнө нь урьсан гадаадын иргэнээ визийг хугацаанд нь буцааж байсан эсэх;

4.3.4.уригч нь уригдагчийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч байгаа эсэх.

4.4.Шаардлагатай тохиолдолд зарим гадаад орны иргэнд хувийн урилга олгохдоо хууль хяналтын байгууллагаас санал авч шийдвэрлэнэ.

4.5.Урилга олгогчоос урилга олгохоос татгалзсан тохиолдолд шалтгааныг тайлбарлах үүрэг хүлээхгүй.

4.6.Урилгыг 30 хүртэл хоногоор олгоно.

4.7.Монгол Улсын иргэний гадаад улсын харьяат гэр бүлийн гишүүнд урилгыг 90 хүртэл хоногоор олгож болно.

4.8.Урилга нь урилга бичигдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

4.9.Урилга олгогчоос урилга олгохоор зөвшөөрсөн тохиолдолд урилга захиалах мэдүүлгийн хуудас бөглүүлж, урилгын хураамжийг төлүүлэн урилга олгох үйлчилгээг ажлын 5 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 1 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

4.10.Урилгад Газрын даргаас эрх олгогдсон албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулна.

4.11.Энэ журмын 2.2.1-д заасан иргэн гадаадын иргэнийг урихдаа санхүүгийн баталгааг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гаргаж чадахгүй болсон тохиолдолд Газар хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж болно.

Тав. Бусад асуудлын талаар

5.1.Орон нутаг дахь Албад нь олгосон урилгын бүртгэлийг хөтөлж, уригч, уригдагчийн тухай мэдээг сар бүрийн 5-ны дотор Газарт хүргүүлнэ.

5.2.Урилгын загварыг Газрын дарга батална.