Хэвлэх DOC Татаж авах

/УУХҮС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

Уул уурхайн сайдын 2015 оны

01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн

                                                                                                           15 тоот тушаалын хавсралт

 

 

Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 

Үйлчилгээний төрөл

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

1

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаарыг цахим хэлбэрээр олгох

/14 хоног нэвтрэх эрх /

 

500 000

2

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаарыг цахим хэлбэрээр олгох

/60 хоног нэвтрэх эрх /

 

2 000 000

3

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, түүний эрх олгох

 

3 000 000

 

 

 

-----оОо-------