Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 111 дүгээр

            тогтоолын 2 дугаар хавсралт

                                                                        

 

 

Зураг

2х3

"МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН БОЛОН ЕРӨНХИЙ

САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГТ НЭР ДЭВШИГЧИЙН

МЭДҮҮЛЭГ"-ИЙН ЗАГВАР

 

 

 

1. Ургийн овог ……………………………………………………….

 

2. Эцэг /эх/-ийн нэр………………………………………………….

 

3. Өөрийн нэр…………………………………………………………

 

4. Төрсөн он, сар, өдөр, …………………………………………….

 

5. Үндсэн харьяалал  ………………………………………………..

 

6.  Регистрийн дугаар ……………………………………………….

 

7. Одоо оршин суугаа хаяг …………………………………………………………………………….

 

8. Гэрийн болон гар утас, и-мэйл хаяг……………………………………………………………………………………………….

 

9. Суралцаж байгаа сургууль, мэргэжил, курс,  голч дүн ……………………………………………………………………………………………………

 

10. Олон нийтийн сонгуульт ажил ……………………………………………………………………………………………………

 

11. Нэр дэвшиж байгаа тэтгэлгийн нэр ……………………………………………………………………………………………………

 

12.  Нэрэмжит тэтгэлэгт нэр дэвших үндэслэл

……………………………………………………………………………………………………

 

13. Өөр тэтгэлэг, тусламж, зээл, мөнгөн шагнал авсан эсэх

 ……………………………………………………………………………………………………

 

14. Харилцах банкны нэр, дансны дугаар ……………………………………………………………………………………………………

                       

                                                     ___________________ (Гарын үсэг)

 

                                                      ___________________ (Он, сар, өдөр)