Хэвлэх DOC Татаж авах

 

/2-р хавсралтыг БХБС-ын 2017-30-р тушаалаар хүчингүй болгосон/

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 126 дугаар тушаалын

хоёрдугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛ

 

 

А. Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга

Ангилал

Орон сууцны барилга

Олон нийтийн барилга

Үйлдвэрийн барилга

1 дүгээр

1 айлын орон сууц

Давхрын тоо-2

Барилгын өндөр-8м хүртэл

Нийт талбай 300м2 хүртэл

Давхрын тоо-1

Барилгын өндөр-6м хүртэл

Нийт талбай 300м2 хүртэл, жижиг дунд үйлдвэр, гараж, агуулах, задгай агуулах, саравч, хашаа, харуулын байр, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж.

2 дугаар

2-оос дээш айлын орон сууц

Давхрын тоо 2-5 давхар

Барилгын өндөр 8-18м

 

Давхрын тоо 3-5 давхар

Барилгын өндөр 8-18м

Нийт талбай 301-3000м2

Давхрын тоо 2-5 давхар

Барилгын өндөр 8-18м, 300 м2-с дээш талбайтай хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж;

ШТС /шатахуун түгээх станц/, АХЦС /автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц/;

III а, б, в зэрэглэлийн ГТБА /газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах/;

Шингэрүүлсэн хийн цэг;

1000м2 хүртэл талбайтай галын аюулын Г, Д зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

500м2 хүртэл талбайтай галын аюулын В зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга.

3 дугаар

Давхрын тоо 6-16 давхар

Барилгын өндөр 18-51м

Давхрын тоо 6-16 давхар

Барилгын өндөр 18-51м

Бүх шатны эмнэлэг, сувилал, асрамжийн газар, хүүхдийн сургууль, цэцэрлэг;

1000 хүртэл хүн цугладаг олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээ, спортын барилга байгууламж.

Давхрын тоо 6-10 давхар,

Барилгын өндөр 18-51м

Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрүүд; барилгын материалын үйлдвэр, хэвлэх үйлдвэр;

I, II зэрэглэлийн ГТБА, шингэрүүлсэн хийн агуулах, шингэрүүлсэн хий хадгалах станц;

3000-6000м2 хүртэл талбайтай галын аюулын Г, Д зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

500-1000м2 хүртэл талбайтай В зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга.

4 дүгээр

Давхрын тоо 17-25 давхар

Барилгын өндөр 51-100м

Давхрын тоо 17-25 давхар

Барилгын өндөр 51-100м

1000-с дээш хүн цугладаг олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээ, спортын барилга байгууламж.

Хүнд үйлдвэрүүд, уул уурхайн олдворлох, боловсруулах үйлдвэрүүд, силосууд (хөдөө аж ахуйн силосууд үүнд багтана);

3000-6000м2 хүртэл талбайтай галын аюулын Г, Д зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

1000-3000м2 хүртэл талбайтай галын аюулын В зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

1000м2 хүртэл талбайтай галын аюулын А, Б зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга.

5 дугаар

Давхрын тоо 26-аас дээш

Барилгын өндөр 100 м-ээс дээш

Давхрын тоо 26-аас дээш

Барилгын өндөр 100 м-ээс дээш, улсын чанартай болон онцгой олон нийтийн барилга байгууламж.

Үйлдвэрийн зангилаа, аж үйлдвэрийн парк, цогцолбор, онцгой объектууд;

6000м2 ба түүнээс дээш талбайтай галын аюулын Г, Д зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

3000м2 ба түүнээс дээш талбайтай галын аюулын В зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга;

1000м2 ба түүнээс дээш талбайтай А, Б зэрэглэлийн үйлдвэрийн барилга.

 

Б. Инженерийн шугам сүлжээний барилга байгууламж

Ангилал

Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга, байгууламж

Дулааны шугам

Дулааны эх үүсвэр

Дулаан хуваарилах төв

1 дүгээр

Бие даасан ус хангамж, ариутгах татуургын эх үүсвэр болон байгууламжтай 5 хүртэл орон сууцны байгууламж;

30 м-ээс бага урттай ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон гадна шугамын зураг.

1 дүгээр ангиллын барилгын дулааны бие даасан салбар шугам.

 

Тухайн барилгын дулаан хуваарилах төв.

2 дугаар

Хот, суурин, хороолол доторх цэвэр ус дамжуулах болон түгээх шугам;

Хот, суурин, хороолол доторх бохир ус татан зайлуулах шугам;

100 м3/хон хүртэл хүчин чадалтай ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, насос станц;

100 м3/хон хүртэл хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламж болон насосны станц.

2 дугаар ангиллын барилгын бие даасан дулааны салбар шугам.

Хатуу түлшээр ажиллах бие даасан дулааны эх үүсвэр.

Хэрэглэгчдийн хамгийн дээд болон доод түвшний халаах хэрэгслийн /дулаан хэрэглэх тоноглол/ өндрийн зөрүү нь 50 метр хүртэл 1-3 Гкал/цаг хүртэл чадалтай хэрэглэгчдийн дулаан хуваарилах төв.

3 дугаар

100 м3/хон-оос дээш хүчин чадалтай ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, насос станц;

100 м3/хон-оос дээш хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламж болон насосны станц;

Хөрсний онцгой хүндрэлтэй нөхцөлд хийгдэх ус хангамж ариутгах татуургын шугам сүлжээ.

Дулаан хуваарилах төвөөс болон 0,07МПа хүртэл даралттай, 115oС хүртэл температуртай дулааны эх үүсвэрээс хэрэглэгч хүртэлх дулааны шугам сүлжээ;

115 oС-с их температуртай дулааны эх үүсвэр болон дулааны станц;

Дулааны цахилгаан станцаас Дулаан хуваарилах төв хүртэлх дулааны халуун усны шугам /300мм хүртэлх голчтой/.

0,07МПа хүртэл даралттай, 115oС хүртэл температуртай дулааны эх үүсвэр.

Хэрэглэгчдийн хамгийн дээд болон доод түвшний халаах хэрэгслийн /дулаан хэрэглэх тоноглол/ өндрийн зөрүү нь 50 метр хүртэл 3-6 Гкал/цаг хүртэл чадалтай хэрэглэгчдийн дулаан хуваарилах төв.

4 дүгээр

Хот, аймгийн төв, дагуул хотын унд ахуйн усны эх үүсвэрийн ус цэвэрлэгээ, ахуйн бохир усны ус хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний өргөтгөл;

Хот, аймгийн төв, дагуул хотын бохир усны цэвэрлэх байгууламж, шугам сүлжээний өргөтгөл.

0,07 МПа-с их даралттай, 115 oС-с их температуртай дулааны эх үүсвэр болон Дулааны станц;

Дулааны цахилгаан станцаас дулаан хуваарилах төв хүртэлх дулааны халуун усны шугам /300 мм-ээс 800 мм хүртлэх голчтой/;

0,07 МПа-с их даралттай уурын шугам /800мм хүртэл голчтой/.

100МВт хүртэл хүчин чадалтай, 0,07 МПа-с их даралттай, 115 oС-с их температуртай дулааны эх үүсвэр.

Дулааны станц.

Хэрэглэгчдийн хамгийн дээд болон доод түвшний халаах хэрэгслийн /дулаан хэрэглэх тоноглол/ өндрийн зөрүү нь 50 метр хүртэл 6 Гкал/цаг ба түүнээс дээш чадалтай хэрэглэгчдийн Дулаан хуваарилах төв;

Өндрийн зөрүү ихтэй 50 метрээс их 10 Гкал/цаг хүртэл чадалтай дулаан хуваарилах төв.

5 дугаар

3000-аас дээш хүн амтай суурин газрын ус хангамж, ариутгах татуургын систем;

250 м3/хон-оос дээш хүчин чадалтай бохир усны цэвэрлэх байгууламж;

Үйлдвэрийн бохир усны цэвэрлэх байгууламж.

100 МВт-с дээш хүчин чадалтай дулааны станц;

Дулааны цахилгаан станцаас дулаан хуваарилах төв хүртэлх дулааны гол шугам /800мм, түүнээс дээш голчтой/.

100 МВт-с дээш хүчин чадалтай дулааны станц;

Дулааны цахилгаан станц.

Хэрэглэгчдийн хамгийн дээд болон доод түвшний халаах хэрэгслийн /дулаан хэрэглэх тоноглол/ өндрийн зөрүү нь 50 метр ба түүнээс их 10 Гкал/цаг ба түүнээс дээш чадалтай дулаан хуваарилах төв.

 

В. Цахилгаан эрчим хүч, холбооны барилга байгууламж

Ангилал

ЦДКШ, ЦДАШ

Цахилгаан эрчим хүч ХБ, ДӨ

ЦЭХ эх үүсвэр

Холбооны барилга байгууламж

1 дүгээр

Ангиллын барилгын 0,4кВ хүртэлх хүчдэлтэй цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

-

-

-

2 дугаар

0,4-10кВ хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын ба кабель шугам

6-10/0,4кВ хүчдэлтэй 800кВА хүртэл хүчин чадалтай ХДӨ, АДӨ, ИБДӨ

100кВА хүртэл хүчин чадалтай ЦЭХ-ний бие даасан эх үүсвэр.

Гадна холбооны салбар кабель шугам;

Үүрэн телефон холбооны бааз станц, мэдээлэл холбооны бага оврын тоон станц, хуваарилах шүүгээ;

Телевиз, радиогийн 30м хүртэл өндөр шурагт ба цамхагт байгууламж.

3 дугаар

6-35кВ хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын ба кабель шугам

35/0,4 (6,10,15) кВ хүчдэлтэй 800 кВА-с дээш хүчин чадалтай ХДӨ, ИБДӨ, ил ба хаалттай ХБ

800кВА хүртэлх хүчин чадалтай ЦЭХ-ний бие даасан эх үүсвэр.

Телевиз, радиогийн 31-100м хүртэл өндөр антенна мачта, шурагт ба цамхагт байгууламж;

МХ-ны дунд оврын тоон станц, хуваарилах бокс, терминал блок, гол ба салбар кабель шугам;

Байгууллагын дотоод мэдээллийн төв /өргөтгөл орно/-ийн технологийн зураг төсөл.

4 дүгээр

35-220кВ хүртэлх хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын ба кабель шугам

Шинэ техник технологи бүхий өмнөх ангиллын болон 220/110/35 (6,10) кВ хүртэлх хүчдэлтэй ХДӨ, ил ба хаалттай ХБ

800 кВА-с дээш хүчин чадалтай ЦЭХ-ний бие даасан эх үүсвэр.

МХ-ны том оврын тоон станц, кросс, терминал блок, холбооны газрын ба сувагчлалтай гол болон салбар кабель шугам;

Телевизийн студи бүхий барилга байгууламжийн цогц зураг төсөл;

Телевиз, радиогийн 101 м-ээс дээш өндөр антенна мачта, шурагт ба цамхагт байгууламжийн технологийн зураг төсөл;

Мэдээлэл технологийн төвийн барилга байгууламж, технологийн зураг төсөл.

5 дугаар

330кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын ба кабель шугам

330кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй ХДӨ, ХБ

Улсын болон олон улсын хөрөнгө оруулалттай ЭХСистем бүрдүүлэгч ЦЭХ-ний бие даасан эх үүсвэр.

 

Товчилсон үгийн тайлал: ЦЭХ-цахилгаан эрчим хүч, ЦДКШ-цахилгаан дамжуулах кабель шугам, ЦДАШ-цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, ХДӨ-хаалттай дэд өртөө, АДӨ-агаарын дэд өртөө, ИБДӨ-иж бүрдэл дэд өртөө, ХБ-хуваарилах байгууламж, МХ-мэдээлэл холбоо.