Хэвлэх DOC Татаж авах

Сангийн сайдын 2015 оны 11 сарын 2-ны
өдрийн 300 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

Маягт-1

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН СТАТИСТИК (ӨРИЙН БҮТЭЦ)

Огноо: 20... оны ... сарын ... өдөр

(өссөн дүнгээр,сая төгрөг)

Үзүүлэлт

20.. 1 улирал

20.. 2улирал

20.. 3улирал

20.. 4улирал

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР (ӨРИЙН БҮТЦЭЭР) (I+II+III)

I

Засгийн газрын гадаад өр (1+2)

1

Богино хугацаат:

...

...

...

...

1.1

Үнэт цаас

...

...

...

...

1.2

Зээл

...

...

...

...

1.3

Харилцах болон хадгаламж

...

...

...

...

1.4

   Бусад өр төлбөр

...

...

...

...

2

Урт хугацаат:

...

...

...

...

2.1

   Үнэт цаас

...

...

...

...

2.2

   Зээл

...

...

...

...

2.3

   Харилцах болон хадгаламж

...

...

...

...

2.4

   Бусад өр төлбөр

...

...

...

...

II

Засгийн газрын дотоод өр (3+4)

3

Богино хугацаат:

...

...

...

...

3.1

   Үнэт цаас

...

...

...

...

3.2

   Зээл

...

...

...

...

3.3

   Харилцах болон хадгаламж

...

...

...

...

3.4

   Бусад өр төлбөр

...

...

...

...

4

Урт хугацаат:

...

...

...

...

4.1

   Үнэт цаас

...

...

...

...

4.2

   Зээл

...

...

...

...

4.3

   Харилцах болон хадгаламж

...

...

...

...

4.4

   Бусад өр төлбөр

...

...

...

...

III

Бусад өр төлбөр (хугацаагаар ангилаагүй)

...

...

...

...

5.1

...

...

...

...

...

5.2

...

...

...

...

...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР(ВАЛЮТААР)(I+II)

I

Төгрөг

...

...

...

...

II

Гадаад валют

...

...

...

...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР(ЗЭЭЛДЭГЧЭЭР)(I+II)

I

Дотоодын зээлдэгчид төлөх өр

...

...

...

...

II

Гадаадын зээлдэгчид төлөх өр

...

...

...

...

             

Тэмдэглэл:

1)…

Маягт-2

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛИЙН
АШИГЛАЛТЫН МЭДЭЭ

Огноо: 20... оны ... улирал

(саятөгрөг)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төслийн нэр, код

Зээлдэгч

Ашиглалт (тайлант хугацаанд гарсан)

Жилийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр

1

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 1

...

...

...

1.1

Төслийн нэр, код

...

...

...

...

1.2

...

...

...

...

...

1

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 2

...

...

...

2.1

Төслийн нэр, код

...

...

...

...

2.2

...

...

...

...

...

Тэмдэглэл:

1) …