Хэвлэх DOC Татаж авах

Маягт-3

ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨХ КОНЦЕССЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Огноо: 20... оны ... улирал

(саятөгрөг)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төслийн нэр, код

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

ЗГ, УИХ-ын шийдвэр, дугаар

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон огноо

Гэрээний нийт дүн

Гэрээний дагуу гарах ашиглалт

Ашиглалтын гүйцэтгэл(тайлант хугацааны)

Жилийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр

Төслийн гүйцэтгэлийн хувь

20..

20..

20..

1

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 1

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

1.1

Төслийн нэр, код

...

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

1.2

...

...

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

1

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 2

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

2.1

Төслийн нэр, код

...

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

2.2

...

...

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

 

Тэмдэглэл:

1) …

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 


Маягт-4

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ, КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР

 

 

 

“....” төслийн 20... оны .. улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

 1. Төслийн нэр: ...
 2. Зорилго: ...
 3. Санхүүжүүлэгч: ...
 4. Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ...
 5. Тайлант хугацаанд гарсан ашиглалт, санхүүжилт: ... (тооцоо нийлсэн дүнгээр)
 6. Төслийн гүйцэтгэлийн хувь: ...
 7. Тайлант хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд:
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 8. Цаашид төлөвлөсөн ажлууд:
  1. ...
 9. Тулгамдаж буй асуудлууд:
  1. ...
 10. Шийдвэрлэх арга зам: ...
 11. Төслийг хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэл:
  1. Хаяг: ...
  2. Холбоо барих утас: ...
  3. И-мэйл хаяг: ...
  4. Бусад