Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 42 дугаар
   тогтоолын  хавсралт


“ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ”
БОГИНО ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Манай улсын 2010-2014 онд хураан авсан ургацын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж ирсэн бөгөөд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд дэвшилтэт технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, нутагшуулах зорилгоор өртөг өндөртэй техникийн шинэчлэлийг богино хугацаанд хэрэгжүүлэхэд жилийн орлогынхоо 50 орчим хувьтай тэнцэх хэмжээний буюу нийтдээ 150.0 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Ийнхүү газар тариалангийн салбарт орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийн шинэчлэл хийгдэж байгаа боловч байгаль цаг уурын эрс тэс уур амьсгал, давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөө хэвээр байна. Энэ нь 2015 онд тохиолдсон ган, хураан авсан ургацын хэмжээ зэргээс тодорхой харагдаж байна.

Ургац хураалтын 2015 оны дүнгээр улсын хэмжээнд нийтдээ 215,7  мянган тонн үр тариа, үүнээс 203,9 мянган тонн буудай, 165,2 мянган тонн төмс,  72,7  мянган тонн хүнсний ногоо, 22,4 мянган тонн тосны ургамал, 50,3 мянган тонн тэжээлийн ургамал хураан авч, хэрэгцээт буудайн 45 хувийг дотоодын ургацаас хангасан бөгөөд 2015 онд болсон гангийн улмаас дийлэнх аж ахуйн нэгжүүд 2016 оны тариалалтаа хэвийн явуулах санхүүгийн боломжгүй болсон байна. Иймд цаашид газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хэвийн үргэлжлүүлэн 2016 онд төлөвлөсөн хэмжээнд тариалалт хийх, хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх, хураан авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж, чанарыг сайжруулах, хүн амын хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт

2.1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үнийн хэлбэлзлийг тогтворжуулах, хүнсний болон үрийн буудайн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээл олгож, дэмжлэг үзүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2. Хөтөлбөрийн зорилгын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

2.2.1. улаанбуудайн үрийн нөөц бүрдүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;

2.2.2. тариалалт, уринш боловсруулалт, ургац хураалтын бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд техникийн шинэчлэл, засвар үйлчилгээ хийхэд нь дэмжлэг үзүүлэх;

2.2.3. хаврын тариалалт, уринш боловсруулалт, ургац хураалтад шаардагдах шатахуунаар хангах болон хөрсний үржил шим, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор бордоо, ургамал хамгааллын бодис худалдан авахад нь зориулан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;

2.2.4. төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.

Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч болон
     оролцогч талууд

3.1. Хөтөлбөрийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлж, Хөгжлийн банк санхүүжүүлнэ.

3.2. Хөтөлбөрт оролцогч нь дараах этгээд байна:

3.2.1. аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраар дамжуулан хүсэлт, захиалга өгч, газар тариалангийн улсын нэгдсэн мэдээллийн санд орсон, хүнс, хөдөө аж ахуйн төрийн захиргааны төв байгууллагаас банкинд уламжилсан иргэн, аж ахуйн нэгж;

3.2.2. Хөгжлийн банкнаас сонгон шалгаруулж, дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулсан арилжааны банк.

3.3. Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.3.1. хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ерөнхий нөхцөл бүхий гэрээг Хөгжлийн банктай байгуулж хэрэгжүүлэх;

3.3.2. санхүүгийн дэмжлэг авах хүсэлт бүхий аж ахуйн нэгж, иргэдийн тариалах болон уриншлах талбайн хэмжээг таримлын төрлөөр гаргаж, Хөгжлийн банк болон оролцогч арилжааны банкинд хүргүүлэх.

3.4. Хөгжлийн банк дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.4.1. хөтөлбөрт оролцогч арилжааны банкуудыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулж ажиллах;

3.4.2. хөтөлбөрт оролцогч арилжааны банкуудад олгох зээлийн дээд хэмжээ, Хөгжлийн банкнаас тогтоосон хүү болон оролцогч банкны хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоож, зарлах;

3.4.3. хөтөлбөрт оролцогч арилжааны банкнаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлт, зээлийн хорооны хурлын шийдвэрийг үндэслэн тэдгээрт санхүүжилт олгох.

3.5. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, арилжааны банкны үүргийг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгуулах зээлийн гэрээнд тодорхой тусгана.

 

Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, санхүүжилт

4.1. Хөтөлбөрийг 2016-2017 онд 2 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлнэ.

4.2. Хөтөлбөрийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:

4.2.1. Хөгжлийн банкны зээлийн эх үүсвэр 100.0 (нэг зуун) тэрбум төгрөг;

4.2.2. иргэн, аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгө, тэдгээрийн арилжааны банкнаас авах бусад зээлийн эх үүсвэр;

4.2.3. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгох дэмжлэг;

4.2.4. бусад эх үүсвэр.

Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн

5.1. Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр дараах үр дүнд хүрнэ:

5.1.1. газар тариалангийн үйлдвэрлэл 2016, 2017 онд хэвийн үргэлжилж, тариалалт, уринш боловсруулалт, ургац хураалтын ажлыг технологийн хугацаанд чанар сайтай, төлөвлөсөн хэмжээнд зохион байгуулах боломж бүрдэнэ;

5.1.2. хураан авах ургацын хэмжээ нэмэгдэж, буудай, төмсний хэрэгцээгээ бүрэн, гол нэрийн хүнсний ногооны 60 хүртэл хувийг дотоодын ургацаар хангах боломж бүрдэнэ;

5.1.3. газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа тогтворжиж, орлого нэмэгдэнэ;

5.1.4. газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүний үнэ тогтворжиж, орон нутагт ажлын байр хадгалагдах, мөн шинээр бий болно.

 

--- о0о ---