Хэвлэх DOC Татаж авах

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

                                           нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 1 дүгээр хавсралт

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр

дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.1, 6.3.1 дэх заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

 

Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

Зорилтот түвшин

Биелэлт

1.1

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн нэр  А …

1.1.1

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт

А1 ...

 

 

1.1.2

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт

А2 ...

 

 

1.2

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн нэр  Б …

1.2.1

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт      Б1 ...

 

 

1.2.2

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт     Б2 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

    нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 2 дугаар хавсралт

 

 

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй

харьцуулсан харьцуулалт

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.1, 6.3.1 дэх заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Төсвийн байгууллагын нэр:

 

 

 

Төсвийн байгууллага/эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)

Хэмнэлт/хэтрэлт

Жилээр

Тайлант үе (өссөн дүнгээр)

 

Дүн

Тайлбар

 

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

 

 

 

 

 

 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ

 

 

 

 

 

 

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

 

 

 

 

 

 

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

 

 

 

 

 

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

 

 

 

 

 

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

 

 

 

 

 

 

Хангамж, бараа материалын зардал

 

 

 

 

 

 

Нормативт зардал

 

 

 

 

 

 

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

 

 

 

 

 

 

Томилолт, зочны зардал

 

 

 

 

 

 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж

 

 

 

 

 

 

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

 

 

 

 

 

 

ТАТААС

 

 

 

 

 

 

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

 

 

 

 

 

 

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

 

 

 

 

 

 

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

 

 

 

 

 

 

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

 

 

 

 

 

 

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

 

 

 

 

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 

 

 

 

 

 

ИХ ЗАСВАР

 

 

 

 

 

 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

 

 

 

 

 

 

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

 

 

 

 

 

 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

 

 

 

 

 

 

Улсын төсвөөс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

 

 

 

 

 

 

Бусад эх үүсвэр

 

 

 

 

 

               

 

Жич:  Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маягтад хавсаргасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 3 дугаар хавсралт

 

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө,

гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.4, 6.3.7 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн захирагчийн нэр:

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:

Үзүүлэлт

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн

тухайн жилийн төсөв

тухайн жилийн санхүүжилт (өссөн дүнгээр)

Зөрүү

1

Хөрөнгө оруулалт

 

 

 

 

 

 

 

2

ХО1 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

3

ХО2 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

4

...

 

 

 

 

 

 

 

5

Их засвар

 

 

 

 

 

 

 

6

ИЗ1 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

7

ИЗ2 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

8

...

 

 

 

 

 

 

 

9

Тоног төхөөрөмж

 

 

 

 

 

 

 

10

ТТ1 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

11

ТТ2 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

12

...

 

 

 

 

 

 

 

13

Концесс

 

 

 

 

 

 

 

14

КО1 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

15

КО2 Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

16

...

 

 

 

 

 

 

 

17

Стратегийн нөөц хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

18

 Хүнсний нөөц

 

 

 

 

 

 

 

19

 Барааны нөөц

 

 

 

 

 

 

 

20

 Үрийн нөөц

 

 

 

 

 

 

 

21

 Өвс, тэжээлийн нөөц

 

 

 

 

 

 

 

22

 Шатахууны нөөц

 

 

 

 

 

 

 

23

 Таваарын буудайн нөөц

 

 

 

 

 

 

 

24

 Машин техникийн нөөц

 

 

 

 

 

 

 

25

Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц

 

 

 

 

 

 

 

26

Бусад хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

27

 Амьтан, ургамал

 

 

 

 

 

 

 

28

 Геологи хайгуул

 

 

 

 

 

 

 

29

 Материаллаг бус хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

30

 Түүхэн үнэт зүйлс

 

 

 

 

 

 

 

31

 Газар, байгалийн баялаг

 

 

 

 

 

 

 

32

                Бусад

 

 

 

 

 

 

 

33

НИЙТ ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж болон концессын гэрээгээр санхүүжигдэж байгаа хөрөнгийн зардлыг обьект, төсөл тус бүрээр, стратегийн болон бусад хөрөнгийн зардлыг эдийн засгийн ангиллын дагуу тайлагнана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

            нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 4 дүгээр хавсралт

 

Орон нутгийн болон улсын төсөвт төвлөрүүлэх

орлого, тэдгээрийн задаргаа

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.5 дахь заалтын хүрээнд)

 

   Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

 №

Орлогын нэр төрөл

Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)

Зөрүү

Жилээр

Тайлант үе (өссөн дүнгээр)

 

Орлогын нийт дүн

 

 

 

 

1

УРСГАЛ ОРЛОГО

 

 

 

 

1.1

                Татварын орлого

 

 

 

 

1.2

                Өмчийн татвар

 

 

 

 

1.3

                Дотоодын бараа, үйлчилгээний албан татвар

 

 

 

 

1.4

                Бусад татвар (төлбөр, хураамж)

 

 

 

 

1.5

                Татварын бус орлого

 

 

 

 

2

ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО

 

 

 

 

2.1

                Хөрөнгө борлуулсны орлого

 

 

 

 

3

ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

       Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

                   нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 5 дугаар хавсралт

 

 

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны

орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан  тайлан

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.3.4 дэх заалтын хүрээнд)

 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

 Төсвийн байгууллагын нэр:

Эдийн засгийн ангилал

Мөнгөн дүн (өссөн дүнгээр)

1

Батлагдсан төсвийн урамшуулал

 

2

Үүнээс дараах зориулалтаар зарцуулсан:

 

2.1

Байгууллагын хамт олныг ажлын үр дүнг харгалзан урамшуулах

 

2.2

Тухайн салбарын болон байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

 

2.3

Тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төсвийн санхүүжилтийг бууруулах

 

2.4

Тухайн салбар болон байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалт бүхий хөрөнгө оруулалт хийх

 

2.5

......................................

 

2.6

......................................

 

3

Батлагдсан төсвийн урамшуулаллын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 6 дугаар хавсралт

 

 

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.3.5 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Эдийн засгийн ангилал

Мөнгөн дүн (өссөн дүнгээр)

1

Хандивын орлого

 

2

Хандивын орлогын зарцуулалт

 

2.1

.....................................

 

2.2

.....................................

 

2.3

.....................................

 

3

Хандивын орлогын зарцуулаагүй үлдэгдэл

 

4

Тусламжийн орлого

 

5

Тусламжийн орлогын зарцуулалт

 

5.1

......................................

 

5.2

......................................

 

5.3

......................................

 

6

Тусламжийн орлогын зарцуулаагүй үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 7 дугаар хавсралт

 

 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга

хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.3.6, 6.4.3, 6.8.2 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Гэрээний дүн

Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт

Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл

Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 8 дугаар хавсралт

 

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний

 нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.4.4 дэх заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр

Гэрээний үнийн дүн

Санхүүжилт (өссөн дүнгээр)

Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч

Нэр

Хаяг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 9 дүгээр хавсралт

 

 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн

дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.4.5 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн захирагчийн нэр:

Дансны дугаар …………

Дансны нэр …………

 

(төгрөгөөр)

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

Шийдвэрийн хуулбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 10 дугаар хавсралт

 

 

Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн

хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах,

өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.4.8, 6.8.1 дэх заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл (хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх ...)

Шийдвэрийн хуулбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

   нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 11 дүгээр хавсралт

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

 

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.3.9 дэх заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Захиалагч

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Эхлэх он

Дуусах он

Төсөвт өртөг

Тухайн жилийн төсөв

Гэрээний дүн

Санхүүжилт (өссөн дүнгээр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

                                                                                                                                             нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 12 дугаар хавсралт

 

 

Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээ

 

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.5.2 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төслийн нэр

Санхүүжүүлэгч
байгууллага

Ашиглалт (тайлант)

Нийт ашиглалт (өссөн дүнгээр)

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

 

 

 

 

1.1

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

1.2

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

1.3

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

2

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

 

 

 

 

2.1

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

2.2

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

2.3

Төслийн дугаар, нэр

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

НИЙТ ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

          нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 13 дугаар хавсралт

 

 

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн улирлын мэдээлэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.5.3 дахь заалтын хүрээнд)

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (ӨРИЙН БҮТЦЭЭР) (I+II+III)

Дүн

I. Засгийн газрын гадаад өр (1+2)

 

1. Богино хугацаат (1 жил хүртэлх)

 

1.1. Үнэт цаас

 

1.2. Зээл

 

1.3. Харилцах болон хадгаламж

 

1.4. Бусад өр төлбөр

 

2. Урт хугацаат (1 жилээс дээш)

 

2.1. Үнэт цаас

 

2.2. Зээл

 

2.3. Харилцах болон хадгаламж

 

2.4. Бусад өр төлбөр

 

II. Засгийн газрын дотоод өр (3+4)

 

Богино хугацаат (1 жил хүртэлх)

 

Үнэт цаас

 

Зээл

 

1.3. Харилцах болон хадгаламж

 

Бусад өглөг

 

Урт хугацаат (1 жилээс дээш)

 

Үнэт цаас

 

Зээл

 

Арилжааны зээл

 

Бусад өглөг

 

III. Бусад өр төлбөр (хугацаагаар ангилаагүй)

 

Төсвөөс эргэн төлөх концесс

 

Татварын урьдчилгаа төлбөр

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (ВАЛЮТААР) (I+II)

 

I. Төгрөг

 

II. Гадаад валют

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

             нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 14 дүгээр хавсралт

 

 

Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаасны

талаарх улирлын мэдээлэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.5.7, 6.5.11 дэх заалтын хүрээнд)

 

   20 … оны … улирал

Засгийн газрын үнэт цаасны төрөл, нэр

Эх үүсвэр (гадаад/ дотоод)

Улирлын эхний үлдэгдэл

Арилжаалсан
(тайлант хугацааны)

Арилжаалсан
(өссөн дүнгээр)

Хүүгийн төлбөр
(тайлант хугацааны)

Хүүгийн төлбөр
(өссөн дүнгээр)

Үндсэн төлбөр (тайлант хугацааны)

Үндсэн төлбөр (өссөн дүнгээр)

Улирлын эцсийн үлдэгдэл

1

Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан үнэт цаас:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Богино хугацаат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Дунд хугацаат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Урт хугацаат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан үнэт цаас:

 

 

 

 

2.1

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

…………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

                                                                        нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 15 дугаар хавсралт

 

 

 

Концессын мэдээлэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.5.7 дахь заалтын хүрээнд)

 

Концессын зүйлийн нэр

Концессын зүйлийн тодорхойлолт

Концессын төрөл

Гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр санхүүгийн   дэмжлэг үзүүлэх, баталгаа гаргах эсэх

Уралдаант шалгаруулалт явуулах, шууд гэрээ байгуулах эсэх

Концессын гэрээ

Концесс эзэмшигчийн нэр

Концесс эзэмшигчийн мэдээлэл

1. ....................................................... төслүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

          нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 16 дугаар хавсралт

 

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч

байгаа эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.7 дахь хэсгийн хүрээнд)

 

         Төрөл

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл

Хүний тоо (өссөн дүнгээр)

Зарцуулсан хөрөнгө (өссөн дүнгээр)

1

    ТЭТГЭВЭР

өндөр насны

 

 

тахир дутуугийн

 

 

тэжээгчээ алдсаны

 

 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

 

 

Цэргийн тэтгэвэр

 

 

2

   ТЭТГЭМЖ

жирэмсний, амаржсаны

 

 

ажилгүйдлийн

 

 

оршуулгын

 

 

хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

 

 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

 

 

3

ТӨЛБӨР ЗАРДАЛ

ЭМД-ын сангаас эмчилгээ, үйлчилгээний

 

 

эмийн үнийн хөнгөлөлт

 

 

рашаан сувилал

 

 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

 

 

ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын зардал авсан

 

 

 

 

 

Иргэн өөрийн регистрийн дугаараар нэвтэрч дараах мэдээллийг авч болно

 

 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр зардлын төрөл

Овог, нэр

Олгосон тэтгэмжийн дүн

Тэтгэвэр тогтоосон болон тэтгэмж, төлбөр, зардал олгосон огноо

1

ТЭТГЭВЭР

 

 

 

2

ТЭТГЭМЖ

 

 

 

3

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

 

 

4

ТӨЛБӨР, ЗАРДАЛ, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 17 дугаар хавсралт

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн

газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

 

 

(Шилэн  дансны тухай  хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.3 дахь заалтын хүрээнд)

 

    Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

 Шалгуур үзүүлэлт

 Батлагдсан төлөвлөгөө

 Гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)

Хэмнэлт/хэтрэлт

Тайлбар

1

Нийт орлого

 

 

 

 

2

Нийт зардал, үүнээс:

 

 

 

 

2.1

Цалингийн сан

 

 

 

 

2.2

Элэгдлийн зардал

 

 

 

 

3

Нийт ашиг

 

 

 

 

4

Цэвэр ашиг 

 

 

 

 

5

Төрийн өмчийн ногдол ашиг

 

 

 

 

6

Хөрөнгө оруулалт

 

 

 

 

7

Нийт өр төлбөр

 

 

 

 

8

Авлага

 

 

 

 

9

Ажиллагсадын тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 18 дугаар хавсралт

 

Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан

баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.8.3 дахь заалтын хүрээнд)

 

    Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Хэлцлийн нэр /баталгаа, батлан даалт гаргуулсан этгээдийн нэр

Хэлцлийн дүн
/баталгаа, батлан даалтын дүн

Хэлцлийн
зориулалт

Хэлцлийн нөхцөл /баталгаа, батлан даалтын хугацаа, нөхцөл

Хэлцэл хийх/баталгаа, батлан заалт гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн

Огноо

Дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 19 дүгээр хавсралт

 

 

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий

ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл

 

                  (төгрөгөөр)

Гүйцэтгэгчийн нэр

Тухайн жилд нийлүүлсэн бараа, ажил

үйлчилгээний нэр

Гэрээний дүн

Хэрэгжилтийн явц (өссөн хувиар)

Тухайн ажил,  үйлчилгээг гүйцэтгэхэд гаргасан зардал (өссөн дүнгээр)

Төсвөөс олгосон санхүүжилт (өссөн дүнгээр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

          нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 20 дугаар хавсралт

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх

тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 дахь заалтын хүрээнд)

 

  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

 

 

Төсвийн байгууллага/эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)

Хэмнэлт/хэтрэлт

Жилээр

Тайлант үе (өссөн дүнгээр)

Дүн

Тайлбар

 

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн нэр  А

 

 

 

 

 

 

Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1

 

 

 

 

 

 

Төсвийн байгууллага нэр

 

 

 

 

 

 

ТЕЗ-ийн хөтөлбөрийн нэр  Б

 

 

 

 

 

 

Зориулалт, арга хэмжээний нэр Б.1

 

 

 

 

 

 

Нийт зарлагын дүн Б.1.1

 

 

 

 

 

 

Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.1.1

 

 

 

 

 

 

Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.1.2

 

 

 

 

 

 

........................................

 

 

 

 

 

 

Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн Б.1.2

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэрийн ангилал Б.1.2.1

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэрийн ангилал Б.1.2.2

 

 

 

 

 

 

........................................

 

 

 

 

 

 

Зориулалт, арга хэмжээний нэр Б.2

 

 

 

 

 

 

Нийт зарлагын дүн Б.2.1

 

 

 

 

 

 

Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.2.1

 

 

 

 

 

 

Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.2.2

 

 

 

 

 

 

........................................

 

 

 

 

 

 

Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн Б.2.2

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэрийн ангилал Б.2.2.1

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэрийн ангилал Б.2.2.2

 

 

 

 

 

 

........................................

 

 

 

 

 

 

Жич:  Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маягтад хавсаргасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

                                                                                                                                                нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 21 дүгээр хавсралт

 

 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.1 дэх заалтын хүрээнд)

 

    Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

    Төсвийн байгууллагын нэр:

    Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төсөвт өртөг

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Хүчинтэй хугацаа

Урилга илгээгдсэн эсэх

Үр дүн оруулсан эсэх

Үр дүн илгээгдсэн эсэх

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

          нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 22 дугаар хавсралт

 

 

 

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

 

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.1 дэх заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

Захиалагч байгууллагын нэр

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг (мян төг)

Гэрээний дүн (мян төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Сонин хэвлэл болон

E-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээ дуусгаж  дүгнэсэн огноо

Тайлбар тодруулга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 23 дугаар хавсралт

 

Батлагдсан орон тооны өөрчлөлт

 

  (Шилэн дансны тухай хуулийн 6.4.7 дахь заалтын хүрээнд)

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн байгууллагын нэр:

Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:

Бүлэг

Төсөвт батлагдсан орон тоо

Одоо ажиллаж байгаа орон тоо

Зөрүү

 Зөрүүний тайлбар

 

Тэтгэвэрт гарсан

6-гаас дээш  сарын урт хугацааны сургалтад

Хүүхэд асрах болон жирэмсний амралт

Өөрийн болон байгууллагын шийдвэрээр ажлаас чөлөөлөгдсөн

Бусад

1. Төсвийн байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТӨААНБ