Хэвлэх DOC Татаж авах

Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалын хавсралт

 

 

 

 

 

 

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

 

 

 

 

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭСЭН

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

 

1.Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг (цаашид “тэмдэглэл” гэх) хөтлөх үйл ажиллагааг энэ журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

2.Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр баригдаж байгаа бүх төрлийн барилга байгууламж, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил бүрд ажил эхэлсэн өдрөөс эхлэн ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэл тэмдэглэлийг хөтлөнө.

3.Тэмдэглэлийг захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагууд хамтран баталгаажуулсан байх бөгөөд барилга байгууламж нь зураг төсөл, техникийн нөхцөл, технологийн дагуу баригдсан эсэхийг гэрчлэх баримт бичиг болон үлдэнэ.

4.Тэмдэглэл нь барилга байгууламжийн хувийн хэргийн бүрдлийн салшгүй нэг хэсэг бөгөөд “Барилга, байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”, “Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-үүдийг мөрдлөг болгон барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан үед холбогдох бичиг баримтын хамт архивт хадгалагдана.

5.Хяналтын болон захиалагч бусад холбогдох байгууллагуудаас барилгын ажилтай танилцаж үзсэн тохиолдолд ямар шаардлага, зөвлөмж өгсөн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэлд тодорхой тэмдэглэнэ.

6.Тэмдэглэлийн хуудсыг ураж тасдах, бичигдсэн зүйлийг дарж баллах, батлагдсан загварыг өөрчилж хэрэглэхийг хориглоно.

7.Тэмдэглэлийг барилга хариуцсан инженер даамал цэвэр нямбай хөтлөх бөгөөд барилгын талбай дээр тогтмол байлгана.

8.Тэмдэглэл нь нийт . . . хуудастай байх ба барилга, байгууламжийн ажилд хөтлөгдсөн тэмдэглэл нь дууссан боловч ажил нь дуусаагүй бол тэмдэглэлийг дахин шинээр нээж захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагаар баталгаажуулан үргэлжлүүлэн хөтлөнө.

 

 

 

Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Регистрийн дугаар                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН

ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ  БАТАЛГААЖУУЛСАН

 

 

Захиалагч байгууллагын даргын нэр, гарын үсэг (тэмдэг)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утас № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гүйцэтгэгч байгууллагын даргын нэр, гарын үсэг (тэмдэг)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утас № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Барилга, байгууламжийн нэр

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Барилга эхэлсэн . . . . он . . . . cap . . . . өдөр

Ашиглалтад өгсөн . . . . он . . . . cap . . . . өдөр

Барилга хариуцан бариулагч

а)Албан тушаал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

б)Мэргэжил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в)Овог, нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Хариуцан бариулагч солигдсон тэмдэглэл

а)Албан тушаал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

б)Мэргэжил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в)Овог, нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г)Солигдсон шалтгаан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тэмдэглэлийг нээсэн . . . . он . . . . cap . . . . өдөр

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН

АШИГЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХЭД

 

 

Тэмдэглэлийг хүлээлгэн өгсөн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                             /

                                                               (гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч)

Тэмдэглэлийг хүлээн авсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                             /

                                                                (захиалагчийн төлөөлөгч)

Тэмдэглэл нь . . . . хуудастай.

 

 

Oн, cap, өдөр тухайн үеийн цаг агаарын байдал

(салхи, цас, бороо, гадна орчны агаарын температур)

Өдөр тутам аль тэнлэг, давхарт ямар ажлыг хэн, хэн гүйцэтгэсэн ажлын нэр, тоо хэмжээ

Инженер даамлаас гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж хүлээн авсан ажлын нэр, чанарын үнэлгээ

Ил, далд ажлын актыг бичиж баталгаажуулсан он, cap, өдөр

Ханган нийлүүлэгчээс нийлүүлсэн материал, хийц, эдлэлийн марк, чанар, нэр төрөл, хэрхэн шалгаж хүлээн авсан падаан, паспорт, сертификатийн дугаар

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН

УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРААС

ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ТАВЬСАН

ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл хийсэн:

Улсын байцаагч...........................................................................................................

                                                           (гарын үсэг, овог, нэр, хувийн дугаар)

Хүлээн авсан:

Инженер (даамал).......................................................................................................

    (гарын үсэг, овог, нэр)

 

БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ

НАРААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ТАВЬСАН ШААРДЛАГА,

ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАСАН

ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Д/д

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан улсын байцаагч дүгнэнэ.

 

Биелэлтийг шалгасан:

Улсын байцаагч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

1.Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                        (байгууллагын нэр, төлөөлөгчийн овог, нэр)

 

2.Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(тухайн үед угсралтын ямар ажил хийгдсэн, хийгдэж байгаа, ямар ажилд ямар шаардлага тавьсан, юуны талаар зөвлөмж өгсөн тухай тодорхой тэмдэглэнэ)

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан улсын байцаагч дүгнэнэ.

 

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг гүйцэтгэгч байгууллага албан ёсоор өгнө.

 

Тэмдэглэл үйлдсэн:

 

Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

1.Захиалагчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

2.Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(тухайн үед угсралтын ямар ажил хийгдсэн, хийгдэж байгаа, ямар ажилд ямар шаардлага тавьсан, юуны талаар зөвлөмж өгсөн тухай тодорхой тэмдэглэнэ)

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Захиалагчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Тэмдэглэл үйлдсэн:

 

Захиалагчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГААС ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

 

... он ... сар ... өдөр

 

1.Улс, аймгийн галын аюулаас хамгаалах газрын төлөөлөгч бичнэ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ны барилга, байгууламжийн талбай,

                                                         (албан тушаал)                                                   (хүний нэр)

барилгад галын аюулаас хамгаалах байгууллагын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -нээс нарыг байлцуулан галын

                                                                                                                                         (албан тушаал)

аюулаас хамгаалах арга хэмжээний байдлыг шалгахад:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Галын аюулаас хамгаалах газрын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг Галын аюулаас хамгаалах газарт албан ёсоор өгнө.

 

Тэмдэглэл үйлдсэн: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

1.Байгаль орчны хяналтын байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                              (овог, нэр, хувийн дугаар)

 

2.Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(тухайн үед ямар ажил хийгдсэн, хийгдэж байгаа, ямар ажилд ямар шаардлага тавьсан, юуны талаар зөвлөмж өгсөн тухай тодорхой тэмдэглэнэ)

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Байгаль орчны хяналтын байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг гүйцэтгэгч байгууллага албан ёсоор өгнө.

 

Шалгасан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР СУДЛАЛЫН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

1.Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                 (овог, нэр, хувийн дугаар)

 

2.Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(тухайн үед ямар ажил хийгдсэн байсан, хийгдэж байгаа, ямар ажилд ямар шаардлага тавьсан, юуны талаар зөвлөмж өгсөн тухай тодорхой тэмдэглэнэ)

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг гүйцэтгэгч байгууллага албан ёсоор өгнө.

 

Шалгасан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төсөл хэрэгжүүлэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                                        (албан тушаал, овог, нэр)

 

2.Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                              (овог, нэр)

 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(тухайн үед ямар ажил хийгдсэн, хийгдэж байгаа, ямар ажилд ямар шаардлага тавьсан, юуны талаар зөвлөмж өгсөн тухай тодорхой тэмдэглэнэ)

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Гүйцэтгэх хугацаа

 

 

 

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4.Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Тэмдэглэл үйлдсэн:

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖ

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл хийсэн:

 

Тусгай зөвшөөрөл олгогч байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                              (гарын үсэг, овог, нэр)

Хүлээн авсан:

Инженер (даамал) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                 (гарын үсэг, овог, нэр)

 

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ТАВЬСАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Шаардлага, зөвлөмжийн товч утга

Биелэлт

Дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:    

а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.

б) Дүгнэлт нь “биелсэн”, “биелээгүй” гэсэн үнэлгээтэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

 

Биелэлтийг шалгасан:

 

Тусгай зөвшөөрөл олгогч байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТАВИХ САНАЛ, ШААРДЛАГА

 

... он ... сар ... өдөр

 

Объектын нэр:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Байршил:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Санал, шаардлага өгсөн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                  (байгууллагын нэр)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                     (төлөөлөгчийн овог, нэр)

 

Санал, шаардлагын товч утга

Зургийн байгууллагад мэдэгдэх хугацаа

Зургийн байгууллагаас авсан арга хэмжээ

 

 

 

 

 

 

Жич: Зургийн байгууллагад санал, шаардлагыг мэдэгдэх ажлыг гүйцэтгэгч байгууллага хариуцана.

 

Зургийн байгууллагад мэдэгдсэн....................... он....... cap........ өдөр

 

Мэдэгдэл хүлээн авсан:

 

Зургийн байгууллагын төлөөлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     (овог, нэр)

 

ОНЦГОЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

... он ... сар ... өдөр

 

“Барилга байгууламж дээр нуралт гарч осол эндэл тохиолдох үед түүний болсон байдал, цаг үе, тогтоогдсон актын дугаар, товч утгыг бичнэ.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл үйлдсэн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                      (албан тушаал, овог, нэр)

 

Эх хувь

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАРТ ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН БАТАЛГАА

 

Зураг төслийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -д боловсруулсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . шифр бүхий зураг төслөөр . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                 (байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр)

(аймаг, хот)-ын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (дүүрэг, сум)-ын нутаг дэвсгэрт баригдсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                      (барилга, байгууламжийн зориулалт, хүч чадал)

барилга (байгууламж)-д ажлыг (шинээр буюу засвар, шинэчлэлт хийсэн аль нь болохыг зур) . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр эхлэж, . . . .  оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр байнгын ашиглалтад өгөв.

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3-ын дагуу энэ өдрөөс эхлэн . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр хүртэл нэг жилийн хугацаанд чанарын баталгаа гаргаж байна.

Чанарын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгч байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүссэн зөрчил, гологдол илэрвэл мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1.4-ийн дагуу зөрчлийг . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . .-ны дотор арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

Чанарын гологдол зөрчил илэрсэн тохиолдолд эзэмшигч (ашиглагч) байгууллага 10 хоногийн дотор гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэнэ.

Чанарын баталгаат хугацаанд эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн эвдрэл гэмтэл энэ баталгаанд хамаарахгүй.

 

Баталгаа гаргасан . . . . он . . . . cap . . . . өдөр

 

Компанийн нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гэрчилгээний дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хаяг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утас № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Баталгааг гурав хувь үйлдэх бөгөөд эх хувь нь барилгын хувийн хэрэгт, хоёрдугаар хувь нь гүйцэтгэгч байгууллагад, гуравдугаар хувь нь захиалагч, эзэмшигч байгууллагад тус тус хадгалагдана.

 

 

 

 

Энэ хувь нь барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд үлдэж, барилгын хувийн хэргийн хамт архивт хадгалагдана.

 

 

Нэгдүгээр хувь

 

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАРТ ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН БАТАЛГАА

 

 

Зураг төслийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -д боловсруулсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . шифр бүхий зураг төслөөр . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                 (байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр)

(аймаг, хот)-ын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (дүүрэг, сум)-ын нутаг дэвсгэрт баригдсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                      (барилга, байгууламжийн зориулалт, хүч чадал)

барилга (байгууламж)-д ажлыг (шинээр буюу засвар, шинэчлэлт хийсэн аль нь болохыг зур) . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр эхлэж, . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр байнгын ашиглалтад өгөв.

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3-ын дагуу энэ өдрөөс эхлэн . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр хүртэл нэг жилийн хугацаанд чанарын баталгаа гаргаж байна.

Чанарын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгч байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүссэн зөрчил, гологдол илэрвэл мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1.4-ийн дагуу зөрчлийг . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . .-ны дотор арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

Чанарын гологдол зөрчил илэрсэн тохиолдолд эзэмшигч (ашиглагч) байгууллага 10 хоногийн дотор гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэнэ.

Чанарын баталгаат хугацаанд эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн эвдрэл гэмтэл энэ баталгаанд хамаарахгүй.

 

Баталгаа гаргасан . . . . он . . . . сар . . . . өдөр

 

Компанийн нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гэрчилгээний дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хаяг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утас № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Баталгааг гурав хувь үйлдэх бөгөөд эх хувь нь барилгын хувийн хэрэгт, хоёрдугаар хувь нь гүйцэтгэгч байгууллагад, гуравдугаар хувь нь захиалагч, эзэмшигч байгууллагад тус тус хадгалагдана.

 

 

Хоёрдугаар хувь

 

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАРТ ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН БАТАЛГАА

 

 

Зураг төслийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -д боловсруулсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . шифр бүхий зураг төслөөр . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                 (байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр)

(аймаг, хот)-ын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (дүүрэг, сум)-ын нутаг дэвсгэрт баригдсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                      (барилга, байгууламжийн зориулалт, хүч чадал)

барилга (байгууламж)-д ажлыг (шинээр буюу засвар, шинэчлэлт хийсэн аль нь болохыг зур) . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр эхлэж, . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр байнгын ашиглалтад өгөв.

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3-ын дагуу энэ өдрөөс эхлэн . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . . өдөр хүртэл нэг жилийн хугацаанд чанарын баталгаа гаргаж байна.

Чанарын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгч байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүссэн зөрчил, гологдол илэрвэл мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1.4-ийн дагуу зөрчлийг . . . . оны . . . . дугаар сарын . . . .-ны дотор арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

Чанарын гологдол зөрчил илэрсэн тохиолдолд эзэмшигч (ашиглагч) байгууллага 10 хоногийн дотор гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэнэ.

Чанарын баталгаат хугацаанд эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн эвдрэл гэмтэл энэ баталгаанд хамаарахгүй.

 

Баталгаа гаргасан . . . . он . . . . сар . . . . өдөр

 

Компанийн нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гэрчилгээний дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хаяг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Утас № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Баталгааг гурав хувь үйлдэх бөгөөд эх хувь нь барилгын хувийн хэрэгт, хоёрдугаар хувь нь гүйцэтгэгч байгууллагад, гуравдугаар хувь нь захиалагч, эзэмшигч байгууллагад тус тус хадгалагдана.