Хэвлэх DOC Татаж авах

/Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/02 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ГТЕГ-ын даргын 2016 оны 1 дүгээр сарын 28 –ны
өдрийн А/22 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт

 

Монголын татварын алба                                        Маягт ТТБ- 01-А


 

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР СУУТГАН ТӨЛӨГЧӨӨР  БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг  татварын албаны www.mta.mn цахим хуудаснаас авна уу.

1.Татвар төлөгчийн нэр: _____________                                       2. ТТД: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.Эрхлэх үйл ажиллагаа:

Үндсэн|__|__|__|__|__|__|__________________                            Туслах|__|__|__|__|__|__|-_________________

4.Татвар төлөгчийн  хаяг:

|__|__|Аймаг, хот ____________________                                        Утас 1: _________ Утас 2: ________________

|__|__|Сум, дүүрэг ___________________                                       Факс: _________________________________

|__|__|Баг, хороо ____________________                                       Шуудангийн хайрцаг №: __________________

|__|__|__|Гудамж, хороолол: ___________                                       И-мэйл хаяг:____________________________

|__|__|__|Хашаа, хаалга:_______________

5.Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх үндэслэл:

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримтаар   нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгах орлогын хэмжээ 50.0 сая ба  түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн.

Борлуулалтын орлогын хэмжээ...............           хугацаа ...................

           Татварын хяналт шалгалтаар нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгах борлуулалтын орлогын хэмжээ 50.0 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн нь нотлогдсон. 

Борлуулалтын орлогын хэмжээ 50.0 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн хугацаа ......

          Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 6.5 заалтын дагуу сайн дураар нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх.  

Борлуулалтын орлогын хэмжээ 10.0 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн  хугацаа ......

            Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 6.4 заалтын дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх.

Өөрчлөн байгуулах шийдвэр гарсан тайлант хугацаа ..................

6.Өргөдөл хавсаргасан баримт: _________________________    Хуудасны тоо: ______________

7.Өргөдөл гаргагчийн эцэг /эх/-ийн нэр:

8.Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг:____________________________/ Тамга  /

9.Өргөдөл гаргасан огноо: …………….