Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 294 дүгээр

тогтоолын  хавсралт

 

 

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЖИЛИЙН

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БОСГО ХЭМЖЭЭ


(Засгийн газрын 2019 оны 182 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Хэрэглэгчийн ангилал

   

Хэмжих нэгж

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээний босго хэмжээ

А. Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч

1

Улсын болон орон нутгийн төсөвт

Гкал/жил

5,000 болон түүнээс

дээш

2

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Гкал/жил

5,000 болон түүнээс

дээш

Б. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч

1

Улсын болон орон нутгийн төсөвт

кВт.цаг/жил

2,000,000 болон түүнээс дээш

2

Үйлдвэрлэл (хүнд, хөнгөн, жижиг дунд)

кВт.цаг/жил

3,000,000 болон түүнээс дээш

3

Уул уурхай (олборлолт, боловсруулалт)

кВт.цаг/жил

5,000,000 болон түүнээс дээш

4

Үйлчилгээний болон бусад

кВт.цаг/жил

2,000,000 болон түүнээс дээш

В. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийн үйл ажиллагаа

эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага

1

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч

Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч (хувь/жил)

10 болон түүнээс

дээш

2

Эрчим хүч дамжуулагч

Цахилгаан эрчим хүчний алдагдал (хувь/жил)

2 болон түүнээс

дээш

3

Эрчим хүч түгээгч

Цахилгаан эрчим хүчний алдагдал (хувь/жил)

9 болон түүнээс

дээш*

Дулааны эрчим хүчний алдагдал (хувь/жил)

7 болон түүнээс

дээш

 

 

*Цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдалд шууд хэрэглэгчийн борлуулалтын утгыг тооцохгүй.

 

 

 

 

---o0o---