Хэвлэх DOC Татаж авах

ХАВСРАЛТ № 1

ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Гэрээний дугаар:              .............                         .......................

Зохиогчийн хяналтын тэмдэглэл дугаар:   .............................................

Барилгын төслийн нэр:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

“Зураг төслийн байгууллагын шаардлага” .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Агуулга:

1.Барипга байгуупамжийн мэдээпэп

2.Барилгын ажлын захиапагчийн мэдээпэп

3.Барипгын ажил гүйцэтгэгчийн мэдээпэп

4.Зохиогчийн хянапт гүйцэтгэгчийн мэдээпэп

5.Зохиогчийн хянаптын гүйцэтгэпийн бүртгэп

6.Шапгах  хуудсууд

ХАВСРАЛТ № 1

1. Барилга байгууламжийн мэдээлэл

                                                                                                                                                    Хүснэгт  1

Барилга байгууламжийн мэдээлэл

1

Барипга байгуупамжийн нэр

 

2

Барипга байгуупамжийн байршип, хаяг

 

3

Зураг төспийн шифр

 

4

Зураг төспийг хянасан байгууппага, батапсан огноо

 

5

Төспийн хөрөнгө оруупаптын хэпбэр

 

6

Төспийн төсөвт өртөг

 

7

Төспийг эхэпсэн огноо

 

8

Т өспийг хэрэгжүүпэх хугацаа

 

9

Т өспийг дуусгах хугацаа

 

10

Бусад мэдээпэп

 

ХАВСРАЛТ № 1

 

 

2. Барилгын ажлын захиалагчийн мэдээлэл

Хүснэгт 2

Барилгын ажлын захиалагч байгууллагын мэдээлэл

1

Байгууллагын нэр

 

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

3

Байгууллагын хаяг

 

4

Холбоо, цахим хаяг

 

 

Захиалагчийн төлөөлөгч:

5

Овог, нэр:

 

6

Албан тушаал:

 

7

Холбоо барих утас. Цахим хаяг:

 

8

Гарын үсэг

 


ХАВСРАЛТ № 1

3. Барилгын ажил гүйцэтгэгчийн мэдээлэл

Хүснэгт 3

1

Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагын мэдээлэл

Байгууллагын нэр

 

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

3

Байгууллагын хаяг

 

4

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хугацаа

 

5

Холбоо, цахим хаяг

 

6

Ерөнхий гүйцэтгэгчийн төлөөлөлч

Овог, нэр:

 

7

Албан тушаал:

 

8

Холбоо барих утас.

 

9

/Гарын үсэг/

 

10

Барилга угсралтын ажлын гэрээний дугаар:

 

11

Барилга угсралтын ажлыг эхэлсэн огноо:

 

12

Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх хугацаа:

 

13

Барилга угсралтын ажлыг дуусгасан огноо:

 

14

Барилга ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага

Байгууллагын нэр:

 

15

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар:

 

16

Байгууллагын хаяг:

 

17

Холбоо, цахим хаяг, тамга

 

18

Туслан

гүйцэтгэгчийн

төлөөлөгч

Овог, нэр:

 

19

Албан тушаал:

 

20

Холбоо барих утас. Цахим хаяг:

 

21

/Гарын үсэг /

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

 Бусад туслан гүйцэтгэгчийн мэдээлэл

Хүснэгт 4

Байгууллагын

нэр

Ажлын нэр, төрөл

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн овог, нэр, албан тушаал

Холбоо барих утас, цахим хаяг

Ажил

гүйцэтгэх

хугацаа

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

4.Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгчийн мэдээлэл

                                                                                                                                   Хүснэгт 5

1

Зураг төсөл зохиогч байгууллага

Байгууллагын нэр

 

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

3

Байгууллагын хаяг

 

4

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл. дугаар, хугацаа

 

5

Холбоо, цахим хаяг (тамга)

 

6

Зураг төсөл зохиогчийн туслан гүйцэтгэгч

Байгууллагын нэр

 

7

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

8

Байгууллагын хаяг

 

9

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл. дугаар, хугацаа

 

10

Холбоо, цахим хаяг (тамга)

 

11

Зохиогчийн хяналт

 гүйцэтгэгч

Байгууллагын нэр

 

12

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

13

Байгууллагын хаяг

 

14

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл. дугаар, хугацаа

 

15

Холбоо, цахим хаяг

 

16

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгчийн туслан гүйцэтгэгч

Байгууллагын нэр

 

17

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон регистрийн дугаар

 

18

Байгууллагын хаяг

 

19

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл. дугаар, хугацаа

 

20

Холбоо, цахим хаяг

 

21

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх хэлбэр

 

22

Зохиогчийн хяналт хийж эхэлсэн огноо

 

23

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх хугацаа

 

25

Зохиогчийн хяналт хийж дууссан огноо

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч багийн гишүүдийн мэдээлэл

Хүснэгт 6.

Овог нэр

Мэргэжлийн дэв, зэрэг

Зохиогчийн хяналт хийх ажлын чиглэл

Холбоо барих утас, цахим хаяг

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Тухайн барилга дээр зохиогчийн хяналт гүйцэтгэж байгаа бүх ажилтнууд (Багийн удирдагч, барилга бүтээцийн инженер, ЦБУ-ны инженер, ХАС-ын инженер, цахилгаан хангамж холбоо дохиоллын инженер гэх мэт ) энэхүү хүснэгтэд бичигдэнэ. Хүснэгтийг зохиогчийн хяналтын багийн удирдагч хөтөлж бичнэ.

ХАВСРАЛТ № 1

5.    Зохиогчийн хяналтын гүйцэтгэлийн бүртгэл

 

Зохиогчийн хяналт хийж буй ажилтнуудын хяналтын тэмдэглэгээний бүртгэл.

Хүснэгт 7

Хяналт

хийсэн

огноо,

цаг

Овог нэр

Албан

тушаал

Зохиогчийн

хяналтын

тэмдэглэгээ

ний

дугаар

Хяналт хийсэн ажлын нэр

Тэмдэппэлтэй танилцаж, хүлээн авсан албан тушаалтны

овог нэр,

Гүйцэтгэгч

Захиалагч

1

5

2

3

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэж байгаа ажилтны барилга дээр ажилласан тухайн өдөр болон цагийг бүртгэсэн хүснэгт. Энэхүү хүснэгтийг зохиогчийн хяналтын багийн ахлагч нь бусад инженерүүдийн дүгнэлтийг үндэслэн бичнэ. Хяналтын ажлыг баталгаажуулан тухайн үед хяналтаар хамт хяналт хийсэн гүйцэтгэгч болон захиалагч нарын албан тушаалтны овог нэрийг уг хүснэгтийн 7,8-р багананд бичнэ. Бүх зохиогчдийн хяналтын тэмдэглээг дугаарлан энэхүү дэвтэрт хавсаргана.

ХАВСРАЛТ № 1

Зохиогчийн хяналтын явцад захиалагч, барилгын ажил гүйцэтгэгчээс тодруулсан асуудлыг шийдвэрлэсэн бичиг баримтын бүртгэл.

Хүснэгт 8

Илгээсэн бичиг баримтын код, дугаар

Илгээсэн

огноо

Тухайн

бичиг

баримтыг

бичсэн

зорилго

Асуудлын товч утга

Асуудлыг анх илгээсэн ба хариу бичсэн хүний овог нэр, албан тушаал бусад мэдээлэл

Хариулсан

Зохиогч

Асуултыг

илгээгч

1

2

3

4

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Асуудлыг илгээгчийн овог, нэр, албан тушаалыг 6-р багананд, заавар зөвлөгөө өгсөн зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгчийн овог, нэр, албан тушаалыг хүснэгтийн 5-р багананд бичнэ. Шаардлагатай бол гарын үсэг зуруулна. Холбогдох ТХХ (тодруулга хүсэх хуудас) ба ЗЗХ (зохиогчийн зөвлөмжийн хуудас) энэхүү зохиогчийн хяналтын тэмдэглэлд хавсрагдана.

ХАВСРАЛТ № 1

Зохиогчийн хяналтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан тухай бүртгэлийн хуудас.

Хүснэгт 9

Илэрсэн алдаа, зөрчлийн товч утга

Алдаа, зөрчлийг тэмдэглэсэн бичиг баримтын дугаар, огноо

Алдаа, зөрчлийг зассан тухай биелэлтийг хянасан зохиогчийн овог нэр

Алдаа, зөрчлийг арилгах зааврыг хүлээн авч, биелүүлсэн төлөөлөгчийн овог нэр, гүйцэтгэсэн огноо

Биелэлтийг

баримжуулсан

баримтын

дугаар

Гүйцэтгэгчийн Овог нэр Он сар өдөр

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Гарсан алдаа, зөрчлийг засаж арилгасан байдалтай танилцаж, биелэлтийг хянасан зохиогчийн нэрийг багана 4-т, шаардлагыг хүлээж авч ажлыг гүйцэтгэсэн хүний овог, нэр, албан тушаалыг 6-р багананд бичнэ. Алдаа зөрчлийг засаж, арилгаагүй нөхцөлд багана 5-д тэмдэглэнэ.

 

ХАВСРАЛТ № 1

6.  Шалгах хуудсууд

Хүснэгт 10

ЕТ

Тохижилт

ШАЛГАХ ХУУДАС № ЕТ-001

Огноо: 2015-03-12 Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Г адна тал

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ЕТ 101, ЕТ 102

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

201 5-ЕТ-01

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/ .......................................................................................  □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

1.1        Гадна гэрэлтүүлэг

1.2        Явган зам

....................

........................................

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.3

Авто зам

 

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.4

1.5

Авто зогсоол

Замын хашлага

....................

........................................

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.6

Үерийн ус зайлуулах налуулга, өндөржилт

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.7

Үерийн ус зайлуулах суваг

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.8

Хүүхдийн тоглоомын талбай

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.9

Ногоон байгууламж

 

                                        □ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.10

Мод, бут

 

                                        □ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.11

Хашаа

 

                                         □ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

2.1

Явган замын хавтан

 

                                        □ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.2

Бетон зам

 

                                        □ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.3

Асфалт зам

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.4

2.5

Хашлага бетон Хашаа

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.6

2.7

 

---------------

 

□      тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□      тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.9

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3. Буса

3.1

3.2

д:

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

□ шаардлагагүй

3.3

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3.4

 

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3.5

 

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн □ Зөвшөөрөхгүй

Тайлбар:

               

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 11

 

ГД

 

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Гадна дулаан 1

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ГД-001

 

Г эрээний №: 201 4/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Гадна тал

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ГД 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ГД-102~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

 

1.1

Дулааны шугамын суулгалтын гүн

 

 

 

 

 

 

Сувгийн хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Сувгийн дэвсгэр

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Сувгийн хучилтын дээд талаас газрын хөрсний

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Төлөвлөлтийн түвшин хүртлэх зай

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2

Г ан яндангийн угсралт

 

 

 

 

 

Хэмжээ голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс ха м гаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Г агнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3

Яндан хоолойн дулаалга:

 

 

 

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгатай хоолойн хоорондын зай

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгатай хоолой сувгийн хана хоорондын зай

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Дулааны шугамын угсралтын налуу

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

Насос

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2 Даралт тогтмол барих систем

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 12

 

ГД

 

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Гадна дулаан 2

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ГД-002

 

Г эрээний №: 201 4/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Гадна тал

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ГД 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ГД-102~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.4

Дулааны худгийн хэмжээ

 

 

 

 

 

 

Худгийн хучилтын дээд талаас газрын хөрсний

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Төлөвлөлтийн түвшин хүртэлх зай

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Люкний тоо

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгатай хоолой худгийн хийц хоорондын зай

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Таслаххаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хий гаргах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5

Зөөлөвч

 

 

 

 

Төрөл

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Таталт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6

Г улгах тулгуурын

 

 

 

 

 

 

 

Төрөл

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зай

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Чанар

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7

Үл хөдлөх тулгуур

 

 

 

 

 

 

 

Чанар

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Төрөл

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зай

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8

Үл хөдлөх тулгуурын үндсэн хийц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Г ан яндан

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаалга

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6 Барилгын бүтээцийн материал

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 13

 

ГЦ

ШАЛГАХ ХУУДАС № ГЦ-001

Огноо: 2015-03-12

Гадна цахилгаан

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Г адна тал

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ГЦ 102

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ГЦ-1 02

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Дэд өртөө:

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Трансформатор: холболт, зайлуулах зам, зай хэмжээ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Яйчейка

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

10-6кВ тэжээлийн бүдүүвч

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

0.4 кВ гаргалгааны бүдүүвч

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

10-6 кВ ХБ-ийн захиалгын хуудас

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

0.4 кВ ХБ-ийн захиалгын хуудас

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

Г азардуулга

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

Аянга хамгаалалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

10-6 кВ кабель, трасс, тавих гүн, муфт, хамгаалалт, үзүүрлэлгээ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.11

0.4 кВ кабель, трасс, тавих гүн, муфт, хамгаалалт, үзүүрлэлгээ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.12

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

2.1

Кабель 10-6 кВ: материал, огтлол, тусгаарлагч

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Кабель 0.4 кВ: материал, огтлол, тусгаарлагч

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Трансформатор: хүчдэл, чадал, хөргөлт

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

ЩО: зориулалт, тавил А

 

 

 

2.5

КСО: зориулалт, тавил А

 

 

 

2.6

Гэрэлтүүлэгч: зориулалт, 1Р

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

Халаалт, агаар сэлгэлт байгаа эсэх

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

Кабелийн үзүүрлэгээ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

Газардуулгын акт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Далд ажлын акт

 

 

 

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

 

 

 

3.5 Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6

Т/т сертификат

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.7

Кабелийн хэмжэлтийн акт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 


ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 14

 

ГЦ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ГЦ-002

 

Огноо: 2015-03-12

Гадна гэрэлтүүлэг

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Г адна тал

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ГЦ 102~104

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ГЦ-1 02~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

 

1.1

Гэрлийн самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт,

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

 

 

1.2

Гэрэлтүүлгийн шон

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3

ГГ бүдүүвч, шугамын трасс

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4

0.4 кВ кабель, трасс, тавих гүн, муфт, хамгаалалт, үзүүрлэлгээ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5

0.4 кВ агаарын шугам кабель, трасс, татах өндөр, уналт, хамгаалалт, бэхэлгээ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6

Газардуулга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7

Аянга хамгаалалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.9

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.10

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.11

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Гэрэлтүүлэгч, 1Р, зориулалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Цахилгааны утас, шугам, огтлол, материал

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Гэрэлтүүлгийн шон, хийц, суурилуулалт, газардуулга, бэхэлгэ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Гэрэлтүүлгийн удирдлага

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.2

Далд ажлын акт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

Т/т сертификат

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5

Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.6 Газардуулгын акт

 

 

 

 

 

 

3.7

Кабелийн хэмжэлтийн акт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

38

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 15

ГХ

Гадна холбоо

ШАЛГАХ ХУУДАС № ГХ-001

Огноо: 2015-03-12 Гэрээний

№: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Г адна тал

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ГХ 102

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ГХ-102

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/ .......................................................................................  □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

1.1  Гадна холбооны оролт

1.2  Сувагчлалаар сүвлэх

....................

------------------------------

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.3

1.4

1.5

Г үүрээр сүвлэх Газарт сүвлэх

Барилгын ханаар суурилуулах

........................................

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.6

1.7

Баганаар өлгөх Зогсуураар өлгөх

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.8

1.9

Шилэн кабель Кабелийн яндан хоолой

 

------------------------------

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.10

Тусгаарлах тууз

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.11

Таних тэмдэг, тэмдэглэгээ

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.12

Оролтын самбарын тоноглол

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.13

1.14

Худгийн дугаар Баганы дугаар

---------------

------------------------------

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Оролтын самбарын тоноглол, 1Р

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.2

2.3

Кабель: материал, огтлол, тусгаарлагч Шилэн кабель

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.4

2.5

Кабелийн тавиур Кабелийн яндан хоолой

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

2.6

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

3.1

3.2

3.3

Тусгай зөвшөөрөл Т/т сертификат Далд ажлын акт

 

 

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

3.5

Угсралтын үеийн фото зураг

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

□ Зөвшөөрсөн □ Зөвшөөрөхгүй

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

             

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 16

УХАТ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № УХАТ-001

 

Огноо: 2015-03-12

Ариутгах татууурга

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Төлөвлөлт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Трас сонголт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Техникийн нөхцөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Хөрсний шинж чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.1

Яндан хоолойн угсралт

 

 

 

 

2.2

Холбогдох худаг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Холболтын түвшин

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Холболтын төрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

Г эрэвч хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

Элсэн дэвсгэр

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.1

Худаг

 

 

 

 

 

3.2

Худгийн гүн

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Уналт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

Ул бетон

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Таг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Хүзүүвч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.5

Шат

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6

Модон таг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.9

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.2

Яндан хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Яндан хоолойн дулаалга:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Худаг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Г эрэвч хоолой

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.21

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 17

УХАТ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № УХАТ-002

 

Огноо: 2015-03-12

Ус хангамж

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Төлөвлөлт

 

 

 

 

 

1.2

Унд ахуй

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Гал эсэргүүцэх

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Үйлдвэрлэлийн

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.1

Яндан хоолойн угсралт

 

 

 

 

2.2

Холбогдох худаг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Холболтын түвшин

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Холболтын төрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

Г эрэвч хоолой

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

Холболтын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

Элсэн дэвсгэр

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.1

Худаг

 

 

 

 

 

 

3.2

Худгийн гүн

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Г алын гидрант

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Таслах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

Юүлэгч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Дулаалга

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Хүзүүвч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

.5

3.

Шат

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.9

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.2

Яндан хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Яндан хоолойн дулаалга:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 18

БА

Дээвэр

ШАЛГАХ ХУУДАС № БА-001

Огноо: 2015-03-12

Гэрээний №: 2014/01

 

Иргэн Ч.Барсболдын

 

 

 

 

 

Төслийн нэр:

орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийН 4-р хороо.

 

Шалгах хэсэг:

Дээвэр

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/БА 106

 

 

Техникийн

 

 

 

 

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

 

201 5-БА-106

 

 

 

 

 

тодорхойлолт №:

 

 

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

 

1.1 Дээврийн бүтэц

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2 Ус зайлуулах налуу

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3 Ус зайлуулах босоо хоолой, амсар, хурд сааруулагч

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4 Яндангийн эсвэл хоолойн ус тусгаарлалт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5 Усны хаялга төмрүүд

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6 Заадас хоорондын малгай

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7 Ус тусгаарлагчийн материалын зөрүүлэг

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8 Ус тусгаарлагч материалын наалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.9 Дээврийн гэгээвч

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.10 Аянга хүлээн авагч, дамжуулагч

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.11 |

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

2.1 Уур тусгаарлагч

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2 Дулаалга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3 Налуулга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4 Ус тусгаарлагч материал

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5 Ус зайлуулах хоолой

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6 Аянга хүлээн авагч, дамжуулагч

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7 Дээвэрт гарах гарц

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8 Яндангийн эсвэл хоолойн малгай

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

29 |

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

3.1 Ус тусгаарлагч материалын гарал үүслийн бичиг

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.2 Ямар нэг гэмтэлтэй материал

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 19

БА

Цонх хаалга

ШАЛГАХ ХУУДАС № БА-002

Огноо: 2015-03-12

Гэрээний №: 2014/01

 

Иргэн Ч.Барсболдын

 

 

 

 

 

Төслийн нэр:

орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийН 4-р хороо.

 

Шалгах хэсэг:

1-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/БА 601

 

 

 

Техникийн

тодорхойлолт №:

201 5-БА-106

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

 

1.1       Цонхны дулаан дамжуулалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2 Цонхны нүх, цонхны хэмжээ

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3 Цонхны хуваалт, онгойлт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4 Цонхны борооны усны хаялга

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5 Цонхны амалгаа шавардлага

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6 Дотор хаалганы онгойлт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7 Дотор хаалганы нүх, хаалганы хэмжээ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8 Гадна хаалганы дулаан дамжуулалт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.9 Гадна хаалганы нүх, хаалганы хэмжээ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.10 Гадна хаалганы онгойлт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.11 Дотор хаалганы дуу тусгаарлалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

2.1 Цонхны хүрээний материал

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2. Цонхны шилний зузаан, гажилт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3  Цонхны материалын гэрчилгээ

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4 Цонхны түгжээ, нугас

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5 Хаалганы хавтасны материал

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6 Хаалганы материалын гэрчилгээ

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7 Хаалганы бариул, нугас

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.9

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

3.1 Галын хаалганы гал тэсвэрлэлт, цоож онгойлт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.2

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 20

 

БА

ШАЛГАХ ХУУДАС № БА-003

Огноо: 2015-03-12

Хана

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар, гадна хана

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/БА 102

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-БА-102

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Гадна ханын дулаан дамжуулалт /дулаалга/

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Гадна ханын гадна будаг, өнгөлгөө

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Гадна ханын дулаалга суурилуулалт

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Гадна ханын ялуу

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Хамар ханын хэмжээ /өрөө хоорондын/

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

Хамар ханын бүтэц, дуу тусгаарлалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

Хамар ханын ялуу

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

Хамар ханын өнгөлгөө

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

Хамар ханын дуу тусгаарлалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.11

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Гадна ханын материал

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Гадна ханын дулаалгын материал

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Гадны ханын өнгөлгөөний материал

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Хамар ханын материал

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Хамар ханын өнгөлгөөний материал

1

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.9

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

3.1

Ханын гал тэсвэрлэлтийн зэрэг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.5

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 21

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-001

 

Огноо: 2015-03-12

Халаалт 1

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-1 02

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Халаах хэрэгсэл: Зай хэмжээ

 

 

 

 

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Хуваарилах хайрцаг:

 

 

 

 

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Салаа шугамын холболт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Коллектор

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Салбар хоолойн хэмжээ

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Босоо шугам:

 

 

 

 

 

Хоолойн хэмжээ, голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Гагнаасын эсвэл холболтын чанар

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Баланслагч хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

Халаах хэрэгсэл

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Яндан хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Яндан хоолойн дулаалга:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Баланслагч хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Тохируулах хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 22

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-002

 

Огноо: 2015-03-12

Халаалт 2

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.4

Хэвтээ шугам:

 

 

 

 

 

 

Хоолойн хэмжээ, голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

 

 

 

Гагнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэгч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Яндан хоолойн дулаалга:

 

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

                                          □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

                                          □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

                                          □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

                                          □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

2.1

Яндан хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Яндан хоолойн дулаалга:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3 

Балансын хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Тохирулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

                 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 23

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-003

 

Огноо: 2015-03-12

Агаар сэлгэлт 1

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1.1

Агаар сорох систем

 

 

 

 

 

 

Сэнс

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоорондын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зөөлөн холбоос

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар дамжуулах хоолой:

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжих нүх

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холболтын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар сорох сараалж

 

 

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Сорох сэнс

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаан солилцуулагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Дуу намсгагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 


ХАВСРАЛТ № 1

                                                                                                                                         Хүснэгт 24

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-004

 

Огноо: 2015-03-12

Агаар сэлгэлт 2

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу  хийгдсэн эсэх

1.2

Агаар оруулах систем

 

 

 

 

 

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоорондын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Иж бүрдэл

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зөөлөн холбоос

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар дамжуулах хоолой:

 

 

 

Хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжих нүх

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холболтын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар оруулах сараалж

 

 

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холих камер:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

Орлуулах төхөөрмж

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Холихкамер

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Дулаан солилцуулагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Дуу намсгагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

                                                                                                                                   Хүснэгт 25

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-005

 

Огноо: 2015-03-12

АС-н ДХангамж 1

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Агаар халаагч

 

 

 

 

 

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Босоо шугамын яндан хоолойн угсралт:

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Гагнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Баланслагч хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоолойн хэмжээ, голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Агаар халаагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Автомат хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

                                                                                                                            Хүснэгт 26

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-006

 

Огноо: 2015-03-12

АС-н ДХангамж 2

 

 

Г эрээний №: 201 4/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ХАС 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

201 5-ХАС-1 02

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.3

Хэвтээ шугамын яндан хоолойн угсралт:

 

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Г агнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэгч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ, голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоолойн хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Яндан хоолойн дулаалга:

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Дулаан хангамжийн автоматжуулал

т

 

 

 

 

Хаалт, автомат хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холих камер

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Холих камер

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Дуу намсгагч

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 27

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-007

 

Огноо: 2015-03-12

Кондиционер 1

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~1 05

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Агаар сорох систем

 

 

 

 

 

 

Сэнс

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоорондын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зөөлөн холбоос

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар дамжуулах хоолой:

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжих нүх

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холболтын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар сорох сараалж

 

 

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

Сорох сэнс

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаан солилцуулагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Дуу намсгагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 28

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-008

 

Огноо: 2015-03-12

Кондиционер2

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~1 05

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.2

Агаар оруулах систем

 

 

 

 

 

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хоорондын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Иж бүрдэл

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зөөлөн холбоос

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар дамжуулах хоолой:

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжих нүх

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холболтын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар оруулах сараалж

 

 

 

 

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холих камер:

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

 

 

 

 

 

Чийгшүүлэгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хөргөх төхөөрөмж

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

Орлуулах төхөөрмж

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Холихкамер

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Дулаан солилцуулагч

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Дуу намсгагч

 

 

 

2.5 Чийгшүүлэгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6 Хөргөх төхөөрөмж

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.21

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

....................

........................................

..........................................

..........................................

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 29

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-009

 

Огноо: 2015-03-12

АС-н ХХангамж 1

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ХАС 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

201 5-ХАС-1 02

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Хүйтэн хангамж

 

 

 

 

 

 

Агаар хөргөгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Босоо шугам:

 

 

 

 

 

Хэмжээ голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Г агнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Баланслагч хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Хэвтээ шугам:

 

 

 

 

 

Хэмжээ голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Г агнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Налуу

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэгчийн байрлал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

 

 

 

 

 

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1 Хөргөх төхөөрөмж

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Агаар хөргөгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

Автомат хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 30

ХАС

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХАС-010

 

Огноо: 2015-03-12

АС-н ХХангамж 2

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~1 05

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~1 05

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт: Агаар сэлгэлтийн хүйтэн хангамж

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.4

Яндан хоолойн дулаалга:

 

 

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүйтэн хангамжийн автоматжуулалт

 

 

 

Хаалт, автомат хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Хүйтэн хангамжийн автоматжуулалт

 

 

 

Хаалт, автомат хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Тохируулах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Холих камер

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу намсгагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

Хөргөлтийн системийн эх үүсвэр

 

 

 

 

 

Байршил

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дуу чимээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Цахилгааны чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Агаар чийгшүүлэгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Төрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Цахилгааны чадал

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Байршил

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

2.1

насос

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2 даралт тогтмол барих систем

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 31

ДМ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Дулаан хуваарилахтөв 1

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДМ-001

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ДМ 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ -102~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Дулаан солилцуулагч

 

 

 

 

 

 

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Сүлжээний насос

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Даралт тогтмол барих систем

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Мембран тэлэлтийн сав

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Автомат тохируулах хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Автомат даралтын зөрүү тохируулах хаалт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Урьдчилан сэргийлэх хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2

Яндан хоолойн угсралт:

 

 

 

 

 

Хэмжээ голч

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Гагнаасын чанар

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Юүлэгч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

             Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

             Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

насос

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

.2.2.

даралт тогтмол барих систем

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

..........................................

..........................................

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 32

ДМ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Дулаан хуваарилах төв 2

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДМ-002

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ДМ 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.3

Тоног төхөөрөмж,яндан хоолойн дулаалга:

 

 

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Дулаалгын материалын зузаан

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Баланслагч хаалт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хянах хэмжих хэр эгсэл

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Дулаан хуваарилах төвийн

 

 

 

Автоматжуулалт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

 

 

 

 

 

 

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

3.1

 

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 33

ДМ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Зуух 1

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДМ-003

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ДМ 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Зуух

 

 

 

 

 

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Ашигт үйлийн коэффициент

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.2

Сүлжээний насос

 

 

 

 

 

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Даралт тогтмол барих систем

 

 

 

 

Хүчин чадал

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Мембран тэлэлтийн сав

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Автомат тохируулах хаалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Автомат даралтын зөрүү тохируулах хаалт

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

 

Урьдчилан сэргийлэх хаалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Зуух

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Сүлжээний насос

 

 

 

 

2.3

даралт тогтмол барих систем

 

 

2.4

автомат хаалт

 

 

 

2.5

тэлэлтийн сав

 

 

 

2.6

Утаа сорох сэнс

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

Үлээлгийн сэнс

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

....................

........................................

..........................................

..........................................

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

                                                                                                                                 Хүснэгт 34

ДМ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДМ-004

 

Огноо: 2015-03-12

Зуух 2

 

 

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ДМ 102~105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.4

Яндан хоолойн угсралт:

 

 

 

Хэмжээ голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Будаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Г агнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Юүлэгч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хий авагч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Тоног төхөөрөмж, яндан хоолойн дулаалга:

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2

Дулаалгын материалын зузаан

 

 

 

Хамгаалах бүрхүүл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Таслах хаалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Баланслагч хаалт

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Юүлэх хаалт

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Утааны яндан

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Утаа сорох сэнс

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Агаар өгөх сэнс

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Даралт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

 

Хянах хэмжих хэр эгсэл

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Зуухны автоматжуулалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

 

2.1

Г ан яндан

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Ус цэвэрлэх төрөөрөмж

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 35

ХТ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХТ-001

 

 

Огноо: 2015-03-12

Хүчит төхөөрөмж

 

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ХТ, ДГ 102

~104

 

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХТ, ДГ-102~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Хоёрдогч эх үүсвэр

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.2

Гуравдагч эх үүсвэр

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.3

БТАЗ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.4

Оролтын самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт,

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

 

 

 

1.5

Хуваарилах самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч,

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

 

 

1.6

Тоолуртай самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч,

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

 

 

1.7

Айлын самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.8

ХТ бүдүүвч, шугамын трасс

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.9

Щитний өрөөний ажил гүйцэтгэл, зай хэмжээ, ус дулааны шугам

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.10

Аянга хамгаалалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

1.11

Г азардуулга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Автомат таслуур

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2.2

Кабель, шугам

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2.3

Хоолой

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2.4

Розетка, 1Р, зориулалт, өндөр

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2.5

Г алын хамгаалалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.2

Газардуулгын акт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.3

Далд ажлын акт

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.5 Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.6 Т/т сертификат

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Туршилтын актууд

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

3.8 Босоо шугамын бэхэлгээ

 

□ тийм

□ үгүй

 

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 36

 

ГЦ

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДГ-001

Огноо: 2015-03-12

Дотор гэрэлтүүлэг

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01/ДГ 102~104

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХТ, ДГ-102~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил 1.1

шалгах үзүүлэлт:

Г эрлийн самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

□ тийм □ үгүй □ шаардлагагүй

1.2

Ослын гэрлийн самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

ДГ бүдүүвч, шугамын трасс

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.11

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Гэрэлтүүлэгч, 1Р, зориулалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Цахилгааны утас, шугам, огтлол, материал

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Г эрэлтүүлгийн шон, хийц, суурилуулалт, газардуулга, бэхэлгэ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Г эрэлтүүлгийн удирдлага

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

Далд ажлын акт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Т/т сертификат

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.5

Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6 Газардуулгын акт

 

 

 

 

3.7

Кабелийн хэмжэлтийн акт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.8

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 37

ДГ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Фасадны гэрэлтүүлэг

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ДГ-002

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Г адна фасад

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ДГ 102~104

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХТ, ДГ-102~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Гэрлийн самбар: Автоматууд, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт,

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

 

1.2

Гэрэлтүүлгийн бэхэлгээ

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

ФГ бүдүүвч, шугамын трасс

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Тэжээлийн шугам, трасс, тавих гүн, татах өндөр, муфт, хамгаалалт, үзүүрлэлгээ, бэхэлгээ

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Г азардуулга

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

Аянга хамгаалалт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.11

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

2.1

Гэрэлтүүлэгч, 1Р, зориулалт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Кабель, огтлол, материал, тусгаарлагч

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Гэрэлтүүлгийн хийц, суурилуулалт, газардуулга

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Гэрэлтүүлгийн удирдлага

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

Далд ажлын акт

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Т/т сертификат

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Гүйцэтгэлийн зураг

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.5

Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6

Газардуулгын акт

 

 

 

3.7

Кабелийн хэмжэлтийн акт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3.8

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Г үйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 38

ХД

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ХД-001

 

Огноо: 2015-03-12

Холбоо, дохиолол

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ХД 102, ХД 103, ХД 104, ХД 105

Шалгалтын үе

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХД-102~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх

 

1.1

Холбооны техникийн нөхцөл

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.2

Г алын дохиолол

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3

Дотуур холбоо АТС

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4

Компьютерын сүлжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5

Ажиглалтын камер

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6

Зарлан мэдээллэх систем

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7

Шалган нэвтрүүлэх систем

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8

Радио

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.9

Кабелийн телевиз

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.10

Хулгайн дохиолол

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.11

Цахилгаан цагны систем

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.12

Архитектурын даалгаврын дагуу гүйцэтгэсэн эсэх

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.13

Давхрын самбар: сул тог, бирк, бүдүүвч, суурилуулалт, кабелийн гаргалгаа, чангалгаа, 1Р

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.14

Г азардуулга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

 

2.1

Тоног төхөөрөмжийн станцууд

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Г алд тэсвэртэй кабель

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Кабель

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Г ал дэмждэггүй уян хоолой

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5

Самбар, 1Р, зориулалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

Хоолой

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7

Г алын дохиоллын мэдрэгч (хаягтай, хаяггүй)

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

Розетка, 1Р, зориулалт

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.2

Босоо шугамын бэхэлгээ

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

Далд ажлын акт

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4 Гүйцэтгэлийн зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5 Угсралтын үеийн фото зураг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.6 Т/т сертификат

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.7 Туршилтын актууд

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 39

ЦБУ

 

ШАЛГАХ ХУУЛАС № ЦБУ-001

 

Огноо: 2015-03-12

Гадна бохир

 

 

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01/ДМ 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Яндан хоолойн угсралт

 

 

 

 

 

 

1.2

Босоо шугамын голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3

Далд угсарсан

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4

Ил угсарсан

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5

Сорох хоолойн өндөр

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6

Салхивчийн малгайвч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.8

Холбох хэрэгсэл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.9

Цэвэрлэгээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.10

Шалгах таглаа

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.12

Бэхэлгээ

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.13

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.14

Дуу тусгаарлагч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.15

Үл буцаах хаалт

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.1

Тоноглол

 

 

 

 

 

 

2.2

Угаагуур

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Суултуур

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Хөтөвч

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5

Поддон

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

Трап

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7

Сифон

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

Тос баригч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.9

Зөөврийн насос

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.10

Түрэлт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.11

Бүтээмж

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

2.1 Хуванцар яндан

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаалга

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Ус зайлуулах суваг

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Приямок

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Ус цэвэрлэх төрөөрөмж

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 40

ЦБУ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № МБУ-002

 

Огноо: 2015-03-12

Гадна цэвэр ус

 

 

 

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ДМ 1 02~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~

105

 

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Тооцо олох хэсэг

 

 

 

 

1.2

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.1

Түгээх шугамын угсралт

 

2.2

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Хоолойн голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5

Холболтын төрөл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

Гагнаасын чанар

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7

Налуу

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

Юүлэгч:

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.9

Хаалт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.10

Хо г шүүгч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.11

Хэмжих хэрэгсэл

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.12

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.1

Босоо шугамын угсралт

 

 

 

 

3.2

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

Хоолойн голч

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4

Холболтын төрөл

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5

Дулаалга

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.6

Хаалт

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

.3.7.

Хо г шүүгч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.8

Ил болон далд

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.9

Юүлэгч:

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.1

Тоноглол

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.2

Холигч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.3

Алчуур хатаагч

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.4

Хий авагч

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.5

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

4.6

Хаалт

 

 

 

 

 

 

4.7

Уян холбоос

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

 

 

2.1

Ган яндан

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 41

ЦБУ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Галын ус, нөөцийн сав

 

ШАЛ1 АХ ХУ УДАС № ЦБУ-003

 

Г эрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ДМ 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ДМ-1 02~ 105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

 

□ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Дотор галын систем

 

 

 

 

1.2

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.3

Галын краны голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.4

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.5

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.6

Хайрцаг

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

1.7

Тэмдэг тэмдэглэгээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.1

Нөөцийн сав

 

 

 

2.2

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.4

Материал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.5

Хөвүүр

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.6

Хаалт

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.7

Түвшин мэдрэгч

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.8

Цэвэрлэх хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.9

Агааржуулах хоолой

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.10

Таг

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.11

Шат

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.12

Ус юүлэх нүх

 

                                        □ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.13

Трап

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.1

Тоноглол

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Зөөврийн насос

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.3

Бүтээмж

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.4

Даралт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.5

Байрлал

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3..6

Зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3.7

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Ган яндан

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.2

Дулаалга

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

2.3

Г алаас хамгаалсан түрхлэг

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

 

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 42

ЦБУ

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ЦБУ-004

Огноо: 2015-03-12

Хурын ус

 

 

 

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

Халаалтын барилга

Зургийн марк:

ЗТ-2014-01 /ДМ 102~105

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

201 5-ДМ-102~105

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

1.1 Хурын ус

....................

........................................

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.2

Ил, далд

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Босоо шугамын байлал

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Хоолойн голч

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Шалгах таглаа

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

Хурд тохируулагч

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.7

Юүлэх голч

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.8

Хаялга

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.9

Байрлал

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.10

Ус зайлуулах суваг

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.12

Хаялганы өндөр

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.13

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.14

Байрлал

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.15

Хэмжээ

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

1.16

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.1

Материал

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.8

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.9

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.10

 

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.11

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Г ан яндан

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2.              Дулаалга

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Холболт

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

3.1

 

 

 

□ тийм □ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ № 1

Хүснэгт 43

ЦБУ

 

 

 

 

Огноо: 2015-03-12

Галын автомат систем

 

ШАЛГАХ ХУУДАС № ЦБУ-005

 

Гэрээний №: 2014/01

Төслийн нэр:

Иргэн Ч.Барсболдын орон сууцны барилга

Хаяг, байршил:

УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороо.

Шалгах хэсэг:

2-р давхар

Зургийн марк:

ЗТ-201 4-01 /ХАС 102~1 05

Шалгалтын үе шат

2 дахь шалгалт

Техникийн тодорхойлолт №:

2015-ХАС-102

~105

 

Хавсралттай эсэх:

□ тийм /товч тайлбар/

 

 

.... □ үгүй

1. Ажил шалгах үзүүлэлт:

 

 

Зургийн дагуу хийгдсэн эсэх:

1.1

Насосны өрөө

 

 

 

 

 

1.2

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.3

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.4

Гарц

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.5

Удирдлагын зангилаа

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

1.6

Автомат самбар

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.1

Насос

 

 

 

 

2.1

Хүчин чадал

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Бүтээмж

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Түрэлт

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Даралтат сав

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.1

Яндан хоолой, тоноглол

 

 

 

 

3.2

Байрлал

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.3

Угсралтын зай хэмжээ

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.4

Хоолойн голч

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.5

Гагнаасын эсвэл холболтын чанар

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.6

Хаалт

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.7

 

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.8

 

 

 

                                        □ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.9

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2. Материалын үзүүлэлт:

 

 

 

 

2.1

Халаах хэрэгсэл

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.2

Яндан хоолой

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.3

Яндан хоолойн дулаалга:

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.4

Баланслагч хаалт

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.5

Тохируулах хаалт

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.6

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

2.7

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3. Бусад:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

3.2

 

 

 

 

□ тийм

□ үгүй

□ шаардлагагүй

Дүгнэлт :

 

 

□ Зөвшөөрсөн

□ Зөвшөөрөхгүй

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгасан:

Зохиогч :

Захиалагч:

БУ Гүйцэтгэгч:

 

Нэр

 

 

 

 

Албан тушаал

 

 

 

 

Байгууллага

 

 

 

 

Г арын үсэг