Хэвлэх DOC Татаж авах

Хавсралт №3

Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт

он ...... сар .... өдөр

1.Хяналт хийсэн барилгын нэр, байршил, хаяг : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Зохиогчийн хяналтын гэрээний дугаар: ...................................................................................................................................

3.Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэсэн хугацаа: ...................................................................................................................................

4.Зохиогчийн хяналтын төрөл: .....................................................................................................................................

5.Зохиогчийн хяналт хийсэн ажлын төрөл:

Барилга архитектур, барилга бүтээц, халаалт агаар сэлгэлт, цэвэр бохир ус, холбоо дохиолол, цахилгаан хангамж, автоматик бусад 

6.Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэхэд мөрдсөн бичиг баримт:

-зохиогчийн хяналтын гэрээ

-баталгаажуулсан ажлын зураг

-“Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх дүрэм”

7.Зохиогчийн хяналтын явцад батлагдсан зураг төслөөс өөрчлөгдсөн асуудлыг тодорхой бичиж, зохиогчийн зүгээс өөрчлөлтийг батлагаажуулсан талаар тэмдэглэх:

Барилга архитектур: ..............................................................................................

.................................................................................................................................

Барилга бүтээц:......................................................................................................

.................................................................................................................................

Халаалт Агаар сэлгэлт: .........................................................................................                 

..................................................................................................................................

Цэвэр бохир ус: ......................................................................................................      

..................................................................................................................................

Цахилгаан хангамж:................................................................................................      

...................................................................................................................................    

Автоматик:..................................................................................................................     .....................................................................................................................................

Холбоо дохиолол: .....................................................................................................     .....................................................................................................................................

Бусад: ........................................................................................................................      ....................................................................................................................................

8.Зохиогчийн хяналтын явцад гарсан зөрчил дутагдалыг арилгах талаар тавьсан асуудлууд, тэдгээрийн биелэлтийн талаар бичих :

Барилга архитектур: .................................................................................................. ........................................................................................................................................

Барилга бүтээц:.............................................................................................................     ........................................................................................................................................

Халаалт Агаар сэлгэлт: ...............................................................................................     ........................................................................................................................................

Цэвэр бохир ус: ............................................................................................................     ........................................................................................................................................

Цахилгаан хангамж: .....................................................................................................     ........................................................................................................................................     Автоматик: ....................................................................................................................     ........................................................................................................................................    

Холбоо дохиолол: ........................................................................................................      .......................................................................................................................................    

Бусад: ...........................................................................................................................     .......................................................................................................................................

9.Барилгыг ашиглалтад оруулах тухай зохиогчийн дүгнэлт:

Барилга архитектур:.................................................................................................... ......................................................................................................................................

Барилга бүтээц:...........................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 Халаалт Агаар сэлгэлт: ............................................................................................

 ......................................................................................................................................    

Цэвэр бохир ус: ...........................................................................................................    .......................................................................................................................................  

Цахилгаан хангамж: ....................................................................................................     .......................................................................................................................................     Автоматик: ...................................................................................................................     .......................................................................................................................................    

Холбоо дохиолол: .......................................................................................................      ......................................................................................................................................    

Бусад: ..........................................................................................................................     ......................................................................................................................................

Дүгнэлт гаргасан:

Багийн ахлагч:

Архитектор:

Барилгын инженер:

Халаалт Агаар Сэлгэлтийн инженер:

Цэвэр бохир усны инженер:

Цахилгааны инженер:

Холбоо, дохиоллын инженер:                                                    

Тайлбар:

-Зохиогчийн хяналтыг иргэн гүйцэтгэсэн тохиолдолд тухайлсан хяналт тавьсан чиглэлийн талаар бичнэ.

-Ерөнхий дүгнэлтийн 7 дугаар хэсэгт зохиогчийн хяналтын дүгнэлт, дугаар, хугацаа, 8 дугаар хэсэгт биелэлтийг шалгасан хугацаа, дугаарыг тодорхой бичнэ.