Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын

             2016 оны А/133 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

 

 

Батлав: ……………….аймгийн ……………………..суман дахь

............................Ойн ангийн  дарга ..................... / ................. /

 

МОД БЭЛТГЭХ ГЭРЭЭ

20.…оны…..дугаар
сарын ….-ний өдөр                                                                                                     Дугаар № ……

 

.............................   сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 20.… оны … дугаар сарын …-ны өдрийн ….. тоот шийдвэрийг үндэслэн нэг талаас, ..................................................... ..................................................

 / иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага цаашид "мод бэлтгэгч" гэх /, нөгөө талаас …………………… Ойн ангийн мэргэжилтэн цаашид "гэрээлэгч"  гэх  /................ овогтой  ……………… нар ................аймгийн .....................сумын ойн сангийн ............... хэсэглэлээс ............……………. шоометр модыг 20.… оны … дугаар сарын …-ны өдрөөс эхлэн 20....оны....дугаар сарын.... ны өдөр хүртэл хугацаанд бэлтгүүлж ашиглуулахаар доорхи нөхцлөөр гэрээ байгуулав.

Нэг. Мод бэлтгэх талбай тусгаарласан байдал, модны төрөл, хэмжээ

1.1................................................... /иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/ нь 20. .... оны ........-р сарын ... –ний өдөр .............................................. / талбай тусгаарлах эрх бүхий байгууллагын нэр/ -тэй хийсэн ....... тоот гэрээний дагуу  ойн сангийн............ –р  хэсэглэлийн нийт ... га талбайд тусгаарлалтыг хийлгэсэн болно.

1. 2.Талбай тусгаарлалтын ажлын дүнгээр бэлтгэх модны төрөл .................. , бүгд хэмжээ ............... шоометр, үүнээс хэрэглээний мод .............. шоометр, түлээ .............. шоометр болно.

Хоёр. Бэлтгэх модны тоо хэмжээ, улирлын хуваарь

Модны

төрөл

Бэлтгэх

хугацаа

20.… оны

I улирал

II улирал

III улирал

IV улирал

 

Ангилал

Тоо хэмжээ, шоо.м

 

Төлбөрийн хэмжээ, төг

Тоо хэмжээ, шоо.м

 

Төлбөрийн хэмжээ, төг

Тоо хэмжээ, шоо.м

 

Төлбөрийн хэмжээ, төг

Тоо хэмжээ, шоо.м

 

Төлбөрийн хэмжээ, төг

 

Хэрэглээний

модны хэмжээ

том

 

 

 

 

 

 

 

 

дунд

 

 

 

 

 

 

 

 

жижиг

 

 

 

 

 

 

 

 

Түлээ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглээний

модны хэмжээ

том

 

 

 

 

 

 

 

 

дунд

 

 

 

 

 

 

 

 

жижиг

 

 

 

 

 

 

 

 

Түлээ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Бэлтгэсэн модны нарийн үзүүрийн голч нь 25 см-ээс дээш бол том, 13.0-24.5  см бол  дунд, 3.0-12.5 бол  жижиг хэрэглээний модонд тооцно.

Гурав. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргиййлэх, нөхөн сэргээх арга хэмжээ

3.1 ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3.2 ойг нөхөн сэргээх ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Дөрөв. Хамтран хүлээх үүрэг, хариуцлага

4.1.Ойгоос мод бэлтгэх ажлын эхлэлийн актыг байгаль хамгаалагч энэ журмын 6 дугаар хавсралтаар баталсан загварын дагуу бичиж, мод бэлтгэлийн ажлыг эхлүүлнэ.

4.2.Мод бэлтгэгч тухайн улиралд бэлтгэх модны нөөц ашигласны төлбөрийг  урьдчилан төлсөн байна.

4.3.Мод бэлтгэгч ойгоос бэлтгэсэн модоо гэрээний хугацаанд бүрэн татаж тээвэрлэсэн байна. Гэрээт хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар модоо бэлтгэж чадаагүй тохиолдолд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн тодорхойлолтыг үндэслэн Ойн анги нэг удаа 14 хоногийн хугацаагаар сунгаж болно.

4.4.Мод бэлтгэгч нь мод бэлтгэсэн талбайгаа цэвэрлэж, ойгоос мод бэлтгэх ажил дууссаны дараа талбайг хүлээлгэн өгсөн тухай актыг байгаль хамгаалагч энэ журмын 6 дугаар хавсралтаар баталсан загварын дагуу бичиж, мод бэлтгэлийн ажлыг дуусгавар болгоно.

4.5.Мод бэлтгэгч нь ойгоос мод бэлтгэх журам, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны горимыг мөрдөж ажиллана.

4.6.Мод бэлтгэгч Ойн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдсон, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч хуульд заасан арга хэмжээ авна.

Тав. Бусад зүйл

5.1.Гэрээг 2 хувь үйлдэх ба  Ойн ангийн дарга баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

5.2.Гэрээ нь гэрээнд заасан хугацаанд хүчинтэй байх бөгөөд талууд хамтран тохиролцсоноор зөвхөн тухайн жилд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

5.3.Гэрээг жилийн эцэст хоёр тал харилцан дүгнэнэ.

5.4.Гэрээтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд хоёр тал зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.

 

 

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

 

 

ОЙН АНГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

 

   ..............................................

....................................................

.......................................................

..............................................................................................................                                          

 

Хаяг:

Утас:

Харилцагч банкны нэр:

Данс:

 

 

 

МОД БЭЛТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

 

............................................................

  ..........................................................      .........................................................................................................................

............................................................

 

Хаяг:

Утас:

Харилцагч банкны нэр:

Данс: