Хэвлэх DOC Татаж авах

                                                    Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын

2016 оны А/133 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт

 

Мод тээвэрлэх хяналтын хуудас  

1.Эрхийн бичгийн сери, дугаар ................... 2.Авто машины марк, улсын дугаар ......................3. Жолоочийн нэр .....................

....он ... сар.. өдөр

        д/д

туушаар

Сортиментээр

Модны цээжний өндрийн /1,3м / голч / см /

Модны урт /м/

1 ш модны эзэлхүүн /шоометр/

хэрэглээний

түлээний

нарийн үзүүрийн голч

/см/

Модны урт

/м/

1 ш модны эзэлхүүн /нягт.шоо. м/

Өндөр

/м/

Өргөн

/м/

Урт

/м/

Эзэлхүүн

/сийрэг

 шоо. м /

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

     

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар. Түлээний эзэлхүүнийг Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд зааснаар тооцно.                          

                                 Хуудсыг  олгосон:Мод бэлтгэлийн хэсгийн мастер /ахлагч/............................/ ........................ /

                                                                                                                                        /гарын үсэг/

                                                  хянасан: Байгаль хамгаалагч      ....................................... /………................./

                                         /гарын үсэг, тэмдэг/