Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны
А/133 дугаар тушаалын  5 дугаар хавсралт

 

С А Н А М Ж !

1.Газар нутгийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, дэглэм, журмыг хатуу чанд сахих;

2.Мод бэлтгэлээс гарах түлээний модыг тээвэрлэх хэрэгслийг тухай бүр бүртгүүлж зөвшөөрөл авч байх;

З.Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж гал гарсан тохиолдолд

шуурхай унтраах ба тухайн сумын байгаль хамгаалагч, засаг даргын тамгын газарт мэдэгдэж байх;

4.Амьтны ичээ, үүр, ноохойг хөндөж, гэмтээхгүй байх;

5.3өвшөөрөгдсөн талбайгаас бусад газарт, зорчихгүй байх;

6.Ургаж байгаа мод бутыг гэмтээхгүй байх;

7.Шинээр зам гаргахгүй байх;

8.Байгалийн дагалт баялагийг ашиглахдаа зохих зөвшөөрлийг авсан байх.

 

 

 

 

Ойгоос мод бэлтгэх эхлэл, төгсгөлийн акт

 

 

Дугаар

 

 

 

 

 

 

                                   .....он

 

 

 

нүүр

 

 

 

Мод бэлтгэх хэсэглэлийн дугаар...........

Ялгаралын дугаар..................................

Газрын нэр......................................

Ойн тодорхойлолт

Бүрэлдхүүн, нас......................................

Хэв шинж..................................................

 

 

Нэг га-гийн нөөц........................

Гадаргуугийн налуу...................

Хөрс ...................................................

 

өсвөр ургацын хэмжээ,нас

...............................................

ой зохион байгуулалт хийгдсэн он.............................................  

..........га талбайн......... .........ойгоос

мод бэлтгэхээр .....................................................

 

Мод  бэлтгэгчийг
төлөөлж............................................

ажилтай............................................

овогтой.........................................

.....................................хүлээн авав.

Мод бэлтгэж

эхлэх хугацаа    ..........................

дуусах хугацаа  ...........................

ойн ниит нөөц ...........................

ашиглах нөөц .............................

үүнээс:   хэрэгцээний .................

                түлээ  .........................  

огтлолтын арга ............................

цагаалах хэрэгсэл.....................

техник хэрэгсэл ......................................................

тусгаарласан талбайн схем.............................................................

талбайг нөхөн сэргээх арга хэмжээ......................................................................

.............................................................................................................................

Мод бэлтгэсний дараах  талбайн байдал ..........................................................................

.........................................................................

.......................................................................................................................................................

талбайн цэвэрлэгээнд өгсөн дүгнэлт.....................................................................................

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 бэлтгэсэн модны

 хэмжээ: хэрэгцээ..............

түлээ   .............................

талбайг  хүлээж авсан байгаль

хамгаалагчийн гарын үсэг,

тэмдэг.......................................
.............................................................

..............................................................

...............................................................