Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын

             2016 оны А/133 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

 

Батлав. _____________________аж ахуйн нэгж байгууллага/ойн нөхөрлөл/-н

                   захирал /ахлагч/ ........................................./......................................../

20... оны .... сарын ....ны өдөр                                

 

МОД БЭЛТГЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

____________________________________аймаг, нийслэлийн________________ ______________________ сум, дүүрэг ____________________________________ нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага ________________________________  /мод бэлтгэх эрх олгосон байгууллага/- ийн олгосон _________ тоот эрхийн бичгийг үндэслэн _________________________ /ойн сангийн ангилал/ бүсийн ___________________________ нэртэй газрын ________ дүгээр хэсэглэлийн __________ дугаар  ялгарлын _________ га талбайд мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа 20___ оны ___ р сарын ___ нээс ____ хоногийн хугацаанд явуулахаар  энэхүү технологийн картыг боловсруулав.

1.ОЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1.Талбай: нийт _______ га. Үүнээс ашиглалтын талбай _____ га.

1.2.Дундаж нөөц: __________ м3/га.

1.3.Нийт нөөц __________ м3. Үүнээс хэрэгцээний нөөц _________ м3.

1.4.Ойн бүрэлдэхүүн: __________ үүсэл________ чансаа____ өтгөрөл ____ насны анги____

1.5.Дундаж диаметр ______ см, дундаж өндөр ____ м туушийн дундаж эзлэхүүн______ м3.

1.6.Өсвөр ургац __________, өндөр _______ м хүртэл, тоо _________ шир/га.

2.МОД БЭЛТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ШААРДЛАГА

1.7.Огтлолтын төрөл _____________________. Огтлолтын хэлбэр ___________

1.8.Огтлолт явуулах хугацаа: эхлэх ________________ дуусах ______________

1.9.Бэлтгэл ажил____________________________________________________

1.10.Хэрэглэх технологи: _______________________________________________

2.4.1.Мод унагах арга _____________________________________________

2.4.2.Цагаалах арга _______________________________________________

2.4.3.Мөчирлөх арга  ______________________________________________

2.4.4.Тууш эсгэх арга_____________________________________________

2.4.5.Мод ачих арга  ______________________________________________

2.4.6.тээвэрлэх арга______________________________________________

1.11.Мод бэлтгэсэн талбайг цэвэрлэх технологи_______________________

_______________________________________________________________

1.12.Нэмэлт шаардлага __________________________________________

3.ОЙН АЖ АХУЙН ШААРДЛАГА

                1.13              Цагаалгын дундаж зай _________ м.

1.14              Булхайн хэсгийн өргөн ___________ м.

1.15              Цагаалгын төв замын өргөн _____________ м.

1.16              Цагаалгын салаа замын өргөн ___________ м.

1.17              Цагаалгын замын нийт талбай ____________ га.

1.18              Ачилтын талбайн хэмжээ ______________ га.

1.19              Хамгаалах өсвөр ургацын талбай _________ га, тоо ширхэгээр ________ шир/га

1.20              Үрийн модны тоо ________ шир.

1.21              Ойг нөхөн сэргээх арга технологи __________________________________

 

4.МОД БЭЛТГЭЛ ЯВАГДАХ ТАЛБАЙН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ
 

 

 

5.НӨХЦӨЛТ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ


Тайлбар: Мод бэлтгэл явуулах талбайн бүдүүвч зургийг тусад нь  үйлдэж хавсаргана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ДЭЭД АГУУЛАХЫН ТАЛБАЙГ ЦЭВЭРЛЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.ШАТАХ, ТОСЛОХ, МАТЕРИАЛЫГ ХАДГАЛАХ, ГАЗАРТ АСГАРСАН ҮЕД АРИЛГАХ, ЦЭВЭРЛЭХ АРГА ТЕХНОЛОГИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.БРИГАДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Мэргэжил

Мэргэжлийн зэрэг

Тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.МОД БЭЛТГЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН МАРК, ТОО

Зориулалт

Марк

Тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ГАЛ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

11.1.Мод бэлтгэлийн ба тээврийн машин, техникийн гал унтраах багаж хэрэгсэл.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.2.Мод бэлтгэлийн бригадын гал унтраах багаж хэрэгсэл, урьдчилан сэргийлэх аргахэмжээ._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.ХӨРСНИЙ ЭВДРЭЛ, ГАДАРГЫН УС БОХИРДООС  СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологийн картыг хянаж зөвшөөрсөн ______________________________

___________________________________Ойн ангийн ойн инженер

____________________________ /____________________/

/овог нэр, гарын үсэг, огноо/

 

Технологийн карт боловсруулсан:___________________________________

аж ахуйн нэгж байгууллага, /ойн нөхөрлөл/-ийн мод бэлтгэлийн мастер

____________________________ /____________________/

/овог нэр, гарын үсэг, огноо/

 

 

 

Ойн бодлого зохицуулалтын газар