Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар

        тогтоолын 13 дугаар хавсралт

 

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙГ АВТОЦИСТЕРНД АЧИХ, БУУЛГАХАД

ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ

(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

/ЗГ-ын 2017 оны 3-р тогтоолоор нэмсэн/

(кг-аар)

 

Бүтээгдэхүүний төрөл

Агууламж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

Пропан 90%≤

90%≤

0.94

 0.93

0.91

0.88

0.87

0.85

0.84

0.85

0.86

0.89

0.91

0.93

Техникийн пропан

80%

0.95

0.95

0.92

0.90

0.89

0.87

0.86

0.87

0.88

0.91

0.93

0.95

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

0.97

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88

0.88

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

60%

0.98

0.97

0.95

0.93

0.91

0.90

0.89

0.90

0.91

0.93

0.96

0.97

50%

0.99

0.98

0.96

0.94

0.92

0.91

0.90

0.91

0.92

0.94

0.97

0.98

Техникийн бутан

60%

1.00

0.99

0.97

0.95

0.94

0.92

0.92

0.92

0.93

0.95

0.98

0.99

70%

1.01

1.00

0.98

0.96

0.95

0.93

0.93

0.93

0.95

0.97

0.99

1.01

80%

1.02

1.01

0.99

0.98

0.96

0.95

0.94

0.95

0.96

0.98

1.00

1.02

Бутан

90%≤

1.04

1.03

1.01

0.99

0.98

0.96

0.96

0.96

0.98

1.00

1.02

1.03