Хэвлэх DOC Татаж авах

   Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар

   тогтоолын 14 дүгээр хавсралт

 

 

 

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙГЭЭР АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАЛЛОН

ЦЭНЭГЛЭХЭД ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ

/ЗГ-ын 2017 оны 3-р тогтоолоор нэмсэн/

(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

(кг-аар)

 

 

Бүтээгдэхүүний төрөл

Агууламж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

Пропан 90%≤

90%≤

0.0079

0.0078

0.0076

0.0074

0.0073

0.0071

0.0071

0.0071

0.0072

0.0074

0.0077

0.0078

Техникийн пропан

80%

0.0080

0.0079

0.0077

0.0076

0.0074

0.0073

0.0072

0.0073

0.0074

0.0076

0.0078

0.0080

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

0.0081

0.0080

0.0078

0.0077

0.0075

0.0074

0.0073

0.0074

0.0075

0.0077

0.0079

0.0081

60%

0.0082

0.0081

0.0079

0.0078

0.0076

0.0075

0.0075

0.0075

0.0076

0.0078

0.0080

0.0081

50%

0.0082

0.0081

0.0079

0.0078

0.0076

0.0075

0.0075

0.0075

0.0076

0.0078

0.0080

0.0081

Техникийн бутан

60%

0.0083

0.0082

0.0080

0.0079

0.0077

0.0076

0.0076

0.0076

0.0077

0.0079

0.0081

0.0082

70%

0.0084

0.0083

0.0081

0.0080

0.0078

0.0077

0.0077

0.0077

0.0078

0.0080

0.0082

0.0083

80%

0.0085

0.0084

0.0082

0.0081

0.0079

0.0078

0.0078

0.0078

0.0079

0.0081

0.0083

0.0084

Бутан

90%≤

0.0086

0.0085

0.0083

0.0082

0.0080

0.0079

0.0079

0.0079

0.0080

0.0082

0.0084

0.0085