Хэвлэх DOC Татаж авах

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт

 

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ НӨХӨН БИЧИХ ЗААВАР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг /цаашид “гаалийн мэдүүлэг” гэх/ нь барааг мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулах, гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл гаргах үндсэн баримт болно. Гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих, бичиг баримтыг мэдээллийн сүлжээгээр илгээхэд гаалийн гадаад холболтын систем /цаашид CEPS гэх/-ийг ашиглана.

1.2.Гаалийн мэдүүлэг нь дараах 4 хэсгээс бүрдэнэ:                                                                                                                                                                                                              

I хэсэг-  ерөнхий мэдээлэл (мэдүүлгийн 1-20 болон A хүснэгт);

II хэсэг- бараа, тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл (21-43);

III хэсэг-гаалийн тариф, татварын мэдээлэл (44-51);

IV хэсэг-бичиг баримт, бусад мэдээлэл (52, C, D, E, F, G).

1.3.Гаалийн мэдүүлгийн маягт нь үндсэн болон нэмэлт гэсэн төрөлтэй байна. Гаалийн мэдүүлэг нь үндсэн нэг, нэмэлт хэд хэдэн мэдүүлгээс бүрдэж болно. Нэмэлт мэдүүлэг нь үндсэн мэдүүлгийн салшгүй хэсэг байна.

1.4.Гаалийн мэдүүлгийг монгол хэл дээр үйлдэнэ.

1.5.Гаалийн мэдүүлгийг батлагдсан маягтын дагуу нөхөн бичнэ.

1.6.Гаалийн удирдах төв байгууллагаас тогтоосон  ажлын цагт багтаан гаалийн мэдүүлгийг хүлээн авна.

1.7.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад дараах этгээд мэдүүлнэ:

1.7.1.бараа илгээх, эсхүл хүлээн авах Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрөө, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу түүний итгэмжлэгдсэн этгээд;

1.7.2.гаалийн хилээр нэвтрэх зорчигч, бараа хүлээн авах, илгээх хувь хүн;                

1.7.3.энэ зааврын 1.7.1, 1.7.2 дахь заалтад заасан этгээдтэй байгуулсан гаалийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үндсэн дээр гаалийн зуучлагч;

1.7.4.шаардлагатай тохиолдолд тээвэрлэгч, гаалийн түр агуулахын болон баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зэрэг этгээд.

1.8.Гаалийн хилээр нэвтрүүлж байгаа дараах бараанд гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихгүй:

1.8.1.Гаалийн тухай хуулийн 220.1 дэх хэсэгт заасан дипломат төлөөлөгчийн  газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа;

1.8.2.улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журамд заасан маягтаар гаалийн бүрдүүлэлт хийх бараа;

1.8.3.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журамд маягтаар гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр заасан бараа.

1.9.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх дараах бараанд зөвхөн үндсэн мэдүүлэг бичнэ:

1.9.1.эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр гаалийн  хилээр нэвтрүүлэх бараа;                              

1.9.2.автомашин, чиргүүл;

1.9.3.өөрөө явагч машин механизм, дугуйт трактор.

1.10.Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, хий, уур, ус гэх мэт тусгай хоолой, шугамаар тээвэрлэгдэх барааны тоо хэмжээг нь нарийвчлан хянах баталгаат тоолуурын үндсэн дээр холбогдох бичиг баримтуудыг үндэслэн сард нэгээс доошгүй  удаа мэдүүлнэ.

1.11.Гаалийн баталгаат бүсэд байршуулсан барааг өөр гаалийн баталгаат бүсэд шилжүүлэхэд тухайн барааг хадгалж буй гаалийн баталгаат бүсэд хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.

1.12.Нэг ачилтаар ирсэн боловч өөр өөр баталгаат бүсэд орох бараанд тусад нь мэдүүлэг бичнэ.

1.13.Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан барааг барааны нэр, марк, зориулалт, барааны ангиллын кодоор нэгтгэж мэдүүлнэ. 

1.14.Тээврийн бичиг баримтад заасан хүрэх өртөөнд буух барааг тухайн өртөөг  харъяалах гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.

1.15.Энэ зааврын 1.14 дэх хэсэгт заасан гаалийн байгууллагыг солих шаардлагатай бол гаалийн удирдах төв байгууллагаас зөвшөөрөл авна.       

1.16.Гаалийн бүрдүүлэлтийн нэг горимд байрших нэг ачилтын бараанд  гаалийн нэг мэдүүлэг бичнэ. Нэг ачилт гэдэгт нэг илгээгчээс нэг хүлээн авагчид очих, нэг өдөр ачигдсан, тээврийн нэг бичиг баримттай барааг ойлгоно.

1.17.Нэмэлт мэдүүлэгт бичигдэх барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн горим болон горимын код нь үндсэн мэдүүлэгт бичигдсэн барааны горим болон горимын кодтой ижил байна. Горим өөр бол тусад нь мэдүүлэг бичнэ.

1.18.Нэг илгээгчээс нэг хүлээн авагчид илгээсэн тус тусдаа тээврийн бичиг баримт бүхий барааны оноосон нэр, ангиллын код, гарал үүсэл нь ижил бөгөөд нэг өдөр хүлээн авч байгаа, эсхүл нэг өдөр илгээж байгаа тохиолдолд нэг ачилт гэж үзэж, багцалж гаалийн  нэг мэдүүлгээр бүрдүүлэлт хийж болно.

Багцалж мэдүүлэх тохиолдолд энэ тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан гаалийн мэдүүлгийн хавсралтыг бичнэ. Энэ хавсралт нь гаалийн мэдүүлгийн салшгүй хэсэг бөгөөд үндсэн мэдүүлгийн дугаартай ижил дугаартай байна.

1.19.Нэг тээврийн хэрэгсэлд иж бүрдлээр нь тээвэрлэх боломжгүйгээс  эд анги, бүрдэл хэсгээр нь салгаж тээвэрлэсэн боловч технологийн горимын шаардлагын дагуу иж бүрдэл болж ашиглагдах  тоног төхөөрөмж, машин механизмыг нэг ачилтад хамааруулж болно.

1.20.Энэ зааврын 1.19 дахь хэсэгт заасан барааг гаалийн хууль тогтоомж, журамд заасан хугацааг баримтлан, угсрах, иж бүрдэл болгох ажлыг гаалийн хяналтын бүс, тээврийн байгууллага, бараа эзэмшигчийн мэдлийн байр, агуулахад гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд хамгийн сүүлийн ачилт ирсний дараа нэг мэдүүлэг бичих бөгөөд бүрдэлд хамаарахгүй бараанд тусад нь гаалийн  мэдүүлэг бичнэ.

1.21.Нэг тээврийн хэрэгсэлд олон нэр төрлийн бараа ачигдсан тохиолдолд мэдүүлэгчийн хүсэлтээр тухайн ачилтад байгаа, БТКУС-ийн нэг зүйлд хамрагдах барааг өндөр тарифтай нэг бараагаар нь төлөөлүүлэн мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд бусад барааны нэр, тоо хэмжээ, үнийг тусгасан баримтыг гаалийн мэдүүлэгт хавсаргана.

1.22.Мэдүүлгийн огноог араб тоогоор он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тэмдэглэнэ.

1.23.Гаалийн мэдүүлэгт бичигдсэн мэдээлэл нь гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын агуулгад нийцсэн, бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримтын мэдээлэлтэй тохирсон байна.

1.24.Мэдүүлэгч мэдүүлгийн маягтын хүснэгтүүдийг бараа мэдүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтыг үндэслэн бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бичиж, бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад шилжүүлнэ. Мэдүүлэгч шаардлагатай бичиг баримтыг гаалийн байгууллагаас тогтоосон ажлын цагт гаргаж өгнө.

1.25. Мэдүүлэгч барааг мэдээллийн сүлжээгээр мэдүүлж, Гаалийн тухай хуулийн 60.3.1-60.3.5 дахь заалт, 75.1 дэх хэсэгт заасан бичиг баримтыг гаалийн байгууллагаас тогтоосон хугацаанд мэдээллийн сүлжээгээр ирүүлж  болно. 

1.26.Мэдүүлэгч нь гаалийн бүрдүүлэлтийн тухайн горимд шаардагдах бичиг баримтыг үндэслэн гаалийн үнийг тодорхойлж, гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.

1.27.Мэдүүлэгч гаалийн үнийг тодорхойлсон бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.

1.28.Гаалийн удирдах төв байгууллагын холбогдох нэгж нь  энэ зааврын 3, 4 дүгээр хавсралтад заасан  (*) тэмдэглэгээтэй кодыг шаардлагатай тохиолдолд програмд идэвхжүүлж, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглаж болно.   

1.29.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар илэрсэн зөрчилд холбогдох барааг шалгалтын актыг үндэслэн гаальд мэдүүлнэ.  

1.30.Гаалийн удирдах төв байгууллагын гаалийн зөрчлийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжийн улсын байцаагчийн илрүүлсэн зөрчилд холбогдох барааны мэдүүлэг нөхөн бичихдээ энэ зааврын  12 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хэлцлийн код”-оос “370”, татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан гадаадын болон монголын барааны гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихэд “390”, “391” кодыг сонгоно.

1.31.Мэдүүлэгч нөхөн бичсэн мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад ажлын 5 хүртэлх хоногийн хугацаанд сүлжээгээр илгээнэ.

1.32.Энэ зааврын 1.31 дэх хэсэгт заасан хугацаанд мэдүүлгийн бичлэгийг мэдүүлгийн програмаас илгээгээгүй бол бичлэг устгагдана.

Хоёр. Гаалийн мэдүүлгийн маягтыг нөхөн бичих

Хүснэгт

Хүснэгтийн

Нэр

 

Тайлбар

1

Бүрдүүлэлтийн

горим

Нэгдүгээр хүснэгтийн арын хэсэгт бүрдүүлэлтийн горимын кодыг бичих бөгөөд хүснэгтийн эхний хэсэгт тухайн барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлж байгаа ялгаанаас хамааран:

-гаалийн хилээр оруулах барааг – “ОР”

-гаалийн хилээр гаргах барааг – “ГА”

-барааг шилжүүлэн ачих бол – “ШИ”

-барааг устгахад – “УС”

-барааг хүлээн авахаас татгалзах – “ТА”

гэсэн 2 үсэгт тэмдэглэгээ мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.

Гаалийн баталгаат бүсүүдээс  401, 402, 403, 507 горимын кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд горим тус бүрийн ард “1” гэсэн тоог бичнэ. /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар "507"-г нэмсэн/

2

Илгээгч/

экспортлогч

 

Рег№

 

Утас№

Үндсэн мэдүүлэгт барааг илгээгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр, хаяг, утас, регистр аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний бүртгэлийн дугаарыг бүрэн гүйцэд бичнэ.

ААН-ийн нэрийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр бичиж  баталгаажуулсаны  дагуу  бичнэ.

Импортын  барааг илгээгч, экспортын  барааг хүлээн авагч гадаадын ААН, байгууллага, иргэний нэр, хаягийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэх шаардлагагүй бөгөөд, эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.

3

Нэмэлт №

 

 

Тухайн мэдүүлгийн хуудасны дарааллын дугаарыг эхний хэсэгт, нийт бичсэн мэдүүлгийн хуудас (нэмэлт мэдүүлгийн хамт)-ны тоог дараагийн хэсэгт бичнэ.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцлан мэдүүлж байгаа тохиолдолд гуравдугаар хүснэгтийн арын хэсэгт “Б” тэмдэглэгээ мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.

4

Хүлээн авагч/

импортлогч

 

Рег№

 

Утас№

 

Бараа хүлээн авагч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр, хаяг, утас, регистрийн дугаар, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний бүртгэлийн дугаарыг бүрэн гүйцэд бичнэ.

ААН-ийн нэрийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр бичиж  баталгаажуулсаны  дагуу  бичнэ.

Импортын барааг илгээгч, экспортын  барааг хүлээн авагч гадаадын ААН, байгууллага, иргэний нэр, хаягийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэх шаардлагагүй ба, эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд татваргүй барааны  дэлгүүрээр тухайн сард үйлчлүүлсэн дипломат эрх ямба дархан эрх эдлэх байгууллага, албан тушаалтан, зорчигчийн тоог бичнэ.

 

Тухайлбал:

Гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд байрлах дэлгүүрт борлуулсан барааг  мэдүүлж байгаа бол  дипломат эрх ямба, дархан эрх эдлэх албан тушаалтан-20,

Хилийн боомтод байрлах дэлгүүрт борлуулсан барааг мэдүүлж байгаа бол зорчигч -10 гэх мэт

5

Санхүүгийн хувьд хариуцагч байгууллага

Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо хийсэн банкны нэр, дансны дугаар  бичнэ.

 

6

Бүгд нэр төрөл

Нэг ачилтад хамрагдах  барааны нэр төрлийн тоо.  

7

Бараа нийлүүлэх нөхцөл

Эхний хэсэгт Инкотермсийн нэр томъёог,  дараагийн хэсэгт бараа нийлүүлэх газар, боомтын нэрийг хэлцэлд зааснаар бичнэ.

8

Хэлцэл

Хэлцлийн төрлийн кодыг  бичнэ. Хэлцлийн төрлийн кодыг бүрдүүлэлтийн горим болон гарал үүслийн улстай уялдуулан сонгож бичнэ.

Тухайлбал:

-реэкспорт – өмнө нь импортод бүртгэгдэж байсан гадаадын барааны экспорт. Үүнд:гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байсан гадаадын бараа (гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа гадаадын бараа гаалийн тухай хуулийн дагуу монголын бараанд хамаарах ч, гарал үүсэл нь  гадаадын бараа тул гадаад худалдааны барааны  статистикийг эрхлэн гаргах аргачлалын дагуу реэкспортод тооцогдоно), гаалийн баталгаат бүсэд байршуулсан гадаадын бараа, гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулалт хийгдсэн гадаадын барааг буцаан гаргах хамаарна. Реэкспортын барааны гарал үүслийн улс нь гадаад улс байна.

-реимпорт – өмнө нь экспортод бүртгэгдсэн монголын барааны импорт. Үүнд: хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын бараа (хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын бараа гарал үүслийн хувьд монголын бараа хэвээр байгаа тохиолдолд статистикийн хувьд реимпортод хамаарна) болон боловсруулах горимд байршуулж, хилийн чанадад гаргасан монголын барааг буцаан оруулах хамаарна. Реимпортын барааны гарал үүслийн улс нь зөвхөн монгол байна.

-боловсруулалтын бараа – Бараанд боловсруулалт хийсний дараа барааны гарал үүслийн улс нь өөрчлөгдсөн бол “боловсруулалтын бараа” хэлцлийн код сонгох ба гарал үүслийн улс нь хэвээрээ бол барааны урсгалаас хамааран реэкспорт, реимпортын аль нэгийг сонгоно.

9

Мэдүүлэгч байгууллага, Рег№

мэдүүлэгч

Утас

Барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлж буй зуучлагч байгууллагын нэр, хаяг, утас, регистрийн дугаарыг бичнэ. Хүснэгтийн доод хэсэгт гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний үнэмлэхийн дугаар системээс бичигдэж, хүснэгтэн дэх мэдээлэл баталгаажигдана.

Гаалийн зуучлагчаар дамжуулаагүй тохиолдолд барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, утас, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Энэ тохиолдолд хүлээн авагч нь мэдүүлэгч өөрөө байх ба  хүснэгтийн доод хэсэгт мэдүүлэг нөхөн бичсэн тухайн байгууллагын ажилтны бүртгэлийн дугаар системээс бичигдэж, хүснэгтэн дэх мэдээлэл баталгаажигдана.

10

Илгээгч улсын код, нэр

Тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн, барааг илгээх улсын код, нэрийг бичнэ.

Холимог тээвэр болон хэд хэдэн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн тохиолдолд эхний тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн илгээх улсын код, нэрийг бичнэ.

Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж байгаа тохиолдолд илгээгч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх  үед гаальд мэдүүлсэн илгээгч улс байна.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд илгээгч улс нь Монгол улс байна.

11

Гэрээлэгч улсын код, нэр

Бараа нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан гадаад гэрээлэгчийн харъяалагдах улсын код, нэрийг бичнэ.

Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж байгаа тохиолдолд гэрээлэгч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх  үед гаальд мэдүүлсэн  гэрээлэгч улс байна.

12

Хүлээн авагч улсын код, нэр

Тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн, барааг хүлээн авч байгаа улсын код, нэрийг бичнэ.

Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж байгаа тохиолдолд хүлээн авагч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх  үед гаальд мэдүүлсэн хүлээн авагч улс байна.

13

Хандивлагч улсын код, нэр

Хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж, засгийн газрын болон засгийн газрын бус зээлийн барааг олгож байгаа улс, олон улсын байгууллагын код, нэрийг бичнэ. 

14

Илгээх үеийн тээврийн хэрэгсэл

Эхний хэсэгт бараа илгээх үеийн тээврийн хэрэгслийн харъяалагдах улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, сүүлийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн дугаарыг тус тус бичнэ.

Холимог тээврээр болон хэд хэдэн тээврийн хэрэгсэл дамжин тээвэрлэсэн тохиолдолд 14, 15 дугаар хүснэгтийн үзүүлэлтүүд өөр өөр байна.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд эхний хэсэгт барааг илгээх үеийн тээврийн хэрэгслийн харъяалагдах улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, дараагийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн нийт тоог тус тус бичнэ. Тээврийн хэрэгсэл бүрийн дугаарыг гаалийн мэдүүлгийн хавсралтад бичнэ.

15

Хил дээрх тээврийн хэрэгсэл

Эхний хэсэгт Монгол улсын хилээр бараа нэвтрүүлэх үеийн тээврийн хэрэгслийн харъяалагдах улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, сүүлийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн дугаарыг тус тус бичнэ.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд эхний хэсэгт Монгол улсын хилээр бараа нэвтрүүлэх үеийн тээврийн хэрэгслийн харъяалагдах улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, дараагийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн нийт тоог тус тус бичнэ.

Тээврийн хэрэгсэл бүрийн дугаарыг гаалийн мэдүүлгийн хавсралтад бичнэ.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд  “00” тэмдэглэгээг бичнэ.

16

Чингэлэг №

Бараа чингэлэгт ачигдсан бол чингэлгийн үсгэн тэмдэглэгээ болон дугаарыг, чингэлэгт ачигдаагүй бол “00” тэмдэглэгээг бичнэ.

17

Ачих, буулгах газар

Барааг ачих, буулгах аймаг, хот, газар, өртөөний кодыг эхний хэсэгт, нэрийг дараагийн хэсэгт бичнэ.

Гаалийн хилээр оруулах барааны хувьд хилээр тээвэрлэж оруулсан тээврийн хэрэгслээс барааг буулгасан газрын  кодыг, гаалийн хилээр гаргах барааны хувьд гаалийн хилээр гаргах тээврийн хэрэгсэлд барааг ачсан газрын кодыг бичнэ.

18

Барааны байршил

 

Барааг гаальд мэдүүлэх үед тухайн бараа байрлаж буй гаалийн хяналтын бүсийн код эсхүл гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн кодыг эхний хэсэгт, нэрийг дараагийн хэсэгт бичнэ. Хяналтын бүсгүй газар, өртөөнд хяналт шалгалт хийх бол өртөөний код, нэрийг бичиж болно.

19

Валютын код, нийт дүн

Эхний хэсэгт хэлцлийн дагуу төлбөр хийсэн валютын код, дараагийн хэсэгт тухайн валютаар илэрхийлэгдсэн нийт үнийн дүн буюу тухайн ачилтад хамрагдах бүх барааны нийт үнийн дүнг бичнэ.

Хэрвээ хэлцэлээр барааны төлбөр олон төрлийн валютаар хийгдсэн бол хамгийн их үнийн дүнтэй валютаар бусдыг нь илэрхийлж бичнэ.

Хэлцэл нь төгрөгт хөрвөдөггүй валютаар хийгдсэн бол тухайн валютыг ам.долларт хөрвүүлэн бичнэ. Энэ тохиолдолд барааны үнийн нэхэмжлэх дээр өөр валютад хөрвүүлсэн тухай болон ханшийн талаар тэмдэглэл хийнэ.

20

Ханш

Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа, 19 дүгээр хүснэгтэд бичигдсэн валютын  төгрөгтэй харьцах ханшийг бичнэ.

21

Барааны нэр, төрөл

 

Барааны нэр, төрлийг хэлцэлд зааснаар тодорхой бичнэ.

Энэ хүснэгтэд барааны онцлог шинж, савлагаа, агууламж, зориулалт гэх мэт тухайн барааг тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй бичнэ.

Мэдүүлгийн програм дахь барааны нэр хэсгийн 5 талбарт мэдээллийг дараах дарааллаар оруулна:

-“Барааны нэр”  талбарт барааны ерөнхий нэрийг бичиж таслал тавин, тухайн барааг тодотгосон онцлог шинжийг бичнэ. Тухайлбал: Тамхи, янжуур, шүүлтүүртэй.

-“Марк” талбарт барааны нэр, стандартыг бичнэ. Барааны нэрийг хэлцэлд туссан байдлаар нь бичих бөгөөд гадаад нэрийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэхгүй. Эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.

 Тухайлбал: Esse

Стандартын үсгэн тэмдэглэгээг том үсгээр бичнэ.

-“Зориулалт" талбарт барааны агууламж, онцлог шинж, чанарын тодорхойлолт, савлагааг  бичнэ. Тухайлбал: 1хайрцаг*50блок*10ж/х*20ш, бохь 20мг, ник 1.6мг

-“Үйлдвэрлэгч” талбарт тухайн барааг үйлдвэрлэсэн компанийн нэрийг бичнэ. Жишээ нь: суудлын автомашины хувьд Toyota; Nissan гэх мэт; телевизор Sony, LG  гэх мэт бичнэ.

-“Үйлдвэрлэсэн он” талбарт тухайн барааг үйлдвэрлэсэн оныг бичнэ.

         Гаалийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад заасан тээврийн хэрэгсэл болон БТКУС-ийн зүйл 84.29-д хамаарах хүнд машин механизмын хувьд мэдүүлгийн програмын барааны бичиглэлийн талбарт мэдээллийг дараах байдлаар бичнэ:

-“Оноосон нэр” талбарт тээврийн хэрэгслийн төрөл, тээврийн хэрэгслийн нэр, кузовын төрлийг сонгоно.

Жишээ нь:

тээврийн хэрэгслийн төрөл: суудлын , ачааны  г.м

тээврийн хэрэгслийн нэр: Toyota, Nissan г.м.

модель: Rav4 г.м.

кузовын төрөл: ACA36W г.м.

-“Марк артикул” талбарт арлын дугаарыг бичиж, хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж /1800сс/-ийг, кропны төрөл /transmission:автомат, механик г. м./, хөтлөгчийн төрөл /drivetrain: AWD, 4WD г. м./-ийг сонгоно.

 -“Үйлдвэрлэсэн компани” талбарт тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн нэр /Toyota, Nissan г. м./, хөдөлгүүрийн төрөл /бензин, дизель г. м./ -ийг сонгоно.

-“Үйлдвэрлэсэн он” гэсэн талбарт тухайн тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэсэн он, сарын хооронд цэг тавьж, бичнэ. /жишээ  нь: хххх.хх буюу 2014.05 г.м./;

-“Зориулалт” талбарт автомашины гүйлтийг км-ээр илэрхийлэн бичиж, гадна өнгийг сонгоно;

-          - Бусад мэдээлэл талбарт тухайн тээврийн хэрэгслийн үнэд нөлөөлөх  үзүүлэлтийг бичнэ.

-           Жишээ нь: Автобусны суудлын тоо болон  зорчигчийн багтаамж,  автокраны сумны урт, даац, ачааны автомашины даац, бүх жин, хүчин чадал, зориулалт г.м

-          “Лавлах сан”-д тээврийн хэрэгслийн нэр /make/, модель,  кузовын төрөл, хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж, кропны төрөл /transmission/, хөтлөгчийн төрөл /drivetrain/, хөдөлгүүрийн төрөл /engine type/, үйлдвэрлэсэн он, гүйлт, гадна өнгө зэрэг үзүүлэлтийг олон улсын худалдаанд хэрэглэгддэг нийтлэг бичиглэлээр тусгана.

-          “Лавлах сан”-д тээврийн хэрэгслийн бичиглэлийг шинээр үүсгэх асуудлыг тухай бүр гаалийн удирдах төв байгууллагын холбогдох нэгжид илгээж   шийдвэрлүүлнэ.

22

Д/Д

Эхний хэсэгт тухайн барааны дарааллын дугаар, дараагийн хэсэгт барааны нийт нэр төрлийн тоог бичнэ.

23

Барааны код

Барааны ангиллын кодыг Уялдуулсан системийн дагуу 8 оронгийн түвшинд бичнэ.

24

Гарал үүслийн улсын код, нэр

Барааны гарал үүслийн улсын код, нэрийг бичнэ.

 

25

Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ

/хэлцэлд заасан/

Хэлцэлд заасан хэмжих нэгжийг эхний хэсэгт, тоо хэмжээг дараагийн хэсэгт бичнэ.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт тоо хэмжээг бичнэ.

26

Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ

/ангиллын/

 

Уялдуулсан системийн хэмжих нэгжийг эхний хэсэгт, тоо хэмжээг дараагийн хэсэгт бичнэ.

Ангиллын хэмжих нэгж хэлцлийнхээс өөр байгаа тохиолдолд ангиллын тоо хэмжээг тооцож гаргахдаа хэлцлийн хэмжих нэгжийн тоон утгыг ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлж, хэлцлийн тоо хэмжээгээр үржүүлнэ.

 Жишээ 1: Хэлцэлд 500 хайрцаг шар айраг (24ш*0.33л) гэж тусгагджээ. Ангиллын дагуу шар айрагны хэмжих нэгж “литр” байдаг. “Хайрцаг” гэсэн хэлцлийн хэмжих нэгжийг ангиллын хэмжих нэгж “литр”-ээр илэрхийлбэл:

       1 хайрцаг =  24ш*0.33л=7.92л болно.

Тэгвэл ангиллын тоо хэмжээ нь:

       7,92*500=3960л болно.

 Жишээ 2: Хэлцэлд 30 хайрцаг янжуур тамхи (50блок*20ж/хайрцаг*20ш) гэж үзвэл,

БТКУС -ын дагуу ангиллын хэмжих нэгж нь мян.ш байна.

       1 хайрцаг= 50*10*20 = 10000ш

Ангиллын хэмжих нэгж нь:

       10000*30=300000ш буюу 300мян.ш болно.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт тоо хэмжээг бичнэ.

27

Баглаа боодол

Эхний хэсэгт тухайн барааны баглаа боодлын код, дараагийн хэсэгт тоо ширхэгийг бичнэ.

Баглаа боодлын код 01, 02 /задгай/ байх тохиолдолд арын хэсэгт “00” гэж бичнэ.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны баглаа боодлын нийт тоог бичнэ.

 

28

Бохир жин (кг)

Барааны бохир жинг кг-аар илэрхийлнэ. Хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн зориулалттай  баглаа боодлын жин нь бохир жинд орно.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт бохир жинг бичнэ.

29

Суурь нэгж үнэ

Уялдуулсан системийн хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн суурь нэгж үнийг бичнэ.

Хэлцэлд өөр хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн бол хэлцэл, эсхүл үнийн нэхэмжлэх дэх тухайн барааны нийт үнийн дүнг 26 дугаар хүснэгтийн ангиллын тоо хэмжээнд хувааж ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн суурь нэгж үнийг гаргана.

Суурь нэгж үнэ нь хэлцэлд заагдсан /19 дүгээр хүснэгтэн дэх/ валютаар илэрхийлэгдэнэ.

Жишээ 1:

Барааны нэр

Хэмжих нэгж

тоо

нэгж үнэ

Нийт үнэ

Шар айраг

Хайрцаг

/24ш*0.33л/

500

12$

6000$

26-р хүснэгтийн жишээнд бодсоноор ангиллын тоо хэмжээ нь: 3960 л бол

Суурь нэгж үнэ нь: 6000$/3960=1.52$ /1л шар айрагны үнэ/ болно.

Жишээ 2:

Барааны

нэр

Хэмжих

нэгж

тоо

Нэгж үнэ

Нийт үнэ

янжуур тамхи Kent

Хайрцаг (50*10*20)

30

250$

7500$

26-р хүснэгтийн жишээ 2-д бодсоноор ангиллын тоо хэмжээ нь: 300 мян.ш  бол

Суурь нэгж үнэ нь: 7500$/300=25$ /1мян.ш янжуур тамхины үнэ/ болно.

30

Тээврийн зардал

Бараа импортлоход Монгол улсын хилийн боомт хүртэл, экспортлоход улсын хил хүртэл тээвэрлэх, ачих буулгах, шилжүүлэн ачихад гарах зардлын тухайн бараанд ногдох дүнг бичнэ.

Тайлбар: Мэдүүлгийн 30 дугаар хүснэгтэд хэлцлийн үнэ дээр нэмэгдэж тооцогдох тээврийн зардлыг тухайн барааны нийт хэмжээнд ногдох хэсгийг хуваарилж тавих бөгөөд эдгээр зардлууд нь 7 дугаар хүснэгтэд бичигдсэн бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран хэлцлийн үнэд шингээгүй, нэмэгдвэл зохих зардал байна. Нэмэгдвэл зохих тээврийн зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд тавигдах суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлэгдсэн байх ёстой бөгөөд хэрэв өөр валютаар байвал хөрвүүлнэ.   

Нэг ачилтаар хэд хэдэн төрлийн барааг улсын хилээр оруулж ирсэн тохиолдолд хэлцлийн үнэ дээр нэмэгдэх зардлыг бараа болгонд хуваарилахдаа нийт ачилтын цэвэр жинд тухайн барааны ногдох жинг харьцуулах бөгөөд ийнхүү жинг харьцуулан зардлыг хуваарилах боломжгүй бол эзлэхүүн, эсхүл үнийн дүнг харгалзан зардлыг хуваарилж болно.

Худалдаж авсан чингэлгээр бараа тээвэрлэсэн нөхцөлд чингэлэгт тээврийн зардлыг хуваарилж тооцохгүй.

Энэ хүснэгтийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн IV, V бүлэгт нийцүүлэн нөхөн бичнэ.

31

Даатгал

Бараа импортлоход Монгол улсын хилийн боомт хүртэл, экспортлоход улсын хил хүртэл гарах даатгалын хураамжийн дүнг бичнэ.

31 дүгээр хүснэгтэд 7 дугаар хүснэгтэд бичигдсэн бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран хэлцлийн үнэд шингээгүй даатгалын зардлыг бичнэ. Нэмэгдвэл зохих даатгалын зардлыг 29 дүгээр хүснэгтийн суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлнэ. Өөр валютаар байвал хөрвүүлэн тооцно. Тухайн бараанд ногдох даатгалын зардлыг тооцохдоо нийт үнийн дүнд эзлэх хувиар бодно.

32

Нэмэгдэх зардал

Хэлцлийн үнэд нэмэгдвэл зохих тээвэрлэлт, даатгалын зардлаас бусад, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн IV, V бүлэгт заасан бусад нэмэгдэх зардлын дүнг бичнэ.

Нэмэгдэх зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд тавигдах суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлэгдсэн байх ёстой бөгөөд хэрэв өөр валютаар байвал хөрвүүлнэ.   

Тухайн бараанд ногдох зардлуудыг тооцохдоо нийт цэвэр жинд эзлэх хувиар бодно.

33

Цэвэр жин (кг)

Барааны цэвэр жинг кг-аар илэрхийлнэ.

Бараатай хамт хэрэглэгчид очих буюу жижиглэн худалдаагаар хамт борлуулагдах баглаа боодлын жинг цэвэр жинд оруулж тооцно.

Уялдуулсан системийн 2844, 2845 дугаар зүйлд хамаарах барааны цэвэр жинг эрх бүхий байгууллага /Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба/-аар тодорхойлуулна.

Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт цэвэр жинг бичнэ.

34

Хасагдах зардал

7 дугаар хүснэгтээс хамаарч импортын барааны хэлцлийн үнээс хасагдвал зохих Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10.4 дэх хэсэгт заасан зардлуудын нийлбэрийг, экспортын барааны гаалийн үнээс хасагдвал зохих Монгол улсын хилийн гадна гарах зардлын дүнг бичнэ.

Мэдүүлгийн 34 дүгээр хүснэгтэд хэлцлийн үнээс хасагдах зардлыг 7 дугаар хүснэгтэд бичигдсэн бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран хэлцлийн үнэд шингэсэн тохиолдолд бичнэ. Хасагдах зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд тавигдах суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлэгдсэн байх бөгөөд хэрэв өөр валютаар байвал хөрвүүлнэ.   

Нэг ачилтаар хэд хэдэн төрлийн барааг улсын хилээр оруулж ирсэн тохиолдолд хэлцлийн үнээс хасвал зохих зардлыг бараа болгонд хуваарилахдаа нийт ачилтын цэвэр жинд тухайн барааны ногдох жинг харьцуулах бөгөөд ийнхүү жинг харьцуулан зардлыг хуваарилах боломжгүй бол эзлэхүүн, эсхүл үнийн дүнг харгалзан зардлыг хуваарилж болно.

35

Нэгжид ногдох зардал

30, 31, 32 дугаар хүснэгтүүдийн дүнг нэмж, түүнээс 34 дүгээр хүснэгтийн дүнг хасч, гарсан дүнг 26 дугаар хүснэгтийн ангиллын тоо хэмжээнд хувааж нэгжид ногдох зардлыг тооцно.

36

Гаалийн нэгж үнэ

29, 35 дугаар хүснэгтүүдийн нийлбэрийг бичнэ. Энэ нь 19 дүгээр хүснэгтэд бичигдсэн валюттай адил валютаар илэрхийлэгдэнэ.

37

Гаалийн нэгж үнэ (ам.дол)

36 дугаар хүснэгтэд тавигдах гаалийн нэгж үнийг ам.долларт хөрвүүлж бичнэ. 19 дүгээр хүснэгтийн валют нь ам.доллар бол 36, 37 дугаар хүснэгтүүдийн дүн ижил байна.

38

Арга

Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон аргаас татгалзаж, бусад  аргаар гаалийн үнийг тодорхойлсон бол үнэлгээний аргын кодыг бичнэ.

39

Мэдүүлэгчийн тодорхойлсон үнээс татгалзсан шалтгаан

Мэдүүлэгчийн тодорхойлсон  гаалийн үнээс татгалзах болсон шалтгааныг кодоос сонгож тэмдэглэнэ.

40

Харьцуулсан баримт

Гаалийн байгууллага гаалийн үнийг тодорхойлоход харьцуулан ашиглаж буй гаалийн мэдүүлгийн дугаар, олон улсын худалдааны мэдээлэл, бичиг баримтын нэр,  дугаарыг бичнэ.

ГТГТХ-ийн 11-р зүйл, 12-р зүйл болон 15.2.1 дэх заалтын дагуу гаалийн үнийг тодорхойлж байгаа тохиолдолд импортын барааны хэлцлийн үнийн аргаар үнэлэгдэж үнийн мэдээллийн баазад орсон мэдүүлгийн дугаарыг сонгоно.

ГТГТХ-ийн 15.2.2.2, 15.2.2.5, 15.2.2.6 дахь заалтын дагуу гаалийн үнийг тодорхойлж байгаа тохиолдолд дараах дарааллын дагуу харьцуулсан баримтын мэдээллийг оруулна.

Жишээ: ГТГТХ-15.2.2.5-03-ҮС1-1355. /Хуулийн заалт, тухайн гаалийн байгууллагын код, үнийн судалгааны товчилсон нэр, дугаар, тухайн  судалгаа, мэдээлэл дэх тухайн барааны үнийн мэдээлэл бичигдсэн мөрийн дугаар/

ГТГТХ-ийн 15.2.2.1, 15.2.2.3, 15.2.2.4 дэх заалтын дагуу гаалийн үнийг тодорхойлж байгаа тохиолдолд дараах дарааллын дагуу харьцуулсан баримтын мэдээллийг оруулна. Жишээ: ГТГТХ-15.2.2.4-02-www.j-ucar.com-2010.06.18  /Хуулийн заалт, тухайн гаалийн байгууллагын код, эх сурвалжийн нэр, тухайн эх сурвалжаас үнийн мэдээллийг авсан огноо/   

41

Сонгосон нэгж үнэ

Мэдүүлэгчийн тодорхойлсон аргаас бусад  аргаар гаалийн үнийг тодорхойлоход сонгон авсан харьцуулах баримтын гаалийн нэгж үнийг бичнэ.

42

Залруулга

Сонгон авсан нэгж үнэд нэмэгдэх залруулгыг (+) тэмдэгтэй, хасагдах залруулгыг  (-) тэмдэгтэй тоогоор тус тус бичнэ.

Тайлбар: Тээврийн төрөл, тээвэрлэх зайн ялгаа, тоо хэмжээ, худалдааны түвшин /үйлдвэрээс, бөөний, жижиглэнгийн г.м/ зэргээс хамаарч нэгж үнэд залруулга хийж болно.

43

Гаалийн нэгж үнэ

Гаалийн байгууллагын тодорхойлсон барааны нэгж үнэ буюу 41 дүгээр хүснэгтийн дүн дээр 42 дугаар хүснэгтийн залруулгыг хийж ((+)тэмдэгтэй тоог нэмж, (-) тэмдэгтэй тоог хасч) гарсан дүнг бичнэ.

44

Квот

Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон барааны тоо хэмжээг эхний хэсэгт, тухайн ачилтын дараах үлдэгдэл тоо хэмжээг дараагийн хэсэгт  бичнэ.

45

Статистик дүн

Гаалийн үнийг гаалийн байгууллага зөвшөөрсөн бол 37, зөвшөөрөөгүй бол гаалийн байгууллагын тодорхойлсон 43 дугаар хүснэгтийн гаалийн нэгж үнийг 26 дугаар хүснэгтийн ангиллын тоо хэмжээгээр үржүүлж статистик дүнг тооцно.

46

Статистик нийт дүн

Үндсэн болон нэмэлт мэдүүлгийн 45 дугаар хүснэгтүүдийн нийлбэр дүнг бичнэ. Тодотгох тоо хэмжээгээр барааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд статистик дүн өөрчлөгдөж системээс бодогдоно.

47

Өмнөх горимын код

Өмнөх мэдүүлгийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг бичнэ.

48

Гаалийн баталгаат бүсийн код

Гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн кодыг бичнэ.

 

49

Татвар тооцооны тэмдэглэгээ

Суурь үнэлгээний баганад гаалийн болон бусад татварыг тооцох төгрөгөөр илэрхийлэгдэх дүнг тавина.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийн нийт дүнг “Хураамж” хэсэгт бичигднэ. “Нийт төлөх дүн” хүснэгтэд тухайн мэдүүлгийн бүх татварын дүн гарна.

“Тариф” баганад тухайн бараанд ногдуулах тарифын хувь, хэмжээ; “Ногдуулсан татвар” баганад татварын ногдуулалт, “Төлсөн татвар” баганад татварын төлөлт, хураалт, “Чөлөөлсөн татвар” баганад чөлөөлсөн татвар, “Төлөлт код”, “Чөлөөлөлт код” хүснэгтэд энэ тушаалын 8 дугаар  хавсралтаар батлагдсан татвар, хураамжийн төлөлт, татварын чөлөөлөлтийн кодын жагсаалтаас тохирох кодыг тус тус бичнэ.

Нэмэлт мэдүүлгийн сүүлийн мөрөнд бүх бараанд ногдуулсан, төлсөн, чөлөөлсөн татварын дүн татварын төрлөөр харгалзах мөрөнд мэдүүлгийн програмаас бодогдож гарна.

50

Өөрчлөгдөх татварын дүн

Гаалийн мэдүүлгийн “F” хүснэгтэд бичсэн тодотгох тоо хэмжээг үндэслэн нэмж ногдуулах татварын дүнг (+), хасаж тооцох татварын дүнг (-) тэмдэгтэйгээр  мэдүүлгийн програмаас бодогдож гарна.

51

Төлбөл зохих татвар

50 дугаар хүснэгтэд хорогдуулан, эсхүл нэмэгдүүлэн тооцох татвар бичигдсэн тохиолдолд 49 дүгээр хүснэгтийн “Нийт төлөх дүн”-гээс 50 дугаар хүснэгтийн дүн хасагдан, эсхүл нэмэгдэн мэдүүлгийн програмаас бодогдож гарна.

52

Дагалдах баримтууд

Барааг мэдүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтын нэр, тоо,  дугаарыг харгалзах хэсэгт бүрэн бичнэ. Үүнд :

1.ачааны манифест;

2.гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх; 3.тээврийн баримт (ТИР карней бүхий барааны хувьд ТИР карнейн дугаарыг бичнэ);

4.тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах зөвшөөрөл, лиценз;

5.хууль тогтоомжид тусгайлан заасан бараанд мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олгосон дүгнэлт;

6.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу эрх бүхий этгээд шаардсан тохиолдолд гарал үүслийг нотлох баримт бичиг;

7.гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хэрэгжүүлэх журамд заасан горимын шаардлагын дагуу бүрдүүлэх бичиг баримтууд.

А

Мэдүүлгийн №

 

 

Он   сар   өдөр

Энэ хэсэгт бүрдүүлэлт хийж байгаа гаалийн байгууллагын код бүхий мэдүүлгийн дугаар системд бүртгэгдэж, мэдүүлгийн програмаас олгогдоно. Мэдүүлсэн өдрийн огноо системээс олгогдоно.

C

Хилийн гааль

 

 

Бараанд  гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа хилийн гаалийн байгууллага тухайн горимд тохирох хяналтын тэмдгийг дарж,  хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.  

Гүний гаалийн байгууллагад бүрдүүлэлт хийгдэх импортын бараанд хилийн гаалийн байгууллагын нэр, огноо мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.

Гүний гаалийн байгууллагад бүрдүүлэлт хийгдэж, гаалийн хяналтад илгээгдэх экспортын мэдүүлэгт эцсийн бүрдүүлэлт хийгдэх хилийн гаалийн байгууллагын нэрийг бичнэ.

Хилийн гаалийн байгууллага эцсийн бүрдүүлэлт хийж, гаалийн хилээр гарсан огноог бичин, мэдүүлгийн хаалтыг хийнэ.

D

Гаалийн хяналт:

-Гаалийн зорилгоор   

 хийсэн тэмдэглэгээ

-Гарын үсэг

-Огноо

 

Гаалийн шалгалт:

 -Гаалийн зорилгоор

  хийсэн битүүмжлэл, тэмдэглэгээ

-Гарын үсэг

-Огноо

Гаалийн хяналт хэсэгт барааг хяналтад авч гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийсэн арга, огноог бичиж гаалийн улсын байцаагч гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарна.

 

 

 

 

Гаалийн хяналтад авсан тэмдэглэгээ гэмтээгүй бол шалгасан гаалийн улсын байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна. Гэмтсэн бол дахин хийсэн тэмдэглэгээг бичин, гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.

E

Гүний гаалийн тэмдэг

Бараанд  гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа гүний гаалийн байгууллага тухайн горимд тохирох хяналтын тэмдгийг дарж,  хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.

F

Тодотгох тоо хэмжээ

Гаалийн мэдүүлгийг баталгаажуулсаны дараа болон гаалийн шалгалтын явцад бодит тоо хэмжээ нь мэдүүлсэн тоо хэмжээнээс дутсан тоо хэмжээг (-) тэмдэгтэй тоогоор, илүү гарсан тоо хэмжээг (+) тэмдэгтэй тоогоор, ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэн хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч мэдүүлгийн цахим бичлэгт бичиж, баталгаажуулна.

G

Тэмдэглэгээ

Гаалийн шалгалт дахин хийсэн албан тушаалтан шалгалт хийсэн огноог бичиж, гарын үсэг зурж,  хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна. Системээс сонгогдсон хяналтын төлвөөс хамааран төлөв ногоон бол “G”, улбар шар бол “O”, Улаан бол “R” үсгээр тэмдэглэгдэнэ.


Гурав.  Шилжүүлэн ачих, бараа устгах, бараа хүлээн авахаас татгалзах горимоор болон хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийх үед гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих

3.1.Шилжүүлэн ачих горим:

3.1.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,   21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 52, A, C, D, E

3.1.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.

3.2.Барааг устгах горим:

3.2.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 45, 46, 52, A, C, D

3.2.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.

Мэдүүлгийн үндсэн маягтын 5 дугаар хүснэгтэд барааг устгах тухай шийдвэр гаргасан байгууллагын нэр, шийдвэр гаргасан баримтын дугаарыг бичнэ. 

3.3.Бараа хүлээн авахаас татгалзах горим:

3.3.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 52, A, C, E

3.3.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.

3.4.Гаалийн хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийх бол:

3.4.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 45, 46, 52, C, D

3.4.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.

3.5. Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар илэрсэн зөрчилд холбогдох барааны гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих бол:

3.5.1. мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 45, 46, А, D, Е;

3.5.2. нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.             

Дөрөв. Нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх         

4.1.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийн хавсралтад мэдүүлгийн дугаартай ижил дугаар мэдүүлгийн програмаас олгогдоно.

4.2.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлсэн тохиолдолд үндсэн мэдүүлгийн 3 дугаар хүснэгтийн 2 дахь хэсэгт  “Б” тэмдэглэгээтэй байна.

4.3.Мэдүүлгийн хавсралтад гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код, барааны ангиллын код, ангиллын хэмжих нэгжийг тодорхой зааж өгөх бөгөөд тээврийн хэрэгсэл тус бүрээр ангиллын тоо хэмжээ, барааны цэвэр жин, бохир жин, манифестын болон тээврийн баримтын дугаарыг нөхөж бичнэ.

4.4.Тээврийн хэрэгслийн дугаарын сүүлийн дэс дугаар нь үндсэн мэдүүлгийн 14, 15 дугаар хүснэгтүүдийн гурав дахь хэсэгт бичсэн тээврийн хэрэгслийн тоотой тохирно.

4.5.Хүндийн жингээр илэрхийлэгдэх бараанд мэдүүлгийн хавсралт хуудасны ангиллын тоо хэмжээ, цэвэр жин, бохир жингийн дүнгүүд гаалийн мэдүүлгийн 26, 28, 33 дугаар хүснэгтүүдтэй тохирч байна. Хүндийн жингээс бусад хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдэх иж бүрдэл, тоног төхөөрөмж гэх мэт бараанд хавсралт хуудасны цэвэр жин, бохир жингийн дүн  гаалийн мэдүүлгийн 28, 33 дугаар хүснэгтүүдтэй тохирно.

4.6.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж бүрдүүлэлт хийсэн экспортын барааг ачсан тээврийн хэрэгслийг цуваанаас салгаж тээвэрлэхгүй.

4.7.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж бүрдүүлэлт хийсэн экспортын барааны тээврийн хэрэгсэл техникийн гэмтлийн улмаас цуваанаас хоцорсон бол хяналт шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч мэдүүлгийн хавсралтад тухайн тээврийн хэрэгслийн болон тээврийн баримтын дугаарын ард, хилээр гараагүй тухай тэмдэглэгээ хийж гаалийн улсын байцаагчийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.

4.8.Хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч мэдүүлгийн програмд мэдүүлгийн 50 дугаар хүснэгтэд мэдүүлэгт заасан тоо хэмжээнээс хасагдах тоо хэмжээ, 51 дүгээр хүснэгтэд хилээр гаргасан тоо хэмжээг болон хилээр гараагүй шалтгааныг зохих талбарт оруулан “Хадгалах” товч дарж баталгаажуулна.

4.9.Цуваанаас хасаж тусдаа тээвэрлэгдсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд нь гаалийн мэдүүлгийг шинээр бичүүлж гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.

 

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 1 дүгээр хавсралт

 

 

ГААЛИЙН ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ТУХАЙ

ТАЙЛБАР ХУУДАС

 

.........оны......дугаар сарын ......өдөр

 

.....................  газар/хорооны үнэ, үнэлгээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч   ..........     овогтой ..............  / хувийн дугаар  .......  / дараах үндэслэлээр гаалийн үнийг тодорхойлсон болно.

Үндэслэл:...........................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

А. ҮНЭЛСЭН БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдүүлгийн дугаар: ................   

Хүлээн авагч ААН  / иргэн  : ..................................            

БТКУС –н код: ................................             

Ангиллын хэмжих нэгж:    ................                      

Гарал үүсэл: ..................................

Барааны оноосон нэр, марк, зориулалт: ...........................................

Ангиллын тоо хэмжээ: ...................................................

Гаалийн нэгж үнэ/ам.доллар/:  ...............................             

 Үнэлсэн арга   ...............................

1-р аргаас татгалзсан шалтгаан: ....................................                   

Бусад аргаас татгалзсан шалтгаан: .........................................

Б. ХАРЬЦУУЛСАН  БАРААНЫ  МЭДЭЭЛЭЛ

Харьцуулсан баримт:

Хүлээн авагч ААН  / иргэн  : ..................................            

БТКУС –н код: ................................             

Ангиллын хэмжих нэгж:    ................                      

Гарал үүсэл: ..................................

Барааны оноосон нэр, марк, зориулалт: ...........................................

Ангилалтын тоо хэмжээ: ...................................................

Гаалийн нэгж үнэ/ам.доллар/:  ...............................             

 Тайлбар:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 

     Тайлбар хийсэн  ГУБ-ын гарын үсэг    ........................       /Овог, нэр      .........................../   

                                              /хувийн тэмдгийг гарын үсэг дээр дарж баталгаажуулна./

 

 

 

                                                                                             

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ

ХУУДАС

 

Бүрдүүлэлт хийсэн газар, хороо, салбар, албаны нэр...................................................

Мэдүүлгийн дугаар..........................................................................................................

Барааны дэс дугаар ..........................................................................................................

Барааны нэр ......................................................................................................................

Барааны код .....................................................................................................................

Тодотгох тоо хэмжээ ......................................................................................................

Хорогдуулах, нэмэгдүүлэх татварын дүн ....................................................................

Төлбөл зохих татварын дүн ...........................................................................................

Хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч   ...................................................

(нэр, хувийн тэмдэг)

  

Хянасан:  Бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын  байцаагч........................................

(нэр, хувийн тэмдэг) 

 

Огноо:

 

Бүх үзүүлэлтийг мэдүүлэг нөхөн бичих зааврын дагуу нөхөн бичнэ.

                                                        

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 3 дугаар хавсралт

 

 

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРОО, САЛБАР, ХИЛИЙН БООМТ, ХЯНАЛТЫН ХЭСГИЙН КОД

 

 Кодын загвар:

Кодын орон

1

2

3

4

5

Кодын утга, код

Гаалийн ерөнхий газрын код  (01)

Үндсэн нэгж, дэргэдэх байгууллагын код (100-999)

Харъяа гаалийн газар, хорооны код
(02-19)

Үндсэн нэгж, гаалийн салбар, хэсэг, боомтын код
(100-999)

 

Гаалийн байгууллага

Үндсэн нэгж, дэргэдэх байгууллага, гаалийн салбар, хэсэг, боомт

Код

1

Гаалийн ерөнхий газар

01

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газар

01400

Статистик, дүн шинжилгээний хэлтэс*

01600

Гаалийн төв лаборатори*

01720

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс*

01800

2

Улаанбаатар хотын гаалийн газар

02

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс*

02200

Бүрдүүлэлтийн 1-р алба

02201

Бүрдүүлэлтийн 2-р алба*

02202

Нефтийн бүрдүүлэлт*

02203

ОАТ-тай барааны бүрдүүлэлт*

02204

Багануур дахь төмөр замын хэсэг*

02205

Захиалагчийн материал*

02206

МУСЭУ-ын хэлтэс*

02300

ГЗУСАлба*

02301

Эрсдэлийн алба*

02800

УБГГ ГБА*

02801

УБГГ ГБА Бүс2*

02802

УБГГ ГБА Бүс3*

02803

УБГГ ГБА Бүс4*

02804

УБГГ ГБА Бүс5*

02805

УБГГ ГБА Бүс6*

02806

УБГГ ГБА Бүс7*

02807

АБТЭМА ГБА*

02808

Туушин ГБА*

02809

Би Эль Си ГБА*

02810

Техник импорт ГБА*

02811

Монгол экспресс ГБА*

02812

УБ импекс ГБА*

02813

Прогресс Транс ГБА*

02814

УБГГ ГББүс*

02900

Ачаа тээш*

02901

АБТЭМА /гаалийн салбар/

02902

Материалимпекс

02903

Туушин

02905

Монгол экспресс

02906

Прогрестранс

02907

Монголтранс

02908

Эрин интернэшнл /тусгай бүс/

02909

УБ импекс

02910

Бага-Нуур*

02911

МТХХАлба*

02912

Толгойт

02913

Би Эль Си

02914

Захиалга дуудлага / Экспорт

02915

АБТЭМА II

02916

УБГГ Техник импорт

02917

Интердесижн

02918

АБТЭМА Карго*

02920

УБГГ ТБД*

02921

3

Замын-Үүдийн гаалийн газар

03

Автозамын цогцолбор 2

03200

Автозамын цогцолбор 1

03201

Өртөө 2*

03202

Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмж*

03203

Нарийн царигийн хяналтын хэсэг

03204

Inspection Department in Truck Terminal*

03211

Автозамын цогцолбор*

03901

Өргөн төмөр зам*

03902

Нарийн төмөр зам*

03903

Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмж

03904

Э-Транс Гаалийн Хяналтын Хэсэг

03907

4

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

04

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс*

04200

Сүхбаатар дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг

04201

Алтанбулаг дахь гаалийн шалган нэвтрүүлэх цогцолбор

04202

Сүхбаатар өртөө

04901

Алтанбулаг

04902

Туушин*

04903

Видү*

04905

Халиун уул*

04908

С​и​б​и​р​ь​ ​т​р​а​н​с*

04909

С​ү​х​б​а​а​т​а​р​ ​ө​р​т​ө​ө​ АБХ*

04910

Алтанбулаг чөлөөт бүс

04911

5

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

05

Татвар, бүрдүүлэлтийн хэлтэс

05201

Хяналт шалгалтын хэлтэс*

05202

Нисэх буудал агуулахын байцаагч*

05203

Ажет*

05204

М​э​р​г​э​в​а​н*

05205

МИАТ-ын баталгаат үйлдвэрийн засварын газар*

05206

Карго терминал*

 

05901

Олон улсын нисэх буудал*

05902

6

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

06

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн хэлтэс

06200

Эрээнцав дахь гаалийн салбар

06201

Ульханмайхан дахь гаалийн салбар

06202

Хавирга дахь гаалийн салбар

06203

Баянхошуу дахь гаалийн салбар

06204

Сүмбэр дахь гаалийн сaлбар

06205

Дорнод дахь гүний гааль*

06901

Баянтүмэн өртөө*

06902

Эрээнцав*

06903

Ульханмайхан*

06904

Хавирга*

06905

Баянхошуу*

06906

Агацын гол*

06907

Тамсаг

06908

Дорнод Шан-лун

06909

Сүмбэр*

06910

Ш​и​н​ь​ ​ш​и​н​ь дахь гаалийн хяналтын бүс*

06913

Тамсаг-түр

06914

7

Баян-Өлгий дэх гаалийн газар

07

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн хэсэг

07200

Өлгий дэх гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг

07201

Өлгий дэх гүний гааль*

07901

Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал*

07902

 

Улаанбайшинт дахь гаалийн салбар*

07202

Даян  хилийн боомт*

 

07203

Баян-Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал

07204

 

Улаанбайшинт

 

07903

 

Даян

07904

8

Ховд дахь гаалийн газар

08

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн хэсэг*

08200

Ярантын бүрдүүлэлтийн 3-р хэсэг*

08201

Ховд дахь гаалийн салбар*

08202

Байтаг дахь хилийн боомт

08203

Ярантын бүрдүүлэлтийн 1-р хэсэг

08204

Ярант*

08903

Ярант бүрдүүлэлтийн 2-р хэсэг*

08205

Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэсэг*

08300

Ховд гүний гааль

08901

Булган гүний гааль*

08902

Байтаг*

08904

9

Увс аймаг дахь гаалийн газар

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба

09200

Улаангом дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*

09201

Боршоо дахь гаалийн салбар

09202

Тэс дэх гаалийн салбар

09203

Увс дахь гүний гааль*

09901

Боршоо*

09902

Тэс*

09903

10

Орхон дахь гаалийн газар

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба*

10200

Орхоны төв дэх гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*

10201

Бага-Илэнх дэх хилийн боомт*

10202

Тэшиг дэх гаалийн салбар*

10203

Эрдэнэт өртөө

10901

Бага-Илэнх дэх хилийн боомт*

 

10902

Эрдэнэт үйлдвэр

10903

11

Сайншанд дахь  гаалийн газар

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн алба

 

11200

 

Бор-Өндөр дэх гаалийн салбар

11203

Ханги дахь гаалийн салбар

11204

Сайншанд дахь автотээврийн хяналтын хэсэг*

11205

Сайншанд дахь төмөр замын хяналтын хэсэг*

11206

Айраг дахь гаалийн салбар

11207

Чойр дахь гаалийн салбар

11208

Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэсэг*

11300

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын хэсэг*

11400

Сайншанд өртөө*

11901

25-р зөрлөг*

11902

Шанд Цайрт минерал*

11903

Говьсүмбэр*

11904

Бор-Өндөр*

11905

Ханги-Мандал*

11906

Чойр-МАК*

11907

12

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба*

12200

Төв шуудан дахь бүрдүүлэлтийн хэсэг

12201

“Ди Эйч Эл”  дэх бүрдүүлэлтийн хэсэг

12202

Монгол шуудан

12901

УБ шуудан*

12902

“Ди Эйч Эл” ХХК

12903

13

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба

13200

Дарханы төв дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг

13201

 

Хандгайт дахь гаалийн салбар

13202

Дархан-1 өртөө*

13901

Дархан-2 өртөө

13902

Зүүнхараа өртөө*

13903

Хөтөл өртөө*

13904

Төмөртэй өртөө

13905

14

Гашуун сухайт дахь гаалийн газар

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба*

14200

Гашуун-Сухайтын гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг

14201

Энержи ресурс /цагаан хад/ гаалийн бүрд/хэсэг

14203

Гашуунсухайт*

14901

Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК

14902

Тавантолгой ХК*

14903

Пүжин Мон ХХК*

14904

Ориент Энержи ХХК*

14905

Ухаа худаг дахь гаалийн салбар

14906

Оюу толгой Гаалийн салбар

14907

 

15

Шивээхүрэн дахь гаалийн газар

 

15

 

 

 

 

 

Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн алба

15201

Захиалгат дуудлагын бүрдүүлэлтийн хэсэг

15202

Саусгобисэндс бүрдүүлэлтийн хэсэг

15203

Цагаан өвөлжөө бүрдүүлэлтийн хэсэг*

15204

Өсөх зоос бүрдүүлэлтийн хэсэг*

15205

Шивээхүрэн галерей

15901

“МАК, ЧИН ХУА МАК” бүрдүүлэлтийн хэсэг

15902

16

Бичигт дэх гаалийн газар

16

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба*

16200

Бичигтийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг

16201

Бичигт

16901

СБ Цайрт минерал

16902

17

Говь-Алтай аймаг дахь гаалийн хороо

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба*

17200

Алтай хот дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*

17201

Бургастай хилийн боомт*

17202

Говь-Алтай гүний гааль*

17901

Бургастай*

17902

Говь- Алтай Бургастай шинэ

17903

18

Завхан аймаг дахь гаалийн газар

18

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба

 

18200

 

19

Хөвсгөл аймаг дахь гаалийн хороо

19

 

 

 

 

 

Гаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн алба

19200

Ханх дахь хилийн боомт

19201

Хөвсгөл дэх гүний гааль*

19901

Ханх*

19902

 

                                                                               

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 4 дүгээр хавсралт

 

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС, ТҮР АГУУЛАХ, АЧИЖ, БУУЛГАХ ӨРТӨӨНИЙ КОД

 

Кодын загвар:

 

Кодын орон

1

2

3

4

5

6

Кодын утга, код

Ялгах код

(3)

Гаалийн газар, хорооны код

(02-19)

Гаалийн хяналтын бүс, түр агуулах,

ачиж, буулгах өртөөний код

(001-999)

 

 

Гаалийн хяналтын бүс, түр агуулах, ачиж буулгах өртөө

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

 

АБТЭМА

302001

2

Толгойт өртөө

302002

3

Багануур өртөө

302003

4

Багахангай өртөө

302004

5

Монголтранс

302005

6

Туушин

302006

7

Монгол-экспресс

302007

8

Материалимпэкс

302008

9

Прогресстранс

302009

10

Эринтранс

302010

11

Улаанбаатар импекс

302011

12

УБТЗ-ын МТХА*

302012

13

Би Эл Си ХХК*

302013

14

Ачаа тээш

302014

15

Мандал өртөө

302015

16

Экспорт/Захиалга дуудлага

302016

17

Мааньт өртөө

302017

18

Гүн галуут өртөө

302018

19

Налайх өртөө

302019

20

А​Б​Т​Э​М​А Карго

302020

21

УБГГ ГББүс

302021

22

АБТЭМА II

302023

23

Техник импорт

302024

24

Интердесижн

302025

25

Олон улсын тээвэр зуучлалын төв

302026

26

Интердесижн /түр агуулах/

302027

27

Монгол-экспресс /түр агуулах/

302028

28

 

Замын -Үүд дэх гаалийн газар

 

 

 

 

 

 

 

Автозамын цогцолбор 2

303001

29

Замын-Үүд өртөө 1

303002

30

Нарийн төмөр зам

303003

31

ЗҮГГ Рентген

303004

32

Макс шайн

303005

33

Э-транс

303006

34

Нарийн төмөр зам 1

303007

35

Монголын төмөр зам

303008

36

Замын-Үүд Өртөө2

303009

37

Захиалга дуудлага

303010

38

 

Автозамын цогцолбор 1

303011

39

 

 

 

 

 

 

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

 

Сүхбаатар өртөө

304001

40

Алтанбулаг

304002

41

Видү

304005

42

Халиун уул

304008

43

Сибирь транс

304009

44

Сүхбаатар өртөөний ачиж буулгах хэсэг

304010

45

Тавин өртөө

304011

46

Захиалга дуудлага

304012

47

Алтанбулаг дахь худалдааны чөлөөт бүс

304013

48

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

Олон улсын нисэх буудал

305001

49

Карго терминал

305002

50

Захиалга дуудлага

305003

51

Мэргэван ХХК

305004

52

Карго терминал /түр агуулах/

305005

53

 

 

 

 

 

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

 

Дорнод аймаг дахь гүний гааль

306001

54

Баянтүмэн өртөө

306002

55

Эрээнцав

306003

56

Ульханмайхан

306004

57

Хавирга

306005

58

Баянхошуу

306006

59

Чойбалсан нисэх онгоцны буудал

306007

60

Дорнод Шан-лун

306009

61

Сүмбэр

306010

62

Чингисийн далан өртөө

306011

63

Шинь шинь

306012

64

Захиалга дуудлага

306013

65

Талын сувд

306014

 

Тамсаг-19

306015

66

Тамсаг-21

306016

67

 

 

Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар

Өлгий дэх гүний гааль

307001

68

Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал

307002

69

Цагааннуур

307003

70

Даян

307004

71

Захиалга дуудлага

307005

72

 

Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар

Ховд гүний гааль

308001

73

Булган гүний гааль

308002

74

Ярант боомт

308003

75

Байтаг

308004

76

Захиалга дуудлага

308005

77

МоЭнКо хяналтын бүс

308006

78

Ярант боомтын нүүрсний зам

308008

79

 

Увс аймаг дахь гаалийн газар

Увс дахь гүний гааль

309001

80

Боршоо

309002

81

Тэс

309003

82

Захиалга дуудлага

309004

83

 

Орхон аймаг дахь гаалийн газар

Эрдэнэт өртөө

310001

84

Бага-Илэнх

310002

85

Эрдэнэт үйлдвэр

310003

86

Улаантолгой өртөө

310004

87

Захиалга дуудлага

310005

88

 

 

 

 

Сайншанд дахь  гаалийн газар

 

Сайншанд Цайрт Минерал

311001

89

Олон овоот өртөө

311002

90

Чойр УБ Транс

311003

91

Чойр өртөө

311004

92

Бор-Өндөр

311005

93

Ханги-Мандал

311006

94

Айраг

311007

95

ЗүүнБаян

311008

96

Монросцветмет

311009

97

Сайншанд өртөө

311010

98

Өргөн өртөө

311011

99

Захиалга дуудлага

311012

100

МАК-Олон овоот түр агуулах

311013

101

Алтайн цаст уулс

311014

102

Контлайн

311015

103

Эф би эл жи

311016

104

МАК-Цагаан суварга /түр агуулах /

311017

105

Си Өү Эй Эл

311018

106

Нью сиян

311019

107

Олон улсын шуудан илгээмж дэх гаалийн газар

Монгол шуудан

312001

108

Захиалга дуудлага

312002

109

DHL Terminal

312004

110

 

 

 

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн хороо

Дархан-1 өртөө

313001

111

Дархан-2 өртөө

313002

112

Зүүнхараа өртөө

313003

113

Хөтөл өртөө

313004

114

Баруунхараа өртөө

313005

115

Салхит өртөө

313006

116

Тунх өртөө

313007

117

Шарын гол өртөө

313008

118

Захиалга дуудлага

313009

119

Болдтөмөр Ерөө гол

313010

120

Дархан импекс

313011

121

Дарханы төмөрмөгийн үйлдвэр-Дархан

313012

122

МТЗ

313013

123

 

 

 

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт дахь гаалийн газар

 

Гашуунсухайт

314001

124

Энержи ресурс(Цагаан хад)

314002

125

Тавантолгой транс

314003

126

Говь транс ложистикс ХХК*

314005

127

Ухаа худаг дахь Энержиресурсын гаалийн хяналтын бүс

314006

128

Оюутсүмбэр

314007

129

Уужим од

314008

130

Дээдийн говь

314010

131

Захиалга дуудлага

314011

132

Оюу толгой

314013

133

Алтан говь транс

314014

134

Энк ХХК*

314016

135

Нутгийн гоёо*

314018

136

Өмнийн чүнч

314019

137

Трейд Инвестмэнт Групп ХХК

314021

138

Галба ресурс ХХК

314022

139

Эрдко

314023

140

Боомт дээрх том тээврийн хэрэгслийн хяналтын бүс

314025

141

Оюутолгой /экспорт/

314026

142

Эрдэнэс таван толгой

314027

143

Ёл ресурс

314029

144

Хар алтан уул

314032

145

Эрдэнэс таван толгой /боомтын гарах хэсэг/

314034

146

Эрхэм сүлд монгол

314036

147

Түмэн заг

314037

148

Таван толгой-Цогтцэций

314038

149

 

Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх гаалийн газар

Шивээхүрэн Цогцолбор

315001

150

Захиалгат дуудлага Шивээхүрэн

315002

151

Нармандах Саусгобисэндс ХХК

315003

152

Шивээхүрэн Галерей

315004

153

МАК, Чинхуа МАК

315005

154

Наржаргах Захиалгат дуудлага Саусгобисэндс ХХК

315006

155

Захиалгат дуудлага 1

315007

156

Захиалгат дуудлага 2

315008

157

 

Сүхбаатар аймгийн

Бичигт дэх гаалийн хороо

 

 

Бичигт

316001

158

Захиалга дуудлага

316002

159

Эм Эл Цахиурт овоо

316003

160

С​Б​ ​Ц​а​й​р​т​ ​м​и​н​е​р​а​л

316004

161

Петро чайна Дачин тамсаг-19

316005

162

 

Говь Алтай аймгийн Бургастай дахь гаалийн хороо

Говь-Алтай гүний гааль

317001

163

Бургастай /хуучин/

317002

164

Бургастай /Цагаан байшинт/

317003

165

Алтайн хүдэр

317004

166

Захиалга дуудлага

317005

167

Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо

Арцсуурь

318001

168

Захиалга дуудлага

318002

169

Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь гаалийн хороо

Хөвсгөл дэх гүний гааль

319001

170

Ханх

319002

171

Захиалга дуудлага

319003

 

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 5 дугаар хавсралт

 

 

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН КОД

                                                                                               

Хариуцсан гаалийн газар, хорооны нэр

Нэр

Ангилал

Код

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Улаанбаатар импекс  ГБА

нээлттэй

402101

АБТЭМА дахь ГБА

нээлттэй

402102

Магнайтрейд ГБА

нээлттэй

402103

Туушин ГБА

нээлттэй

402105

Шунхлай групп ГБА

нээлттэй

402107

Хэт моторс ГБА

нээлттэй

402108

Комитсервис ГБА

нээлттэй

402109

НИК ГБА

нээлттэй

402110

Номин трэйдинг ГБА

нээлттэй

402112

Дако-Auto Hall  ГБА

нээлттэй

402113

Бридж  ГБА

нээлттэй

402130

Улаанбаатар менежмент  ГБА

нээлттэй

402117

Улаанбаатар БҮК  ГБА

нээлттэй

402118

Моннис интернэшнл  ГБА

нээлттэй

402119

Тэнгэр ГБА

хаалттай

402203

Жаст ГБА

хаалттай

402205

Фотон карс  ГБА

хаалттай

402208

Вагнер ази тоног төхөөрөмж  ГБА

хаалттай

402209

Монос фарм трейд  ГБА

хаалттай

402210

Монспэд  ГБА

нээлттэй

402121

Бодиз Автомотив  ГБА

хаалттай

402212

Монгол Субару Автомашин  ГБА

хаалттай

402211

Техник Импорт  ГБА

нээлттэй

402122

Жаст-Ойл  ГБА

хаалттай

402213

Техник Форум  ГБА

хаалттай

402214

Монгол Хьюндай Автомотив  ГБА

хаалттай

402215

Монгол Экспресс  ГБА

нээлттэй

402123

Херахолдинг  ГБА

нээлттэй

402217

Хера Экуйпмент  ГБА

нээлттэй

402128

Алмоне ойл  ГБА

нээлттэй

402219

Арцат овоо  ГБА

нээлттэй

402129

Глобал бридж ГББ

хаалттай

402220

Монголиан стар мелшерс  ГБА

нээлттэй

402131

Интердисижн ГБА

нээлттэй

402133

ЭМ ПИ ГБА

нээлттэй

402132

Трансгайд ГБА

нээлттэй

402135

Прогресс транс ХХК

нээлттэй

402137

Евроконстракшн ХХК

нээлттэй

402136

2

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

МИАТ ГБА

хаалттай

405201

А-Жет лимитед

хаалттай

405202

Мэргэван ХХК

хаалттай

405203

Ази фарм

нээлттэй

405103

3

Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар

Баян-Өлгий Гаалийн газар ГБА

нээлттэй

407101

4

Орхон аймаг дахь  Гаалийн газар

Эрдэнэт хивс ГБА

 

нээлттэй

410101

5

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар

Магнай трейд Дархан ГБА

хаалттай

413101

6

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар

Магнай трейд Дархан ГБА

хаалттай

413101

7

Гашуун сухайт дахь гаалийн газар

Энержи Ресурс ХХК

нээлттэй

414101

Моннис Интернэшнл ХХК

хаалттай

414202

Галба шанхын говь ХХК

нээлттэй

402206

8

Сайншанд дахь гаалийн газар

Хаус Групп ХХК

хаалттай

411201

УБ транс ХХК

нээлттэй

411101

9

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

Талын сувд ХХК

нээлттэй

406101

10

Замын-Үүд дэх гаалийн газар

Э-транс ложистикс ХК

нээлттэй

403102

                                                                                                                                                                    

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 6 дугаар хавсралт

 

 

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮС (ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХААС БУСАД)-ИЙН КОД

 

Кодын загвар:

Кодын орон

1

2

3

4

5

6

Кодын утга, код

Ялгах код

(9)

Гаалийн газар, хорооны код

(01-19)

Гаалийн баталгаат бүс (гаалийн баталгаат агуулахаас бусад)-ийн ангиллын код:

Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар - (1)

Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар - (2)

Гаалийн баталгаат барилгын талбай - (3)

Татваргүй барааны дэлгүүр - (4)

Гаалийн тусгай бүс - (5)

Чөлөөт бүс - (6)

Гаалийн баталгаат бүс (гаалийн баталгаат агуулахаас бусад)-ийн дугаар

(01-99)

 

 

Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

МИАТ ХК

905101

Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Номин трейдинг ХХК

902201

2

Моннис интернэшнл ХХК

902202

3

Наран моторс ХХК

902203

4

Бодиз Автомотив ХХК

902206

5

Вагнер Ази Автомотив ХХК

902208

Гаалийн баталгаат барилгын талбай

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Арц суурь дахь гаалийн хороо

Шинэ Азиа Майнинг Групп ХХК

913801

Татваргүй барааны дэлгүүр

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

ДФ ХХК

902401

2

Газар сүлжмэл ХК-УБ төмөр замын вокзал

902402

3

Монгол ньюс ХХК

902404

4

Тус дор ХХК

902405

5

Ди Эф Си ХХК

902406

6

Замын -Үүд дэх гаалийн газар

ДФ ХХК

903401

7

Батсарай ХХК

903403

8

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

ДФ Алтанбулаг ХХК

904401

9

Газар сүлжмэл ХК – Алтанбулаг

904403

10

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

ДФ Буянт-Ухаа ХХК

905401

11

Монгол аэропорт сервис ХХК

905402

12

Монгол ньюс ХХК – гарах урсгалд

905403

13

Монгол ньюс ХХК – орох урсгалд

905404

14

Орем ХХК

905405

15

Собу ХХК- орох гарах урсгалд

905406

16

Ану Санрайз ХХК

905407

17

Алтан жолоо трейд ХХК

905408

18

МИАТ агаарын худалдаа

905410

19

Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар

Энэрэл холдинг ХХК

908401

20

Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт дахь гаалийн хороо

Паспорт ХХК

914401

21

Батсарай ХХК

914402

22

Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх гаалийн хороо

Чийта Холдинг ХХК

915401

Гаалийн тусгай бүс

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Эрин

902501

Чөлөөт бүс

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр

Код

1

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

Алтанбулаг чөлөөт бүс

904601

2

Замын -Үүд дэх гаалийн газар

Замын –Үүд чөлөөт бүс

903601

3

Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар

Цагаан Нуур чөлөөт бүс

907601

 

 

                                                                                            

 

                                       

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 7 дугаар хавсралт

Кодын загвар:

 

Кодын орон

1

2

3

4

5

6

Кодын утга, код

Ялгах код

(5)

Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн

байгуулагдсан (эрх авсан) он

(00-99)

Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн

дугаар

(001-999)

 

 

 

                                                                                     

 

Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч

Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн код

1

УБТЗ

504001

2

Монгол-Экспресс ХХК

506003

3

Туушин Автотээвэр ХХК

506006

4

Монгол шуудан ХК

507001

5

Интертранс авто ХХК

508001

6

Жинзэнг ХХК

508002

7

Шинэ интернэшнл ХХК

510002

8

Эм Си Пи Эл ХХК  /ГХО-тай/ 

511001

9

ЭНК  ХХК  /ГХО-тай/

511002

10

Мэргэ ван ХХК

511003

11

НАБАЗ ХХК

511007

12

Ди-Эйч-Эл ХХК

511020

13

Терра-Экспресс ХХК 

513001

14

Сүхбаатарын жинчин ХХК 

513003

15

Монголиантранс лидер ХХК 

513004

16

ПИК-Урал ХХК 

513007

17

Тахьдаг хайрхан ХХК   

513008

18

Би Эс Кей ХХК   

513009

19

Стейптрейд ХХК  

513010

20

Баянхөндий трейд ХХК

513011

21

Хан-Анар ХХК

513012

22

Интертранс  ХХК

513013

23

Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл   ХХК

513014

24

Хаан шоргоолж ХХК    

513015

25

Говь-транс ложистик ХХК   

513016

26

ЭСДЭ ХХК

513017

27

Ти Ти Си энд ТИ ХХК /ГХО-тай/

513018

28

Берунложистикс ХХК /ГХО-тай/

514004

29

Дөрвөнзам транс ХХК

514005

30

Дээжийн өргөө ХХК

514006

31

Дээжийн цеке ХХК ГХО-тай

514007

32

Зунмен ХХК /ГХО/

514008

33

Роялмаунт ХХК

514009

34

Тавантолгой шин ХХК

514011

35

Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК /ГХО/

514013

36

Иххүрэн хар ХХК

514014

37

И-Би-И-Эм ХХК

514017

38

Хурд-Авто ХХК

514018

39

Журмак ХХК

514019

40

Лулутун ХХК /ГХО/

514020

41

МТС трейд ХХК

514022

42

Батхулд ХХК

514023

43

Отгон арвижих ХХК

514024

44

Монголын төмөр зам ТӨХК

514025

45

Икс Эм Си ХХК

514026

46

Бадамлаххөшөөт ХХК

514027

47

Мөстцэвэрлэг булаг ХХК

514028

48

Шонхорын хүлэг ХХК

514029

49

Цаст алтайн жинчид ХХК

514030

50

Булган хөрс ХХК

514031

51

Хүннү эйр ХХК

514032

52

Пегасус ложистик групп ХХК /ГХО-тай

514033

53

Монкамтранс ХХК

514034

54

Ти Ай Ложистик ХХК

514035

55

Нью-Истан ХХК

514036

56

Эс Би транс ХХК   

514037

57

БАКА транс ХХК

514038

58

Стандартмайнинг транс ХХК

514039

59

Монтранс авто ХХК

514040

60

Шандастранс ХХК

515002

61

Юу Жи Би  ХХК

515003

62

Цэхэ-Ерөн  ХХК /ГХО-тай/

515005

63

Очирням ХХК

515006

64

Нордтранс ХХК

515007

65

Сутайтранс ХХК

515008

66

МНТК ХХК

515009

67

Монпорт ХХК

515011

68

Хероесвин ХХК

515012

69

Итайкар ХХК

515013

70

Тав ХХК

515014

71

МЦУУ ХХК /ГХО-тай

515015

72

Ван-Үрс ХХК /ГХО-тай/

515016

73

Юүйюань монголиа майнинг ХХК /ГХО-тай/

515017

74

Урчуул-Отог ХХК /ГХО-тай/

515018

75

Руншинь шан ХХК /ГХО-тай/

515019

76

Аймон-Интернэшнл ХХК

515020

77

ЭЗУТРАНС ХХК

515021

78

Бринксмонгол ГХОХХК

515022

79

Шанхтранс ХХК

515023

80

Бумантрейд ХХК

515024

81

Монжэнг тунг ГХОХХК

515025

82

Тавантолгой тээврийн нэгдэл ХХК

516001

83

Далангол ХХК

516002

84

Ази-фарма ХХК

516010

85

Мэндтранс ХХК

516011

86

Хүлэгт хан түшиг транс ХХК

516012

87

Божманайзууд ХХК

516013

88

Шинлунюуан ХХК

516014

89

Ти Би Эн Си Транс ХХК

516015

90

Энержи ресурс ХХК

516016

91

Карпорт ХХК

516017

92

Тэмүүлэн-Од ХХК

516018

93

Эм Жи Өү транс ХХК

516019

94

Ай фронтиер ХХК

516020

95

Жунь Шин Шан Мо ХХК

516021

 

 

 

 

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 8 дугаар хавсралт

 

 

ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ТӨЛӨЛТ, ТАТВАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН КОД

 1.Татвар, хураамжийн төлөлтийн код

Татвар төлөлтийн хэлбэр

Татвар төлөлтийн код

Бэлэн мөнгө тушаасан

101

Бэлэн бусаар тушаасан

201

Урьдчилгаа төлбөрөөс тооцсон:

 

     -Урьдчилгаа төлбөрөөс суутгал хийсэн

301

     -Илүү төлснөөс суутгал хийсэн

302

     -Мөнгөн хөрөнгийн барьцааг татварт тооцсон

303

Засгийн газрын шийдвэрээр хойшлогдсон

401

Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын шийдвэрээр хэсэгчлэн төлөх

402

Татвар төлөх баталгаа гаргасан:

 

     -Мөнгөн хөрөнгийн барьцаа гаргасан

501

     -Банкны баталгаа гаргасан

502

     -Бараа барьцаалсан

503

     -Олон улсын гэрээнд заасан бусад хэлбэр

504

Татвараас чөлөөлсөн

600

Түр горимын хугацааг сунгасан

700

Татваргүй горимоор бүрдүүлэлт хийсэн

800

Бусад

900

 

2.Татвар чөлөөлөлтийн код

Горимын

код

Хэлцлийн код

Татвараас чөлөөлөгдсөн бараа

Чөлөөлөлтийн код

Чөлөөлөгдөх татварын

төрөл

403

321

Засгийн газрын шугамаар авсан буцалтгүй тусламжийн бараа

601

Гааль, НӨАТ

401

Олон улсын гэрээний дагуу хандивлагч байгууллагаас авсан тусламжийн бараа

602

Гааль, НӨАТ

603

Бүх татвар

401

110

Олон улсын гэрээний дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, төлөөлөгчийн газрын албан хэрэгцээний бараа

604

Гааль,  НӨАТ

605

Бүх татвар

403

322

Засгийн газрын бус шугамаар авсан тусламж

606

Гааль, НӨАТ

402

311

Олон улсын гэрээний дагуу гадаад орны Засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагаас олгож байгаа хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн хүрээнд нийлүүлсэн бараа

607

Гааль, НӨАТ

608

Бүх татвар

403

350

Гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт хугацаанд болон ашиглалтын эхний 5 жилд импортолсон тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл

609

Гааль, НӨАТ

403

350

Засгийн газраас хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан тогтвортой байдлын, эсхүл хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд импортолсон бараа

610

/Гэрээний нөхцөлөөр/

 

401

 

350

 

Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээрийн хүрээнд импортлох бараа

611

Гааль, НӨАТ

Монгол улс, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2007 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Монгол-Оросын Монголросцветмет ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай” хэлэлцээрийн хүрээнд импортоор оруулах бараа

/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

612

Гааль

403

110

Импортоор оруулах бөөрөнхий мод, гуалин, зүсмэл материал, банз, модон бэлдэц, хагас боловсруулсан модон материал

613

Гааль

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын автомашин

614

Гааль, НӨАТ

Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн

615

Гааль, НӨАТ

Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоц, түүний сэлбэг

616

Гааль, НӨАТ

Зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, байлууллагын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай техник хэрэгсэлийг НӨАТ-аас чөлөөлөх

617

НӨАТ

2005 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн Монгол Улсын хуулиар оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг гаалийн албан татвараас чөлөөлөх

618

 

Гааль

Үйлдвэрлэснээс хойш 1 хүртэл жилийн насжилттай, шинэ троллейбус, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу түүнээс дээш суудалтай, 45 буюу түүнээс дээш зорчигчийн багтаамжтай, үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн насжилттай шинэ автобус /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

619

НӨАТ

2016 оны хаврын тариалалтад зориулан импортлох 20.0 /хорин/ мянган тонн үрийн улаанбуудай

620

Гааль, НӨАТ

Импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын үйлдвэрийн болон усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодис

622

Гааль,НӨАТ

Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглолыг гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх

623

Гааль, НӨАТ

Импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл

624

Гааль, НӨАТ

Томуугийн А хүрээний /H1N1/ вирусын халдварын оношлогоо, эмчилгээнд хэрэглэх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис

625

Гааль, НӨАТ

 

 

Импортоор оруулж байгаа /4410.12/ тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /ОSB/, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийц /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

626

Гааль, НӨАТ

403

110

Соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл

628

НӨАТ

403

403-1

110 Агаар цэвэршүүлэгч, эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагч төхөөрөмж /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 642 Гааль, НӨАТ

403

403-1

110 Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 643 Гааль, НӨАТ

403

403-1

110 Спортын зориулалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэл /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 644 Гааль

403

403-1

  Улс хоорондын шуудан илгээмжээр хувь хүний нэр дээр илгээсэн, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 30 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй зөөврийн компьютер /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 645 НӨАТ

403

403-1

110 Импортоор оруулж байгаа гуалингаас бусад бүх төрлийн түлшний зориулалтын мод, тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /OSB/, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийц /2022-12-31 хүртэл/ /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 626 Гааль, НӨАТ

507

507-1

250 Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулагдсан бараа /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 650 Гааль, НӨАТ

507

507-1

250 Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоц /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 651 Гааль, НӨАТ
623 350 Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээрийн хүрээнд импортлосон бараанд засвар хийхээр хилийн чанадад гаргасан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/ 611 Гааль, НӨАТ

404

241

Валют, гадаадад захиалгаар хийлгэсэн Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт

629

Гааль, НӨАТ

242

507

 

250

 

Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах

630

Гааль, НӨАТ

507

250

Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах

631

Гааль, НӨАТ, ОАТ

403

110

Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн

632

НӨАТ

Импортоор оруулах хориглосноос бусад мод, сөөгний үр, тарьц, суулгац

634

Гааль

ГТГТТХ-ийн 38.1.1 дэх заалт: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги

635

Гааль

НӨАТ-ийн тухай хуулийн 13.1.4 дэх заалт: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

636

НӨАТ

Ази-Европын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт /АСЕМ 11/-ын үйлчилгээнд ашиглах зориулалтаар импортоор оруулж байгаа суудлын автомашин, микроавтобус, тусгай зориулалтын автомашин, техник хэрэгсэл

637

Гааль, НӨАТ, ОАТ

403

110

Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Оросын Холбооны Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас импортолж байгаа цахилгаан эрчим хүч

638

Гааль, НӨАТ

403

110

Импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрмж

639

НӨАТ

403

110

Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг

640

Гааль, НӨАТ

401

350

БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээр болон 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу УБТЗ ХНН-ийн хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж ирэх дизелийн түлш

641

Гааль, НӨАТ, ОАТ

 

/ГЕГ-ын даргын 2020 оны А/153 дугаар тушаалаар нэмсэн/

Горимын код

Хэлцэл

Татвараас чөлөөлөгдсөн бараа

Чөлөөлөлтийн  код

Чөлөөлөгдөх татварын төрөл

403

403-1

110

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх зорилгоор импортоор оруулж байгаа оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, амны хаалт

653

Гааль, НӨАТ

403

403-1

110

2020 оны хаврын тариалалтад шаардагдах 15.0 /арван таван/ мянган тонн улаан буудайн элит үр, дотоодын гурил үйлдвэрлэлд шаардагдах 160.0 /нэг зуун жаран/ мянган тонн хүнсний улаан буудай, бүх төрлийн хүнсний будаа /цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа, бусад/, элсэн чихэр, ургамлын тос

654

 

Гааль, НӨАТ

403

403-1

110

Цар тахлын болон нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг авахад шаардлагатай хүнсний болон бусад нөөц бүрдүүлэх зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнийг импортлоход түүнчлэн дотооддоо үйлдвэрлэхэд шаардагдах түүхий эд, тоног төхөөрөмж

655

Гааль, НӨАТ

403

403-1

110

 

Зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагын болон Авлигатай тэмцэх газрын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай техник хэрэгсэл /Нууц болон маш нууц/

656

 НӨАТ

403

403-1

110

 

Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглол /B-Хийн хайгуул, олборлолтын техник, төхөөрөмж, хэрэгсэл/

657

Гааль, НӨАТ

623

223

Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоц, түүний сэлбэг

616

Гааль, НӨАТ

403

403-1

110

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын хотхоны барилга байгууламжийн үндсэн хөрөнгө бий болгоход шаардагдах, дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах бараа

658

 

НӨАТ

403

403-1

110

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын хотхоны барилга байгууламжийн үндсэн хөрөнгө бий болгоход шаардагдах, дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах бараа

659

 

Гааль, НӨАТ


 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 9 дүгээр хавсралт

БАНКНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН КОД

  

Кодын загвар: 

 

Кодын орон

1

2

3

4

Кодын утга, код

Ялгах код

(8)

Банкны байгууллагын дугаар

(001-999)

  

Банкны байгууллагын нэр

Банкны байгууллагын код

1

Монголбанк

8MBXX

2

Голомт банк

80900

3

Худалдаа, хөгжлийн банк

80901

4

Төрийн сан банк

80903

5

Хаан банк

80904

6

Төрийн банк

80906

7

Хас банк

80907

8

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

81002

9

Капитал банк

81012

10

Капитрон банк

81014


 

                                                                           

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 10 дугаар хавсралт

 

 

ТЭЭВРИЙН ТӨРЛИЙН КОД

 

 

Тээврийн төрлийн код

Код

Усан замын тээвэр

10

Төмөр замын тээвэр

20

Авто замын тээвэр

30

Агаарын тээвэр

40

Шуудан илгээмж

50

Буухиа шуудан

Холимог тээвэр

60

Хөдөлгөөнт бус тээвэр

70

Усан замын дотоод тээвэр

80

Тээврийн бусад төрөл

90

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 11 дүгээр хавсралт

 

 

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ НӨХЦЛИЙН КОД

 

Бараа нийлүүлэх нөхцөл

      Үсгэн код

Нэр заасан газар хүртэл тээврийн зардал төлөгдсөн

CPT

Усан онгоцны тавцан хүргэх

FOB

Үнэ, даатгал, тээврийн зардал /нэр заасан боомт хүртэл/

CIF

Үнэ, тээврийн хөлс төлөгдсөн /нэр заасан боомт хүртэл/

CFR

Усан онгоцны тавцан дагуу хүргэх

FAS

Үйлдвэрээс, агуулахаас ачих /нэр заасан газар/

EXW

Хилийн гарц хүртэл хүргэх /нэр заасан газар/

DAF

Татвар төлөлттэй хүргэх /нэр заасан газар/

DDP

Тээврийн хөлс ба даатгал /нэр заасан газар хүртэл төлөгдсөн/

CIP

Усан онгоцноос хүргэх

DES

Усан зогсоол /тавцан/-оос хүргэх

DEQ

Татвар төлөлтгүй хүргэх /нэр заасан газар/

DDU

Тээвэрлэгч хүртэл

FCA

Терминал дээр хүргэж нийлүүлэх/нэрлэсэн хүрэх боомт/

DAT

Нэрлэсэн хүрэх газарт нийлүүлэх/

DAP

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 12 дугаар хавсралт

 

ХЭЛЦЛИЙН ТӨРЛИЙН КОД

 

 

Хэлцлийн төрөл

Код

 

ХУДАЛДААНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРАА

1

Валютын төлбөртэй бараа

110

2

Бараа солилцоо

120

3

Реэкспорт

130

4

Реимпорт

140

 

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАРАА

5

Үзэсгэлэн, соёл, урлагийн арга хамжээнд ашиглагдах бараа

210

 

6

Боловсруулалтын бараа

 

          -боловсруулах, эсхүл баяжуулах бараа

221

          -шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

222

          -засвар хийх

223

          -өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах

224

7

Олон улсын чанартай хурал, зөвлөлгөөн, уралдаан тэмцээн, аялал жуулчлал, урлагийн тоглолт, төрийн айлчлал болон тэдгээртэй адил бусад арга хэмжээний бараа

 

230

8

Банкны зузаатгалын бараа

 

          -гүйлгээнд ороогүй мөнгөн тэмдэгт

241

          -гүйлгээнд орсон мөнгөн тэмдэгт

242

9

Худалдааны бус бусад бараа:

250

          - Монгол банкнаас гаргаж байгаа алт

          - Түр хугацаагаар нэвтрүүлж байгаа газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулагдсан бараа болон иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны хувьд 3 жил 6 сар хүртэл, бусад барааны хувьд 1 жил хүртэл /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

          -ОАТ-ын тэмдэгт

          -Гадаадад байгаа өөрийн эзэмшлийн нутаг дэвсгэр, ЭСЯ-д болон цэргийн зориулалтаар нийлүүлж буй бараа, мөн Монгол улс дахь гадаадын эзэмшлийн нутаг дэвсгэр, ЭСЯ болон ОУ-ын байгууллагад нийлүүлж буй бараа

          -цахим бараа (цахим байдлаар, сүлжээгээр нэг орноос нөгөөд

           шилжүүлж байгаа ном, програм хангамж, кино зэрэг)

          -барааг зөөвөрлөх зориулалт бүхий эргэлтийн сав, баглаа 

           боодол, хоосон лонх

          -дээж, загварын болон судалгаа шинжилгээний бараа

          -захиалгын дагуу хийгдсэн програм хангамж, түүнийг агуулж   

           буй зөөвөрлөгч

          -захиалгын сонин, тогтмол хэвлэл

10

Зээлийн бараа

 

     - Засгийн газрын шугамаар авсан зээлийн бараа

311

     - Засгийн газрын бус шугамаар авсан зээлийн бараа

312

11

Тусламжийн бараа

 

     - буцалтгүй тусламжийн бараа

321

     - хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа

322

12

Засгийн газрын өрийн төлбөрийн бараа

330

13

Түрээсийн бараа

 

     - 1 жилээс доош хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа

341

     - 1 жилээс дээш хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа

342

14

Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн бараа

350

 

 

15

Чөлөөт бүс

 

-Бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн бараа

361

-Худалдаа, үйлчилгээний бараа

362

-Боловсруулалтын бараа

363

16

Гаалийн зөрчилд холбогдох бараа

370

17

Бусад (Гаалийн баталгаат барилгын талбай, Гаалийн тусгай бүс)

380

18

Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан гадаадын бараа

390

Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан монголын бараа

391

                                                    

                                                                                               

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 13 дугаар хавсралт

 

 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА

 

д/д

 

Арга

 

Код

 

 

Импортын барааны гаалийн үнийн арга:

 

1

Хэлцлийн үнийн арга

1

2

Нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга

2

3

Ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга

3

4

Ялгаварт үнийн арга

4

5

Нийлбэр үнийн арга

5

6

Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга

6

 

 

Экспортын барааны гаалийн үнийн арга:

 

7

Хэлцлийн үнийн арга

1

8

Зардлаас тооцох үнийн арга

2

9

Нэг төрлийн эсхүл ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга

3

10

Зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны арга

4

 

 

                                                                          

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 14 дүгээр хавсралт

 

 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГААС ТАТГАЛЗАХ ШАЛТГААН

 

д/д

 

Шалгаан

 

Код

1

Худалдан авагчийн тухайн барааг худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах эрхийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10.6-д зааснаас өөр үндэслэлээр хязгаарласан 

 

01

2

Барааг худалдах, хэрэглэх, ашиглах, эсхүл устгахтай холбоотой худалдан авагчийн эрхийг хязгаарласан хэлцэл хийсэн

02

3

Тухайн барааны үнийг тодорхойлох боломжгүй нөхцөл, болзол, шаардлагыг хэлцэлд тусгасан

03

4

Импортын барааг худалдсан, хэрэглэсэн буюу ашигласнаас орох орлогоос худалдагчид ногдох хэсгийг тодорхойлох боломжгүй

04

5

Мэдүүлэгч нь гаалийн үнийг тодорхойлохдоо ашигласан мэдээлэл, тооцооны үнэн зөвийг гадаад худалдааны болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдох бичиг баримтаар баталгаажуулж, нотлоогүй

05

6

Худалдах, худалдан авах ажиллагаа нь Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10.8-д заасан харилцан хамааралтай этгээдийн хооронд хийгдсэн бөгөөд хэлцлийн үнэ нь мөн хуулийн 10.9-д заасан шалгуур үнэтэй ойролцоо биш

06

7

Гаалийн үнийг тодорхойлоход ашигласан бичиг баримт баталгаажаагүй, эсхүл түүнд тусгагдсан мэдээлэл зөрсөн, бүрэн бус, тоон үзүүлэлт нь хангалтгүй байсан бол

07

8

Мэдүүлэгч гаалийн үнийн үнэн зөвийг нотолж чадаагүй бөгөөд гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон үнийг үндэслэлгүй гэж үзсэн бол

08

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 15 дугаар хавсралт

 

 

АЧАА, БАГЛАА БООДЛЫН ТӨРЛИЙН КОД

 

 

English

Монгол

Код

English

Монгол

Код

 

BULK:

 

 

     -solid, fine

      particles

     -solid, granular       particles

     -solid, large

      particles

ЗАДГАЙ:

 

 

    -нарийн ширхэгт

     хатуу

    -үйрмэг, хатуу

 

  

 -том ширхэгт,

     хатуу

 

 

 

задгай

BOTTLE, CAN CYLIND RICAL

CHURN

       -bottle, non-

        protected,

        cylindrical

   

   -bottle, protected,

        cylindrical

       -can,   

        cylindrical

       -churn

БОРТОГОН ЛОНХ, ТОРХ

 

   -бортогон   

    лонх,     хамгаалалтгүй

 

   -бортогон

    лонх,     хамгаалалттай

   -бортогон    лааз

   -хөхүүр

 

 

 

торх

PIPES, TUBES

 

     -pipe

     -tube

ЗАДГАЙ ХООЛОЙ,ГУУРС

    -хоолой

    -гуурс 

 

 

хоолой

BOLT, ROLL

 

 

     -bolt

 

    -roll

ХУЙЛМАЛ, БООЛТОН БЭХЭЛГЭЭ

    -боолтон   

     бэхэлгээ

    -хуйлмал

 

 

 

хуйлмал

CYLINDER, LOGS, RODS

 

 

     -cylinder

     -log

     -rod

ЗАДГАЙ ШУРГААГ,САВАА БА ГОНЗГОЙ БОРТОГО

    -гонзгой бортого

    -шургааг

    -саваа

 

 

 

 

саваа

TANK CYLINDRICAL, DRUM

      -drum

      -tank, cylindrical

JERRYCAN, CYLINDRICAL

ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙН ЦИСТЕРН

     -дамар

     -бортогон юүлэх сав

ШАТАХУУНЫ ЦИСТЕРН

 

 

 

цистерн

COIL, RING

 

     -coil

     -ring

ОРООМОЛ, ЭВХМЭЛ

    -ороомол

    -эвхмэл

 

 

ороомол

JAR, JUG, PITCHER, POT

       -jar

       -jug

       -pitcher

 

       -pot

ШАВАР, ВААРАН САВТ

        -гүц

        -домбо

        -таглаатай                                    сэнжтэй ваар

        -бортого

 

 

ваар

PLATES, SHEETS

 

 

 

     -plate

     -sheet  

ГУЛДМАЙ,НИМГЭН ХАВТАН

 

 

 

    -гулдмай

    -нимгэн хавтан

 

 

 

 

 

хавтан

AEROSOL, ATOMIZER, BALLOON, BOTTLE  BULBOUS

   -aerosol

   -atomizer

   -ballon

 

 

   -ballon,

    nonprotected

 

 

 

   -bottle,

 non- protected,

 bulbous

   -bottle,

protected,

   - bulbous

  

-flasck

 

   -wickerbottle

ХИЙН САВ, БАЛЛОН, ЛОНХ

     

 

 -шүршүүр

-хийгээр цацах   сав

-баллон

 

-баллон,       хамгаалалтгүй

 

 

 

-тагдгар лонх,  хамгаалалтгүй

 

-тагдгар лонх,   хамгаалалттай

 

 

-дашмаг

 

-гөрмөл   

хамгаалалттай     лонх

 

 

 

 

 

баллон

BARS,  BOARDS, GIRDERS,

PLANKS, TRUSS

  

     -bar

     -board

     -girder

     -plank

     -truss

ТАВЦАНТ, ДАМНУУРТ,

САМБАРТ, ТӨМӨР ОЛСТ

 

 

    -бөөрөнхий төмөр

    -тавцан

    -дамнуур

    -самбар

    -төмөр олс

 

 

 

 

 

 

тавцан

BAG, MULTIPLE BAGS, MULTIWALL SACKS

 

        -bag

        -multiple  

         bags

        -multiwall

         sacks

УУТАЛСАН, ШУУДАЙЛСАН

    

 

     

 

-уут

-нугалаат цүнх

 

 -олон талт уут

 

 

 

 

 

 

уут

INGOTS

ЗАДГАЙ ГУЛДМАЙ БИЕТ

гулдмай

BARREL, BUTT, CASK, FIRKIN, HOGSHEAD, KEG, TUN

        -barrel

        -butt

        -cask

        -firkin

 

        -hogshead

        -keg

        -tun

БАРРЕЛЬ, ТОРХ

 

 

 

        -баррель

        -торх

        -торх

        -торх   

         /жижиг/

        -торх /том/

        -торх

        -ган сав

 

 

 

 

баррель

BIN, BOX, CANISTER, CASE, PACKAGES, PACKET, TIN

     -bin

     -box

     -canister

     -case

      -matchbox

 

      -package

      -packet

      -suitcase

      -tea-chest

ХАЙРЦАГЛАСАН, БАГЛАСАН, БООСОН

  

 

    -бортогон юүлэвч

     -цаасан хайрцаг

     -канистр

     -модон хайрцаг

      -шүдэнзний       

       хайрцаг

      -баглаа

      -боодол

      -чемодан

      -цайны авдар

 

 

 

 

 

хайрцаг

BUCKET, CUP, PAIL, TUB

 

 

 

        -bucket

        -cup

 

        -pail

        -tub

ХУВИН, ТҮМПЭН

 

 

 

        -хувин

        -хавхагтай  

         хувин

        -хөнөг

        -түмпэн

 

 

 

 

 

хувин

CAN, CARTON, SEA-CHEST

 

 

      -can

      -carton

      -sea-chest

 

 

VAT

БИТҮҮ ЛААЗАЛСАН, САВЛАСАН

 

       -бидон

       -картон

       -авдар, чингэлэг /тэнгисийн зориулалттай/

ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙН ЛААЗ /БАК/

 

 

 

 

лааз

COFFIN

АВС

авс

BEER CRATE, FOOTLOCKER,

FRUIT CRATE, HAMPER, JERRI- CAN

       -beer crate

       -footlocker

       -fruit crate

 

       -hamper

АВДАРЛАСАН

 

 

 

 

      -пивоны авдар

      -хүнгэрцэг

      -хүнсний ногооны авдар

      -сагсан сав

 

 

 

 

 

авдар

BUNCH, BUNDLE, JUTEBAG POUCH, SAHET, TOBE COLLAPSIBLE

        -bunch

        -bundle

        -jutebag

 

        -pouch

        -sacket

        -tube ollapsible

BALE, SACKS

 

 

        -bale,

    compressed

        -bale, non      

          compressed

        -sack

УЯА, ОЛСОН БАГЛАА

 

 

      

 

      -уяа

      -боодол

      -олсон

       шуудай

      -даалин

      -цүнх

      -гуурс, эвхэгддэг

ШАХАЖ БООСОН /ӨВС, НОГОО г.м./

    -багцалсан,    

     шахсан

    -багцалсан,

     шахаагүй

    -хүүдий

 

 

 

 

 

 

боодол

CAGE, FRAME, FRAMED CRATE, SKELETON CASE

        -cage 

 

        -frame

 

        -framed  

         crate    

 

 

         -skeleton    

          case

NET

ТОРЛОСОН

 

 

 

 

      -тор /ан амьтан

        зөөвөрлөх/

      -зангидсан яс

        модон хүрээ

      -яс модон

       зангидсан хайр- 

        цаг

 

      -араг хайрцаг

 

ТОР

 

 

 

 

 

тор

AMPOULE, GASBOTTLE, VIAL

 

 

         -ampoule, non-protected

         -ampoule, protected

         -gasbottle

 

         -vial

ТУНШИЛ /АМПУЛ/-Т

 

 

 

       -туншил, хамгаалалтгүй

       -туншил, хамгаалалттай

       -хийний

        лонх

       -лонх

      /жижиг/

 

 

 

 

 

ампул

BASKET, CREEL, TRAY

         -basket

        -creel

        -milk crate

        -shallow

         crate

        -tray

        -tray pack

САГСАНД САВЛАСАН

      -сагс

      -араг сагс

      -зангидмал сав

      -намхан араг

 

      -тавиур тавцан

      -ачааны тавиур

 

 

сагс

VACUUMPACKET, CANVAS, COVER, ENVELOPE, FILMPACK, MAT SHRINK WRAPPED, SLIPSHEET

       -vacuumpacket

       -canvas

       -cover

       -envelope

       -filmpack

 

       -mat

       -shrinkwrapped

 

       -slipsheet

УУТ, ДУГТУЙТ

 

 

   

 

 

 

 

 

   -битүү уут

   -зотон

   -уут гэр

   -дугтуй

   -хуйлмал  

    хальс

   -бүрээс

 

   -баадагнасан

     боодол

   -гөлмөн

     гулдмай

     хавтан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дугтуй

BOTTLECRATE, BOTTLERACK

 

CARBOY, DEMIJOHN

 

   -carboy, non

     protected

 

    -carboy protected

 

    -demijohn, non    protected

 

 

    -demijohn,

     protected

ЛОНХОЛСОН

 

 

ХҮЧИЛ ХАДГАЛАХ САВ, ЛОНХ

 

     -бөөрөнхий

      лонх,

      хамгаалалтгүй

     -бөөрөнхий

      лонх, 

      хамгаалалттай

     -галуун хүзүүт

      том лонх,

      хамгаалалтгүй

 

     -галуун хүзүүт

      том лонх,

      хамгаалалттай

 

 

 

 

лонхолсон

BOBBIN, REEL, SPINDLE

 

         -bobbin

 

         -reel

 

         -spindle

ДАМАРТ ОРООМОГ

 

       -ороомог          

        /жижиг/

       -ороомог

        /дамарт/

       -ээрэх

        тэнхлэг

 

 

 

дамар

OTHER

БУСАД

бусад

 

 

 

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 16 дугаар хавсралт

 

 

УЛС, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН КОДЫН ЖАГСААЛТ

 

 

Код

Монгол нэр

Англи нэр

AD

Андорра

 ANDORRA

AE

Арабын Нэгдсэн Эмират

 UNITED ARAB EMIRATES

AF

Афганистан

 AFGANISTAN

AG

Антигуа ба Барбуда

 ANTIGUA AND BARBUDA

AI

Ангилья

 ANGUILA

AL

Албан

 ALBANIA

AM

Армен

 ARMENIA

AD

Андора

 ANDORRA

AO

Ангол

 ANGOLA

AQ

Антарктид

 ANTARCTICA

AR

Аргентин

 ARGENTINA

AS

Дорнод Самоа

 AMERICAN SAMOA

AT

Австри

 AUSTRIA

AU

Австрали

 AUSTRALIA

AW

Аруба

 ARUBA

AX

Аланийн арал

 ÅLAND ISLANDS

AZ

Азербайжан

 AZERBAJIAN

BA

Босни-Герцеговин

 BOSNIA AND HERZEGOVINA

BB

Барбадос

 BARBADOS

BD

Бангладеш

 BANGLADESH

BE

Бельги

 BELGIUM

BF

Буркино-Фасо

 BURKINA FASO

BG

Болгар

 BULGARIA

BH

Бахрайн

 BAHRAIN

BI

Бурунди

 BURUNDI

BJ

Бенин

 BENIN

BL

Сейнт Бартелем

 SAINT BARTHÉLEMY

KY

Кайман арал (Исл.)

CAYMAN ISLANDS

KZ

Казахстан

 KAZAKHSTAN

BM

Бермудийн арал (Брит)

 BERMUDA

BN

Брунейн Вант Улс

 BRUNEI DARUSSALAM

BO

Боливи

 BOLIVIA

BR

Бразиль

 BRAZIL

BS

Багамын арал

 BAHAMAS

BT

Бутан

 BHUTAN

BV

Буве арал (Исл)

 BOUVET ISLAND

BW

Ботсван

 BOTSWANA

BY

Белорус

 BELARUS

BZ

Белиз

 BELIZE

CA

Канад

 CANADA

CC

Кокосын арал

 COCOS /KEELING/ ISLANDS

CD

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улс

 CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

CF

Төв Африкийн БНУ

 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CG

Конго

 CONGO

CH

Швейцарь

 SWITZERLAND

CI

Зааны Ясан Эрэг

 COTE D`IVOIRE

CL

Чили

 CHILE

CM

Камерун

 CAMEROON

CN

БНХАУ

 CHINA

CO

Колумб

 COLOMBIA

CR

Коста-Рика

 COSTA RICA

CU

Куба

 CUBA

CV

Ногоон хушууны арал

 CAPEVERDE

CX

Рождествийн арал

 CHIRISTMASISLAND

CY

Кипр

 CYPRUS

CZ

Чех

 CZECH

DJ

Джибути

 DJIBOUTI

DK

Дани

 DENMARK

DM

Доминикан

 DOMINICA

DZ

Алжир

 ALGERIA

EC

Эквадор

 ECUADOR

EE

Эстон

 ESTONIA

EG

Египет

 EGYPT

EH

Баруун Сахар

 WESTERN SAHARA

ER

Эритр

 ERITREA

ES

Испани

 SPAIN

ET

Этиоп

 ETHIOPIA

FI

Финлянд

 FINLAND

FJ

Фижи

 FIJI

FK

Фолклендын арал (Мальвины арал)

 FALKLAND ISLAND

FM

Микронези

  MICRONESIA

FO

Фарер арал

 FAROE ISLANDS

FR

Франц

 FRANCE

GA

Габон

 GABON

GB

Их Британи

 UNITED KINGDOM

GE

Гүрж

 GEORGIA

GF

Гвиана

FRENCH GUIANA

GG

Гверенс

 GUERNSEY

GH

Гана

 GHANA

GI

Гибралтар (Брит.)

 GIBRALTAR

GL

Гренланд

 GREENLAND

GM

Гамби

 GAMBIA

GN

Гвиней

 GUINEA

GP

Гваделуп

 GUADELOPE

GQ

Экваторын Гвиней

 EQUATORIAL GUINEA

GR

Грек

 GREECE

GS

Өмнөд Жеоржиа ба Өмнөд Сандвикийн арал

 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

GT

Гватемал

 GUATEMALA

GU

Гуам

 GUAM

GW

Гвиней-Бисау

 GUINEA-BISSAU

GY

Гайана

 GUYANA

HK

Гонконг (Сянган)

 HONG KONG

HN

Гондурас

 HONDURAS

HR

Хорват

CROATIA

HT

Гаити

 HAITI

HU

Унгар

 HUNGARY

ID

Индонез

 INDONESIA

IE

Ирланд

 IRELAND

IL

Израиль

 ISREAL

IN

Энэтхэг

 INDIA

IO

Энэтхэгийн далай дахь Британийн эзэмшил

 BRITISHINDIAN OCEAN TERRITORY

IQ

Ирак

 IRAQ

IR

Иран

 IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

IS

Исланд

 ISLAND

IT

Итали

 ITALY

JE

Жерси

 JERSEY

JM

Ямайк

 JAMAICA

JO

Иордан

 JORDAN

KE

Кени

 KENYA

KG

Киргизстан

 KYRGYZSTAN

KH

Кампучи

 CAMBODIA

KI

Кирибати

 KIRIPATI

KM

Коморын арал

 COMOROS

KN

Сент-Kристофер-Невис

 ST.KITTS-NEVIS

KP

БНАСАУ

 KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF

KR

БНСУ

 KOREA, REP OF

KW

Кувейт

 KUWAIT

LR

Либери

 LIBERIA

LS

Лисото

 LESOTHO

LT

Литва

 LITHUANIA

LU

Люксембург

 LUXEMBURG

LV

Латви

 LATVIA

LY

Ливи

 LIBERIAN ARAB JAMAHIRIYA

MA

Морокко

 MOROCCO

MC

Монако

 MONACO

MD

Молдав

 MOLDAVIA. REP OF

ME

Монтенегро

 MONTENEGRO

MF

Сейнт Мартин

SAINT MARTIN 

MG

Мадагаскар

 MADAGASCAR

MH

Маршаллын арлууд

 MARSHALL ISLANDS

MK

Македон

 МACEDONIA

ML

Мали

 MALI

MM

Мянмар

 MYANMAR

MN

Монгол

 MONGOLIA

MO

Макао

 MACAO

MP

Хойд Марианы арал

 NORTHERN MARIANA ISLANDS

MQ

Мартиник

 MARTINIQUE

MR

Мавритан

 MAURITANIA

MS

Монтсеррат

 MONTSERRAT

MT

Мальта

 MALTA

MU

Маврики (Брит.)

 MAURITIUS

MV

Мальдив

 MALDIVES

MW

Малави

 MALAWI

MX

Мексик

 MEXSIO

MY

Малайз

 MALAYSIA

MZ

Мозамбик

 MOZAMBIQUE

NA

Намиби

 NAMIBIA

NC

Шинэ Kаледони

 NEW CALEDONIA

NE

Нигер

 NIGER

NF

Норфолк арал

 NORFOLK ISLAND

NG

Нигер

 NIGERIA

NI

Никарагуа

 NIGARAGUA

NL

Нидерланд

 NETHERLANDS

NP

Непал

 NEPAL

NR

Науру

 NAURU

NU

Ниуэ

 NIUE

NZ

Шинэ Зеланд

 NEW ZELAND

OM

Оман

 OMAN

PA

Панам

 PANAMA

PE

Перу

 PERU

PF

Францын Полинез

 FRENCHPOLYNESIA

PH

Филиппин

 PHILIPINES

PK

Пакистан

 PAKISTAN

PL

Польш

 POLAND

PN

Питкэрн

 PITCAIRN

PR

Пуэрто-Рико

 PUERTO RICO

PS

Палестины нутаг дэвсгэр

 PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

PT

Португал

 PORTUGAL

PW

Палау

 PALAU

PY

Парагвай

 PARAGUAY

QA

Катар

 QATAR

RE

Реюньон

 REUNION

RS

Серби

 SERBIA

RU

ОХУ

 RUSSIA F.R

RW

Руанда

 RWANDA

SB

Соломонын арал

 SOLOMON ISLANDS

SC

Сейшелийн арлууд

 SEYCHELLES

SD

Судан

 SUDAN

SE

Швед

 SWEDEN

SG

Сингапур

 SINGAPORE

SH

Ариун Елений арал

 SAINT HELENA, ASCENSION AND TRIASTAN DA CUNHA

SJ

Шпицберген ба Ян-Майен

 SVALBARD AND JAN MAYEN

SK

Словак

 SLOVAKIA

SL

Сьерра-Леоне

 SIERRE LEONE

SM

Сан-Марино

 SAN MARINO

SN

Сенегал

 SENEGAL

SO

Сомали

 SOMALIA

SR

Суринам

 SURINAM

ST

Сан-Томе ба Принсип

 SAO TOME AND PRINCIPE

SV

Сальвадор

 EL SALVADOR

SY

Сири

 SYRIAN ARAB REP

SZ

Свазиленд

 SWAZILAND

TC

Теркс ба Kайкос арал

 TURKS AND CAICOS ISLANDS

TD

Чад

 CHAD

TF

Францын чөлөөт бүс

FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

US

АHУ

 UNITED STATES

UY

Уругвай

 URUGUAY

UZ

Узбекстан

 UZBEKISTAN

VA

Ватикан

 STATE OF THE VATICAN CITY

VC

Сент-Винсент ба Гренадин

 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

VE

Венесуэль

 VENEZUELA

VG

Виргин арал (Британи)

 VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VI

Виргин арал (АНУ)

 VIRGIN ISLANDS, US

VN

Вьетнам

 VIETNAM

VU

Вануату

 VANUATU

WS

Самоа

 SAMOA

YE

Йемен

 YEMEN

YT

Маиоте

 MAYOTTE

ZA

Өмнөд Африкийн Бүгд Hайрамдах улс

 SOUTH AFRICA

ZM

Замби

 ZAMBIA

ZW

Зимбабве

 ZIMBABWE

TH

Тайланд

 THAILAND

TJ

Тажикстан

 TAJIKISTAN

TK

Токелау (Юнион) арал

 TOKELAU

TL

Зүүн Тимор

 TIMOR-LESTE

TM

Туркменистан

 TURKMENISTAN

TN

Бүгд Hайрамдах Тунис Улс

 TUNISIA

TO

Тонга

 TONGA

TR

Турк

 TURKEY

TT

Тринидад ба Тобаго

 TRINIDAD AND TOBAGO

TV

Тувалу

 TUVALU

TZ

Танзани

 TANZANIA

UG

Уганда

 UGANDA

UM

АНУ-ын эзэмшлийн арал

 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS

LA

Лаос

 LAOS, PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC OF

LB

Ливан

 LEBANON

LC

Сент-Люси

 SAINT LUCIA

LK

Шри-Ланк

 SRI LANKA

TG

Того

 TOGO

TW

Тайван

 TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

LI

Лихтенштейн

 LIEHTENSTEIN

AB

Азийн хөгжлийн банк

 ASIAN DEVELOPMENT BANK

EU

Европын холбоо

 EUROPIAN UNION

FF

Олон улсын хөлбөмөгийн холбоо

 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

IA

Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY ASSOCIATION

OT

Бусад

 OTHERS

FA

НҮБ-ын ХХАА Байгууллага

 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS

UC

НҮБ-н Хүүхдийн Сан

 UNITED NATIONS CHINDREN’S FUND

UD

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

UE

НҮБ-н Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын Сан

 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

UP

НҮБ-н Хүн Амын Сан

 UNITED NATIONS POPULATION FUND

RC

Олон Улсын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг

 INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

WB

Дэлхийн Банк

 WORLD BANK

WO

Дэлхийн Хүн Амын Сан

 WORLD POPULZATION FOUNDATION

WH

Дэдхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага

 WORLD HEALTH ORGANIZATION

WI

Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага

 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

CK

Кука арал

 COOKISLANDS

DO

Бүгд Hайрамдах Доминикан Улс

 DOMINICAN REPUBLIC

DE

Герман

 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF

GD

Гренада

 GRENADA

HM

Херд ба Макдональд арал

 HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLAND

JP

Япон

 JAPAN

NO

Норвеги

 NORWAY

PG

Папау-шинэ Гвиней Улс

 PAPUA NEW GUINEA

RO

Румын

 ROMANIA

SA

Саудын Араб

 SAUDI ARABIA

SI

Словен

 SLOVENIA

PM

Сен-Пьер ба Микелон

 SAINT PIERRE AND MIQUELON

WF

Уоллис ба Футуна арал

 WALLIS AND FUTUNA

UA

Украйн

 UKRAINE

IM

Олон Улсын Валютын Сан

 INTERNATIONAL MONETARY FUND

BU

Бирм

 BURMA

TP

Зүүн Тимор

 EAST TIMOR

YU

Югослав

 YUGOSLAVIA

ZR

Заир

 ZAIR

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 17 дугаар хавсралт

 

ВАЛЮТЫН ТӨРЛИЙН КОДЫН ЖАГСААЛТ

     

 

Код

Валютын нэр

Улсын нэр

ADP

Andorran peseta

 Андоррын песето

AED

UAE Dirham

 АНЭУ-ын дирхам

AFA

Afghani

 Афкан

ALL

Lek

 Лек

ANG

Netherlands Antillian Guilder

 Нидерланд Антиллийн гилдер

AOK

Kwanza

 Кванза

ARA

Austral

 Австрал

ARP

Austral

 Австрал

ATS

Schilling

 Шиллинг

AUD

Australian Dollar

 Авсралийн доллар

AWG

Arubean Guilder

 Арубын гилдер

BBD

Barbados Dollar

 Барбадосын доллар

BDT

Taka

 Така

BEF

Belgian Franc

 Бельгийн франк

BGL

Lev

 Лев

BHD

Bahraini Dinar

 Бахрейн динар

BIF

Burundi Franc

 Бурундийн франк

BMD

Bermudian Dollar

 Бермудын доллар

BND

Brunei Dollar

 Брунейн доллар

BOB

Bolivian Peso

 Боливын песо

BOV

Mvdol

 Боливын мидол

BRC

Cruzado

 Крузадо

BRL

Brazilian Real

 Бразилийн рил

BSD

Bahamian Dollar

 Багамын доллар

BTN

Ngultrum

 Нгултрум

BUK

Kyat

 Киат

BWP

Pula

 Пула

BYR

Belarussian Ruble

 Белорус рубль

BZD

Belize Dollar

 Белизийн доллар

CAD

Canadian Dollar

 Канад доллар

CDF

Franc Congolais

 Франкийн конголайс

CHF

Swiss Franc

 Щвейцарь франк

CLP

Chilean Peso

 Чилийн песо

CNY

Yuan Renminbi

 БНХАУ-ын юань

COP

Colombian Peso

 Коломбын песо

CRC

Costa Rican Colon

 Кост Рикагийн клон

CSK

Koruna

 Коруна

CUP

Cuban Peso

 Кубын песо

CVE

Cape Verde Escudo

 Капа Вердийн эскудо

CYP

Cyprus Pound

 Киприйн паунд

CZK

Czech Koruna

 Чехийн крон

DDM

Mark der DDR

 Марк 

DEM

Deutsche Mark

 Немц марк

DJF

Djibouti Franc

 Жибутийн франк

DKK

Danish Krone

 Данийн крон

DOP

Dominican Peso

 Доминиканы песо

DZD

Algerian Dinar

 Алжир динар

ECS

Sucre

 Сукр

ECU

ECU

 Европын мөнгөний нэгж /хуучин/

ECV

Unidad de Valor Constante (UVC)

 Эквадорын доллар

EEK

Kroon

 Крон

EGP

Egyptian Pound

 Египтийн паунд

ESP

Spanish Peseta

 Испаний песета

ETB

Ethiopian Birr

 Этиопын бир

EUR

European Currency Unit

 ЕХ-ны мөнгөн тэмдэгт

FIM

Markka

 Финляндын марк

FJD

Fiji Dollar

 Фижи доллар

FKP

Falkland Islands Pound

 Фалкланд арлын паунд

FRF

French Franc

 Францын франк

GBP

Pound Sterling

 Фунт стерлинг

GEL

Lari

 Лари

GHC

Cedi

 Седи

GIP

Gibraltar Pound

 Гибралтарын паунд

GMD

Dalasi

 Далас

GNF

Guinean Franc

 Гвинейн франк

GQE

Ekwele

 Эквэл

GRD

Drachma

 Драхма

GTQ

Quetzal

 Кватзал

GWP

Guinea-Bissau Peso

 Гвиней Биссау песо

GYD

Guyana Dollar

 Гайана доллар

HKD

Hong Kong Dollar

 Гонг Конг доллар

HNL

Lempira

 Лемпир

HRK

Croatian kuna

 Куна

HTG

Gourde

 Гурд

HUF

Forint

 Форинт

IEP

Irish Pound

 Ирландын фунт

ILS

Shekel

 Шекель

INR

Indian Rupee

 Энэтхэгийн рупи

IQD

Iraqi Dinar

 Иракийн динар

IRR

Iranian Rial

 Ираны риал

ISK

Iceland Krona

 Исландын крон

ITL

Italian Lira

 Италийн лир

JMD

Jamaican Dollar

 Ямайкийн доллар

JOD

Jordanian Dinar

 Иорданы динар

JPY

Yen

 Иен

KES

Kenyan Shilling

 Кенийн шиллинг

KHR

Riel

 Риаль

KMF

Comorian Franc

 Коморийн франк

KPW

North Korean Won

 Хойд Солонгосын  вон

KRW

Won

 Вон

KWD

Kuwaiti Dinar

 Кувейтийн динар

KYD

Cayman Islands Dollar

 Кайман арлын доллар

KZT

Tenge

 Тенге

LAK

Kip

 Кип

LBP

Lebanese Pound

 Ливанийн паунд

LKR

Sri Lanka Rupee

 Шри Ланкийн рупи

LRD

Liberian Dollar

 Либерын доллар

LSL

LOTI

 Лоти

LSM

Maloti

 Малоти

LTL

Lithuanian Litas

 Литвийн лита

LUF

Luxembourg Franc

 Люксембургийн франк

LVL

Latvian Lats

 Латвийн лат

LYD

Libyan Dinar

 Ливийн динар

MAD

Morocco Dirham

 Мороккын дирхам

MDL

Moldovan Leu

 Молдавын лей

MGA

Ariary

 Ариар

MGF

Malagasy Franc

 Малагасын франк

MKD

Denar

 Динар

MLG

DUTCH GUILDER

 Нидерландын гилдер

MNT

Tugrik

 Төгрөг

MOP

Pataca

 Патака

MRO

Ouguiya

 Оугуяа

MTL

MALTESE LIRA

 Мальтийн лир

MTP

Maltese Pound

 Мальтийн паунд

MUR

Mauritius Rupee

 Маврикийн рупи

MVR

Maldives Rupee

 Малдивийн рупи

MWK

Kwacha

 Квача

MXN

Mexican Peso

 Мексикийн песо

MXP

Mexican Peso

 Мексикийн песо

MXV

Mexican Unidad de Inversion (UDI)

 Мексикийн үндсэн нэгж

MYR

Malaysian Ringgit

 Малайзийн ринггит

MZM

Metical

 Метикаль

NAD

Namibia Dollar

 Намибын доллар

NGN

Naira

 Найра

NIC

Cordoba

 Кордаба

NIO

Cordoba Oro

 Кордоба оро

NLG

Netherlands Guilder

 Нидерландын гульден

NOK

Norwegian Krone

 Норвегийн крон

NPR

Nepalese Rupee

 Непалийн рупи

NZD

New Zealand Dollar

 Шинэ Зеландын доллар

OMR

Rial Omani

 Оманы риаль

PAB

Balboa

 Бальбао

PEI

Inti

 Перугийн инти

PES

Inti

 Перугийн инти

PGK

Kina

 Кина

PHP

Philippine Peso

 Филлипиний песо

PKR

Pakistan Rupee

 Пакистан рупи

PLN

Zloty

 Злот

PLZ

Zloty

 Злот

PTE

Portuguese Escudo

 Португалийн эскудо

PYG

Guarani

 Парагвайн гуаран

QAR

Qatari Riyal

 Катарын риал

ROL

Leu

 Лев

RUB

Russian Ruble

 Оросын рубль

RUR

Russian Ruble

 Оросын рубль

RWF

Rwanda Franc

 Рвандын франк

SAR

Saudi Riyal

 Саудын риал

SBD

Solomon Islands Dollar

 Соломон арлын доллар

SCR

Seychelles Rupee

 Сейшелийн рупи

SDD

Sudanese Dinar

 Суданий динар

SDP

Sudanese Pound

 Суданий паунд

SEK

Swedish Krona

 Шведийн крон

SGD

Singapore Dollar

 Сингапур доллар

SHP

St. Helena Pound

 Сейнт Хеленийн паунд

SIT

Tolar

 Толар

SKK

Slovak Koruna

 Словакийн крон

SLL

Leone

 Леон

SOS

Somali Shilling

 Сомалийн шиллинг

SRG

Suriname Guilder

 Суринамын гилдер

STD

Dobra

 Добра

SUR

Ruble

 Рубль

SVC

El Salvador Colon

 Эл Сальвадорын клон

SYP

Syrian Pound

 Сирийн паунд

SZL

Lilangeni

 Лиланген

THB

Baht

 Бат

TJS

Somoni

 Соломон

TMM

Manat

 Манат

TND

Tunisian Dinar

 Тунисын динар

TOP

Pa'anga

 Паанга

TPE

Timor Escudo

 Тиморын эскудо

TRL

Turkish Lira

 Туркийн лир

TTD

Trinidad and Tobago Dollar

 Тринадад ба Тобагогийн доллар

TWD

New Taiwan Dollar

 Тайван доллар

TZS

Tanzanian Shilling

 Танзанийн шиллинг

UAH

Hryvnia

 Украйны гриня

UGS

Uganda Shilling

 Угандын шиллинг

UGX

Uganda Shilling

 Угандын шиллинг

USD

US Dollar

Америк доллар

USN

US Dollar (Next day)

Америк доллар

USS

US Dollar (Same day)

Америк доллар

ZMK

Kwacha

 Квача

ZRZ

Zaire

 Зайр

ZWD

Zimbabwe Dollar

 Зимбабе доллар

ZZZ

Other

 Бусад

YER

Yemeni Rial

 Иемений риал

YUD

New Yougoslavian Dinar

 Югослав динар

ZAR

Rand

 Ранд

UYP

Uruguayan New Peso

 Уругвайн шинэ песо

UYU

Peso Uruguayo

 Уругвайн песо

UZS

Uzbekistan Sum

 Сум

VEB

Bolivar

 Боливар

VND

Dong

 Донг

VUV

Vatu

 Вату

WST

Tala

 Тала

XAF

CFA Franc BEAC

 Төв Африкийн франк

XCD

East Caribbean Dollar

 Зүүн Карибын доллар

XOF

CFA Franc BCEAO

 Баруун Африкийн франк

XPF

CFP Franc

 Францын CFP франк

YDD

Yemeni Dinar

 Иемен динар

XAG

Silver

 Мөнгө /унцаар/

SDR

Special Drawing Rights

Зээлжих тусгай эрх

BGN

Bulgarian lev

Болгарын лев 

XAU

Gold

 Алт /унцаар/

IDR

Indonesian Rupiah

 Индонезийн рупи

 

                                                                                        

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 18 дугаар хавсралт

 

 

ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН КОД

 

Байгууллагын нэр

Код

 

1

Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар

0000001

2

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар

0000002

3

БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага

0000003

4

UNICEF

0000007

5

UNDFA

0000008

6

UNDP

0000009

7

JICA

0000010

8

TICA /Туркийн ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллага/

0000011

9

Швейцарийн ОУ-ын хөгжлийн агентлаг

0000012

10

ОУ-ын улаан загалмайн нийгэмлэг

0000013

 

Гаалийн  ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 19 дүгээр хавсралт

 

 

МОНГОЛ УЛСАД ХАНДИВЛАГЧ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН КОД

 

 

 

Байгууллагын монгол нэр

 

Англи нэр

 

 

1

Азийн хөгжлийн банк

Asian development bank

AB

2

Европын холбоо

European union

EU

3

НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын сан

UNESCO

UE

4

НҮБ-ын хүүхдийн сан

UNICEF

UC

5

НҮБ-ын хүн амын сан

UNFPA

UP

6

Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг

IAFA

IA

7

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага

FAO

UA

8

Дэлхийн банк

World bank

WB

9

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

World health organization

WH

10

Дэлхийн хүн амын сан

World demographic fund

WD

11

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага

World intellectual property organization

 

WI

12

Олон улсын валютын сан

International monetary fund

IM

13

Дэлхийн зөн

World vision

Wv

14

Улаан загалмай /ОУ-ын/

Red cross

RC

15

Хүүхдийг ивээх сан

Save the children, UK

SC

16

Соросын сан, нээлттэй нийгмийн хүрээлэн

Open Forum

OF

17

АДРА

ADRA

AD

18

ХАА-г хөгжүүлэх ОУ-ын сан

International Agriculture Foundation

AG

19

Глобал сан

Global Foundation

GL

20

Азийн сан

Asian Foundation

AF