Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 196 дугаар
  тогтоолын хавсралт

 

“ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ-ДЭД БҮТЭЦ” ТӨСӨЛ

Нэг. Төслийн үндэслэл

1.1. “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийг боловсруулахдаа дараах үндэслэлийг харгалзсан болно.

      1.1.1. Монгол Улсын хилийн боомтуудад төрийн албан хаагчид, иргэд ажиллаж амьдрах таатай, эрүүл, аюулгүй орчин болон нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл хангагдаагүй;

      1.1.2. Нийслэлийг зорьсон шилжилт хөдөлгөөн эрчимтэй нэмэгдэж Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлт, авто замын түгжрэл, агаарын бохирдолд их хэмжээгээр нөлөө үзүүлж байгаа тул аймгийн төвүүдийн хот төлөвлөлтийг олон улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлж, нийслэлийн хэт төвлөрлийг бууруулах, аймгийн төвийг зөв төлөвлөх үндэс суурийг тавьж газар ашиглалтыг сайжруулан тухайн орон нутгийн эдийн засгийг дэмжих хот төлөвлөлт хийх;

      1.1.3. Нийслэлийн хот төлөвлөлтийн бодлого сүүлийн 20 гаруй жил алдагдсанаас хотын дэд бүтэц, авто замын сүлжээ ачааллаа дийлэхээ больж, авто машины түгжрэл, агаарын бохирдол ихээр нэмэгдэж байгаа нь нийгэм, эдийн засгийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа зэрэг болно.

Хоёр. Төслийн зорилго

2.1. “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл (цаашид “төсөл” гэх)-ийн зорилго нь Монгол Улсын хилийн боомтуудын дэд бүтэц, аялал жуулчлал, худалдаа үйлчилгээний нөхцөлийг бүрдүүлэх, нэвтрэх чадварыг сайжруулан олон улсын жишигт хүргэх, нийслэл болон аймгийн төвүүдийг хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөгөөр уялдуулан дэд бүтэц, авто замын оновчтой сүлжээг бий болгох, Туулын хурдны зам барих, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжих, хот төлөвлөлтийн шинэ шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Гурав. Төслийн хамрах хүрээ

3.1. Төслийн хүрээнд нь Монгол Улсын хилийн боомт, аймгийн төв, нийслэлийн хот төлөвлөлтийг сайжруулах дараах 3 дэд төслийг хэрэгжүүлнэ:

     1/ “Хилийн боомт” дэд төсөл;

     2/ “Аймгийн төв” дэд төсөл;

     3/ “Гудамж” дэд төсөл.

Дөрөв. Төслийн зорилт, хэрэгжүүлэх ажил

4.1. Төслийн зорилтын хүрээнд дараах ажлыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

      4.1.1. “Хилийн боомт” дэд төсөл

      1/ Монгол Улсын хилийн боомтуудыг хөгжүүлэх цогц судалгаа, мастер төлөвлөгөө боловсруулах;

      2/ хилийн боомтын шалган нэвтрүүлэх хэсгийн нарийвчилсан төлөвлөлтийг хийж, зам барилгын ажлыг хийх;

      3/ хилийн боомтуудад суурьшлын шинэ бүс байгуулах зорилгоор түрээсийн болон иргэдийн орон сууцны нэг маягийн зургийг бүс нутгийн онцлогийг харгалзан 3-4 төрлөөр хийж, угсармал орон сууцны төсөл боловсруулж гүйцэтгүүлэх; 

      4/ говийн бүсийн хилийн боомтуудыг цөлжилтийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилгоор хамгаалалтын ногоон бүсийг оновчтой дэд бүтцийн шийдэлтэйгээр хөгжүүлэх;

      5/ дотоод, гадаадын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор гадаадын хот, суурин газартай хил залгаа боомтуудад байнгын болон богино хугацааны худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах төвүүдийг байгуулах;

      6/ инженерийн шугам сүлжээ (цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, харилцаа холбоо)-ний одоогийн түвшин дэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх.

      4.1.2. “Аймгийн төв” дэд төсөл

      1/ аймгийн төвүүдийн eрѳнхий төлөвлөгөө болон бусад суурь судалгаа хийх ажлыг үргэлжлүүлэх;

      2/ орон нутгийн инжeнeрийн байгууллагуудын тусламжтайгаар аймгуудын төвийн хэсгийн хот төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгүүлэх;

      3/ ажлын зураг төслийг 2 үe шатаар боловсруулан мэргэжлийн байгууллагаар батлуулах, батлагдсан ажлын зургийн дагуу зам барилгын ажлыг хийх; 

      4/ аймгийн төвүүдэд шинээр гудамж талбай, авто зам, уулзвар, ногоон байгууламжийг жишиг болгон барьж байгуулах.

      4.1.3. “Гудамж” дэд төсөл

      1/ гудамж төслийг татан буулгасантай холбогдуулан үлдсэн ажлыг гүйцэтгэж дуусгах;

      2/ батлагдсан нарийвчилсан иж бүрэн ажлын зураг төслийн дагуу Туулын хурдны замын барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх;

      3/ нийслэлийн гэр хороолол дахь “Шинэ их тойруу” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх;

      4/ зураг төсөл нь батлагдсан Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах төслийг үргэлжлүүлэх;

      5/ “Ногоон Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Тав. Санхүүжилт

5.1. Төслийг улс, орон нутгийн төсөв, Хөгжлийн банкны эх үүсвэр, гадаадын зээл, тусламж болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

5.2. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид, бүтээн байгуулалттай холбоотой ажлын санхүүжилтийг гүйцэтгэгч байгууллагад шилжүүлэн санхүүжүүлнэ.

Зургаа. Төслийн бүтэц, зохион байгуулалт

6.1. Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага:

      6.1.1. төслийн үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, зохицуулалт, удирдамжаар ханган ажиллах төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байна.

      6.1.2. төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяанд байгуулан бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, төсвийг батална.

      6.1.3. төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага нь төслийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, бодлогын төвшинд болон яам, салбар хоорондын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг зохицуулах, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дүрэм, журмыг баталж төсвийг хянана.

6.2. Төслийн удирдах хороо:

      6.2.1. Төслийн удирдах хороог Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Эрчим хүчний яам, Батлан хамгаалах яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Үндэсний хөгжлийн газар, Гаалийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төлөөлөлтэйгээр байгуулна. Удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг Сангийн сайдын тушаалаар батална.

      6.2.2. нийслэлд хэрэгжүүлэх ажилтай холбоотой асуудлыг Төслийн удирдах хороогоор хэлэлцэхэд Нийслэлийн Засаг дарга, аймгийн төвд хэрэгжүүлэх ажилтай холбоотой асуудал хэлэлцэхэд тухайн аймгийн Засаг дарга тус тус оролцоно.

      6.2.3 Төслийн удирдах хороо нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг шаардлагатай удирдамжаар хангах, төсөл хэрэгжих явцад гарч байгаа аливаа хүндрэл, бэрхшээл, тулгамдсан асуудалд заавар, зөвлөмж, чиглэл өгч, шийдвэр гаргана.

6.3. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж:

      6.3.1. төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг төслийн захирал (зохицуулагч) удирдана. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах, хянах, улирал тутамд төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагад тайлагнах үйл ажиллагааг төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хариуцна.

      6.3.2. дэд төслүүдийг зөв зохистой удирдах, судалгаа төлөвлөлт хийж хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Төслийн үйл ажиллагааны явцыг Төслийн удирдах хороо төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагад танилцуулж, шаардлагатай асуудлаар холбогдох шийдвэрийг гаргуулж хэрэгжүүлнэ.

Долоо. Төслийн хүрэх үр дүн

7.1. Хилийн боомтод төрийн албан хаагчид, иргэд ажиллаж амьдрах таатай орчин бий болж, боомтын нэвтрэх чадвар нэмэгдэн олон улсын жишигт нийцэхүйц төлөвлөлттэй болно.

7.2. Аймгийн төвүүд хотын статусаар хөгжих нөхцөл болон эдийн засгийн таатай орчин бүрдэж, иргэдийн амьдрах орчин сайжирна.

7.3. Улаанбаатар хотын авто замын ачааллыг бууруулж, хотын агаарын бохирдлыг зохих хэмжээгээр багасгаж, авто замын нэвтрэх чадварыг сайжруулан, ногоон байгууламж бий болно.

Найм. Төсөл дуусгавар болох

8.1. Дараах нөхцөлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд төслийг дуусгавар болсонд тооцно:

      8.1.1. төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд байгуулсан бүх гэрээ, дэд гэрээнд заасан ажлууд бүрэн хэрэгжсэн;

      8.1.2. төслийг дуусгавар болгох асуудлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон Төслийн удирдах хороо нь төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагад танилцуулж шийдвэрлүүлсэн.

Ес. Бусад

9.1. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажил нь цогцолбороор хэрэгжинэ.

9.2. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь төсөлтэй холбоотой баримт бичиг, материалыг төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө.


-----о0о------