Хэвлэх DOC Татаж авах

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАЙНГА ХАДГАЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХОТ, СУУРИН ГАЗАР, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЦОГЦОЛБОР ГАЗРУУДЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

1.Инженер хайгуулын ажлын техникийн тайлан

2.Зураг төсөл боловсруулах, өөрчлөх ажлын даалгавар, зургийн санал /архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, газар төлөвлөлт гэх мэт/

3.Аймаг орон нутаг, дүүрэг, рашаан сувилал, амралтын газар, дүүргийн төлөвлөлт, тойм, зураг төсөл тайлбар бичиг

4.Дүүрэг төлөвлөлтийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт /цаашид "ТЭҮ" гэх/, тайлбар бичиг, хавсралтын хамт

4.1.Зураг төслийн төлөвлөлт /үндсэн зураг/

4.2.Газрын иж бүрэн үнэлгээний тойм

4.3.Газар ашиглалтын орчин үеийн төлөвлөлт

4.4.Байгаль орчныг болон газар нутаг, хүн амыг газрын болон усны аюултай үйл ажиллагаанаас авран хамгаалах тойм

4.5.Төлөвлөж буй нутаг дэвсгэр дэх түүх археологийн хөшөө дурсгал, хот байгуулалт, уран барилга, тэдгээрийн хамгаалалтын бүсийн байршлын карт тойм

4.6.Дүүргийн төлөвлөлтийн ерөнхий байдлын тойм

5.Хотын хөгжлийн техник эдийн засгийн үндэслэл

5.1.Техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт бүхий тайлбар бичиг

5.2.Хотын хүн амын тархалтын байршлын тойм

5.3.Одоо оршин байгаа хотын төлөвлөгөө /үндсэн зураг/

5.4.Газар ашиглалтын орчин үеийн төлөвлөлт

5.5.Байгаль орчны үнэлгээ ба төлөвлөлтийн хязгаарлалын тойм

5.6.Аж үйлдвэрийн ба нийтийн агуулахын газрын төлөвлөлт тойм

5.7.Ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

5.8.Хотын доторх болон гаднах зам тээврийн тойм

5.9.Нутаг дэвсгэрийг бэлтгэх, байгаль орчны байдлыг урьдчилан мэдээлэх инженерийн тоног төхөөрөмжийн тойм

5.10.ТЭҮ-ийн гэрэл зургийн цомог

6.Хот суурин, тосгод, рашаан сувиллын газрын ерөнхий төлөвлөгөө

6.1.Тайлбар бичиг

6.2.Хүн ам суурьшсан газруудын байршлын тойм

6.3.Одоо байгаа суурингуудын төлөвлөлт /үндсэн төлөвлөлт/

6.4.Газар ашиглах орчин үеийн төлөвлөлт /шинээр суурьшсан газар/

6.5.Түүхэн дурсгалт уран барилгын үндсэн байгуулалт

6.6.Байгаль орчны байдлын үнэлгээ ба төлөвлөлт хязгаарлалын тойм

6.7.Ерөнхий төлөвлөгөө /үндсэн зураг/

6.8.Хот доторх болон гаднах зам тээврийн тойм

6.9.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн тойм

6.10.Нутаг дэвсгэрийг бэлтгэх, байгаль орчны байдлыг урьдчилан мэдээлэх инженерийн бэлтгэл ажлын тойм

6.11.ТЭҮ бүхий ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн үзүүлэлт

6.12.Хотын хөгжлийн тойм

6.13.Эдийн засгийн тооцоо ба тэдгээрийн тайлбар бичиг бүхий хотын ерөнхий төлөвлөгөөний ТЭҮ

7.Барилгын байршлын зураг төсөл

7.1.Тайлбар бичиг

7.2.Үндсэн төлөвлөлт

7.3.Үндсэн зураг

8.Хотын аж үйлдвэрийн бүсийн төлөвлөлтийн зураг төсөл

8.1.Тайлбар бичиг

8.2.Үйлдвэрийн бүсийн байршлын тойм

8.3.Үндсэн төлөвлөлт

8.4.Үндсэн зураг

9.Хотын дүүргүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний зураг төсөл /орон сууцны хороолол, хотын төв ба аж үйлдвэрийн бүс, бусад бүсүүдийн/

9.1.Тайлбар бичиг

9.2.Хүн ам суурьшсан хэсгийн төлөвлөгдөж буй дүүрэг /төв/-ийн байршлын тойм

9.3.Үндсэн төлөвлөлт

9.4.Улаан шугамын төлөвлөлт бүхий барилгын эскиз зураг /үндсэн зураг/

9.5.Одоо байгаа барилга байгууламжийн тойм

9.6.Төлөвлөж байгаа нутаг дэвсгэр дэх иж бүрэн өөрчлөлтийн тойм

9.7.Барилга байгууламжийн панорам /дэлгэц / гэрэл зураг

9.8.Хот байгуулалтын ансамблийн эскиз, зураг төсөл /гудамж талбай гэх мэт/

10.Хотын захын болон ногоон бүсийн төлөвлөлт, зураг төсөл

10.1.Тайлбар бичиг

10.2.Хот орчмын бүсийн газар нутгийн санал бүхий тайлбар бичиг иж бүрэн үнэлгээ ба орчин үеийн ашиглалтын тойм

10.3.Үндсэн зураг

10.4.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн тойм, байгаль орчны ариун цэвэр эрүүл ахуйн үнэлгээ

11.Хөдөө суурингийн барилгажилт, төлөвлөлтийн зураг төсөл

11.1.Тайлбар бичиг хавсралтын хамт

11.3.Газар ашиглалт ба дотоод аж ахуйн төлөвлөлтийн тойм

11.4.Үндсэн төлөвлөлт ба улаан шугамын төлөвлөлт

11.6.Ерөнхий төлөвлөгөө

11.5.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн тойм

12.Үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл

12.1.Тайлбар бичиг

12.2.Улаан шугамын төлөвлөлт бүхий барилгын эскиз зураг /үндсэн зураг/

12.3.Үндсэн төлөвлөлт

13.Хотын зүлэгжүүлэлт тохижилтын зураг төсөл

13.1.Тайлбар бичиг

13.2.Ногоон суулгац зүлгийг тарьсан тохижуулсан байдлыг тусгасан үндсэн төлөвлөлт зураг /гэрэл зураг таталбар зураг/

13.3.Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгт талбайн ерөнхий төлөвлөгөө

13.4.Уран барилгын жижиг хэлбэр, биетүүдийн зураг төсөл

13.5.Усан хангамжийн байгууламжуудын төлөвлөлт, тойм

13.6.Баримтат гэрэл зургийн цомог, зураг

14.Бичил хороолол, олон нийтийн төв, цогцолборын барилга байгууламжийн зураг төсөл

14.1.Тайлбар бичиг

14.2.Ерөнхий өгөгдлүүд

14.3.Барилгын ерөнхий төлөвлөгөө

14.4.Тохижолт, зүлэгжилтийн төлөвлөлт

14.5.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

ХОЁР ДУГААР БҮЛЭГ

ХОТЫН ТҮҮХТ ХЭСЭГ БОЛОН ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗАР, ОБЪЕКТЫГ ШИНЭЧЛЭХ, СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

15.Түүх соёлын хөшөө дурсгал бүхий хотын барилгажилт, төлөвлөлтийн зураг төсөл

15.1.Тайлбар бичиг

15.2.Газар нутгийн байгалийн болон хиймэл ландшафтын хамгаалалтын бүсийн тойм

15.3.Түүхт уран барилгын үндсэн байгуулалт

15.4.Гэрэл зургийн цомог

16.Дархан цаазат газрын түүхт, уран барилгын хөшөө дурсгалын зураг төсөл

16.1.Тайлбар бичиг

16.2.Түүхт хот байгуулалтын үндсэн төлөвлөлт

16.3.Хотын болон хот орчмын ландшафтын, дархан цаазат газар нутгийн тойм

16.4.Баримтат гэрэл зургийн цомог

17.Хотын төв дүүргүүдийн төлөвлөлтийн зураг төслүүд

17.1.Тайлбар бичиг

17.2.Хотын нутаг дэвсгэрийг үе шаттайгаар эзэмших зураг

17.3.Гудамж талбайг үе шаттайгаар байгуулах зургууд

17.4.Түүх соёлын хөшөө дурсгалын зургууд

17.5.Үндсэн төлөвлөлт

17.6.Ерөнхий төлөвлөгөө /үндсэн зураг/

17.7.Улаан шугамын төлөвлөлт

17.8.Хотын төвийн хөгжлийн тойм

17.9.Төлөвлөлт хязгаарлалын тойм

17.10.Тээврийн тойм

17.11.Гол замын ангилал

17.12.Инженерийн шугам сүлжээний тойм

17.13.Баримтат гэрэл зургийн цомог, зургууд

18.Хотын түүхт хэсгийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний төсөл

18.1.Тайлбар бичиг

18.2.Түүхэн дурсгалт хөшөөдийг байршуулсан тойм

18.3.Үндсэн төлөвлөгөө

18.4.Барилгын эскиз

18.5.Дүүргийн барилгажилтын уран барилга уран сайхны шинж чанарын тодорхойлолт

18.6.Баримтат гэрэл зургийн цомог, зургууд

19.Барилга байгууламжийн түүхчилсэн лавлагаа

20.Түүх соёлын үнэ цэнийг тодорхойлсон, сэргээн засварлах талаар дэвшүүлсэн санал, эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

21.Хотын ойролцоох уран барилга, орд харш, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн урлагийн хөшөө дурсгал, уран баримлыг сэргээн засварлах ажлын зураг төслүүд

21.1.Уран барилгын сэргээн засварлах ажлын даалгавар

21.2.Уран барилгын хөшөө дурсгал, цэцэрлэг.цэцэрлэгт хүрээлэн, хөшөө чимэглэлийн, барилгын талаар бичсэн бичвэр баримт

21.3.Хөшөөний ерөнхий байдлын тухай акт

21.4.Уран барилгын хөшөө дурсгал, цэцэрлэг, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн урлагийн бүтээл, тэдгээрийн хэсгүүдийг сэргээн засварлахын өмнөх болон дараах үеийн баримтат гэрэл зургууд. /гэрэл зургийн фиксац/

21.5.Барилгын хэмжилтийн зургууд

21.6.Уран барилгын хөшөө дурсгалын талаарх ерөнхий мэдээлэл, уран зураг болон хавсарга урлагийн бүтээлүүдийн талаар хийсэн судалгааны үр дүнг тусгасан баримт бичгүүд

21.7.Сэргээн засварлах ажлын шинжлэх ухааны үндэслэл

21.8.Нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө

21.9.Түүхэн зургууд

21.10.Сийлбэр, чулуун барын хуулбар зураг, усан будгийн зургууд

21.11.Барилгын нүүр тал, хэсэглэл, давхруудын байгуулалт

21.12.Сэргээн засварлах ажлын зураг, огтлол, уран барилгын хийц хэсэг, интерьерийн зураг төсөл

21.13.Өнгө будгийн зураг

21.14.Барилгын хийцийн зангилаа болон хучилтын зарчмын тойм схем

21.15.Сэргээн засварлах ажлын тухай эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

21.16.Тайлбар бичиг

21.17.Сэргээн засварлах ажлыг хүлээн авсан акт

21.18.Зураг төслийн эрдэм шинжилгээний паспорт

21.19.Хосгүй үнэт өвөрмөц барилга байгууламжийг сэргээн засварлах ажлын төсөв

ГУРАВ ДУГААР БҮЛЭГ

ОРОН СУУЦ, ИРГЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

22.Эхлэн баригдаж байгаа болон шинээр өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн ТЭҮ

23.Аялал жуулчлалын цогцолбор барилга байгууламжийг хөгжүүлэх ТЭҮ

24.Барилга байгууламжийн зураг төслийг зохиох ба өөрчлөх ажлын даалгавар хавсралтын хамт

25.Инженер геолог хайгуулын ажлын техникийн тайлан

26.Барилга байгууламжийн барилгын бүтээцийн талаарх техникийн дүгнэлт

27.Барилгын шинэ материал ашиглах тухай дүгнэлт ба шийдвэр

28.Барилга байгууламжийн дан төсөл, /тухайлсан зураг төсөл/

28.1.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

28.2.Нутаг дэвсгэрийн тохижолт, зүлэгжүүлэлтийг тусгасан төлөвлөлт

28.3.Нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө

28.4.Барилгын нүүр тал, хэсэглэл, суурь, давхруудын байгуулалтын зураг төсөл

28.5.Барилгын үндсэн огтлол /хөндлөн ба уртааш зүсэлт/

28.6.Нэг маягийн бус барилгын хийц, хаалт, хашилтын хийцийн үндсэн зургууд

28.7.Хучилтын үндсэн байгуулалт

28.8.Техникийн зоорины байгуулалт

28.9.Тоног төхөөрөмжийн байрлал бүхий байрны тойм, технологийн байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

28.10.Агаар солилцоо, дулаан хангамж болон цахилгаан тоног төхөөрөмж бусад төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

28.11.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн системийн нэг маягийн бус хийц, бүтэц, зохион байгуулалтын ерөнхий байдлын зураг

28.12.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

28.13.Хосгүй үнэт өвөрмөц барилга байгууламжийн зураг ба баримтат гэрэл зургийн цомог

28.14.Зураг төслийн паспорт

28.15.Дан төслийн /тухайлсан зураг төслийн/дүгнэлт

29.Баригдаагүй барилгын барилга байгууламжийн тухайлсан зураг төсөл, дан төсөл

29.1.Тайлбар бичиг

29.2.Барилгын нүүр тал, хэсэглэл

29.3.Дахин давтагдахгүй давхруудын байгуулалт

29.4.Барилга байгууламжийн үндсэн огтлол

30.Уран барилгын жижиг хэлбэр биетийн дан төсөл, /тухайлсан зураг төсөл/

31.Барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл, төслийн шийдэл / гол төлөв нэг маягийн зураг төсөл/

31.1.Зураг төслийн тайлбар бичиг /ерөнхий тодорхойлолт/

31.2.Хадгалалтад хүлээн авсан уран барилгын болон барилгын зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

31.3.Ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

31.4.Суурийн байгуулалт

31.5.Техникийн зоорь, дээврийн байгуулалт

31.6. 1-р давхар бусад нэг маягийн ижил давхрын байгуулалт

31.7.Барилгын нүүр тал, хэсэглэл

31.8.Барилгын үндсэн огтлол

31.9.Хучилтын хавтангийн байрлалын тойм

31.10.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн системийн нэг маягийн бүтээцийн ерөнхий зураг

31.11.Тоног төхөөрөмжийн байршил харуулсан тойм ба технологийн байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, агаар солилцол, дулаан хангамж, цахилгааны болон бусад инженерийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

31.12.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

31.13.Зураг төслийн паспорт

32.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан нэг маягийн бүтээц, хийц, зангилааны зургийн цомог

32a.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан бүтээцийн нэг маягийн зураг төсөл

33.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан уран барилгын жижиг хэлбэр биетийн нэг маягийн зураг төсөл

34.Тухайн зураг төслийн байгууллагын барилга байгууламжийн холболтын зураг төсөл

34.1.Тайлбар бичиг

34.2.Суурийн байгуулалт

34.3. 1-р давхар бусад нэг маягийн ижил давхрын байгуулалт, нүүр тал, огтлол, зураг төслийн паспорт

34.3а.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан бүтээцийн нэг маягийн зураг төслийн дүгнэлт

35.Барилгын туршилтын зураг төсөл

35.1.Тайлбар бичиг

35.2.Суурийн байгуулалт

35.3.Зоорины байгуулалт

35.4. 1-р давхар бусад нэг маягийн ижил аль нэг давхрын байгуулалт

35.5.Барилга байгууламжийн нүүр тал, огтлол

35.6.Инженерийн тоног төхөөрөмжийн тойм

35.7.Нэг маягийн бус барилгын хийц, хаалт, хашилтын хийцийн үндсэн зургууд

35.8.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

35.9.Баримтат гэрэл зураг, зураглал

35.10.Зураг төслийн паспорт

35.11.Туршилтын барилгын бүтээцийн цомог

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

36.Эхлэн баригдаж байгаа болон шинээр өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн ТЭҮ

36.а.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан нэг маягийн зураг төсөл

37.Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрийн барилгын хөгжил, байршлын ерөнхий тойм

38.Зураг төсөл боловсруулах, өөрчлөх ажлын даалгавар, хавсралтын хамт

38.а.Зураг төсөл-хайгуул шинжилгээний ажлын даалгавар

39.Хайгуулын ажлын техникийн нөхцөл

40.Инженер хайгуулын ажлын тайлан

41.Барилга байгууламж, аж үйлдвэрийн барилгын дан төсөл

41.1.Хадгалалтад хүлээн авсан уран барилгын болон барилгын зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

41.2.Зураг төслийн техник эдийн засгийн тооцоо

41.3.Үйлдвэрийн байршил төлөвлөлт

41.4.Үйлдвэрийн ерөнхий төлөвлөгөө

41.5.Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн төлөвлөлт

41.6.Ачаа тээврийн ба хүн амын хөдөлгөөний тойм

41.7.Авто зам бусад тээврийн зам, төмөр замын гадна талбайн төлөвлөлт, тойм

41.8.Нэг маягийн бус байгууламж, тээврийн зангилааны төлөвлөлт, тойм

41.9.Инженерийн гадна ба дотоод үндсэн шугам сүлжээний тойм, төлөвлөлт

41.10.Төлөвлөж буй байгууламж, шугам сүлжээний төлөвлөгдсөн өгөгдөл үзүүлэлт бүхийгазар нутгийн зураг төсөл

41.11.Инженерийн шугам сүлжээ, объектуудыг тусгасан нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт

41.12.Технологи үйл ажиллагааны зарчмын тойм

41.13.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт, механикжуулалтын хэрэгслэл, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн байршилт заасан цогцолбор тойм, төлөвлөлт

41.14.Цахилгаан, дулаан хангамжийн тойм

41.15.Технологийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах шугам хоолойг төмрийн идэгдлээс хамгаалах арга хэмжээний зураг төсөл

41.16.Хяналт, удирдлагын пункт хоорондох холбооны бүтцийн тойм /төвөгтэй системийн/

41.17.Техникийн ба автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн бүтцийн тойм

41.18.Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг автоматжуулах тойм

41.19.Хяналт, удирдлагын самбарын байршилт төлөвлөлт

41.20.Үйл ажиллагааны бүтцийн тойм

41.21.Зохион байгуулалтын бүтцийн тойм

41.22.Техникийн хэрэгслийн иж бүрэн бүтцийн тойм

41.23.Технологи үйл ажиллагааны автоматжуулалтын тойм

41.24.Үйлдвэр, барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн зарчмын тойм

41.25.Дулааны шугам сүлжээний төв ба дамжуулах шугам хоолойн тойм

41.26.Байгууллагын дохиолол, холбооны системийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

41.27.Удирдлагын, ерөнхий бүтцийн тойм

41.28.Систем дэх мэдээлэл холбооны тойм

41.29.Барилгын даацын үндсэн бүтээц, хаалт хашилтын бүтээцийг тоймлон харуулсан байгуулалт, огтлол

41.30.Агаар солилцол, салхивчийн төвөгтэй системтэй үйлдвэрийн барилгын байгуулалт

41.31.Талбайн доторх шугам сүлжээний байгууламжийн зүсэлт, зам төлөвлөлт

41.32.Ариутгах татуурга усан хоолойн үндсэн байгууламж, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний байгуулалт, зүсэлт

41.33.Байгууламжийг төмрийн идэлтээс хамгаалах арга хэмжээний зураг төсөл

41.34.Барилгын байгуулалтын төлөвлөлт

41.35.Барилгын ерөнхий төлөвлөгөө

41.36.Байгууллагын удирдлагын бүтцийн ерөнхий тойм

41.37.Зураг төслийн паспорт

41.38.Дан төсөл /тухайлсан зураг төсөл/-ийн дүгнэлт

41.39.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан нэг маягийн зураг төслийн дүгнэлт

41.40.Өвөрмөц барилга байгууламжийн гэрэл зургийн цомог

42.Техникийн талаас төвөгтэй биш шийдэлтэй барилга байгууламжийн барилгын зураг төсөл

42.1.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

42.2.Технологийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

42.3.Үндсэн тоног төхөөрөмжийн ба тээврийн хэрэгслийг харуулсан корпус, цех тус бүрийн технологийн зохицуулалт, төлөвлөлт

42.4.Цахилгаан, дулаан хангамж, технологи үйл ажиллагааны автоматжуулалтын тойм

42.5.Технологийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах шугам хоолойг төмрийн идэгдлээс хамгаалах арга хэмжээний зураг төсөл

42.6.Барилгын нүүр тал, огтлол, байгуулалт

42.7.Талбайн гаднах ба доторх шугам сүлжээний байгууламжийн тойм, байгуулалт, зүсэлт

42.8.Зураг төслийн паспорт

43.Техник, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл /үйлдвэрийн талбайн өргөтгөлгүй/

43.1.Зураг төслийн тайлбар бичиг

43.2.Барилга байгууламжийн доторх тоног төхөөрөмжийн байршилт харуулсан зүсэлт, нүүр тал

43.3.Талбайн гаднах ба доторх шугам сүлжээний байгууламжийн тойм, байгуулалт, зүсэлт

43.4.Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

44.Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл

44.1.Хадгалалтад хүлээн авсан уран барилгын болон барилгын зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

44.2.Ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

44.3.Талбайн доторх зам, объектын тохижолт, зүлэгжүүлэлтийн тойм

44.4.Технологи үйл ажиллагааны ба үйлдвэрийн механикжуулалтын зарчмын тойм

44.5.Том оврын тоног төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслийг корпус бүрт байрлуулах технологийн зохицуулалт

44.6.Зохион байгуулалтын бүтцийн тойм

44.7.Иж бүрэн техник тоног төхөөрөмжийн бүтцийн тойм

44.8.Технологийн үйл ажиллагааны автоматжуулалтын тойм

44.9.Ачааны цувааны тойм

44.10.Цахилгаан хангамжийн зарчмын тойм

44.11.Холбоо дохиоллын зохион байгуулалтын тойм

44.12.Барилгын даацын үндсэн бүтээц, хаалт хашилтын бүтээцийг тоймлон харуулсан байгуулалт, огтлол

44.13.Барилгын нүүр тал

44.14.Бүтээц, бүтээгдэхүүн, зангилааны зургууд болон байршилтын тойм

44.15.Байршилтын төлөвлөлт

44.16.Инженерийн шугам сүлжээний нэгдсэн төлөвлөлт

44.17.Хяналт, удирдлагын пункт хоорондох холбооны бүтцийн тойм

44.18.Техникийн тоног төхөөрөмж, автоматжуулалтын хэрэгслийн бүтцийн тойм

44.19.Автоматжуулалтын үйл ажиллагааны тойм

44.20.Удирдлагын бүтцийн тойм

44.21.Систем дэх мэдээлэл холбооны тойм

44.22.Техник хэрэгслийн иж бүрэн тойм

44.23.Барилгын байршилтын төлөвлөлт

44.24.Барилгын ерөнхий төлөвлөгөө

44.25.Зураг төслийн паспорт

45.Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн туршилтын зураг төслүүд

45.1.Барилгын зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

45.2.Технологи үйл ажиллагааны зарчмын тойм

45.3.Тоног төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслэлийг харуулсан үйлдвэрийн үндсэн өрөө тасалгааны тойм

45.4.Байгууллагын удирдлагын бүтцийн тойм

45.5.Цахилгаан дулаан хангамж, технологи, автоматжуулалтын үйл ажиллагааны тойм

45.6.Барилгын суурь, нүүр тал, байгуулалт, огтлол

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

46.Эхлэн баригдаж байгаа болон шинээр өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн ТЭҮ

46а.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан нэг маягийн зураг төсөл

47.Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрийн барилгын хөгжил, байршлын ерөнхий тойм

48.Зураг төсөл боловсруулах, өөрчлөх ажлын даалгавар, хавсралтын хамт 56а.Зураг төсөл- хайгуул шинжилгээний ажлын даалгавар

49.Хайгуулын ажлын техникийн нөхцөл

50.Инженер хайгуулын ажлын тайлан

51.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн газрын зураг төсөл

51.1.Ерөнхий тайлбар бичиг

51.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

51.3.Зураг төслийн техник эдийн засгийн тооцоо

51.4.ХАА-н районы / бүсчилсэн хэсгийн/ ерөнхий төлөвлөгөө

51.5.Барилгын байршилтын төлөвлөлт

51.6.Сэргээн шинэтгэх газрын төлөвлөлт

51.7.Талбайн гаднах болон доторх чиг таталтын өгөгдлүүд ба ажлын зүсэлт шугамууд бүхий байгуулалт

51.8.Инженерийн шугам сүлжээний зураг

51.9.Байгууллагын дулаан хангамжийн тойм

51.10.Байгууллагын цахилгаан хангамжийн тойм

51.11.Технологийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

51.12.Үндсэн тоног төхөөрөмжийн байрлалыг харуулсан төлөвлөлт, зохицуулалтын тойм

   51.13.Үйлдвэрийн гол ба туслах барилга байгууламжийн үндсэн тоног төхөөрөмжийг харуулсан тойм байгуулалт огтлол

51.13а.Тухайн байгууллагын боловсруулсан нэг маягийн зураг төслийн дүгнэлт

52.Нэг маягийн болон давтан хэрэглэгдэх зураг төсөл ашиглах барилга байгууламжийн холболтын зураг төсөл

53.Дан төсөл, /тухайлсан зураг төсөл/-өөр баригдсан ХАА-н барилгын бүрэлдэхүүнд багтдаг барилга байгууламжийн зураг төсөл

53.1.Зураг төслийн техник эдийн засгийн тооцоо

53.2.Барилгын даацын болон хашилтын бүтээц, тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээг заасан барилга байгууламжийн байгуулалт, огтлол, гол нүүр тал

53.3.Үйлдвэрлэлийн гол байр, үйлчилгээний талбайн байршилтын байгуулалт, төлөвлөлт

53.4.Агаар дамжуулах шугам хоолой, салхивч, агаар солилцоо, ус, цахилгаан хангамжийн тоног төхөерөмж, гол шугамуудын төлөвлөлт

53.5.Технологийн үйл ажиллагааны зарчмын тойм

53.6.Үндсэн тоног төхөөрөмж, өргөгч тээврийн хэрэгсэл, дамжуулах төв хоолойн байрлалыг харуулсан нэг маягийн бус давхруудын байгуулалт

53.7.Барилгын зарим төвөгтэй хэсгүүдийн огтлол, үндсэн тоног төхөөрөмжийг харуулсан үйлдвэрийн туслах барилга.байгууламжийн тойм байгуулалт, огтлол

53.8.Дан төсөл /тухайлсан зураг төсөл/-ийн дүгнэлт

53.9.Өвөрмөц барилга байгууламжийн ил далд ажлын үеийн гэрэл зургийн цомог

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

54.Эрчим хүчний систем, ус ашиглалтын техникийн хөгжил байршилтын тойм

55.Эхлэн баригдаж байгаа болон шинээр өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн ТЭҮ

56.Зураг төсөл зохиох болон өөрчлөн шинэчлэх даалгавар, хавсралтын хамт

57.Нутаг дэвсгэрийн зураг авалтын талаар техникийн эмхэтгэсэн тайлан

58.Инженер, геологи хайгуулын ажлын техникийн эмхэтгэсэн тайлан

59.Газар зүйн бүх төрлийн судалгааны эмхэтгэсэн тайлан

60.Дахин буулгасан монтажийн аэронегатив, негатив зургууд, газрын гадаргуугийн зургийг авсан нислэгийн паспорт

60.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг хавсралтын хамт

60.2.Хадгалалтад хүлээн авсан-зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

60.3.Товч илтгэл

60.4.Патентын эрх бүхий судалгаа

60.5.Эрчим хүчний систем гидротехникийн барилга байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

60.6.Эргийн бүсчилсэн тойм

60.7.Талбайн гаднах цэвэр бохир усны шугам сүлжээний тойм

60.8.Төлөвлөж буй замын тойм

60.9.Технологийн дамжуулах шугам хоолой, сүлжээний болон цахилгаан хангамж, цахилгаан гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжийн бүдүүвч

60.10.Автоматжуулалт, холбоо дохиоллын тойм

60.11.Системд хүчин чадал нэмж олгох тойм

60.12.Бүтэц, байршилтын тойм

60.13.Цахилгаан тэжээлийн тойм

60.14.Тоног төхөөрөмжийн удирдлагын тойм

60.15.Гидротехникийн барилга байгууламжийн инженер геологийн картууд

60.16.Гол барилга байгууламжийн барих газрын инженер геологийн картууд

60.17.Барилгын талбайн тусгай карт ба зүсэлтүүд

60.18.Гол болон туслах барилга байгууламжийн талбайн геологийн карт

60.19.Усан сангийн геологийн карт

60.20.Эрэг, далан, болон усан сангийн хамгаалалтын объектын геологийн болон тусгай төрлийн карт, огтлолууд

60.21.Барилгын материалын байршилтын тойм

60.22.Барилгын материалын байршлын геологийн карт, хуваарь, огтлол

60.23.Шүүрлийн тооцооны тойм схем, хөрсний физик, механикийн үзүүлэлтийн хуваарь

60.24.Усан зангилааны барилгын ерөнхий төлөвлөгөө /цахилгаан станц, далан, шахуургын станц, суваг/

60.25.Эвдрэлтэй хөрс, газрыг сэргээх төлөвлөгөө

60.26.Эвдрэлтэй хөрс, газрыг сэргээх тооцоо

60.27.Хөрс зайлуулах төлөвлөгөө

60.28.Байгаль орчин усны нөөцийг иж бүрэн хамгаалах, ашиглах ажлын талаарх хүснэгт, тойм

60.29.Барилгын ажлын гол үе шатуудыг болон үерт автдаг бүсүүдэд байршсан өвөрмөц объектуудыг харуулсан гэрэл зургийн баримтууд

60.30.Зураг төслийн паспорт

61.Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан цахилгаан станцын хаалт, далан, усны барилга байгууламжуудын батлагдсан нэг маягийн зураг төслийн шийдэлт, нэг маягийн зураг төсөл

62.Цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамын зураг төсөл

62.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг, хавсралтын хамт

62.2.Хэсэг бүрийн тайлбар бичиг

62.3.Эрчим хүч дамжуулах шугамын тойм

62.4.Шугамын байршлын төлөвлөлт

62.5.Цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ерөнхий төлөвлөгөө

62.6.Технологийн график, тооцоо

62.7.Зураг төслийн паспорт

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

УСНЫ АЖ АХУЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

63.УАА-н барилга байгууламжийн зураг төслүүд

63.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг, хавсралтын хамт

63.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бусад хэсгүүдийн тайлбар бичиг

63.3.Патентын нөхцөл

63.4.Мелоротивны сүлжээ, насосны станц, цэвэр усны шугамын тойм

63.5.Хөрсний эвдрэлийг нөхөн сэргээх эзэмших усжуулах дахин сийрүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

63.6.Усны нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хамгаалах, намаг хатаах ерөнхий төлөвлөөгөөний тойм

63.7.Услалтын шугамын ерөнхий төлөвлөгөөний тойм

63.8.Бүрэн усжуулалтын инженер хайгуулын болон усны хайгуулын нөхцөл

63.9.Усны хайгуулын бичиглэл

63.10.Усны аж ахуйн барилгын хөрсний шинж чанарын талаарх тодорхойлолт

63.11.Хөрс сайжруулах нөхцөл

63.12.Газрын хайгуулын нөхцөл

63.13.Урсгал усны хайгуулын тодорхойлолт

63.14.Эрчим хүчний хангамжийн тойм, төлөвлөлт

63.15.Автоматжуулалт, холбооны тойм, төлөвлөлт

63.16.ТЭҮ ба бичиглэл

63.17.Усны халилтаас хамгаалах коллекторуудын шугамын төлөвлөлт

63.18.Сайжруулсан хөрстэй талбай дээрх барилгын төлөвлөлт

63.19.Намгархаг хөрсийг хатаах тойм, төлөвлөлт

63.20.Байршилтын төлөвлөлт тойм

63.21.Хөрс зайлуулах төлөвлөгөө

63.22.Газрыг дахин сийрүүлэх төлөвлөгөө

63.23.Зураг төслийн паспорт

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ЗАМ ТЭЭВРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

64.Эхлэн баригдаж байгаа болон өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн ТЭҮ

65.Зураг төсөл зохиох, шинэчлэн өөрчлөх ажлын даалгавар, хавсралтын хамт

66.Инженер хайгуулын судалгааны тайлан

67.Экспертиз /улсын магадлан/ “Барилгын зураг төслийн магадлал”-аар баталгаажуулсан ажлын зураг, тайлбар бичиг

/Архивын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Тушаал, үлгэрчилсэн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/92 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

68.Барилгын ажил гүйцэтгэх техникийн шаардлага

69.Төмөр замын барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичиг

70.Төмөр замын барилгын зураг төсөл

70.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг

70.2.Хадгалалтад хүлээн авсан бүх зураг төслийн хэсгүүдийн тайлбар бичиг

70.3.Барилгын талбайгаас зайлуулах газар шорооны ерөнхий төлөвлөлт

70.4.Ачаа ачих тээвэрлэх саланги зам, өртөө хоорондох замын уртааш ба хөндлөн зүсэлтүүд

70.5.Замын дээд байгууламжийн тойм, төлөвлөлт

70.6.Ерөнхий чиг таталт, хуваалтын төлөвлөгөө

70.7.Инженерийн төвөгтэй байгууламжийн байгуулалт, нүүр тал, геологийн огтлол, инженер геологийн зүсэлтүүд

70.8.Зөрлөг тойрог замын станцын байгуулалт, нүүр тал, тойм

78.9.Төмөр замын огтлол, уулзвар замын төлөвлөлт, зүсэлтүүд, тойм

70.10.Дохиолол, төв хэсэгчлэл, холбооны тойм

70.11.Цэвэр бохир ус, дулаан хангамжийн шугам сүлжээний байршлын төлөвлөгөө, тойм

70.12.Төмөр замын цахилгаан хангамжийн төлөвлөлт, тойм

70.13.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

70.14.Зураг төслийн паспорт

71.Вокзалуудын дан төсөл /тухайлсан зураг төсөл/

72.Төмөр замын үйлчилгээний албаны барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл

72.1.Зам, гарцын барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичиг

72.Төв зам, гарцын барилга байгууламжийн зураг төсөл

72.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг

72.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

72.3.Ерөнхий төлөвлөгөөний тойм, замын байгуулалт, уртааш зүсэлт, замын байршлын төлөвлөлт

72.4.Газрын дэвсгэр дээр асгасан хөрсний болон замын хучаасны хөндлөн зүсэлт, тойм

72.5.Хиймэл болон тусгай байгууламжийн уртааш ба хөндлөн зүсэлт, байгуулалтууд

72.6.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

72.7.Вокзалуудын дан төсөл, /тухайлсан зураг төсөл/

73.Авто замын үйлчилгээний албаны барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГАЗАР ДООРХИ БОЛОН ХОНГИЛ ГАРЦЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

74.Газар доорхи болон хонгил гарцын барилга байгууламжийн зураг төсөл

74.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг

74.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

74.3.Инженер геологийн огтлол зүсэлтүүд

74.4.Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын тойм, замын шугамын нэгдсэн болон хуваасан төлөвлөлт

74.5.Станц болон хүлээх танхимын байгуулалт, тойм, зүсэлт

74.6.Уран барилгын жижиг хэлбэр, биетийн /гэрэлтүүлэг, таазны чимэглэл/ байгуулалт, ерөнхий байдал, нүүр тал, зүсэлт

74.7.Газар доорхи барилга байгууламжийн гэрэлтүүлэг, чимэглэл, зураг, гэрэл зургийн баримтын цомог

74.8.Рельс, замын байгуулалт, хөндлөн зүсэлт, хэмжээ, тойм

74.9.Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн тойм, байгуулалтууд

74.10.Халаалт салхивч, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний системийн тойм

74.11.Автоматик, телемеханик, холбоо, радио мэдээллийн болон цахилгаан цагны үйлчилгээний тойм

74.12.Тусгай тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, тойм

74.13.Газар доорхи шугам сүлжээ, өндөр хүчдэлийн шугам, кабелийн шугам, төмөр зам.зөрлөг замын төлөвлөлт, тойм схемүүд

74.14.Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээтэй холбоотой тайлбар бичиг, төлөвлөлт, тойм

74.15.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

74.16.Зураг төслийн паспорт

75.Метроны вагон депогийн нэг маягийн зураг төсөл

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨВ ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

76.Төв дамжуулах шугам хоолойн барилгын зураг төсөл

76.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг

76.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

76.3.Инженер геологийн огтлол, зүсэлтүүд, геологийн тайлбар бичиг

76.4.Зам тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө, байршлын төлөвлөлт, дамжуулах хоолойн болон шугамын тоног төхөөрөмжийн зүсэлтүүд

76.5.Барилга угсралтын тойм

76.6.Дамжуулах шугам хоолойн технологийн тойм

76.7.Шахуургын станц, инженерийн шугам сүлжээний цахилгаан хангамжийн тойм

76.8.Автоматик, телемеханик, холбоо, дохиоллын тойм, төлөвлөлт

76.9.Цэвэр бохир усан хангамжийн тойм схем, төлөвлөлт

76.10.Барилгын бүтээцийг төмрийн идэгдлээс хамгаалах тойм, эскизын шийдлүүд

76.11.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

76.12.Зураг төслийн паспорт

АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГОЛ МӨРӨН, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОЛОН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

77.Тээврийн хэрэгслэл дээрх үйлдвэрийн барилгын ерөнхий төлөвлөгөө

78.Усан сан, агаарын шугамын тойм

79.Тээврийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

80.Технологийн үйл ажиллагааны болон машин техникийн ажиллагааны зарчмын тойм

81.Далайн болон гол мөрний зогсоол, боомтуудын зураг төсөл

81.1.Хавсралт бүхий ерөнхий тайлбар бичиг

81.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

81.3.Боомтын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн хүснэгт

81.4.Ачаа эргэлтийн тодорхойлолт

81.5.Ачаа ачих ажиллагааны технологийн төлөвлөлт, механикжуулалтын тойм

81.6.Боомтын рейд, усан хаяаны төлөвлөлт, тойм

81.7.Аппаратны хэлхээний тойм

81.8.Цахилгаан хангамжийн зарчмын тойм

81.9.Холбоо, дохиоллын болон цагны үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын зарчмын тойм

81.10.Гадна холбооны тойм

81.11.Үйлдвэрлэлийн, туслах барилга байгууламжийн мөн вокзал, эргийн барилгын гидротехникийн байгуулалт, нүүр тал, огтлолууд

81.12.Инженерийн шугам сүлжээний хавсарсан төлөвлөлт

81.13.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

81.14.Инженер хайгуулын ажлын тайлан

81.15.Зураг төслийн паспорт

82.Тээврийн усан зангилааны зураг төсөл

82.1.Хавсралт бүхий зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг

82.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

82.3.Усны нөхцөлийн талаар хийсэн инженер хайгуулын ажлын тодорхойлолт

82.4.Ачаа эргэлтийн болон тээвэрлэлтийн ажлын зохион байгуулалтын тойм

82.5.Усан зангилааны үндсэн байгууламжийн байгуулалт, огтлол, зүсэлтүүд

82.6.Замын арга хэмжээний төлөвлөлт, хүснэгт, хуваарь

82.7.Усны хаялга, усны халилт, загас нэвтрүүлэх байгууламжийн, тойм, төлөвлөлт, тооцоо

82.8.Шороон далангийн зүсэлт, байгуулалт, огтлол

82.9.Усан байгууламжийн зангилааны гол байгууламжийн холбоо, дохиолол, автоматжуулалтын болон механикжуулалтын тоног төхөөрөмжийн тойм

82.10.Усан байгууламжийн зангилааны дээд хэсэг дэх арга хэмжээний болон байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөлт

83.Усан замыг эзэмших зам тээврийн зураг төсөл /суваг, усан сан/

83.1.Ерөнхий тайлбар бичиг

83.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

83.3.Гол мөрний усан сангийн хөгжлийн зарчмын ерөнхий тойм

83.4.Хөлөг онгоцны хөдөлгөөний, навигацын, хөлөг онгоцны зогсоолын мөн навигацын тэмдгүүдийн тойм төлөвлөлтүүд

83.5.Усан зам дээрх байгууламжийн тойм, байгуулалтууд

83.6.Эргийн хамгаалалтын болон ёроолын гүнзгийрүүлэлтийн, мөн ёроол тэгшлэх ажлын төлөвлөлт, тойм

84.Уран барилгын жижиг хэлбэр, биетийн дан төсөл /тухайлсан зураг төсөл/ болон нэг маягийн зураг төсөл

85.Далайн болон гол мөрний вокзалын дан төсөл /тухайлсан зураг төсөл/

86.Тээвэрлэлт технологийн нэг маягийн тойм

87.Буудлын нэг маягийн зураг төсөл

88.Барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл

89.Үйлдвэрийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл

90.Гидротехникийн барилга байгууламжийн нэг маягийн шийдлүүд

91.Радио төв холбооны зангилааны нэг маягийн шийдлүүд

92.Хөлөг онгоцны зогсоолын тэмдгийн нэг маягийн зураг төслүүд

93.Нислэгийн буудлын зураг төсөл

93.1.Зураг төслийн ерөнхий тайлбар бичиг, хавсралтын хамт

93.2.Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн тайлбар бичиг

93.3.Нисэх онгоцны буудлын байгуулалт, хэвтээ ба босоо тэнхлэгийн төлөвлөлт, тойм, зүсэлтүүд

93.4.Иргэний хамгаалалтын арга хэмжээний тойм, төлөвлөлт

93.5.Төмөр зам, авто зам, холбоо, дохиоллын төлөвлөлт, тойм

93.6.Нислэгийн хөдөлгөөний, радио навигацын буулт, нислэгийн холбооны удирдлагын объектуудын байгуулалт, тойм

93.7.Нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламжийн нүүр тал, уртааш ба хөндлөн зүсэлтүүд

93.8.Нисэх онгоцны буудлын сантехникийн тоног төхөөрмжийн болон үйлдвэрийн дамжуулах утасны, халаалт салхивчийн, агаар солилцооны, дулаан хийн болон агаар хангамжийн тойм, төлөвлөлтүүд

93.9.Технологийн үйл ажиллагааны автоматжуулалтын тойм

93.10.Цахилгаан хангамжийн тойм

93.11.Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөл

93.12.Барилгын ажлын зохион байгуулалтын зураг төсөл

93.13.Зураг төслийн паспорт

94.Нисэх онгоцны буудлуудын дан зураг төсөл, /тухайлсан зураг төсөл/

95.Хөдөө орон нутгийн нисэх онгоцны буудлуудын нэг маягийн зураг төсөл

96.Нисэх онгоцны буудал, нисэх онгоцны засварын газруудын нэг маягийн зураг төсөл

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖАГСААЛТАД ОРСОН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР ТӨРЛИЙН ЗААГЧ

 

Баримт бичгийн нэр:

Зүйлийн дугаар:

Акт

Ерөнхий байдлын тухай

21.3

Сэргээн засварлах ажлыг хүлээнавсан тухай

21.17

Ажлын даалгавар

Зураг төсөл боловсруулах, өөрчлөх

2,24, 38, 48, 56, 65

Сэргээн засварлах

21.1

Хайгуул шинжилгээний

38 а, 48а

Ажлын зураг

Сэргээн засварлах

15.6, 16.6,21.2,21.12

Экспертиз /улсын магадлан/-ээр баталгаажуулсан

67

Барилгын ажлын зохион байгуулалтын

14.5, 28.12, 31.12, 35.8, 69.13,72.6, 76.11,81.13,9,

Техник, тоног төхөөрөмжийн үндсэн зураг

43, 43.2, 53.6, 53.7

Байгаль орчны үнэлгээ

Хотын захын болон ногоон бүсийн

10.4

Бичиглэл

Усны хайгуулын

ТЭҮ ба бичиглэл

63.9,

63.16

Дан төсөл

Барилга байгууламжийн

Уран барилгын жижиг хэлбэр, биетийн

Аж үйлдвэрийн барилгын

ХАА-н барилгын

Вокзалуудын

Нисэх онгоцны буудлуудын

 

28

30

41

53

70, 85

94

Дүгнэлт

Техникийн

26

Шинэ материал ашиглах тухай

Дан төслийн

Нэг маягийн зураг төслийн

27

28.14 а, 41.38, 53.8

34.3а, 41.39, 51.1 За

Ерөнхий өгөгдөл

Бичил хороолол, олон нийтийн төв, цогцолбор барилгын

14.2

Ерөнхий тайлбар бичиг

ХАА-н үйлдвэрийн газрын

51.1

Эрчим хүчний барилгын дахин буулгасан монтажийн аэронегатив, негатив зургууд болон газрын гадаргуугийн зураг төслийн талаар

60.1

УАА-н барилга байгууламжийн зураг төслийн

63.1

Төмөр замын барилгын зураг төслийн

69.1

Төв зам гарцын барилга байгууламжийн зураг төслийн

72.1

Далайн болон гол мөрний зогсоол, боомтуудын зураг төслийн

81.1

Тээврийн усан зангилааны зураг төслийн

82.1,83.1

Газар доорхи байгууламжийн болон хонгил гарцын байгууламжийн барилгын зураг төслийн

74.1

Төв дамжуулах шугам хоолойн барилгын зураг төслийн

76.1, 93.1,93.2

Ерөнхий төлөвлөгөө

 

Хот суурин, тосгод, рашаан сувиллын газрын

6,6.7

Хөдөө суурингийн

11.4

Цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгт талбайн

13.3

Барилгын

14.3, 41.35, 44.24, 60.24, 62.5

Хот дүүргүүдийн

17.6

Нутаг дэвсгэрийн

21.8,28.3

Үйлдвэрийн

41.4,77

ХАА-н бүсчилсэн хэсгийн

51.4

Зам тээврийн

76.4, 79

Зүсэлтүүд

 

Инженер геологийн

68, 69.7, 69.9, 74.3, 76.3

Замын

69.4

Тоног төхөөрөмжийн

76.4

Усан зангилааны барилгын

82.5

Нисэх онгоцны буудлын байгууламжийн

93.3, 93.7

Жагсаалт

 

Тоног төхөөрөмжийн

28.9,31.11,43.4

Илтгэл

Эрчим хүчний барилгын дахин буулгасан монтажийн аэронегатив, негатив зургуудыг болон, газрын гадаргуугийн зургийг авсан талаар

 

 

60,3

Карт

Инженер геологийн

Тусгай

Талбайн

Усан сангийн геологийн

Байршлын

 

60.15,60.16

60.17, 60.20

60.18

60.19

60.22

Нэг маягийн зураг төсөл

Барилга байгууламжийн

Тухайн зураг төслийн байгууллагын боловсруулсан

Уран барилгын жижиг хэлбэр биетийн

Үйлдвэрийн барилгын

Төмөр замын үйлчилгээний албаны

Авто замын үйлчилгээний албаны

Метроны вагон депогийн

Буудлын

Гидротехникийн барилга байгууламжийн

Хөлөг онгоцны зогсоолын тэмдгийн

 

31, 88

32а, З6а, 46а, 61

33,84

44,89

71

73

75

87, 95, 96

90

92

Өнгө будгийн зураг

Түүх соёлын хөшөө дурсгал бүхий хотын барилгажилт, төлөвлөлтийн

Дархан цаазат газрын түүхт уран барилгын хөшөө дурсгалын

Хотын ойролцоох уран барилга орд харш, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн урлагийн хөшөө дурсгал, уран баримлыг сэргээн засварлах ажлын

 

15.7

 

16.7

 

21.3

Панорам

Барилга байгууламжийн гэрэл зургийн

9.7

Паспорт

Эрдэм шинжилгээний

21.18

Зураг төслийн

28.14,

31.13,

34.3,

35.10,

41.37,

42.8,

44.25,

60.31,

62.7,

63.24,

69.14,

74.16,

76.12,

81.15,93.13

 

Нислэгийн

60

Патентын болон хайгуулын нөхцөл

Усны аж ахуйн барилгын

Бүрэн усжуулалтын

Хөрс сайжруулах

Газрын

63.3

63.8

63.11

63.12

Судалгаа

Патентын эрх бүхий

Түүх соёлын дурсгалын түүх-архив зуйн

Дархан цаазат газрын түүхт уран барилгын хөшөө дурсгалын түүх-архив зүйн

60.4

15.1

16.1

Тайлан

Инженер геологийн хайгуулын судалгааны ажлын тайлан

Техникийн эмхэтгэсэн

Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

 

25,40,50,66,81.14

57, 58, 59

20,21.15

Тайлбар бичиг

Хот, дүүрэг төлөвлөлтийн

Хотын хөгжлийн техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт бүхий

Хот суурин, тосгод, рашаан сувиллын газрын

Ерөнхий төлөвлөгөөний

Барилгын байршлын

Хот, аж үйлдвэрийн бүсийн төлөвлөлтийн зураг төслийн

Хот дүүргүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний /орон сууцны хороолол, хотын төв ба аж үйлдвэрийн бүс, бусад бүсүүдийн/

Хотын захын болон ногоон бүсийн төлөвлөлтийн

Хөдөө суурингийн барилгажилтын

Үйлдвэрийн барилгын зураг төслийн

Хот зүлэгжүүлэлт, тохижилтын

Бичил хороолол, олон нийтийн төв, цогцолбор барилгын

Түүх соёлын хөшөө дурсгал бүхий хотын барилгажилтын

Дархан цаазат газрын түүхт, уран барилгын хөшөө дурсгалын

Хотын түүхт хэсгийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний

 

4, 17.1

5.1

 

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

13.1

14.1

15.1

16.1

18.1

Уран барилгын хөшөө дурсгалын

Сэргээн засварлах ажлын

Баригдаагүй барилгын

21.2, 21.6

21.16

29.1

Нэг маягийн зураг төслийн

Холболтын зураг төслийн

Барилгын туршилтын зураг төслийн

Техник, тоног төхөөрөмжийн зураг төслийн Цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамын зураг төслийн

Хадгалалтад хүлээн авсан зураг төслийн бүх хэсгүүдийн

31.1

34.1

35.1,45.1

43.1,44.1,51.1

62.2

28.1,31.2,41.1,42.1,44.1,51.2, 60.2, 62.1, 63.2, 69.2, 72.2, 74.2, 76.2,81.2,83.2,

Экспертиз /улсын магадлан/ “Барилгын зураг төслийн магадлал”-аар батлагдсан ажлын зургийн

/Архивын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Тушаал, үлгэрчилсэн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/92 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

Геологийн

 

67

 

76.3

Техникийн нөхцөл

 

Хайгуулын ажлын

39,49

Техник эдийн засгийн үндэслэл /ТЭҮ/

 

Дүүрэг төлөвлөлтийн

4

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний

6.12а

Эхлэн баригдаж байгаа болон шинээр өөрчлөлт хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн

22,36,46,55,63.16,64

Аялал жуулчлалын цогцолбор барилга байгууламжийг хөгжүүлэх

23

Тодорхойлолт

 

Уран барилгын уран сайхны шинж чанарын

18.5

Хөрсний шинж чанарын

63.10

Урсгал усны хайгуулын

63.13

Ачаа эргэлтийн

81.4

Инженер хайгуулын ажлын

82.3

Тойм

 

Газрын иж бүрэн үнэлгээний

4.2

Авран хамгаалах

4.4, 60.28, 74.14, 93.4

Хамгаалалтын бүсийн байршлын

4.5, 15.2

Ерөнхий байдлын

4.6

Хүн амын тархалтын байршлын

5.2,6.2,9.2,41.6

Хязгаарлалын .бүсчилсэн

5.5,6.6, 17.9,60.6

Газрын төлөвлөлтийн

5.6,

Зам,тээврийн

5.8, 6.8, 17.10, 17.11,41.6,41.7,

 

41.8,60.8,69.5,72.4,74.8

Инженерийн бэлтгэл ажлын

6.10

Хотын хөгжлийн

6.12, 17.8,44.3

Үйлдвэрийн бүсийн байршлын

8.2

Барилга байгууламжийн байршлын

9.5, 13.5, 54, 63.21

Иж бүрэн өөрчлөлтийн

9.6

иж бүрэн үнэлгээ ба орчин үеийн газар ашиглалт, дотоод аж ахуйн төлөвлөлтийн

10.2,11.2

Дархан цаазат газрын

16.3

Инженерийн шугам сүлжээний

17.12,41.14,60.7,62.3,

63.4, 63.14, 69.10, 69.11, 69.12,

74.10, 74.13, 76.7, 76.9, 81.10,

93.8,93.10

Түүхэн дурсгалт хөшөөдийн байршлын

18.2

Барилгын хийцийн, хучилтын хавтангийн зарчмын

21.13,31.9,41.29,44.14

Барилгын байгуулалт, хэвтээ босоо тэнхлэгийн

93.3 , 93.6

Агаар солилцоо, дулаан хангамж, цахилгаан хангамжийн болон цахилгаан тоног төхөөрөмж бусад төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчмын

28.10, 31.11, 35.6, 41.24, 41.25,

41.26, 44.10, 51.9, 51.10, 60.11,

60.13,60.14,74.9,81.8

Механикжуулалтын

81.5

Автоматжуулалтын үйл ажиллагааны

41.18,41.23,42.4,44.8, 44.19, 45.5, 60.10, 63.15, 76.8,93.9

Үйлдвэрийн барилгын хөгжил байршлын

37,47

Холбооны бүтцийн

41.16,41.28,44.17,44.21

Инженерийн тоног төхөөрөмжийн техник хэрэгслийн бүтцийн

5.9,6.9, 10.4, 11.5,41.13 41.17, 41.22, 44.7, 44.18, 44.22, 60.9, 74.11, 74.12, 81.7, 81.9, 82.9

Удирдлагын ерөнхий бүтцийн

41.27, 41.36, 44.20, 45.4

Ерөнхий төлөвлөгөөний

5.7, 31.3, 44.2, 60.5, 63.5, 63.7,

72.3

Зохион байгуулалтын

44.6,44.11

Ачааны, цувааны

44.9, 82.4, 86

Технологийн үйл ажиллагааны

41.12, 41.20, 41.21, 42.2, 44.4

44.5, 45.2, 51.11, 53.5, 76.6, 80,

86

Иргэний болон үйлдвэрийн барилгын доторх үндсэн өрөө тасалгааны

45.3, 74.5

Тоног төхөөрөмжийн байршлын

51.12,51.13,60.12

Материалын байршлын

60.21

Барилга угсралтын

76.5

Барилгын бүтээцийг төмрийн идэгдлээс хамгаалах

76.10

Усан сан, боомт, агаарын шугамын

78,81.6,83.3,83.5,83.6

Навигацын тэмдэгтүүдийн

83.4

Төмөр зам, авто зам, холбоо, дохиоллын

93.5

Тооцоо

 

Зураг төслийн техник эдийн засгийн

41.2,51.3,53.1

Эвдрэлтэй хөрс, газрыг сэргээх

60.26

Технологийн

Усны хаялга, халилт, загас нэвтрүүлэх байгууламжийн

62.6,

Усны хаялга, халилт, загас нэвтрүүлэх байгууламжийн

82.7

Төлөвлөгөө

 

Оршин буй хотын

5.3

Үндсэн

18.3

Эвдрэлтэй хөрс, газрыг сэргээх, хөрс

 

сийрүүлэх зайлуулах

60.25, 60.27, 63.22, 63.23

Ерөнхий чиг таталт, хуваалтын

69.6

Цэвэр бохир ус, дулаан хангамжийн шугам сүлжээний байршлын

69.11

Төлөвлөлт

Газар ашиглалтын орчин үеийн

 

4.3, 5.4, 6.4

Дүүргүүдийн болон одоо оршин байгаа суурингууд, нутаг дэвсгэрийн

4.1,6.3,41.11

Үндсэн

7.2, 8.3, 9.3, 11.3, 12.3, 13.2, 16.2, 17.5, 41.5, 41.9

Зам, талбай.тохижолт, зүлэгжилтийн

14.4, 28.2, 41.31, 69.5, 72.3, 74.4, 76.4, 82.6

Улаан шугамын

17.7

Барилга байгуулалтын болон үйлдвэрийнбайршлын

41.3,41.34,44.23,51.5,63.18

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт, механикжуулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн байршлын

 

 

41.13,42.3

Хяналт удирдлагын самбарын байршлын

41.19

Бүтээц, бүтээгдэхүүн байршлын

44.15

Коллекторуудын шугам, инженерийн шугам сүлжээний нэгдсэн

44.16, 53.4, 62.4, 63.17, 69.12, 74.10,76.9,81.12,93.8

Сэргээн шинэтгэх, хамгаалах газрын

51.6, 63.19, 82.10, 93.11

Газар шорооны ерөнхий

69.3

Автоматик, телемеханик, холбоо, дохиоллын схем

76.8

Иргэний хамгаалалтын арга хэмжээний

93.4

Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, замын шугамын нэгдсэн болон хуваасан төлөвлөлт

74.4

Төсөв

Сэргээн засварлах ажлын

 

15.8, 16.9,21.19

Түүхчилсэн лавлагаа

Барилга байгууламжийн

 

19

Түүхэн зураг

Уран барилга, орд харш, хөшөө дурсгал, уран баримлын

 

21,9

Уран барилгын жижиг биетийн зураг төсөл

Хотын зүлэгжүүлэлт тохижилтын

Газар доорхи байгууламжийн болон хонгил гарцын байгууламжийн

 

13.4

74.6

Усан будгийн зураг

Уран барилга, орд харш, хөшөө дурсгал, уран баримлын

 

21.10

Үндэслэл

Сэргээн засварлах ажлын

 

21.7

Үндсэн зураг төсөл

Хот суурин, тосгод, рашаан сувиллын газрын ерөнхий төлөвлөгөөний

 

 

6.5

Аж үйлдвэрийн бүсийн төлөвлөлтийн

8.4

Хотын дүүрэг, захын болон ногоон бүсийн төлөвлөлтийн

10.3, 17.2, 17.3, 17.5

Уран барилга, орд харш, хөшөө дурсгал, уран баримлыг сэргээн засварлах

 

21, 21.11, 21.12, 17.4

Талбайн гаднах, доторх шугам сүлжээний

43.3

Төв дамжуулах шугам хоолойн

76

Шинээр баригдах болон баригдаагүй барилгын /нэг маягийн ба тухайлсан, туршилтын

7.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.11, 29.2, 29.3, 29.4, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.10, 34.2, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.7, 41.10, 41.15, 41.29, 41.30, 41.32, 41.33, 42, 42.5, 42.6, 42.7, 44.12, 44.13, 45, 51, 51.7, 51.8,53.2,53.3,63,69,69.8

Цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамын

62

Газар доорхи байгууламж, төв зам, гарцын хиймэл ба тусгай барилга байгууламжийн

 

72, 72.5, 74

Далайн болон гол мөрний, зогсоол боомт, тээврийн усан зангилаа, нислэгийн буудлын

81, 81.11, 82, 82.5, 82.8, 83, 93

Үндсэн үзүүлэлт

Хот суурин, тосгод, рашаан сувиллын газрын ерөнхий төлөвлөгөөний

 

 

6.11

Хуваарь

Хөрсний физик, механикийн үзүүлэлтийн

Технологийн

Замын арга хэмжээний

 

60.23

62.6

82.6

Хуулбар зураг

Сийлбэр чулуун барны

 

21.10

Хүснэгт

Техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн

Замын арга хэмжээний

 

81.3

82.6

Хэмжилтийн зураг

Сэргээн засварлах ажлын

 

16.5, 21.5

Цомог

ТЭҮ-ийн

 

5.10

Хотын зүлэгжүүлэлт, тохижилтын

13.6

Түүхт уран барилга, дархан цаазат газрын

16.8

Хотын төв, дүүргүүдийн төлөвлөлтийн

17.13

Хотын түүхт хэсгийн

18.6

Сэргээн засварлах ажлын

21.4, 21.9

Хосгүй үнэт өвөрмөц барилга байгууламжийн

28.13, 41.40, 53.9, 60.29

Нэг маягийн бүтээц, хийц, зангилааны зургийн

32

Барилгын туршилтын зураг төслийн

35.9, 35.11

Метроны байгууламжийн гэрэлтүүлэг чимэглэлийн зургийн

74.7

Түүх соёлын хөшөө дурсгал бүхий хотын барилгажилтын гэрэл зургийн

15.5

Шийдэл

Гидротехникийн барилга байгууламжийн нэг маягийн

 

90

Радио төв холбооны зангилааны нэг маягийн

91

Эвдрэл гэмтлийн тодорхойлолт

Түүх соёлын хөшөө дурсгал бүхий хотын барилгажилт, төлөвлөлтийн

 

 

15.4

Дархан цаазат газрын түүхт уран барилгын хөшөө дурсгалын

 

16.4

Эскиз

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын

 

9.4, 12.2

Хот байгуулалтын ансамблийн

9.8

Хотын түүхт барилгын

18.4

 

Архивын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Тушаал, үлгэрчилсэн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/92 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсаныг тусгав.