Хэвлэх DOC Татаж авах
           
     

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны  42 дугаар тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 
               

Д/д

Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг

Зорилт, арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

2018 онд хүрэх түвшин, үр дүн

2018 онд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /тэрбум төгрөг/

Хариуцах байгууллага

1

2

3

4

5

6

7

НЭГ. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

            Зорилт 1. Макро эдийн засгийн суурь нөхцөлийг сайжруулах замаар эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ. 

1.1

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030 /цаашид “МУТХҮБ-2030” гэх/-ын 2.1,                   Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /цаашид “ЗГҮАХ” гэх/-ийн 1.1, Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр /цаашид “ЭЗСХ” гэх/-ийн 2.2 дахь заалт

Макро эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг хангах замаар эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /цаашид “ДНБ” гэх/-ий бодит өсөлт, хувиар

1.8

-

 

Засгийн газар

1.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1,

Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.6 дахь заалт, ЭЗСХ-ийн 2.3.10 дахь заалт

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах

Ажилгүйдлийн  түвшин, хувиар

8.0-аас ихгүй

-

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам /цаашид “ХНХЯ” гэх/

1.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1, ЭЗСХ-ийн 1.2 дахь заалт

Инфляцийг тогтвортой, нам түвшинд байлгах мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх

Инфляцийн түвшин, оны эцэст хувиар

6.1

-

 

Монголбанк, Засгийн газар

1.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.6, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 1.4, ЭЗСХ-ийн 1.1 дэх заалт

Дунд хугацаанд төсвийн үндсэн тэнцлийг эерэг болгох нөхцөлийг бүрдүүлж, нэгдсэн төсвийн тэнцлийн алдагдлыг өмнөх оны түвшнээс бууруулах

Нэгдсэн төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хэмжээ, хувиар

9.5

-

 

Сангийн яам /цаашид “СЯ” гэх/

1.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1, ЗГҮАХ-ийн 1.22, 5.6, ЭЗСХ-ийн 1.3.5 дахь заалт

Эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд болон Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг сайжруулж, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж, хөрөнгө оруулалт татах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

1.2

Улсын төсөв

СЯ,

Үндэсний хөгжлийн газар /цаашид “ҮХГ” гэх/

1.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.1 дэх заалт

Валют болон мөнгөний захын дэд бүтцийг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах

Банк хоорондын арилжааны эргэлт нэмэгдэх, хувиар /өмнөх гурван жилийн дунджаас/

15.0

-

 

Монголбанк, СЯ, Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “СЗХ” гэх/

1.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.1 дэх заалт

Банк, санхүүгийн салбарыг хямралд хүргэж болзошгүй эрсдэлийг нарийвчлан тодорхойлох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

-

 

Монголбанк,

СЗХ

1.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 1.16 дахь заалт

Банкны системийн зээлийн эрсдэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр иргэдийн санхүүгийн үйлчилгээг тэгш хүртэх эрх ашгийг хамгаалах арга хэмжээг авах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

-

 

Монголбанк

1.9

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.7, ЗГҮАХ-ийн 2.48  дахь заалт

Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх, жижиг зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх

Шинээр бий болгох ажлын байрны тоо, мянга

45.0

-

ХНХЯ

1.10

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.7, ЗГҮАХ-ийн 3.3.24  дэх заалт

Бизнес эрхлэлтийн санхүүгийн зардлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх

Мөнгөний захыг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар

10.0-иас багагүй

-

Монголбанк, СЗХ

1.11

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.6, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.6 дахь заалт

Хөрөнгийн зах зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, олон нийтийн оролцоог хангах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

СЗХ,

Монголбанк,

СЯ

1.12

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.6, зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 1.8 дахь заалт

Засгийн газрын гадаад зээлийн үйлчилгээний төлбөрийг бууруулах хөтөлбөр боловсруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

СЯ

1.13

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.6, зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 1.4 дэх заалт

“Үндэсний хэмнэлтийн хөтөлбөр” боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

СЯ

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ САЛБАРУУДЫН БОДЛОГО

            Зорилт 2. Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, бүтээгдэхүүний чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.  

2.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.32 дахь заалт

Малын халдварт, гоц халдварт болон архаг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх

Вакцинжуулалтад хамрагдах малын тоо,  сая толгой /давхардсан тоогоор/

50-аас багагүй

20.0

Улсын төсөв

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам / цаашид “ХХААХҮЯ” гэх/

2.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.33 дахь заалт

Бэлчээрийн монгол малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үүлдэр, омог, хэвшлийн цөм сүргийн малаар сайжруулах, өндөр ашиг шимт цэвэр үүлдрийн малын тоог нэмэгдүүлэх

Шинээр нэмэгдүүлэх үржлийн цөм сүргийн өсвөр хээлтүүлэгч малын тоо

1000

0.3

Улсын төсөв

ХХААХҮЯ

Хөнгөлөлттэй зээл авах фермерийн аж ахуйн нэгжийн тоо

50-аас багагүй

2.0

Улсын төсөв

2.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.36, 2.38 дахь заалт

Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор  отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээрийг нэмэгдүүлэх   

Отрын бүс нутгийн судалгаанд хамрагдах талбайн хэмжээ, га

35.0

0.05

Улсын төсөв

ХХААХҮЯ

   2.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 2.39-2.47, ЭЗСХ-ийн 2.1.8 дахь заалт

Атрын III аяныг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх

Аяны хэрэгжилт, хувиар

30.0

20.0

Улсын төсөв

ХХААХҮЯ,        Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /цаашид “АНЗДТГ” гэх/  

Зоорийн багтаамжийн нэмэгдэх хэмжээ, тн

7000

Усалгаатай талбайг нэмэгдүүлэх хэмжээ, га

3000

Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн хувь

75.0

6.0

Гадаад эх үүсвэр

ХХААХҮЯ, АНЗДТГ

2.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 2.44, ЭЗСХ-ийн 2.1.13 дахь заалт

Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй байгуулж, хот суурин газрын хүн амыг шинэ ургацын хүнсний ногоогоор хангах

Шинээр нэмэгдэх хүлэмжийн талбайн хэмжээ, га

10

2.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

ХХААХҮЯ

             Зорилт 3. Хөнгөн, хүнсний салбар, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжинэ.

3.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.20, 2.41, 2.47, 2.48 дахь заалт

Хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

5

-

 

ХХААХҮЯ

3.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.18, 2.23, 2.34 дэх  заалт

“Эрүүл хүнс – Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,  “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

40.0

30.0

Улсын төсөв

ХХААХҮЯ

3.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 1, 4, ЗГҮАХ-ийн  2.48 дахь заалт

Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх “Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

20.0

100.0

Гадаад эх үүсвэр

ХХААХҮЯ

3.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн  2.15, ЭЗСХ-ийн 1.2.4 дэх заалт

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг зээлийн бодлогоор дэмжих

Санхүүжүүлэх төслийн тоо

400

20.0

Улсын төсөв

ХХААХҮЯ, СЯ

3.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн  2.15, ЭЗСХ-ийн 1.2.4 дэх заалт

Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

30.0

100.0

ХХААХҮЯ

3.6

ЗГҮАХ-ийн  2.51 дэх заалт

“Монгол ноолуур” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

40.0

-

ХХААХҮЯ

3.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 1, 4,  ЗГҮАХ-ийн 2.58, ЭЗСХ-ийн 1.1.6 дахь заалт

 

Төрөөс худалдан авах дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх

Худалдан авалтын өсөлтийн хувь

10.0

-

 

ХХААХҮЯ, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулал-тын газар “ТӨБЗГ” гэх/

Нэмэгдүүлэх нэр төрлийн тоо

10

3.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 1.23 дахь заалт

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих худалдан авалтын бодлогыг батлан хамгаалах, хил хамгаалах, онцгой байдал, цагдаагийн болон бусад төрийн байгууллагад тууштай хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ТӨБЗГ

            Зорилт 4. Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлж, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ.

4.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 1,   ЗГҮАХ-ийн 2.59-2.61, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого /цаашид ТЭБСББ/-ын 3.2.2 дахь заалт

Геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг үргэлжлүүлэх

Хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар /1:50000 масштаб/

42.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8

Улсын төсөв

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам /цаашид “УУХҮЯ” гэх/

Улсын геологийн иж бүрдэл зургийг К болон L хавтгайн хэмжээнд нэгтгэх ажлыг хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар

25.0

Агаарын геофизикийн судалгааны ажилд хамрагдах газар нутгийн хэмжээ, хувиар

15.0

Геохимийн зураг зохиох ажилд хамрагдах газар нутгийн хэмжээ, хувиар /1:1000000-ын масштаб/

20.0

Томоохон хотуудын геоэкологи, гидрогеологийн судалгаа болон сэдэвчилсэн судалгааны ажлын тоо

6

4.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 2.69, ЭЗСХ-ийн 1.3.1 дэх заалт

"Алт-2" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол орны алтны хэтийн төлөвийг тогтоох

Хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар

30.0

1.8

Улсын төсөв

УУХҮЯ

4.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 2,  ЗГҮАХ-ийн 1.24, ЭЗСХ-ийн 2.2.1 дэх заалт

Уул уурхайн салбарын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлын явц, хувиар

45.0

2600.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

УУХҮЯ

Тавантолгойн орд ашиглах болон хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу хэрэгжүүлэх ажлын явц, хувиар

20.0

380.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

Гацууртын төслийг хэрэгжүүлэх ажлын явц, хувиар

20.0

150.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

4.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 3, 4,       ЗГҮАХ-ийн 2.70-2.73, ЭЗСХ-ийн 1.3.8 дахь заалт

Хүнд аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон түүхий тос дамжуулах хоолойн барилгын ажлыг эхлэх бэлтгэлийг хангах, хувиар

10.0

131.0

Гадаад эх үүсвэр

УУХҮЯ,

ҮХГ

Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар

100

2.5

Хувийн хөрөнгө оруулалт

“Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” төслийн 2 дугаар шатны бүтээн байгуулалтын ажлын явц, хувиар

20.0

200.0

ТХХТ

Нүүрс угаах, гүн боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажлын  явц, хувиар        

10.0

607.5

Хувийн хөрөнгө оруулалт

4.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 2.71 дэх заалт

Эрдэнэт хотод зэсийн баяжмал хайлуулах үйлдвэр барих

Бэлтгэл ажлын явц, хувиар

100.0

-

УУХҮЯ,

ҮХГ

             Зорилт 5. Эрчим хүчний хэрэглээг дотоодын эх үүсвэрээр хангах бодлого хэрэгжүүлж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.

5.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.97, ЭЗСХ-ийн 2.2.1, 2.2.3 дахь заалт

Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Дарханы ДЦС-ын хүчин чадлыг 35 МВт-аар өргөтгөх ажлын явц, хувиар

100

9.0

Гадаад эх үүсвэр

Эрчим хүчний яам /цаашид “ЭХЯ” гэх/

Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 35 МВт-аар өргөтгөх ажлын явц, хувиар

100

52.0

Гадаад эх үүсвэр

Чойбалсангийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх ажлын явц, хувиар

20.0

50.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

ДЦС 3-ын хүчин чадлыг 250 МВт-аар өргөтгөх ажлын явц, хувиар

10.0

70.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

5.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.98, ЭЗСХ-ийн 2.2.1 дэх заалт

Өмнийн говийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг дотоодын эх үүсвэрээр хангах ажлыг эрчимжүүлэх

Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станцын барилгын ажлын явц, хувиар

20.0

190.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

ЭХЯ

5.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.100, ЭЗСХ-ийн 2.2.3 дахь заалт

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх

Эрдэнэбүрэнгийн 64 МВт-ын УЦС-ын барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

10.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

ЭХЯ

Эгийн голын 315 МВт-ын УЦС, дэд бүтцийн барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

20.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

Баруун бүсийн 20 МВт-ын НЦС-ын барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

5.0

Гадаад эх үүсвэр

Сайншандын 52 МВт-ын СЦС-ын барилгын ажлын явц, хувиар

100

50.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

5.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.101, ЭЗСХ-ийн 2.2.3 дахь заалт

Бүс нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцын барилга угсралтын ажлын явц, хувиар

100

90.0

Гадаад эх үүсвэр

ЭХЯ

Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсангийн  2 хэлхээт 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцыг барих санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх ажлын явц, хувиар

100

-

5.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.102 дахь заалт

Аймгийн төвүүдэд байгаль орчинд ээлтэй дулааны станц, шугам сүлжээ барих ажлыг үргэлжлүүлэх

Шинээр ашиглалтад оруулах станцын тоо

3

41.0

Гадаад эх үүсвэр

ЭХЯ

5.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.102, 2.103 дахь заалт

Хот, суурин газрын цахилгаан түгээх сүлжээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Цахилгаан эх үүсвэрээр хангах өрхийн тоо

4000-аас багагүй

6.0

Улсын төсөв

ЭХЯ

5.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.97 дахь заалт

Багануурын ДЦС-ыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх

Барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

-

ЭХЯ

             Зорилт 6. Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих, зам, тээврийн бодлого хэрэгжүүлж, логистикийн сүлжээг өргөжүүлнэ.

6.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 2.118, 5.1.3 дахь заалт

Зам, тээврийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруу-лах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

3

-

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам /цаашид “ЗТХЯ” гэх/

6.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн   2.107, 2.121 дэх заалт

Олон Улс, хот хоорондын болон орон нутгийн авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг үргэлжлүүлэх, авто замын ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах

Ашиглалтад орох хатуу хучилттай авто замын урт, км

486.1

15.0

Улсын төсөв

ЗТХЯ

107.0

Гадаад эх үүсвэр

Авто зам засвар, арчлалт хийгдэх ажлын явц, хувиар

100

20.0

Улсын төсөв

ЗТХЯ

6.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн  2.119 дэх заалт

Улаанбаатар хотын авто замын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Баянзүрх болон Сонсголонгийн гүүрийн барилгын ажлын явц, хувиар

30.0

16.9

Гадаад эх үүсвэр

ЗТХЯ, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /цаашид “НЗДТГ” гэх/

Яармагийн гүүрийн барилгын ажлын явц, хувиар

20.0

15.2

Гадаад эх үүсвэр

6.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.108-2.112, ЭЗСХ-ийн 2.2.2 дахь заалт

Бодит салбарын хөгжлийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг үргэлжлүүлэх

Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

70.0

238.6

Гадаад эх үүсвэр

ЗТХЯ,

ҮХГ

Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

20.0

238.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт,

Гадаад эх үүсвэр

Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

100

331.7

Хувийн хөрөнгө оруулалт,

Гадаад эх үүсвэр

Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

229.5

Хувийн хөрөнгө оруулалт,

Гадаад эх үүсвэр

“Богдхан” төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

20.0

225.7

Гадаад эх үүсвэр

Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын явц, хувиар

30.0

282.0

ТХХТ

6.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.113 дахь заалт

Худалдааг хөнгөвчлөх тээвэр, логистикийн төв байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

Хөшигийн хөндийн  тээвэр, логистикийн төв байгуулах ажлын явц, хувиар

30.0

65.1

Гадаад эх үүсвэр

ЗТХЯ

Замын-Үүдийн тээвэр логистикийн төв байгуулах ажлын явц, хувиар

95.0

23.3

Гадаад эх үүсвэр

6.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 2.114 дэх заалт

Иргэний нисэхийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

Ховд, Дорнод, Өмнөговь аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөх ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах ажлын явц, хувиар

100.0

40.3

Гадаад эх үүсвэр

ЗТХЯ

Хэнтий аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчлэх барилгын ажлын явц хувиар

30.0

6.7

ЗГҮАХ-ийн 2.107 дахь заалт

Говь-Алтай-Баянхонгор-Улаанбаатарын баруун чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын “Хүйтний хөндий” дэх засварын ажлыг гүйцэтгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ЗТХЯ

ГУРАВ. БҮС НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

             Зорилт 7. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, импортыг орлох барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.

7.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 5, 6, ЗГҮАХ-ийн 2.77, 5.2.11, 2.89  дэх заалт

Хүн амын орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

4

-

 

Барилга, хот байгуулалтын яам /цаашид “БХБЯ” гэх/

7.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 5-6, ЗГҮАХ-ийн 2.79 дэх заалт

"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг боловсруулах

Төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар

100

2.0

Гадаад эх үүсвэр

БХБЯ

7.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 5-6, ЗГҮАХ-ийн 2.91 дэх заалт

Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдийн цэвэрлэх байгууламжийг  шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэх

4 аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын явц, хувиар

70.0

36.6

Гадаад эх үүсвэр

БХБЯ

Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлын явц, хувиар

100

7.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 6, ЗГҮАХ-ийн 2.87, ЭЗСХ-ийн 2.1.6, 2.87  дахь заалт

Импортыг орлох барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Барилгын гангийн үйлдвэрийн барилгын ажлын явц, хувиар

100

-

БХБЯ

Барилгын дулаан тусгаарлах материалын үйлдвэрийн барилгын ажлын явц, хувиар

50-аас багагүй

9.7

Хувийн хөрөнгө оруулалт

Шилний үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын явц, хувиар

10.0

8.0

Гадаад эх үүсвэр

Баруун бүсийн цементийн үйлдвэрийн барилгын  ажлын явц, хувиар

30.0

19.3

Гадаад эх үүсвэр

7.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 6, ЗГҮАХ-ийн 2.85 дахь заалт

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн ажлыг эрчимжүүлэх

Инженерийн дэд бүтцийн барилгын ажлын явц, хувиар

30.0

250.0

Гадаад эх үүсвэр

БХБЯ

7.6

ЗГҮАХ-ийн 2.76 дахь заалт

Ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Зээлд хамрагдах иргэдийн тоо

6000

360.0

Улсын төсөв

БХБЯ

             Зорилт 8. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, агаар, орчны бохирдлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлнэ.

8.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.2. Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.2.8, 4.4.1 дэх заалт

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

3

-

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /цаашид “БОАЖЯ” гэх/

8.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 2,  ЗГҮАХ-ийн  4.1.6, 4.1.3.4, 4.1.6 дахь заалт

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

20-оос доошгүй

20.0

 Улсын төсөв

БОАЖЯ,

БХБЯ, ЗТХЯ,

ЭХЯ, НЗДТГ,

Шинээр болон шинэч-лэн боловсруулах  стандартын тоо

3-аас багагүй

-

 

БОАЖЯ

Аюултай хог хаягдлыг устгах байгууламжийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлын явц, хувиар

100

0.1

Гадаад эх үүсвэр

БОАЖЯ

Цахилгааны  урамшуулал болон хөнгөлөлттэй үнээр сайжруулсан зуух, боловсруулсан түлш авах өрхийн тоо

40 000-аас багагүй

4.9

Улсын төсөв

БОАЖЯ, ЭХЯ, НЗДТГ

Метан хийн хангамжийн мастер төлөвлөгөөний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх явц, хувиар

100

-

ЭХЯ

8.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.1, Зорилт 1, 2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.2.1 дэх заалт

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, хамгаалалтыг сайжруулах

 

Тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийн хэмжээ мян.га

600-аас багагүй

0.05

Улсын төсөв

БОАЖЯ

8.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.1, Зорилт 1, 2, ЗГҮАХ-ийн 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 дахь заалт

Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийх, хайгуул судалгааны ажлыг хийж хүн амын унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм байгуулах, гол, горхи, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах

Шинээр хийх гидрогеологийн зураглалын тоо /1:200000 масштаб/

1

0.2

Гадаад эх үүсвэр

БОАЖЯ, АНЗДТГ

Хүн амын ахуйн усан хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлын тоо

1.0

0.2

Улсын төсөв

Шинээр байгуулах хөв, цөөрмийн тоо

3-аас багагүй

0.6

Орон нутгийн төсөв

Хамгаалалт хийх булаг шандны тоо

100-аас багагүй

8.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.2.7 дахь заалт

Ой хамгаалах, нөхөн сэргээх, ойжуулах ажлыг чанаржуулж, хүлэмжийн хийг шингээх чадварыг нэмэгдүүлэх

Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх талбайн хэмжээ, га

5000-аас багагүй

5.8

Улсын төсөв

БОАЖЯ

Хөнөөлт шавьж, өвчний тархалттай тэмцэх талбайн хэмжээ, мян.га

150-аас багагүй

Ойн цэвэрлэгээ хийх талбайн хэмжээ, мян.га

30.0

Ой, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын дэглэмийг мөрдүүлж, Туул, Сэлбэ, Улиастай голын урсацыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

 

БОАЖЯ

8.6

ЗГҮАХ-ийн 2.36 дахь заалт

Цөлжилтийг сааруулах, газрын доройтлыг бууруулах хүрээнд “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Ногоон хэрэм”, “Ногоон хөгжлийн бодлого” баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БОАЖЯ

8.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.4.1, ЭЗСХ-ийн 2.1.3 дахь заалт

Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтэц, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Цогцолбор төв байгуулах ажлын явц, хувиар

45.0

4.0

Хувийн хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ

8.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.4.3 дахь заалт

Аялал жуулчлалын бүс нутагт түүхэн болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын төв цогцолбор байгуулах

Улаанбаатар болон  Хэнтий аймагт баригдах аялал жуулчлалын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар

100.0

15.0

Улсын төсөв,

Гадаад эх үүсвэр,

Хувийн хөрөнгө оруулалт

 

 

 

 

 

БОАЖЯ

 

 

 

Аялал жуулчлалын цогцолбор төвийн барилгын ажлын явц, хувиар

10.0

 

 

             Зорилт 9. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлж, гамшгийн үеийн бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлнэ.

9.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.3.3, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг 2012-2020 он хүртэл  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /цаашид ГХТББХХТ гэх/-ний 5.10 дахь заалт

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах, гал унтраах ангийн чадавхыг сайжруулах

Шинээр баригдах гал унтраах ангийн барилгын тоо

3

2.3

Улсын төсөв

Онцгой байдлын ерөнхий газар /цаашид “ОБЕГ” гэх/

9.2

 

 

 

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.3.3, ГХТББХХТ-ний 1.12, 5.10 дахь заалт

Онцгой байдлын албаны аврах, гал унтраах техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлж, гал түймрийн шалтгааныг шуурхай тодорхойлох галын лабораторийн чадавхыг бэхжүүлэх

Шинээр хэрэгжүүлэх төслийн тоо

2-оос багагүй

10.0

Гадаад эх үүсвэр

 

ОБЕГ

Техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажлын явц, хувиар

100

9.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.3.3 дахь заалт

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ОБЕГ

9.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.2, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.3.3 дахь заалт

Малчдад учрах эрсдэлийг бууруулах зорилгоор цаг агаарын гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээллийн сүлжээ байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ОБЕГ

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО

             Зорилт 10.  Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ая тухтай сурч, боловсрох орчинг бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.

10.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх

Хамран сургалтын бохир жин, хувиар

82.0

12.3

Гадаад эх үүсвэр

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам /цаашид “БСШУСЯ” гэх/

10.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, 3.2.6 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн ая тухтай сурч, боловсрох орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх

Гурван ээлжээр хичээллэж буй сургуулийн тоог  бууруулах хувь

17.0

13.6

Гадаад эх үүсвэр

 БСШУСЯ

Орчин нөхцөлийг сайжруулах дотуур байрны тоо

10

1.0

Гадаад эх үүсвэр

10.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.10 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Нөхөн хангалтаар хэвлүүлэх сурах бичгийн төрөл

122

1.6

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

10.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 3.2.18 дахь заалт

Дээд боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын жишигт нийцүүлэх

Мэргэжил дээшлүүлэх багшийн тоо

700

0.15

Гадаад эх үүсвэр

 БСШУСЯ

 

Магадлан итгэмжлэгдэх хөтөлбөрийн тоо

5

0.15

Улсын төсөв

10.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1-3, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3 дахь заалт

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах

Төлөвлөгдсөн тоног төхөөрөмжийн хангалт, хувиар

100.0

10.0

Улсын төсөв

БСШУСЯ

10.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилгоор 2018 оноос тодорхой мөнгө хуваарилах, гурван ээлжээр хичээллэж буй Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог бууруулахад шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг судалгаанд үндэслэн үе шаттай шийдвэрлэх

Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын явц, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.7

ЗГҮАХ-ийн 3.2.20 дахь заалт

“Боловсролын зээлийн сан”-ийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.8 дахь заалт

Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй, зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн чадвартай болгох хэрэгцээнд  нийцүүлэн монгол хэлний сургалтын цогц шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.9

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.10 дахь заалт

Цэцэрлэгийн туслах болон асрагч багш нарыг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр бэлтгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.10

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.79 дэх заалт

Зарим их, дээд сургуулийг Дархан-Уул, Орхон, Багануур, Сэлэнгэ аймагт нүүлгэн шилжүүлж, ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.11

ЗГҮАХ-ийн 3.2.23 дахь заалт

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны хүртээмж, орчин нөхцөлийг сайжруулан хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжих орчинг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

10.12

ЗГҮАХ-ийн 3.2.2 дахь заалт

Сургууль, цэцэрлэгийн 80 хувиас дээш гүйцэтгэлтэй дутуу барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэж, ашиглалтад оруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

            Зорилт 11. Соёл урлаг, спортын салбарыг төрөөс дэмжиж, үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

11.1

ЗГҮАХ-ийн 3.2.46 дахь заалт

Үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн түүхийн сэдэвтэй кино, бүтээл туурвихад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Түүхэн сэдэвт уран бүтээл туурвих ажлын явц, хувиар

100

0.2

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

11.2

ЗГҮАХ-ийн 3.2.44 дэх заалт,  “Төрөөс баримтлах соёлын бодлого”-ын 4.2.1 дэх заалт

Соёл, урлагаар дамжуулан хүүхдийг багаас нь үндэсний соёлын мэдрэмж, мэдлэг, хүмүүжилтэй болгох

Хүүхдэд зориулсан уран бүтээлийн тоо

5

0.2

Улсын төсөв

11.3

ЗГҮАХ-ийн 3.2.56 дахь заалт

Нийтийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг сайжруулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Магадлан итгэмжлэгдэх байгууллагын тоо

30

0.08

Улсын төсөв

БСШУСЯ

11.4

ЗГҮАХ-ийн 3.2.45 дахь заалт

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн соёл урлагийн зориулалттай театр, соёлын төв, музей, номын сангуудын барилгын нөхцөл байдлыг үнэлж, үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг сайжруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БСШУСЯ

             Зорилт 12. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, шинжлэх ухаан, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.

12.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3-ын Зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.19 дэх заалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын ДНБ-д эзлэх хувь

0.12

23.3

Улсын төсөв

 БСШУСЯ

 12.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.19 дэх заалт

Инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

10

БСШУСЯ

12.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3-ын Зорилт 5, ЗГҮАХ-ийн 3.2.36 дахь заалт

Шинжлэх ухааны парк байгуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

5

-

 БСШУСЯ

12.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 7, ЗГҮАХ-ийн 5.1.17 дахь заалт

Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Цахим хэлбэрт шилжүүлэх  үйлчилгээний нэр төрөл

35

2.0

Улсын төсөв

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар /цаашид “ХХМТГ” гэх/

12.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 7, ЗГҮАХ-ийн 3.3.7 дахь заалт

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн чиглэлийн энтерпренёр бэлтгэх

Бэлтгэл ажлын явц, хувиар

100

0.7

Улсын төсөв

ХХМТГ

12.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 7, ЗГҮАХ-ийн 5.2.8 дахь заалт

Төрийн байгууллагуудад цахим албан хэрэг солилцооны нэгдсэн мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх

Цахим систем нэвтрүүлэх ажлын явц, хувиар

80.0

3.0

Улсын төсөв

ХХМТГ

             Зорилт 13. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

13.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.2, Зорилт 1, 3, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого /цаашид “ТЭМТББ” гэх/-ын 2.4.1.5-7, 2.4.2.4, ЗГҮАХ-ийн 3.1.2  дахь заалт

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг  өргөтгөх,  байгууллагын чадавхыг сайжруулах

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад эрсдэлийн нөөцийн сан бүрдүүлэх ажлын явц, хувиар

30.0

6.2

Улсын төсөв

Эрүүл мэндийн яам /цаашид “ЭМЯ” гэх/, ОБЕГ

13.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.2, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 3.1.6  дахь заалт

Зонхилон тохиолдох халдварт өвчний оношилгоо эмчилгээний чадавхыг сайжруулах

10 000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн тохиолдлын түвшин

14.4-өөс ихгүй

5.3

Улсын төсөв

1.5

Гадаад эх үүсвэр

ЭМЯ

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах тэмбүүгийн тархалт, хувиар

2.5-аас ихгүй

10 000 хүн амд ногдох вируст гепатитын тохиолдлын түвшин

2.9-өөс ихгүй

13.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.2, Зорилт 2, ТЭМТББ-ын 2.4.1.8, ЗГҮАХ-ийн 3.1.7, 3.1.8  дахь заалт

Эх, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, эндэгдлийг бууруулах

100 000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин, промиль

27

-

ЭМЯ

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин, промиль

13.7

5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, промиль

16.1

13.4

ТЭМТББ-ын 2.4.6.5-6, ЗГҮАХ-ийн 3.1.9  дэх заалт

Нотолгоонд суурилсан эм зүйн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

Шинээр бэлтгэгдэх клиникийн эм зүйчийн тоо

25

0.58

Улсын төсөв

ЭМЯ

Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн цахим жорыг нэвтрүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын тоо

6

13.5

ТЭМТББ-ын 2.4.5.1, ЗГҮАХ-ийн 3.1.4, 3.1.10 дахь заалт

Эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах

Төлөвлөгдсөн тоног төхөөрөмжийн хангалт, хувиар

100

4.7

Улсын төсөв

 ЭМЯ

13.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.2, зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.1.2 дахь заалт

Иргэн бүрийг жилд 1 удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлж эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ЭМЯ

13.7

ЗГҮАХ-ийн 3.1.1 дэх заалт

Осол гэмтэл, түлэнхийн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ЭМЯ

             Зорилт 14. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого боловсруулж,  эрх зүйн орчинг сайжруулна.

14.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.2, Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын 4.3.3, 4.3.6, ЗГҮАХ-ийн 3.4.2, 3.4.2 , 3.3.18 дахь заалт

Гэр бүл, өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, нийгмийн хамгааллын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

2

 

 -

ХНХЯ

Шинээр боловсруулах хөтөлбөрийн тоо

2

14.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.2, ЗГҮАХ-ийн  3.3.28, 3.4.4 дэх заалт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломжийг бүрдүүлэх

Шинээр байгуулах хөгжлийн төвийн тоо

6

0.6

Гадаад эх үүсвэр

ХНХЯ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилгын ажлын явц, хувиар

70.0

20.0

Гадаад эх үүсвэр

14.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.2, ЗГҮАХ-ийн  3.3.28, 3.4.4 дэх заалт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах нарийн мэргэжлийн багш нарыг бэлдэх, тэдний цалин, хөлс, урамшууллыг нэмэгдүүлэх, сургалтын тусгай тоног төхөөрөмж, автобустай болгох, эцэг, эхийн асаргааны зардал болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

-

      ХНХЯ

 

14.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 3.3.21 дэх заалт

Даатгуулагчийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалын бие даасан байгууллагыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

1

-

 

ХНХЯ

14.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.7 дахь заалт

Монгол Улсын иргэн гадаадад, гадаадын иргэн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх, тэдний эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

Шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

1

-

 

ХНХЯ

  14.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 3.2.9 дэх заалт

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичиг

1

-

ХНХЯ

Боловсруулах журмын тоо

3 хүртэл

Судалгааны ажил тоо

1

14.7

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.11 дэх заалт

Багш нарын цалин хөлсний ангилал, зэрэглэлийг боловсронгуй болгох бодлого хэрэгжүүлэх

Ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэх  албан тушаал

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол, мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаал

 -

 

ХНХЯ, БСШУСЯ

  14.8

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 1, ЭЗСХ-ийн 1.1.8 дахь заалт

Бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зээлийн бодлогоор дэмжих

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авах бичил аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо

7000

13.0

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

ХНХЯ

Шинээр бий болох ажлын байрны тоо

10000

  14.9

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.4.10 дахь заалт

Их, дээд сургууль, МСҮТ төгсөгчдөд өөрт бий болгосон ур чадвартаа түшиглэн ажлын байр, орлоготой болох гарааны бизнесийн дэмжлэг үзүүлэх, тоног төхөөрөмж лизингээр олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ

14.10

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, зорилт 3, ЗГҮАХ-ийн 3.3.21 дэх заалт

Эрүүл мэндийн даатгалын бие даасан, даатгуулагч төвтэй, орчин үеийн менежменттэй тогтолцоог бий болгох, эрүүл мэндийн даатгалын иргэдэд хүрэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе  шаттай авч хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ,

ЭМЯ

14.11

ЗГҮАХ-ийн 3.3.17 дахь заалт

Нийгмийн даатгалын хамрах үйлчилгээг өргөжүүлсэн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх эрх зүйн орчинг бий болгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ

14.12

ЗГҮАХ-ийн 3.4 дэх заалт

Ахмад настны тухай, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч ажиллах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ

14.13

ЗГҮАХ-ийн 3.3.11 дэх заалт

Багш, эмч, эмнэлгийн ажилтаны ажлын ачаалал, ур чадвар, мэргэшил, ажлын үр дүн, онцлог, ажилласан жил, гаргасан амжилт зэргээс хамаарсан цалин, хөлс, урамшуулал олгодог шинэ тогтолцоог бий болгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ, БСШУСЯ,

ЭМЯ

14.14

ЗГҮАХ-ийн 3.3.11 дэх заалт

Төрийн албан хаагчид /эмч, багш/-ын цалин болон ахмад настны тэтгэвэр,  тэтгэмжийг 2018 оноос үе шаттай нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ, БСШУСЯ,

ЭМЯ

14.15

ЗГҮАХ-ийн 3.3.12, 3.3.14 дэх заалт

“Хүүхдийн мөнгө”, “Цалинтай ээж” хөтөлбөрт шаардагдах зардлыг төсвийн давсан орлогоос үе шаттай нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ

14.16

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2

Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийн асуудлыг 2018 оноос үе шаттай хуваарилах, иргэдийн эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

ХНХЯ

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ГАДААД БОДЛОГО, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН БОДЛОГО

            Зорилт 15. Эрх зүйн салбарын шинэчлэлийг үргэлжлүүлж, мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт хэрэг зэрэг шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, бууруулна.

15.1

ЗГҮАХ-ийн 5.4.11,  5.4.11 дэх  заалт

Архивын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах, төрийн архивуудад хадгалагдаж байгаа баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

1

-

 

 ХЗДХЯ, Архивын ерөнхий газар

Нийт баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын явц, хувиар

22.0

-

 

Шинэчлэх техник, тоног төхөөрөмжийн хувь

25.0

-

 

15.2

ЗГҮАХ-ийн 5.3.6, 5.3.7, 5.3.10  дахь заалт

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

2

-

 

ХЗДХЯ

15.3

ЗГҮАХ-ийн 5.4.10 дахь заалт

Шүүхээр шийдвэрлүүлж байгаа хэрэг, маргаан болон хүн амын төвлөрлийг харгалзан шийдвэр гүйцэтгэх чадавхыг бэхжүүлэх

Шинээр байгуулах шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн тоо

3

5.1

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

15.4

ЗГҮАХ-ийн 5.4.10 дахь заалт

Ялтныг ажлын байраар хангах бодлого хэрэгжүүлэх

Ялтныг ажлын байраар хангах хувь

60.0

6.2

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

Нэмэгдүүлэх үйлдвэрийн тоо

4

Тухайн жилд олсон орлогоос гэм хорыг барагдуулах хэмжээ, хувиар

100

15.5

ЗГҮАХ-ийн 5.4.4  дэх заалт

Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт хэргийг  таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

3

15.2

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

Хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн тоо

1

15.6

Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөний 6.2 дахь заалт

Гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн замын хяналтыг сайжруулах

Барих хяналтын цэгийн тоо

27

2.1

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

15.7

ЗГҮАХ-ийн 5.2.9, 5.3.12 дахь заалт

Иргэний болон хуулийн этгээдийн архивын цаасан баримтыг цахимжуулах

Цахимжуулах ажлын явц, хувиар

100

-

 

ХЗДХЯ,
Оюуны өмч,  улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Цахим банкны үйлчилгээ нэвтрүүлэх ажлын явц, хувиар

100

2.8

Улсын төсөв

15.8

ЗГҮАХ-ийн 5.4.13 дахь заалт

Хилийн заставын цахилгаан, дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр шинэчлэх

Нарны эх үүсвэрээр хангах хилийн заставын тоо

30

9.0

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

15.9

ЗГҮАХ-ийн 5.4.7 дахь заалт

Шүүхийн шинжилгээний чанарыг дээшлүүлж, шинжилгээний бүртгэл, мэдээлэл, лавлагааны нэгдсэн тогтолцоо бий болгох

Байгуулах лабораторийн тоо

3

-

 

ХЗДХЯ

15.10

ЗГҮАХ-ийн 5.3.7 дахь заалт

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх

Боловсруулах хөтөлбөрийн тоо

1

-

 

ХЗДХЯ

15.11

ШШБайгууллагын Стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ҮАТ-ний

3.3 дахь заалт

Орчин үеийн эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн Шүүх эмнэлгийн байрыг  шинээр байгуулах

Барих байрны тоо

2

6.5

Улсын төсөв

ХЗДХЯ

15.12

ЗГҮАХ-ийн 5.3.12 дахь заалт

Төрийн байгууллагаас гадаадын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулах

Цахимжуулах ажлын явц,  хувиар

20.0

-

 

ХЗДХЯ

15.13

ЗГҮАХХАХТ-ний 5.4.4.3  дахь заалт

Цагдаагийн байгууллагын дотоод холбоо, мэдээллийн нэгдсэн систем болон бэлэн бус торгуулийн системийг цагдаагийн үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлж, цагдаагийн байгууллагын түргэн шуурхай ажиллах, иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

10.0

Улсын төсөв

ХЗДХЯ,

ЦЕГ

             Зорилт 16. Төрийн өмчийн талаар баримтлах бодлогыг шинэчилж, худалдан авах ажиллагаа, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, стандарт хэмжил зүй, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулна.

16.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 1-2, ЗГҮАХ-ийн 1.1.4, 5.2.1 дэх заалт

Төрийн өмчийн үр ашгийг сайжруулах, Төрийн өмчийг хувьчлах үндсэн чиглэл, бодлогыг шинэчлэх

Баримт бичгийг боловсруулж, батлуулах ажлын явц, хувиар

100

-

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар  /цаашид "ТӨБЗГ" гэх/

16.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 1-2, ЗГҮАХ-ийн 5.2.2 дахь заалт

Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгож, цахим хэлбэрээр зохион байгуулах

Нийт худалдан авалтад цахим худалдан авалтын эзлэх хувь

100

0.18

Улсын төсөв

ТӨБЗГ

16.3

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 1-2, ЗГҮАХ-ийн 2.12 дахь заалт

“Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар

30-аас багагүй

-

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

16.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1-2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, ЗГҮАХ-ийн 2.7 дахь заалт

Монгол Улсын үндэсний стандартыг шинээр боловсруулж, мөрдүүлэх

Шинээр боловсруулж, батлуулах стандартын тоо

25

-

Стандарт, хэмжил зүйн газар /цаашид “СХЗГ” гэх/

16.5

МУТХҮБ-ын 2.1.7, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 2.8, 2.23 дахь заалт

Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын лабораторийн нөхцөлийг сайжруулах

Лабораторийн барилгын ажлын явц, хувиар

100

0.82

Улсын төсөв

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

16.6

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ын 5.1 дэх заалт

Төрийн аудитын стандартыг боловсруулж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо

2

-

 

Үндэсний аудитын газар, СХЗГ

             Зорилт 17. Хөрш орнуудад хийх худалдааг өргөжүүлэх бодлого хэрэгжүүлж, хилийн чанадад амьдарч буй монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулна.

17.1

Гадаад бодлогын үзэл баримтлал /цаашид “ГБҮБ” гэх/-ын 3.21.6, ЗГҮАХ-ийн 5.6.5, 5.6.7, ЭЗСХ-ийн 2.1.2 дахь заалт

Хөрш орнуудтай хийх худалдааг өргөжүүлэх зорилгоор хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чөлөөт бүс байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх

Замын-Үүд-Эрээний чөлөөт бүс байгуулах ажлын явц, хувиар

50.0

0.2

Улсын төсөв

Шадар сайдын ажлын алба, Гадаад харилцааны яам /цаашид “ГХЯ” гэх/

17.2

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.7, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 5.6.5, ЭЗСХ-ийн 1.1.6 дахь заалт

Монголын бараа, бүтээгдэхүүнийг таатай нөхцөлөөр экспортлох боломжийг бүрдүүлэх, тарифын болон хязгаарлалтыг бууруулах

Яриа хэлэлцээр хийх орны тоо

3-аас багагүй

-

ГХЯ

17.3

ГБҮБ-ын 2.14.1, ЗГҮАХ-ийн 5.6.2, ЭЗСХ-ийн 2.1.2 дахь заалт

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын “Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын зураг төслийн төв байгуулах

Төв байгуулах ажлын явц, хувиар

100

-

ГХЯ

17.4

ГБҮБ-ын 6.27.5, ЗГҮАХ-ийн 5.3.12 дахь  заалт

Хилийн чанад байгаа монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээний чанар,  хүртээмжийг сайжруулах

Цахим үйлчилгээний нэр төрөл, тоогоор

20-иос багагүй

-

ГХЯ

             Зорилт 18. Энхийг сахиулах, улс орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих хүрээнд батлан хамгаалах салбарын чадавхыг бэхжүүлнэ.

18.1

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, ЗГҮАХ-ийн 5.5.2, 5.5.10 дахь заалт

Улс орны бүтээн байгуулалт, хүмүүнлэгийн ажиллагаанд оролцох үүрэг бүхий цэргийн ангиудыг бэхжүүлэх

Бүтээн байгуулалтад оролцох Зэвсэгт хүчний оролцооны түвшин, хувиар

33.0

4.5

Улсын төсөв

1.8

 Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан /цаашид “ЗХХС” гэх/

Батлан хамгаалах яам /цаашид "БХЯ" гэх/

18.2

ЗГҮАХ-ийн 5.5.3, Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр /цаашид “ЗХБХХ гэх”/-ийн 4.1.5, 4.3.3 дахь заалт

Монгол Улсын агаарын хил, орон зайн хяналтын системийг сайжруулж, онц чухал обьект, цэргийн бүлэглэлийг агаараас халхлах боломжийг нэмэгдүүлэх

Агаарын хил, орон зайн хяналт тавих чадавхын өсөлт, хувиар

10.0

0.6

ЗХХС

БХЯ

18.3

ЗГҮАХ-ийн 5.5.5, ЗХБХХ-ийн 4.2.4 дэх заалт

НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн ротыг бэлтгэж, оролцуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100

-

БХЯ

18.4

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, ЗГҮАХ-ийн 5.5.2 дахь заалт

Цэргийн сургалт, бэлтгэлийн тогтолцоо, материаллаг баазыг бэхжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БХЯ

18.5

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, ЗГҮАХ-ийн 5.5.6 дахь заалт

Материаллаг нөөцийн тодорхой хувийг шинэчлэх, хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлэх, "Цувраажилт" төслийг хэрэгжүүлэх, нөөцийг оновчтой шилжүүлэн байршуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100.0

-

БХЯ

 

 

---ооОоо---