Хэвлэх DOC Татаж авах

“Монгол Улсын төрийн болон албаны

нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-ын

1 дүгээр хавсралт

 

 

НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ

(Маягт 4)

 

Лавлагааны нэр

Хүлээн авсан албан тушаалтан, нэр

Хүлээлгэн өгсөн огноо

Буцааж өгсөн тэмдэглэл

Буцааж өгсөн огноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРСЭН НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

(Маягт 7)

 

Нууц баримт бичиг, нууц тээгч ирүүлсэн байгууллагын нэр

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн товч утга

Баримт бичиг, нууц тээгчийн

огноо

дугаар

нууцын зэрэглэл

хуудасны тоо, ширхэг

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт 7

(үргэлжлэл)

 

Аль нэгжийн ямар албан тушаалтай, хэнд шилжүүлсэн

Хүлээн авсан хүний гарын үсэг

Хүлээн авсан огноо

Буцааж хүлээн авсан нууц хамгаалах ажилтны гарын үсэг, огноо

Тэмдэглэл

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯВУУЛСАН БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

(Маягт 8)

 

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийг хүлээн авах байгууллагын нэр

Баримт бичиг, нууц тээгчийн товч утга

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн

Хүлээн авсан хүний гарын үсэг, огноо

огноо

хувийн дугаар

нууцын зэрэглэл

хуудасны тоо, ширхэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАНД БАЙГАА

НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

(Маягт 9)

 

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн нэр

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн

Хүлээн авсан хүний гарын үсэг, огноо

Устгасан, шилжүүлсэн тухай тэмдэглэл

огноо

хувийн дугаар

нууцын зэрэглэл

хуудасны тоо, ширхэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ

АЖЛЫН ДЭВТРИЙН БҮРТГЭЛ

(Маягт 10)

 

Ажлын дэвтрийн бүртгэлийн дугаар

Хүлээн авсан ажилтны салбар, нэгж, албан тушаал, нэр

Хүлээн авсан хүний гарын үсэг, огноо

Буцааж авсан тухай тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ БИЧСЭН БҮРТГЭЛ

(Маягт 11)

 

Бичүүлэх баримт бичгийн төсөл өгсөн албан тушаалтны нэр

Баримт бичгийн төслийн товч утга

Нууцын зэрэглэл

Хүлээн авсан бичээчийн гарын үсэг

Бичсэн

Бичсэн төслийг хүлээн авсан хүний гарын үсэг

хуудасны тоо

огноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР

(Маягт 12)

 

Шуудан хүлээн авах байгууллагын нэр

Нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн товч утга

Нууц баримт бичиг,  нууц тээгчийн

Хүлээн авсан шуудангийн ажилтны гарын үсэг, огноо

огноо

нууцын зэрэглэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНИК,

ХЭРЭГСЛЭЭР ИЛГЭЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ

(Маягт 13)

Хүлээн авах байгууллагын нэр

Баримт бичгийн товч утга

Файлын

Явуулсан хүний гарын үсэг

Нэр

Огноо

Нууцын зэрэглэл

Хуудасны тоо

хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛШРУУЛСАН НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ

(Маягт 14)

Нууц баримт бичиг олшруулсан салбар, нэгжийн ажилтны нэр

Олшруулсан баримт бичгийн нэр

Хуудасны тоо, ширхэг

Нууцын зэрэглэл

Олшруулсан

Хүлээ авсан хүний гарын үсэг, огноо

огноо

тоо, ширхэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛЭХ АЖЛЫН БҮРТГЭЛ

(Маягт 15)

Нууц баримт бичиг хэвлүүлэх байгууллага, салбар, нэгжийн нэр

Хэвлүүлэх нууц баримт бичгийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хэвлүүлэх тоо, ширхэг

Тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ ХЭВЛЭСЭН БҮРТГЭЛ

(Маягт 16)

Хэвлүүлсэн нууц баримт бичгийн нэр

Нууц баримт бичиг хэвлүүлсэн байгууллага, салбар, нэгжийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хэвлүүлсэн тоо, ширхэг

Хувийн дугаар

Тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

НУУЦАД ХАМААРАХ НОМ, БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН

ӨГСӨН, ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ

(Маягт 17)

 

Нууц ном, бусад баримт бичгийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хуудасны тоо

Хүлээлгэн өгсөн огноо

Хүлээн авсан

Нууц ном, бусад баримт бичгээс тэмдэглэл хийсэн эсэх

Буцааж авсан тухай тэмдэглэл

албан тушаалтан, иргэний нэр

гарын үсэг, огноо