Хэвлэх DOC Татаж авах

“Монгол Улсын төрийн болон албан

нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”-ын

2 дугаар хавсралт

 

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ

ЭРХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

 

(Маягт 1)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................- ын

/байгууллага, хуулийн этгээдийн нэр, салбар, нэгжийн нэр/

.............................................................................................................. албан тушаалтай

Монгол Улсын иргэн ................................................................. регистрийн дугаартай ................................................................-ын ................................................................-д

/эцгийн/эхийн нэр/                                                         /өөрийн нэр/

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... төрийн болон албаны нууцтай танилцах .................. дугаар түвшний эрх олгохыг зөвшөөрөв.

 

Зөвшөөрлийн үйлчлэх хугацаа: ..................................................................................

/дуусах огноо, эсхүл дуусгавар болох тодорхой үйл явдал/

 

 

Нууц хамгаалах ажилтан: .......................................... /.............................. /

/гарын үсгийн тайлал/

 

ДАРГА: ....................................... ........................................../................................ /

/гарын үсгийн тайлал/

 

/тэмдэг дарж баталгаажуулна/

 

 

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ЗАДРУУЛАХГҮЙ

БАЙХ БАТАЛГАА

 

(Маягт 2)

 

20.... оны ....дугаар сарын ....-ны өдөр

 

Монгол Улсын иргэн......................... регистрийн дугаартай,.......................................... -ын ................................................. би албан тушаал, ажил үүргийн дагуу танилцсан, эсхүл мэдсэн төрийн болон албаны нууцыг чанд хадгалж, хамгаалахаа баталж байна.

Хэрэв би өөрт танилцуулагдсан төрийн болон албаны нууцыг задруулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасны хариуцлага хүлээхийг ухамсарлаж байна.

 

Баталгаа гаргасан: ..................................../.........................................../

/гарын үсгийн тайлал/

Баталгаа авсан:............................................ /........................................../

/нууц хамгаалах ажилтан/

 

/тэмдэг дарж баталгаажуулна/

НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ

НОТЛОХ ЛАВЛАГАА

 

(Маягт 3)

 

20..... оны .... дугаар сарын ....-ны өдөр

 

...................................................................................................................................-ын

/байгууллагын нэр/

........................................................                  албан тушаалтай Монгол Улсын иргэн

...............................................................-ны ................................................................ -нд

эрхэлж буй албан тушаал, үйл ажиллагаатай холбогдуулан нууцтай танилцах ......... дугаар түвшний эрх олгогдсон болно.

 

 

Нууц хамгаалах ажилтан: ............................... /.............................. /

/гарын үсгийн тайлал/

 

ДАРГА: ......................................................................./.............................. /

/гарын үсгийн тайлал/

 

/тэмдэг дарж баталгаажуулна/

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

(Маягт 5)

 

20... оны ... дугаар

сарын ....-ны өдөр

Дугаар.....

Улаанбаатар хот

 

 

Улсын бүртгэлийн ...............................................................           дугаар гэрчилгээтэй

.............................................................................................................................................................................................................................. чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

/үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой тусгасан байна/

.................................................................................................. нь нууцад хамаарах үйл

/хуулийн этгээдийн нэр/

ажиллагаа гүйцэтгэхтэй холбогдуулан төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжид заасан холбогдох шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж баталгаажуулан ................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... -ын үйл ажиллагаа явуулах

/явуулах үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой бичнэ/

аюулгүй байдлын гэрчилгээ олгов.

Уг гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс эхлэн .......... жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

 

 

 

ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                              /.............................../

/гарын үсгийн тайлал/

/тамга дарж баталгаажуулна/

 

Маягт 5

(ар тал)

 

Аюулгүй байдлын гэрчилгээний хугацааг сунгасан тухай тэмдэглэл

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АНКЕТ

(Маягт 6)

 

20.....оны ... дугаар                                                                                      Улаанбаатар

сарын .....-ны өдөр                                                                                                  хот

 

Шаардлагатай мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн

мэдээлэл

1

Хуулийн этгээдийн нэр

 

2

Удирдлагын нэр

 

3

Улсын бүртгэлийн дугаар

 

4

Үйл ажиллагааны чиглэл

 

5

Банкин дахь дансны дугаар

 

6

Нууцад хамаарах үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлт гаргасан чиглэл

 

7

Өмнө нь нууцад хамаарах үйл ажиллагаа явуулж байсан эсэх

 

8

Үүсгэн байгуулагчийн нэр, регистрийн дугаар

 

9

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр (гадаад, дотоод, холимог)

 

10

Гадаад улс дахь салбар, нэгж

 

11

Ажилтны тоо

 

12

Ажил гүйцэтгэхэд ашиглах техник хэрэгслийн тоо хэмжээ

 

13

Дотоод, гадаад цахим сүлжээнд холбогдсон байдал

 

14

Зээлийн хэмжээ, төлөлт

 

15

Бусад этгээдийн өмнө хүлээсэн үүрэг

 

 

 

ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН:............./..................................../

      /гарын үсгийн тайлал/

 

/тамга дарж баталгаажуулна/

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ

УСТГАСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

(Маягт 18)

 

20 ... оны ... дугаар                          Дугаар ...                                           Улаанбаатар

сарын ....-ны өдөр                                                                                                   хот

.......................................................................

/байгууллага, салбар, нэгжийн нэр/

 

Баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсэг 20... оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр хянан магадлагаа хийж, байгууллагын даргын 20...оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр баталсан устгах баримт бичиг, нууц тээгчийн жагсаалтад орсон дараах нууц баримт бичиг, нууц тээгчийг устгав:

 

Устгасан нууц баримт бичиг, нууц тээгчийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хувийн дугаар

Хуудасны тоо, тээгчийн тоо ширхэг

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр нууц баримт бичиг, нууц тээгчийг ..........................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................... устгаж, тэмдэглэл

/хаана, ямар хэлбэрээр устгасныг тодорхой бичнэ/

үйлдэв.

 

 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:     /............................../

 

ГИШҮҮД:                                     /............................../

                                                   /............................../

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ ТЭЭГЧ ТЕХНИК,

ХЭРЭГСЛИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ

 

(Маягт 19)

 

 

 

 

 

Маягт 19

(үргэлжлэл)

Техник үзүүлэлт

Мэдээлэл тээгч техник хэрэгслийн нэр:

CPU:

RAM:

Hard дискний хэмжээ:

Hard дискний марк:

Гар:

Хулгана:

Дэлгэц:

Бусад дагалдах хэрэгсэл:

 

Баталгаажуулсан тэмдэглэл

 

Үйлдлийн систем:

Хэрэглэгчийн нэр:

Баталгаажуулсан огноо:

Хувийн дугаар:

Баталгаажуулсан хүний гарын үсэг, тайлал:

Суулгасан программ хангамжууд:

Суулгасан огноо

Программын нэр

1.             

 

 

2.             

 

 

3.             

 

 

4.             

 

 

5.             

 

 

6.             

 

 

7.             

 

 

 

 

Маягт 19

(үргэлжлэл)

Засвар, үйлчилгээ хийгдсэн байдал

Огноо

Засвар, үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл

Засвар, үйлчилгээ хийсэн хүний гарын үсэг, тайлал

1.             

 

 

 

2.             

 

 

 

3.             

 

 

 

4.             

 

 

 

5.             

 

 

 

6.             

 

 

 

7.             

 

 

 

8.             

 

 

 

9.             

 

 

 

10.          

 

 

 

11.          

 

 

 

12.          

 

 

 

13.          

 

 

 

14.          

 

 

 

 

 

НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ

ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ

 

(Маягт 20)

 

 

 

20 ... оны ... дугаар    Дугаар ......     Улаанбаатар

сарын ...-ны өдөр           хот

 

 

 ...........................................................................................-т хадгалагдаж байсан

  /шилжүүлж байгаа байгууллагын нэр/

дараах нууц баримт бичиг, нууц тээгчийг ....................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. шалтгаанаар

 /шилжүүлэх болсон шалтгааныг бичнэ/

..................................................................................................... -т шилжүүлэв.

/хүлээн авч байгаа байгууллагын нэр/

 

Шилжүүлсэн нууц баримт бичиг,

нууц тээгчийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хувийн дугаар

Хуудасны тоо, нууц тээгчийн тоо ширхэг

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:     /............................../

 

     ГИШҮҮД:     /............................../

          /............................../

НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ

ХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ

 

(Маягт 21)

 

 

20 ... оны ... дугаар    Дугаар ...     Улаанбаатар

сарын .....-ны өдөр          хот

 

 

 ...........................................................................................................................-ын

  /байгууллага, нэгжийн нэр/

.............................................................................................................. албан тушаалтай

....................................................... -ны ..................................................-нд хадгалагдаж

байсан дараах нууц баримт бичиг, нууц тээгчийг .........................................................

........................................................................................................... болсон тул энэхүү

  /хүлээлцэх болсон үндэслэлийг тодорхой бичнэ/

нотломжоор хүлээлцэв.

 

Хүлээлцсэн нууц баримт бичиг,

нууц тээгчийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хувийн дугаар

Хуудасны тоо, нууц тээгчийн тоо ширхэг

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:     /............................../

 

     ГИШҮҮД:     /............................../

 

 

БАТЛАВ.

 

 /байгууллагын нэр, даргын нэр, гарын үсэг,     тамга/

 

20... оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр   (үйлдсэн газрын нэр) 

 

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ БАРИМТ БИЧИГ,

БУСАД НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТААС ГАРГАСАН

ТУХАЙ НОТОЛГОО

 

(Маягт № 22)

 

 

______________________________________________________________________

____________________________(төрийн хамгаалалтаас гаргах болсон үндэслэлийг бичнэ)______________________________________________(ил болгосон байгууллагын нэр)-т байгаа төрийн/албаны нууцад хамаарах дараах баримт бичиг, бусад нууц тээгчийг төрийн хамгаалалтаас гаргав:

Нууц баримт бичиг,

бусад нууц тээгчийн нэр

Нууцын зэрэглэл

Хуудас, тоо ширхэг

Хувийн

дугаар

Хүлээн авсан албан тушаалтан, архивын ажилтны гарын үсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: ............................................/______________/

    ГИШҮҮД: ............................................./______________/

      ............................................./______________/