Хэвлэх DOC Татаж авах

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын

2017 оны 12-р сарын 11-ны өдрийн А-163 дугаар

тушаалын нэгдүгээр  хавсралт

 

2018 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ХҮНСНИЙ  НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

Нийт тоо, хэмжээ

1

Үхрийн мах

Үхрийн гулууз болон өрөөл шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.10.00

 

27900 тонн

(хорин долоон мянга есөн зуу)

2

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн  шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.20.10

3

Үхрийн ясгүй хэсэглэсэн, шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.30.10

4

Үхрийн гулууз болон өрөөл, хөлдүү мах

0202.10.00

5

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн, хөлдүү мах

0202.20.10

6

Үхрийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.10

7

Сарлагийн ястай нь хэсэглэсэн шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.20.20

8

Сарлагийн ясгүй шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.30.20

9

Сарлагийн ястай хөлдүү мах

0202.20.20

10

Сарлагийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.20

11

Адууны мах

Адууны ястай шинэ, хөргөсөн, хөлдүү мах

0205.00.11

33600 тонн

( гучин гурван мянга зургаан зуу)

12

Адууны ясгүй (шулсан) шинэ, хөргөсөн, хөлдүү мах

0205.00.12

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын

2017 оны 12-р сарын 11-ны өдрийн А-163 дугаар

тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

2018 ОНД ИМПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ХҮНСНИЙ  НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ынкод

 тоо хэмжээ

1

Үхрийн мах

Үхрийн гулууз болон өрөөл шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.10.00

500 тонн

(таван зуу)

2

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн  шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.20.10

3

Үхрийн ясгүй хэсэглэсэн, шинэ эсвэл хөргөсөн мах

0201.30.10

4

Үхрийн гулууз болон өрөөл, хөлдүү мах

0202.10.00

5

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн, хөлдүү мах

0202.20.10

6

Үхрийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.10

7

Хуурай сүү

Хуурай сүү 

0402.21.10

4218 тонн

(дөрвөн мянга хоёр зуун арван найм)

8

Гурил

Улаанбуудай-хөх тарианы гурил (меслин)

1101.00.20

1000.0 тонн

(нэг мянга)

9

Хүнсний улаанбуудай

Хүнсний хатуу улаанбуудай

1001.11.00

190000 тонн

(нэг зуун ерин  мянга)

10

Хүнсний зөөлөн улаанбуудай

1001.91.10

11

Үрийн улаабуудай

Үрийн хатуу улаанбуудай

1001.11.00

10000 тонн

(арван мянга)

12

Үрийн зөөлөн улаанбуудай

1001.91.10

13.

Улаанбуудайн гурил

Дээд гурил

1101.00.11

9430 тонн

(есөн мянга дөрвөн зуун гуч)

Нэгдүгээр гурил

1101.00.12

Хоёрдугаар гурил

1101.00.13

14.

Шингэн сүү

Жингийн 1%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан

0401.10.00

2180 (хоёр мянга нэг зуун ная) тонн

Жингийн 1%-иас их боловч 6%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан

0401.10.20

Жингийн 1%-иас их боловч 10%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан

0401.10.40

Жингийн 10%-иас их хэсэгт тослог агуулсан

0401.10.50

 

/ХХААХҮС-ын 2018 оны А-97 дугаар тушаалаар 13-14 дэх хэсгийг нэмсэн./