Хэвлэх DOC Татаж авах

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 200 дугаар

 тушаалын хавсралт

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

         1.1.Монгол Улсын барилгын салбарын ажилтнуудын мэдлэг, мэргэшлийг орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн тасралтгүй дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх, онолын мэдлэг, практикийн дадлага олгох замаар давтан сургах, салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ дүрмийн зорилго оршино.

1.2.Монгол Улсын барилгын салбарын мэргэжилтний /цаашид “мэргэжилтэн” гэх/ давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэшлийн зэрэг олгохтой холбогдсон харилцааг энэ дүрмээр зохицуулна.

1.3.Энэ журмын 1.1-д заасан мэргэжлийн зэрэг олгох гэдэг нь инженер, архитектор, төсөвчинд хамаарах бөгөөд инженер, архитектор нь мэргэшсэн ба зөвлөх, төсөвчин нь мэргэшсэн ба тэргүүлэх гэсэн мэргэшлийн зэрэгтэй байна.

1.4.Мэргэжилтэн мэдлэг, ур чадвараа сайжруулан хөгжүүлэхэд чиглэсэн тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг багц цагаар, давтан сургалтын үндсэн дээр зохион байгуулна.

Хоёр. Мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, түүнд тавих шаардлага

2.1.“Мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, түүнд тавигдах шаардлага”-ыг мэргэжилтний ур чадварын түвшин, гүйцэтгэх ажил үүргийн хуваарь, чиглэл, төвөгшил зэргийг харгалзан энэ дүрмийн нэгдүгээр хавсралтад зааснаар тогтооно.

Гурав. Сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааны удирдлага,

 зохион байгуулалт

3.1.Мэргэжилтний давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох асуудлыг Барилгын тухай хуулийн 34.1.3-т заасны дагуу барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /цаашид “зохион байгуулагч байгууллага” гэх/ зохион байгуулна.

3.2.Барилгын салбарын ажилтны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох асуудлыг Барилгын тухай хуулийн 44.2-т заасан Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл” /цаашид Зөвлөл гэх/ хариуцна.

3.3.Энэ дүрмийн 3.1-д заасан сургалт зохион байгуулах чиг үүргийг Барилгын тухай хуулийн 34.2, 36.1, 44.7-д заасныг үндэслэн төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.

3.4.Мэргэжилтний давтан сургалт болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Барилгын тухай хуулийн 44.7-д заасныг үндэслэн эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийн үндсэн дээр салбарын төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагаар /цаашид “сургалт эрхлэгч байгууллага” гэх/ гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.

3.5.Зохион байгуулагч байгууллага нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.5.1.мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

3.5.2.Зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах;

3.5.3.заавал суралцах багц цагийн сургалтын агуулга, тухайн жилийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө /заавал болон сонгон суралцах багц цагийн/, шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах;

3.5.4.сургалтын хөтөлбөрийг Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах;

3.5.5.сургалтын хөтөлбөр, агуулгатай уялдуулан сургалтын төлбөрийн жишиг хэмжээг тогтоох саналыг Зөвлөлд танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

3.5.6.мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтын сэдэв, асуулт, бодлого, загварчлал, даалгаврыг боловсруулах тестийн нэгдсэн санг тогтмол шинэчлэх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.5.7.тестийн нэгдсэн сан, реферат бичих заавар, рефератын сэдэв, зэрэг горилогчийн бичгээр уламжилсан хүсэлтийг үндэслэн орчин цагийн дэвшилтэт технологийн болон тусгайлсан рефератын сэдэв болон шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүний талаар санал боловсруулж зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах;

3.5.8.Их, дээд сургуулийг барилгын салбарын шинэ мэргэжлийн чиглэлээр төгссөн мэргэжилтний зэрэг горилох хүрээг нэмэгдүүлэх асуудлаар санал боловсруулан Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэх;

3.5.9.сургалтын эрхлэгч байгууллагын сургалтын явцтай танилцах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, сургалтын тайланг хүлээн авч дүн шинжилгээ хийх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

3.5.10.мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтад орох хүсэлт гаргасан мэргэжилтний материалыг хүлээн авч, шалгалтыг зохион байгуулах, шалгалтын дүнг Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах;

3.5.11.мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан болон мэргэшлийн зэрэгтэй мэргэжилтний талаарх нэгдсэн мэдээллийн санг хөтөлж, мэдээлэл, лавлагаагаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд үйлчлэх;

3.5.12.мэргэшсэн болон зөвлөх зэрэгтэй мэргэжилтэн нь зэрэгтэй мэргэжилтний сургалтаар болон бие даасан хэлбэрээр багц цаг бүрдүүлсэн тухай мэдээлэл, тайланг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор хүлээн авч, нэгдсэн бүртгэлийг хөтөлж, Зөвлөлд танилцуулах;

3.5.13.холбогдох тайлан, мэдээг боловсруулж Зөвлөлд хүргүүлэх, сургалт, шалгалтын материалаар архивын нэгж үүсгэн хадгалах;

3.5.14.мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр санал боловсруулж Зөвлөлд хүргүүлэх;

3.5.15.энэ дүрмийн 2 дугаар хавсралтад заасан загварын дагуу мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ, тэмдэг олгох.

3.6.Сургалт эрхлэгч байгууллага нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.6.1.давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх гэрээг Барилгын тухай хуулийн 36.1-д заасны дагуу байгуулж ажиллах;

3.6.2.зохион байгуулах багц цагийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж зохион байгуулагч байгууллагад 12 дугаар сарын 10-ны дотор хүргүүлэх;

3.6.3.зохион байгуулсан багц цагийн сургалтын агуулгаар 30-аас доошгүй шалгалтын тест боловсруулж зохион байгуулагч байгууллагад тухайн сургалтын тайлангийн хамт хүргүүлэх.

3.6.4.сургалтад оролцож, шаардлагатай багц цаг хангасан сургалтын тайланг сургалт дууссанаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан зохион байгуулагч байгууллагад хүргүүлэх;

3.6.5.гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулах багц цагийн сургалтад энэ дүрмийн хавсралт 1-д заасан шаардлагыг хангасан мэргэжилтэнг бүртгэх, материалын бүрдэл, эх сурвалжид хяналт тавих;

3.6.6.сургалтыг зориулалтын анги, танхимд зохион байгуулах, материал, тоног төхөөрөмжөөр хангах;

3.6.7.Зөвлөлөөс болон зохион байгуулагч байгууллагаас ирүүлсэн санал, зөвлөмж, шаардлагыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах;

3.6.8.багц цагийн сургалтын талаар судалгаа хийх, дотоод хяналт тавих, санал асуулга авч үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах;

3.6.7.зохион байгуулсан сургалтын материалыг архивын нэгж болгон хадгалах;

3.6.8.мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр санал боловсруулж, зохион байгуулагч байгууллагад хүргүүлэх.

3.7.Зохион байгуулагч байгууллага энэ дүрмийн 3.4-т заасны дагуу сургалт эрхлэгч байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлж болно. Энэ тохиолдолд энэ дүрмийн 3.6-д заасан чиг үүргийг мөн адил хэрэгжүүлнэ.

3.8.Сургалт нь тухайн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэгтэй уялдаж, салбарын эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан, агуулгын хувьд суралцагсдад онолын болон дадлагын мэдлэг, ур чадвар олгоход чиглэсэн байна.

3.9.Сургалтын хөтөлбөрт сургалтын нэр, төрөл, мэргэшүүлэх чиглэл, зорилго, агуулга, арга зүй, цагийн багтаамж, олгогдох багц цаг, санхүүжилт, төлбөрийн хэмжээ, сургагч багшид тавигдах шаардлага, сургалтад хамрагдах мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, тоо, сургалт явагдах газар, хугацаа, сургалтын хэрэглэгдэхүүн /гарын авлага, тараах материал/, шалгалтын хэлбэрийг тусгасан байна.

3.10.Сургалтын төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн боловсруулах ба түүнд сургалтын төрөл, чиглэл, сэдэв, сургалт эрхлэх хэлбэр, хугацааг нарийвчлан тусгана. Сургалт нь заавал болон сонгон сурах гэсэн 2 төрөлтэй байна.

3.11.Сургалтын хичээл заах багш нь магистр, түүнээс дээш зэрэгтэй, багшлах туршлагатай байна.

3.12.Зохион байгуулагч байгууллага нь салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох сургалт зохион байгуулах журам болон мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт зохион байгуулах журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ.

Дөрөв. Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох үйл ажиллагаа

4.1.Мэргэжилтний мэргэшсэн зэргийг 3 жил, зөвлөх, тэргүүлэх зэргийг 5 жилийн хугацаагаар тус тус олгоно.

4.2.Мэргэшсэн, зөвлөх, тэргүүлэх зэргийг тус бүр 2 удаа сунгаснаар хугацаагүй эрхтэйд тооцно

4.3.Доорхи шаардлагыг хангасан нь холбогдох мэргэжлийн зөвлөл, шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, шийдвэрлэгдсэн бол Зөвлөлийн шийдвэрээр энэ дүрмийн 4.1-д заасан хугацаанаас өмнө мэргэжилтний зэргийг олгож болно. Үүнд:

 • барилгын үйлдвэрлэлд технологийн шинэ дэвшил гаргасан;
 • улс орны болон салбарын хэмжээний тулгамдсан зорилтыг шийдвэрлэхэд онцгой ач холбогдолтой төсөл, хөтөлбөр, эрдэм шинжилгээний бүтээл боловсруулж түүнийг гардан хэрэгжүүлж бодитой үр дүн гаргасан;
 • энэ дүрмийн нэгдүгээр хавсралт “Барилгын салбарын мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, тавигдах шаардлага”-д заасан тавигдах шаардлагад заасан норм, нормативийн баримт бичгийг 3-аас илүү боловсруулж батлуулсан.

4.4.Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагыг хангасан этгээд мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад орох хүсэлтээ зохион байгуулагч байгууллагад шалгалт зохион байгуулахаас 30 хоногийн өмнө хүсэлт гаргасан байна.

4.5.Зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтэн нь дараах баримт, бичгийг бүрдүүлж зохион байгуулагч байгууллагад ирүүлнэ. Үүнд:

4.5.1.мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтад орохыг хүссэн өргөдөл;

4.5.2.иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар;

4.5.3.анкет /батлагдсан маягтын дагуу/;

 1. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь зураг;

4.5.5.мэргэжлийн дипломын хуулбар /хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргах/;

4.5.6.мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар /багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээ/;

4.5.7.энэ дүрмийн нэгдүгээр хавсралт “Барилгын салбарын мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, тавигдах шаардлага”-д заасан тавигдах шаардлагыг болон энэ дүрмийн тавд заасан багц цагийг хангаж байгаа талаарх холбогдох материал.

4.6.Сургалт эрхлэгч байгууллага сургалтын төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хариуцсан чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулах бөгөөд сургалтад хамрагдсан иргэдийн материалыг зохион байгуулагч байгууллагад хүргүүлнэ.

4.7.Зохион байгуулагч байгууллага холбогдох материалыг Зөвлөлд танилцуулж, Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг Зөвлөлийн даргын тушаалаар баталгаажуулж, шийдвэрлүүлнэ.

4.8.Мэргэшлийн зэрэгтэй мэргэжилтэнд гэрчилгээ, хувийн тэмдэг олгоно. Энэ дүрмийн 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ, хувийн тэмдэгт эзэмшигчийн нэр, бүртгэлийн дугаар, зэргийн хүчинтэй байх хугацааг заана. Гэрчилгээнд тухайн мэргэшлийн зэрэгтэй мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлж заасан байна.

4.9.Мэргэжилтэн 2 жил дараалан сургалтын багц цагаа хангаагүй, мэргэшлийн зэргийн хүчинтэй хугацаа хэтэрсэн, мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалтад ороогүй, эсхүл шалгалтад тэнцээгүй, мэргэжлийн алдаа дутагдал гаргасныг эрх бүхий байгуулагаас тогтоосон, мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм, стандартыг зөрчсөн бол зохион байгуулагч байгууллагын саналыг үндэслэн мэргэшлийн зэргийг Зөвлөлөөс хүчингүй болгоно.

4.10.Мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ, хувийн тэмдгийг үрэгдүүлсэн нөхцөлд холбогдох нотлох баримт, мэргэшлийн зэрэг олгосон шийдвэрийг тус тус үндэслэн зохион байгуулагч байгууллагаас нөхөн олгоно.

4.11.Мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгохтой холбогдон гарсан гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу эрх бүхий албан тушаалтанд гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

Тав. Мэргэжил дээшлүүлэх давтан сургалтын багц цаг тооцох

5.1.Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалтыг мэргэжилтэн сургалтаар болон бие даасан хэлбэрээр тасралтгүй мэргэжил, мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлнэ.

5.2.Мэргэшлийн зэргийн сургалтыг заавал болон сонгон сурах багц цагийн сургалтын хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ. Сургалтын багтаамжийг багц цагаар хэмжинэ.

5.3.Мэргэжилтэн жил бүр 5-аас доошгүй багц цагийн сургалтад хамрагдсан байх бөгөөд сургалтын болон сургалтын бус хэлбэрээр сургалтын багц цагийг хангана.

5.4.Сургалтын хэлбэрээр багц цагийг тооцохдоо 8 цагийн хичээлийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 1 багц цаг, дадлага сургалтын 16-аас доошгүй цагийн хичээлийг сургалтын 1 багц цаг гэж тус тус тооцно. Нэг цагийн хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 45 минут байна.

5.5.Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтэн нь бүтээлийн тайлангаа Загвар №1-ийн дагуу гаргаж харъяа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захирал болон өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөх, тэргүүлэх зэрэгтэй 2-оос доошгүй мэргэжилтнээр баталгаажуулан, холбогдох материалын хамт зохион байгуулагч байгууллагад ирүүлнэ.

5.6.Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжил дээшлүүлсэн тайлангаа бодит цагийн хэмжээ болон багц цагаар тооцож Загвар №2-ын дагуу гаргаж холбогдох сургалт зохион байгуулсан болон холбогдох байгууллагаар баталгаажуулан холбогдох материалын хамт зохион байгуулагч байгууллагад ирүүлнэ.

 Загвар №1

.................................................…………………. -ийн ………......……. бүтээлийн тайлан /эцэг, эхийн нэр/ /нэр/

Бүтээлийн

Нэр

Гүйцэтгэсэн хугацаа, он, сар

Өөрөө гүйцэтгэсэн, оролцсон, хэрэгжүүлсэн аль нь болох

Шийдвэр гаргасан, баталгаажуулсан байгууллага, албан тушаалтан

 

 

 

 

 

 

            Тайлан бичсэн мэргэжилтэн : ....................................... / ................................... /

/гарын үсэг/ /нэр/

 

             Хянаж баталгаажуулсан: ..................................  / .................................. /

/гарын үсэг/ /нэр/

 

/тэмдэг/ Загвар №2

 

..........................................……………. -ийн ………………......-ний мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан

/эцэг, эхийн нэр/ /нэр/

 

Танхимын хэлбэрээр багц цаг хангасан байдал

Сургалтын нэр, ерөнхий агуулга, сэдэв

Хугацаа он, сар, өдөр

Хамтарч оролцсон байдал

Бодит цагийн хэмжээ

Багц цаг болон багц цагт шилжүүлсэн байдал

Сургалт зохион байгуулсан байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

Танхимын бус хэлбэрээр багц цаг хангасан байдал

 

1

Оролцож хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэлбэр

Хугацаа

Оролцсон үүрэг

Бодит ажилласан цаг

Багц цаг

Холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгж

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлан бичсэн мэргэжилтэн : ................................ / ........................................ /

/гарын үсэг/ /нэр/

 

Хянаж баталгаажуулсан: .................................................. / ......................................... /

/гарын үсэг/ /нэр/

/тэмдэг/

5.7.Бие даасан хэлбэрээр багц цагийг тооцохдоо дараах журмыг баримтална:

5.7.1.салбарын чиглэлээр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэгт эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр томилогдон ажилласан бол 2 багц цаг;

5.7.2.хуулийг дагалдан гарах дүрэм, журмын төслийг боловсруулж, батлуулсан, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн бол 4 багц цаг;

5.7.3.салбарын чиглэлээр норм, дүрэм, стандартын төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажилласан ба тухайн нормативын баримт бичиг нь батлагдсан бол 4 багц цаг;

5.7.4.гарын авлага, мэргэжлийн ном, нэг сэдэвт бүтээл зохиож нийтлүүлсэн бол 4 багц цаг;

5.7.5.мэргэжлийн сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтлүүлсэн бол 1 багц цаг;

5.7.6.тухайн жилд магистрын зэрэг хамгаалсан, хамгаалсан сэдвийн чиглэл нь мэргэшлийн хүрээнд нийцсэн бол 4 багц цаг;

5.7.7.тухайн жилд доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаалсан, хамгаалсан сэдвийн чиглэл нь мэргэшлийн хүрээнд нийцсэн бол 8 багц цаг;

5.7.8.салбарын чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр боловсруулж батлуулсан, түүнд оролцсон бол 1 багц цаг;

5.7.9.сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад багшаар оролцон хичээл заасан бол хичээлийн 4 цаг тутамд 1 багц цаг.

5.8.Мэргэшсэн зэрэг горилох мэргэжилтэн /архитектор, инженер, төсөвчин/ нь сургалтын хэлбэрээр 10 багц цагийг хангасан байна. Үүнээс сургалтын хэлбэрээр заавал суралцах 5 багц цаг, сонгон суралцах 5 багц цагаас бүрдэнэ.

5.9.Мэргэшсэн зэрэг сунгах мэргэжилтэн /архитектор, инженер, төсөвчин/ нь зэргийн хүчинтэй хугацаандаа 15 багц цагийг хангасан байна. Үүнээс сургалтын хэлбэрээр 10 багц цагийг /заавал суралцах 5 багц, сонгон суралцах 5 багц/, бие даасан хэлбэрээр 5 багц цагийг бүрдүүлнэ.

5.10.Зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг горилох мэргэжилтэн /архитектор, инженер, төсөвчин/ нь энэ дүрмийн 4.1 дэх заалтын дагуу мэргэшсэн зэрэг нь хугацаагүй эрхтэй болсноос хойш 3 жилийн хугацаанд заавал суралцах сургалтын 3 багц цагийг хангана. Хэрэв хугацаа нь 3-аас дээш жил болсон тохиолдолд 15 багц цагийг хангасан байна. Үүнээс сургалтын хэлбэрээр заавал суралцах 5 багц цаг, сонгон суралцах 5 багц цаг, бие даасан хэлбэрээр 5 багц цагийг бүрдүүлнэ.

5.11.Зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг сунгах мэргэжилтэн /архитектор, инженер, төсөвчин/ нь зэргийн хүчинтэй хугацаандаа 15 багц цагийг хангасан байна. Үүнээс сургалтын хэлбэрээр заавал суралцах 3 багц цаг, сонгон суралцах 2 багц цаг, бие даасан хэлбэрээр 10 багц цагийг бүрдүүлнэ.

Зургаа. Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтын комиссын чиг үүрэг

6.1.Шалгалтын комисс нь мэргэжилтний мэдлэгийн түвшин, мэргэжлийн ур чадварыг шалгалтаар, ажлын туршлагыг бүтээлийн болон мэргэжил дээшлүүлсэн тайлангийн дагуу магадлан шалгаж тодорхойлно.

6.2.Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтыг жил бүр Зөвлөлөөс баталсан журмын дагуу нэгдсэн төлөвлөгөө гарган зохион байгуулна.

6.3.Зөвлөл тухай бүр нь зохион байгуулагч байгууллагын саналыг үндэслэн шалгалтын комиссыг томилж ажиллуулна.

6.4.Мэргэшсэн, зөвлөх, тэргүүлэх мэргэшлийн зэрэг олгох шалгалт нь хоёр үе шаттай байна.

6.4.1.мэргэшсэн зэрэг горилох мэргэжилтэн /архитектор, инженер нь:

нэгдүгээр шатанд: зэрэг горилох хүрээгээр мэргэжлийн мэдлэгийг шалгах тестийн шалгалтыг;

хоёрдугаар шатанд:

а) зураг төсөл, төсвийн ажлын хүрээнд тодорхой сэдэв, даалгавраар тогтоосон хугацаанд техникийн шийдэл гаргах, тооцоо, эх загвар зураг, төсөв боловсруулах;

б) барилга байгууламжийн угсралт, ашиглалтын хүрээнд хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, журам, заавар, техник технологийн талаар зураг төсөлд тусгасан шийдлийг тайлбарлаж бичих буюу мэргэжлийн ур чадварыг шалгах шалгалт тус тус өгнө.

6.4.2.Зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг горилох мэргэжилтэн /архитектор, инженер, төсөвчин/ нь:

нэгдүгээр шатанд: зэрэг горилох хүрээгээр мэргэжлийн мэдлэгийг шалгах бичгийн шалгалтыг;

хоёрдугаар шатанд: сэдвийн хамгаалалт буюу мэргэжлийн ур чадварыг шалгах шалгалтыг тус тус өгнө. Сэдвийн хамгаалалт нь ярилцлага хэлбэртэй байна.

6.5.Мэргэшсэн, зөвлөх, тэргүүлэх мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалтыг тайлан хамгаалалт (тухайн мэргэжилтний мэргэшлийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажил, бүтээл) хэлбэрээр авна. Тайлан хамгаалалт нь ярилцлагын хэлбэртэй байна.

6.6.Шалгалтын сэдэв, даалгавар, асуулт, бодлого, өгөгдлийг тестийн нэгдсэн сангаас сонгох бөгөөд энэ нь шалгалт авах өдөр, цаг хүртэл нууцлагдана.

6.7.Нэгдүгээр шатны шалгалтад тэнцээгүй мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтэн нь дараагийн шатны шалгалт, тайлан, сэдвийн хамгаалалтад орох эрхгүй болно.

6.8.Зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтэн нь сэдвийн хамгаалалтын материал /реферат/-ыг шалгалтын товлосон хугацаанаас 10 хоногийн өмнө шалгалтын комисст ирүүлнэ.

6.9.Шалгалтын комисс нь зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтний рефератад зохион байгуулагч байгууллагаас томилсон шүүмжлэгчээр шүүмж хийлгэсэн байна.

6.10.Шалгалтын комиссын гишүүд нь зөвлөх, тэргүүлэх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтний реферат болон шүүмжлэгчийн дүгнэлттэй хамгаалалтаас өмнө нэг бүрчлэн танилцсан байна.

6.11.Шалгалтын комиссын гишүүд зөвлөх, тэргүүлэх зэргийг горилох, сунгах мэргэжилтний рефератыг түүний онол, техник технологийн шийдэл, түвшин, мэдээлэл, норм, стандартын тусгалт, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломж, нэвтрүүлсэн байдал, шинэлэг санаа, ач холбогдол, асуултад хариулсан байдал, шүүмжлэгчийн үнэлгээ зэрэг үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

6.12.Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалт, сэдвийн хамгаалалтаар авсан дүнгийн нийлбэрийг шалгалтын комиссын нарийн бичгийн дарга нэгтгэн дүгнэж, дундаж дүнг гаргах ба комиссын дарга энэ дүнг комиссын гишүүдээр хэлэлцүүлэн гишүүн бүрээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна.

6.13.Комиссын гишүүдэд нөлөөлөхийг оролдсон мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчийг үндэслэлгүй бусдаас хэт зөрүүтэй үнэлсэн гишүүнийг комисс хэлэлцэж, түүний үнэлгээг комиссын нэгдсэн дүнд оруулах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

6.14.Шалгалтын комисс нь мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтний шалгалт, сэдвийн хамгаалалтын дүнг үндэслэн зэрэг олгох, сунгах саналаа Зөвлөлд оруулж шийдвэрлүүлнэ.

Долоо. Мэргэшлийн зэрэгтэй мэргэжилтний эрх, үүрэг

7.1.Мэргэшлийн зэрэгтэй мэргэжилтэн нь мэргэжлээрээ ажиллахад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасны дагуу мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл авч болно.

7.2.Мэргэшлийн зэргийн сарын нэмэгдлийн дээд хэмжээг ажилтны сарын цалингийн хэмжээнээс дор дурдсан хувиар тогтоож, байгууллагын даргын шийдвэрээр олгоно:

Мэргэшлийн зэрэг

Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийн хэмжээ /хувиар/

Мэргэшсэн инженер

Мэргэшсэн архитектор

Мэргэшсэн төсөвчин

10

Зөвлөх инженер

Тэргүүлэх архитектор

Тэргүүлэх төсөвчин

20

 

7.3.Энэ дүрмийн 6.1-д заасан нэмэгдлийг эрдмийн зэрэг цолны нэмэгдэлтэй давхардуулан авч болно.

7.4.Мэргэшсэн зэрэгтэй инженер, архитектор, төсөвчний эрх, үүрэг:

7.4.1.ажил, үйлчилгээгээ холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартын дагуу хариуцлагатай, чанартай хийж гүйцэтгэх;

7.4.2.мэргэжлийн хүрээнд удирдан зохион байгуулсан ажлын чанар, үр дүнг бүрэн хариуцах;

7.4.3.өөрийн буруутай үйлдэл, эс үйлдлээс учирсан эрсдэл, хохирлыг хариуцах;

7.4.4.Барилгын тухай хуулийн 8.3-т заасны дагуу мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

7.4.5.мэргэжлийн ёс зүйтэй ажиллах;

7.4.6.байгууллагын зүгээс албан үүрэгтэй нь холбогдуулан тавьсан шаардлага нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдвөл нийтийн ашиг сонирхлыг илүүд үзэх;

7.4.7.ашиг сонирхлын зөрчилд орж болох нөхцөл байдлыг байгууллагын удирдлагад мэдэгдэх, түүнээс татгалзах замаар урьдчилан сэргийлэх;

7.4.8.гүйцэтгэсэн ажил, бүтээлийн болон сургалтын багц цаг хангасан тайлангаа жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор сургалт зохион байгуулагч байгууллагад хүргүүлэх;

7.4.9.эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ, тэмдэг олгохыг зохион байгууллагч байгууллагаас шаардах;

7.4.10.хувийн хэргээ баяжуулах, сургалтын багц цаг хангасан талаархи өөрийн мэдээлэл, бүртгэлтэй танилцах, лавлагаа авах, буруу мэдээллийг залруулах;

7.4.11.тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжид тавигдах шаардлагын дагуу салбарын мэргэжилтний хувьд оролцох.

7.5.Зөвлөх зэрэгтэй инженер, архитектор, төсөвчний эрх, үүрэг:

7.5.1.  7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11-д заасан эрх, үүргийг мөн адил хэрэгжүүлэх ажиллах;

7.5.2.барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертизийн сонгон шалгаруулалтад орох;

7.5.3.эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлснээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;

7.5.4.өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжид мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

7.6.Мэргэжилтэн нь сургалтын бус хэлбэрээр багц цаг хангасан тодорхойлолтыг өөрөө гаргаж, зохих нотлох баримтын хамт Зохион байгуулагч байгууллагад жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор ирүүлж байна. Мэргэжилтэн нь өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтын бус хэлбэрээр багц цагаа хангахад ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй. Тухайн жилд ноогдох багц цагаа хангаагүй бол дараа жил нөхөн гүйцээж болно.

Найм. Давтан сургалтын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

8.1.Зохион байгуулагч байгууллагаас зэрэгтэй мэргэжилтний тайлан, сургалт эрхлэгч байгууллагын сургалтын тайланг хүлээн авч, Зөвлөлийн гишүүдийг оролцуулан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

8.2.Зохион байгуулагч байгууллага болон сургалт эрхлэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд Зөвлөлөөс жилд 2 удаа хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

8.3.Энэ дүрмийн 7.2-т заасан байгууллага хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тухай бүр нь тайлагнаж ажиллана.

 

“Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт,

мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм”-ийн хавсралт

 

1.Мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээ, түүнд тавигдах шаардлага

2.Гэрчилгээ, тэмдгийн загвар


Барилгын салбарын мэргэжилтний давтан сургалт,

 мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 1 дүгээр хавсралт

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Үйл ажиллагааны хүрээ

Мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг

Мэргэшсэн

Зөвлөх / Тэргүүлэх

Үйл ажиллагааны хүрээ

Тавигдах шаардлага

Үйл ажиллагааны хүрээ

Тавигдах шаардлага

Нэг. Зураг төслийн хүрээ:

1.1.

Хот төлөвлөлтийн хүрээнд

 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө, б. Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төсөл, д. Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, е. Хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, ж. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Хот байгуулалтын баримт бичиг, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгааг боловсруулах.
 • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх архитектортой хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төсөлд зохиогчийн хяналт хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 

 

 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн архитекторын үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • а. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, ж. Хот байгуулалтын баримт бичиг, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгааг бие даан боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах.
 • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төслийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.2.

Барилгын архитектур

/эзлэхүүн/ төлөвлөлтийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж, гадна талбайн тохижилтын ажлын зураг төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгааг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх архитектортой хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төсөлд зохиогчийн хяналт хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

Мэргэшсэн архитекторын үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төслийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • боловсрол эзэмшсэн байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.3.

Ландшафтын хүрээнд

 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө, б. Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төсөл, д. Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, е. Хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, ж. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл з. Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж, гадна талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөл /экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн хэсэг/-ийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх архитектортой хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төсөлд зохиогчийн хяналт хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаварыг хариуцах,

 

 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 • Мэргэшсэн архитекторын үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, ж. Хот байгуулалтын баримт бичиг, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгаа, з. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл /экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн хэсэг/-ийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төслийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.4.

Сэргээн засалтын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй, бага, дунд төвөгшилтэй болон түүхийн дурсгалт барилга байгууламж, гадна талбайн тохижилтын ажлын сэргээн засалтын зураг төсөл /барилгын архитектур эзлэхүүн төлөвлөлтийн хэсэг/-ийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх архитектортой хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төсөлд зохиогчийн хяналт хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаварыг хариуцах,

 

 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • эзэмшсэн байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн архитекторын үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн сэргээн засалтын зураг төсөл /барилгын архитектур эзлэхүүн төлөвлөлтийн хэсэг/-ийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төслийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хот төлөвлөгч, архитектор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.5.

Барилга байгууламжийн инженер-геологи, геотехникийн судалгаа, зураг төслийн хүрээнд

 

 

 • Барилга байгууламжийн ул хөрсний хээрийн судалгаа, туршилт, шинжилгээ хийх.
 • Барилга байгууламжийн инженер-геологийн суурин боловсруулалтын ажлыг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норм, нормативийн баримт бичгийн дагуу боловсруулах.
 • Лаборатороор гарсан шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн боловсруулж тайлан дүгнэлтэнд тусгах.
 • Нийтлэг хэрэглэгддэг программ хангамжийг ашигладаг байх.
 • Барилга байгууламжийн ул хөрсний хяналт хийх.
 • Тогтворгүй бүтэцтэй ул хөрсний (суулт, хөөлт, цэвдэг г.м) судалгаа шинжилгээ, боловсруулалтын ажилд зөвлөх инженертэй хамртан оролцох.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Инженер-геологи, гео-экологи, геотехникийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Инженер геологийн бүх нөхцөлд судалгаа, туршилт шинжилгээ, лабораторийн шинжилгээ хийх, дүгнэх. Судалгаа, шинжилгээний үр дүнд үнэлгээ өгөх.
 • Төсөл, хөтөлбөрийн инженер-геологи, геотехникийн нөхцлийн судалгааны ажлыг удирдан зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх,
 • Орчин үеийн болон Олон Улсын инженер-геологийн судалгааны арга, аргачлал, техник технологийн дэвшилтэт аргуудыг эзэмших, судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглах
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Инженер-геологи, гео-экологи, геотехникийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.6.

Барилга байгууламжийн ул хөрсний туршилт, шинжилгээний /геотехникийн/ ажлын хүрээнд

 • Барилга байгууламжийн ул хөрсний хээрийн болон лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх.
 • Хээрийн болон лабораторийн туршилт, шинжилгээний ажлын үр дүнг боловсруулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх.
 • Нийтлэг хэрэглэгддэг программ хангамжийг ашигладаг байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн туршилт, шинжилгээний ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Инженер-геологи, гео-экологи, геотехникийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Инженер геологи судалгааны нийтлэг үндэслэлийг эзэмшсэн байх

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Инженер геологийн бүх нөхцөлд судалгаа, туршилт шинжилгээ, лабораторийн шинжилгээ хийх, дүгнэх. Судалгаа, шинжилгээний үр дүнд үнэлгээ өгөх.
 • Төсөл, хөтөлбөрийн инженер-геологи, геотехникийн нөхцлийн судалгааны ажлыг удирдан зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх,
 • Орчин үеийн болон Олон Улсын инженер-геологийн судалгааны арга, аргачлал, техник технологийн дэвшилтэт аргуудыг эзэмших, судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглах
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн туршилт, шинжилгээний ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Инженер-геологи, гео-экологи, геотехникийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 


1.7.

Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээнд

 • Инженер геологийн энгийн, дунд, хүндрэлтэй ул хөрстэй, 6, 7, 8 баллын газар хөдлөлийн эрчимтэй бүс нутагт зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төслийн хийцийн шийдэл, түүний схем, тооцоо хийж зургийг бие дааж боловсруулах.
 • Инженер геологийн энгийн, дунд, хүндрэлтэй хөрстэй, 6, 7, 8 баллын газар хөдлөлийн эрчимтэй бүс нутагт дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төслийн хийцийн шийдэл, түүний схем, тооцоо, зураглалыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Инженер геологийн энгийн, дунд, хүндрэлтэй хөрстэй, 6, 7, 8 баллын газар хөдлөлтийн эрчимтэй бүс нутагт онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөлд даацын бус хийц, бүтээц, эдэлхүүний шийдэл, түүний схем, тооцоо зураглалыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт, удирдлагаар боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Барилгын бүтээцийн инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, конструктор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

 • Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:
 • Инженер геологийн хүнд, онцгой, хүндрэлтэй ул хөрстэй 8 болон түүнээс дээш баллийн газар хөдлөлийн эрчимтэй, өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төслийн хийцийн шийдэл, түүний схем, тооцоо, зураглалыг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах.
 • Зураг төсөл боловсруулах инженер хайгуулын судалгааг хийх, шийдэл гаргах, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Барилга байгууламжийн хийц, бүтээцэд гарсан эвдрэл, гэмтэл, хэв гажилтад судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, бэхэлгээ-хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Барилгын бүтээцийн инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, конструктор мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.8.

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн зураг төслийг бие дааж боловсруулах.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, б. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төслийн дулаан хангамжийн системийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Дулаан хангамжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл, дулааны гол шугам, ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Улсын зэрэглэлтэй, хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дулаан хангамжийн системийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, дотоод хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон хот байгуулалт, норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Дулаан хангамжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.9.

Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн үндсэн шийдлийг гаргаж зураг төслийг бие дааж боловсруулах, зохиогчийн хяналт хийх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Зураг төсөл, тооцоог программ хангамж ашиглан гүйцэтгэх.
 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, б. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төслийн цахилгаан хангамжийн системийн тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулж, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийж зураг төслөөс өөрчлөгдсөн тохиолдолд техникийн үндсэн шийдэлд шийдвэр гаргах.

 

 • Цахилгаан хангамжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналт хийх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, баталгаажуулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Улсын зэрэглэлтэй, хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний цахилгаан хангамжийн системийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, дотоод хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Цахилгаан хангамж, системийн гол шугам, ТЭЗҮ боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Цахилгаан хангамжийн системд гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоох, дүгнэлт гаргах.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн баримт бичигт санал өгөх, болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Цахилгаан хангамжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.10

Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор болон гадна ус хангамж, ариутгах татуургын иж бүрэн тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах.
 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ус хангамж, ариутгах татуургын тооцоо, зураг төсөл, б. Төвөгшил ихтэй технологийн шийдэл, тооцооллын зураг төсөл, тооцоог зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Салбарт хэрэгжих төслүүдийн ажлын даалгавар бэлтгэх болон мэргэжлийн чиглэлээр хийгдэх ажлуудын захиалагчийн даалгаврыг бэлтгэх.
 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, б. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төслийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийн тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор болон гадна ус хангамж, ариутгах татуургын иж бүрэн тооцоо, зураг төсөл, б. Ус хангамжийн төвөгшил ихтэй болон үйлдвэрлэлийн ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламжийн тооцоо, зураг төсөл, в. Ус хангамж, ариутгах татуургын эх үүсвэрийн барилга байгууламж, цэвэрлэх байгууламжийн техникийн шийдэл гаргах тооцоо, судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Улсын зэрэглэлтэй, хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ус хангамж, ариутгах татуургын системийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, дотоод хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системд гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.11

Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиолол /ухаалаг систем/-ын үндсэн шийдлийг гаргаж зураг төслийг бие дааж боловсруулах.
 • Өндөр болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Зураг төсөл, тооцоог программ хангамж ашиглан гүйцэтгэх.
 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, б. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төслийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулж, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийж зураг төслөөс өөрчлөгдсөн тохиолдолд техникийн үндсэн шийдэлд шийдвэр гаргах.

 

 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламж, ухаалаг системийн зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналт хийх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, баталгаажуулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Улсын зэрэглэлтэй, хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, дотоод хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Өндөр үелзэлийн холбоо, шилэн кабель, гол шугам, ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн барилга байгууламжид гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.12

Барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийн хүрээнд

 • Барилга байгууламжийн технологи ажиллагааны автоматжуулалтаар:

- релений зарчмаар бүдүүвч зохиох;

- PLC (programmable logic controller)-н LD, FBD, SFC хэлний аль нэгээр програм зохиох;

- хянах хэмжих хэрэгслэлийг сонгодог, туршилт тохируулга хийх.

 • Иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийг бие даан боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Цахилгаан хангамж, автомажуулалтын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Олон Улсын зэрэглэлтэй автоматжуулалтын системийн зураг төсөл боловсруулах.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Автоматжуулалтын системд гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Цахилгаан хангамж, автомажуулалтын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.13

Барилга байгууламжийг галын аюулгүй байдлын техник тоноглолын зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн галын дохиолол, мэдээлэх систем гал унтраах автомат болон энгийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах системийн зураг төсөл зохиох, угсралын явцад зохиогчийн хяналт хийх
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн галын дохиолол, мэдээлэх систем гал унтраах автомат болон энгийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах системийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Цахилгаан хангамж, автомажуулалтын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн гал унтраах, утаа зайлуулах тоног төхөөрөмж, гал унтраах ус хангамж болон мэдээллийн хэрэгслийн системийн тооцоо хийх, зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналт хийх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, баталгаажуулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Барилгын галын аюулгүй байдлын ангилал зэрэглэл, бүтээцийн ангийг тогтоох, барилгаас аврах арга хэмжээний тооцоо хийх, зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Галын аюулаас хамгаалах Олон Улсын стандарт, норм дүрэм /ISO, Eurocode, Din, NFPA гм/ -ийг мөрдөж ажиллах.
 • Эвдрэл гэмтэлтэй галын дохиолол, гал унтраах тоног төхөөрөмж, системийн судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Цахилгаан хангамж, автомажуулалтын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.14

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээнд

 • а. Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй, газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламж б. Шатахуун, хийн түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн иж бүрдэл, хүчин чадал, технологийн систем, тоног төхөөрөмжийн тооцоо, технологийн зураг төслийг бие даан боловсруулах, баримт бичигт дотоод хяналт хийх, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт тавих.
 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламж, б. Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн түлш хадгалах агуулах, дамжуулах шугам хоолой, боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийн иж бүрдлийг тогтоон, тэдгээрийн хүчин чадал, технологийн систем, тоног төхөөрөмжийн тооцоо, технологийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн удирдлагаар боловсруулах.
 • Зураг төсөл, тооцоог программ хангамж ашиглан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулж, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийж зураг төслөөс өөрчлөгдсөн тохиолдолд техникийн үндсэн шийдэлд шийдвэр гаргах.

 

 • Газрын тос, хий хангамжийн зураг төслийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламж, б. Инженер-геологийн төвөгтэй нөхцөл бүхий талбайд баригдах нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн түлшний технологийн барилга байгууламж, в. Нефть, нефть бүтээгдэхүүн, хийн түлш хадгалах агуулах, дамжуулах шугам хоолой, боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийн иж бүрдлийг тогтоон, тэдгээрийн хүчин чадал, технологийн систем, тоног төхөөрөмжийн тооцоо болон технологийн зураг төслийг боловсруулах, зохиогчийн хяналт хийх, баталгаажуулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Газрын тос, хий хангамж, системийн гол шугам, ТЭЗҮ боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Гал унтраах системийн технологийн схемийн төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулах.
 • Газрын тос, хий хангамж, агуулахын барилга байгууламжинд гарсан гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, бэхэлгээ-хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Газрын тос, хий хангамжийн зураг төслийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.15

Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээнд

 • Усны нөөц ашиглалтын ус татамжийн байгууламжийн тооцоо, зураг төслийг бие даан боловсруулах.
 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй /услалтын систем, хөв, цөөрөм, боомт, усан сан, үерийн хамгаалалт, усан цахилгаан станц, хот суурин газрын ус хангамжийн систем/ усны барилга байгууламжийн хийцийн шийдэл, түүний схем, тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах.
 • Усны барилга байгууламжийн шинэтгэл, өргөтгөлийн ажлын зураг төслийн тооцоог бие даан боловсруулах. 
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй усны барилга байгууламжийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • а. Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, б. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, в. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, г. Барилгажилтын төслийн усны барилга байгууламжийн тооцоо, зураг төслийг бие дааж боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Усны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 •  

Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 • Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төслийн хийцийн шийдэл, түүний схем, тооцоо, зураглалыг боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, б. Бүсийн хөгжлийн төсөл, в. Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, г. Аймгийн хөгжлийн төсөл, д. Улсын зэрэглэлтэй, хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, е. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний усны барилга байгууламжийн тооцоо, зураг төслийг боловсруулах, дотоод хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Том хүчин чадалтай боомт, шахуурга станц, усан цахилгаан станц, бусад томоохон усны барилга байгууламжийн техникийн шийдэл гаргах.
 • ТЭЗҮ, техникийн төслийг удирдан зохион байгуулах.
 • Усны барилга байгууламжийн төслийн шинжээчээр ажиллах
 • Усны барилга байгууламжийн хийц, бүтээцэд гарсан эвдрэл, гэмтэл, хэв гажилтад судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, бэхэлгээ-хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Усны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.16

Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зураг төслийн хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зураг төслийг бие дааж боловсруулах.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зураг төслийг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан зураг төслийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Хөргөлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, дулааны гол шугам, ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжид гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, хүчитгэлийн зураг төсөл боловсруулах, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон хот байгуулалт, норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан зураг төсөл, тооцооны ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хөргөлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.17

Геодезийн хэмжилт, зураглалын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн геодезийн ажлыг бие дааж боловсруулах.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн геодезийн ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар боловсруулах.
 • Геодезийн байрлалын тулгуур сүлжээ, нивелирдлэгийн II ангийн сүлжээ, гравиметрийн сүлжээний хэмжилт хийх.
 • Инженерийн геодезийн хэмжилт хийх.
 • Дунд масштабын байр зүйн зургийн хээрийн тодруулалт хийх.
 • Геодезийн шалгалтын хэмжилт хийх.
 • Орон зайн өгөгдлийг хөрвүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, угсралтын явцад зохиогчийн хяналт хийх.
 • Геодезийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх.

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн геодезийн ажлыг боловсруулах, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Бүх төрлийн геодезийн сүлжээний тэгшитгэн бодолт хийх.
 • Нивелирдлэгийн I ангийн сүлжээний хэмжилт хийх.
 • Полигонометрийн I, II ангийн сүлжээний хэмжилт хийх.
 • Зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан геодезийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, магадлал хийх, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Геодезийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

Агаарын зураглал боловсруулалтын хүрээнд

 

 

 • Агаараас зураг авах.
 • Стереофотограмметрийн зуралт хийх, газрын гадаргуугийн өндрийн тоон загвар үүсгэх засварлах, ортофото үүсгэх.
 • Орон зайн өгөгдлийг хөрвүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх ажлуудыг бие даан боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Геодезийн болон агаар, сансрын зургийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Агаар, сансрын зураглалын ажлын төсөл зохиох
 • Аэротриангуляцийн тэгшитгэн бодолт хийх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Геодезийн болон агаар, сансрын зургийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

 

 

1.19

Зураг зүйн хүрээнд

 • Төрөл бүрийн сэдэвчилсэн цаасан болон тоон газрын зураг, атлас зохиох, редакторлах
 • Орон зайн өгөгдлийг хөрвүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх ажлуудыг бие даан боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Зураг зүйч мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Орон зайн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, таамаглал болон төлөвлөлтийн газрын зураг зохиох, загварчлах, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүй, норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт болон төрөл бүрийн масштабтай газрын зураг, атласын зохиогч редактор, ерөнхий редактор, геодези, зураг зүйн төсөл, хөтөлбөрт зураг зүйн чиглэлээр санал өгөх, редакци хийх, хяналт, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.

 

 • Зураг зүйч мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

 

 

 

 

 

 

1.20

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн хүрээнд

 • Газар зохион байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтийн ажлыг гүйцэтгэх.
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн ажлыг гүйцэтгэх.
 • Газрыг эвдрэл доройтлоос сэргийлэх, нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, газрын үнэлгээний мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Үйл ажиллагааны хүрээний чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн 5-аас доошгүй бүтээлтэй байх.

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Улсын болон аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан төлөвлөлтийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.

 

 • Газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, газрын үнэлгээний мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

 

1.21

Газрын кадастрын хүрээнд

 • Газрын нэгдмэл сангийн тооллого бүртгэлийн ажлыг хийх,
 • Газрын кадастрын судалгаа, зураглал, бүртгэлийн ажил гүйцэтгэх,
 • Газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх,
 • Газрын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг гүйцэтгэх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 

 

 • Газрын кадастр, зураглалын мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх
 • Үйл ажиллагааны хүрээний чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн 5-аас доошгүй бүтээлтэй байх.

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Газрын кадастр, бүртгэл мэдээллийн төсөл, хөтөлбөр удирдан гүйцэтгэх,
 • Газрын кадастрын ажилд дотоодын хяналт тавих, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх,
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан төлөвлөлтийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Газрын кадастр, зураглалын мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлах программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

 

1.22

Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээнд

 • Төсөл хөтөлбөрийн баримт бичиг, судалгаа, барилга байгууламжийн төслийн баримт бичгийг бие дааж боловсруулах.
 • Олон Улсад мөрдөгдөж байгаа барилга байгууламжийн төслийн баримт бичгийг зөвлөх инженерийн удирдлагаар боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Барилгын инженер, барилгын менежмент мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • FIDIC, Олон Улсын болон төсөл хөтөлбөрийн баримт бичиг боловсруулах, удирдан гүйцэтгэх,
 • Төсөл, хөтөлбөрийн ажилд дотоодын хяналт тавих, баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх,
 • Бусад мэргэжилтэнтэй хамтран бодлогын баримт бичиг, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгааг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан менежментийн төсөл, хөтөлбөрийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Барилгын инженер, барилгын менежмент мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

1.23

Хот төлөвлөлтийн эдийн засагчийн хүрээнд

 • Чөлөөт бүс, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах.
 • Орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгон, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах.
 • Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төслийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт төсөл, хөтөлбөр, ТЭЗҮ, судалгааг боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх хот төлөвлөлтийн эдийн засагчтай хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн боловсруулсан ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 • Хот төлөвлөгч, эдийн засагч мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, Бүсийн хөгжлийн төсөл, Бичил бүсийн хөгжлийн төсөл, Аймгийн хөгжлийн төслийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Улсын зэрэглэлтэй хот, тосгон, нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах.
 • Барилгажилтын төсөл, Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах.
 • Хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Бусад мэргэжилтэнтэй хамтран хот байгуулалтын баримт бичиг, техник-эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, хөтөлбөр, судалгааг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын боловсруулсан төлөвлөлтийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Хот төлөвлөгч, эдийн засагч мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 


Хоёр. Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ:

2.1.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажлын хүрээнд

 • Инженер геологийн энгийн , дунд, хүндрэлтэй ул хөрстэй 6, 7, 8 баллийн газар хөдлөлийн эрчимтэй бүс нутагт зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд, төвөгшилтэй барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт, удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Инженер геологийн энгийн , дунд, хүндрэлтэй ул хөрстэй 6, 7, 8 баллийн газар хөдлөлийн эрчимтэй бүс нутагт онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн даацийн биш хийц, бүтээц, эдэлхүүний барилгын ажлыг зөвлөх инженерийн хяналт, удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Барилга угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон, норм, нормативийн баримт бичиг, стандартад санал өгөх, оролцох
 • Барилгын инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, барилгын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Инженер геологийн онцгой, хүндрэлтэй ул хөрстэй газар хөдлөлийн 8 балл болон түүнээс дээш эрчимтэй бүс нутагт өндөр, болон онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх, үнэлэх, чанарыг дүгнэх, баталгаажуулах.
 • Барилга байгууламжийн хийц, бүтээцэд гарсан эвдрэл, гэмтэл, хэв гажилтад судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, засвар- хүчитгэлийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Барилгын инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, барилгын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.2.

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралт, засварын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралт засварын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмж, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Техникийн үндсэн шийдэлд ороогүй гүйцэтгэлийн зураг төслийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Дулааны инженер, халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралт засварын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Дулааны инженер, халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.3.

Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Дунд болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Барилга байгууламжийн гадна цахилгаан хангамж, гадна гэрэлтүүлэг, агаарын шугам, кабель шугам, дэд станцын угсралтын ажил, ил далд ажлын акт, туршилт тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмж, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Техникийн үндсэн шийдэлд ороогүй гүйцэтгэлийн зураг төслийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Цахилгааны инженер, барилгын цахилгаан хангамжийн мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Дунд болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжид гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Цахилгааны инженер, барилгын цахилгаан хангамжийн мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.4.

Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт засварын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмж, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, сантехник, инженерийн байгууламж, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт засварын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системд гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, сантехник, инженерийн байгууламж, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.5.

Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын угсралт, засварын хүрээнд

 • Бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиолол /ухаалаг систем/-ын зураг төслийг уншиж угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Өндөр болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиолол /ухаалаг систем/-ын угсралтын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх, туршилт тохируулга хийх.
 • Угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Техникийн үндсэн шийдэлд ороогүй гүйцэтгэлийн зураг төслийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламж, ухаалаг системийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Өндөр үелзэлийн холбоо, шилэн кабель, гол шугамын угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжид гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын систем, ухаалаг системийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмж, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах.
 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.6.

Барилга байгууламжийг галын аюулгүй байдлын техник тоноглолын угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 • Барилга байгууламжийн галын дохиолол, мэдээлэх систем гал унтраах автомат болон энгийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах системийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн галын дохиолол, мэдээлэх систем гал унтраах автомат болон энгийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах системийн угсралтын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх, туршилт тохируулга хийх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Галын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн гал унтраах, утаа зайлуулах тоног төхөөрөмж, гал унтраах ус хангамж болон мэдээллийн хэрэгслийн системийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Барилгаас аврах арга хэмжээний тооцоо хийх, зураг төслийн явцад гарах өөрчлөлтөд шийдэл гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Галын аюулаас хамгаалах Олон Улсын стандарт, норм дүрэм /ISO, Eurocode, Din, NFPA гм/ -ийг мөрдөж ажиллах.
 • Галын дохиолол, гал унтраах тоног төхөөрөмж, системд гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Галын инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.7.

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралт, засварын хүрээнд

 • а. Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй, газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламж б. Шатахуун, хийн түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламж, б. Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн түлш хадгалах агуулах, дамжуулах шугам хоолой, боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөн үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Барилга байгууламжийн ил далд ажлын акт, туршилт тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • а. Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламж, б. Инженер-геологийн төвөгтэй нөхцөл бүхий талбайд баригдах нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн түлшний технологийн барилга байгууламж, в. Нефть, нефть бүтээгдэхүүн, хийн түлш хадгалах агуулах, дамжуулах шугам хоолой, боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлийг үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжид гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.8.

Усны барилга байгууламжийн угсралт, засварын хүрээнд

 • Усны нөөц ашиглалтын ус татамжийн байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг бие даан гүйцэтгэх.
 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй /услалтын систем, хөв, цөөрөм, боомт, усан сан, үерийн хамгаалалт, усан цахилгаан станц, хот суурин газрын ус хангамжийн систем/ усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэтгэлийн ажлыг бие даан гүйцэтгэх.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй усны барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.

 

 

 

 

 • Усны барилга байгууламж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг бие даан гүйцэтгэх, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Том хүчин чадалтай боомт, шахуурга станц, усан цахилгаан станц, бусад томоохон усны барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулах.
 • Техникийн төслийг удирдан зохион байгуулах.
 • Усны барилга байгууламжийн төслийн удирдагчаар ажиллах.
 • Усны барилга байгууламжийн хийц, бүтээцэд гарсан эвдрэл, гэмтэл, хэв гажилтад судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, засвар- хүчитгэлийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Усны барилга байгууламж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх6
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.9.

Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын хүрээнд

 • Барилга байгууламжийн технологи ажиллагааны автоматжуулалтаар:
 • Релений зарчмаар бүдүүвчийг уншиж угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх,
 • PLC (programmable logic controller)-н LD, FBD, SFC хэлний аль нэгээр программыг уншиж угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх,

- Хянах хэмжих хэрэгслэлийн туршилт тохируулга, суурилуулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.

 • Иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Цахилгаан системийн автоматжуулалт, электроник, автоматик, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, зам, барилгын үйлдвэрийн автоматжуулалт мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Олон Улсын зэрэглэлтэй автоматжуулалтын системийн угсралтын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • Автоматжуулалтын системд гарсан эвдрэл, гэмтэлд судалгаа хийж үүссэн шалтгаан үндэслэлийг тогтоож, дүгнэлт гаргах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Цахилгаан системийн автоматжуулалт, электроник, автоматик, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, зам, барилгын үйлдвэрийн автоматжуулалт мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 •  
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.10

Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлыг зураг төслийн дагуу удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх, хяналт тавих.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт засварын ажлыг зөвлөх инженерийн зөвлөмж, хяналт удирдлагаар гүйцэтгэх.
 • Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын явцад батлагдсан зураг төсөлд техникийн үндсэн шийдлээс үл хамаарах өөрчлөлт орох тохиолдолд зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөж үндсэн шийдлийг гаргах, эрсдлийг урьдчилан тооцох, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.
 • Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмж, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх.
 • Техникийн үндсэн шийдэлд ороогүй гүйцэтгэлийн зураг төслийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн угсралт, засварын ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Хөргөлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт засварын ажлыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх, байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, шалгах хуудсыг хөтлөх хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх.
 • хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжид гарсан гэмтэлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах.
 • Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын үед техник, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлыг удирдан зохион байгуулж, шалгах хуудсыг баталгаажуулах.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Хөргөлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

2.11

Барилгын инженер-эдийн засагчийн хүрээнд

 • Бизнесийн болон санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэлж дүгнэх;
 • Нягтлан бодох санхүүгийн тайлангаас шаардлагатай мэдээлэл авах, шинжилгээ хийж, санал боловсруулах;
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах;
 • Санхүүгийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, дүгнэлт гаргах;
 • Хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, үр дүнг тооцох;
 • Маркетингийн судалгаа явуулж, дүгнэлт гаргах, бодлого боловсруулах;
 • Урт ба богино хугацаат санхүүжилт, мөнгөний бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах
 • Хөдөлмөрийн үнэлэмж, цалин хөлсний нормативийг боловсруулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженер-эдийн засагчтай хамтран боловсруулах.
 • Өөрийн гүйцэтгэсэн ажлыг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Инженер-эдийн засагч, барилгын менежмент мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженер- эдийн засагчийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Эдийн засгийн макро болон микро түвшний мэдээлэл, тоо баримтыг дүгнэж боловсруулах, цаашдын өөрчлөлт, хандлагыг тооцох, бодлого боловсруулах;
 • Шинэ төсөл удирдан боловсруулах, хэрэгжүүлэх, бизнесийн зардал, ашгийг удирдан зохион байгуулах;
 • Эдийн засаг, мөнгөний урсгалыг удирдах, зах зээлийн судалгаа, дүгнэлт гаргах;
 • Хөрөнгө оруулалтын болон санхүүжилтын шийдвэр гаргах;
 • Үйлдвэрлэлтийн норм норматив тогтоох, хянах;
 • Төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэл, норм, норматив, заавар зөвлөмж зэрэг шүүлт хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөх;
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Бусдын гүйцэтгэсэн инженер-эдийн засгийн ажилд зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Инженер-эдийн засагч, барилгын менежмент мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

Гурав. Ашиглалтын хүрээ:

3.1.

Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээнд

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнэ, насжилт, төлөв байдлыг тодорхойлох.
 •  Барилга байгууламжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын үеийн дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Барилга байгууламжийн найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Аюулгүй ажиллагааны горимд тавигдах шаардлагад үндсэн шийдэл, техникийн шийдэл гаргах.
 • Барилга байгууламжийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гаргах, хэрэгжүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Барилгын инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, барилгын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.
 • Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Технологийн горимыг тогтоож мөрдүүлэх.
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.
 • Барилга байгууламжид гарсан гэмтэл, согогийн шалтгааныг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Барилгын инженер, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, барилгын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

3.2.

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалтын хүрээнд

 • Барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын үеийн дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гаргах, хэрэгжүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх,
 • Дулааны инженер, халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.
 • Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Технологийн горимыг тогтоож мөрдүүлэх.
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.
 • Барилга байгууламжийн дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системд гарсан гэмтэл, согогийн шалтгааныг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 

 • Дулааны инженер, халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

3.3.

Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын үеийн дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Цахилгаан хангамжийн найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Аюулгүй ажиллагааны горимд тавигдах шаардлагад үндсэн шийдэл, техникийн шийдэл гаргах.
 • Системийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гарган хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Цахилгааны инженер, барилгын цахилгаан хангамжийн мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.
 • Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Дунд болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Ашиглалтын үед гарсан тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын хугацааг тодорхойлох, техник магадлалын дүгнэлт гаргах, зардлыг тооцох, хэрэгжүүлэх.
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 • Цахилгааны инженер, барилгын цахилгаан хангамжийн мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

3.4.

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын хүрээнд

 • Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын үеийн дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гаргах, хэрэгжүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх.
 • Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, сантехник, инженерийн байгууламж, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.
 • Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Технологийн горимыг тогтоож мөрдүүлэх.
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын системд гарсан гэмтэл, согогийн шалтгааныг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 

 • Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ, сантехник, инженерийн байгууламж, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

3.5.

Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ашиглалтын хүрээнд

 • Бага болон дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж, ухаалаг системийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Мэдээлэл, холбоо, дохиолол, шилэн кабель, холбогдох байгууламжийн найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Аюулгүй ажиллагааны горимд тавигдах шаардлагад үндсэн шийдэл, техникийн шийдэл гаргах.
 • Системийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гарган хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр болон түүнээс дээш төвөгшилтэй барилга байгууламжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн баримт бичигт санал өгөх, ашиглалтын ажлын норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Ашиглалтын үед гарсан тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх
 • Шинээр нэвтэрч байгаа дэвшилтэт технологи, техникийн үндсэн шийдэл гаргах.
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын хугацааг тодорхойлох, техник магадлалын дүгнэлт гаргах, зардлыг тооцох, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх.
 • Мэргэшлийн ёс зүйтэй байх.

 

 • Холбооны инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 •  Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

3.6

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээнд

 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн ашиглалт, техник тоног төхөөрөмжийг системийн горимын дагуу бүрэн хүчин чадлыг хангуулан ажиллах.
 • Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашиглалтын үеийн дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх.
 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн найдвартай аюулгүй ажиллагаа, техникийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, сэргээн босгох, засварлах ажлыг хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах.
 • Судалгаа, мэдээлэл, норм нормативийн баримт бичиг, стандартыг ашиглан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо хийж, үндэслэлийг гаргах, хэрэгжүүлэх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ашиглалт, туршилт тохируулгын эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Ашиглалтын үеийн менежмент, техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх.
 • Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Технологийн горимыг тогтоож мөрдүүлэх.
 • Ашиглалтын явцад техник, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, урсгал засвар, их засварын ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.
 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжид гарсан гэмтэл, согогийн шалтгааныг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 

 • Газрын тос, хий хангамжийн барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

Дөрөв. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээ:

4.1

Бетон, төмөр бетон хийцийн үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

 • Батлагдсан заавар горим, журмын дагуу үйлдвэрлэлийн технологи боловсруулах
 • Зөвшөөрөгдсөн ажлын зураг, стандарт, техникийн баримт бичгийн шаардлагыг хангуулан үйлдвэрлүүлэх
 • Үйлдвэрлэлийн технологи, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарын холбогдолтой техникийн баримт бичиг боловсруулах
 • Түүхий эд материал, хагас боловсруулсан ба бэлэн бүтээгдэхүүний чанар, үйлдвэрлэлийн технологийн горим, параметр, жор найрлагыг хянах, зохицуулах, туршилт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, гарын авлага боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, барилгын бүтээц эдлэлийн технологи, химийн технологи, материал судлал мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Үйлдвэрлэлийн технологи, горим, дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хянаж баталгаажуулах
 • Үйлдвэрийн технологи, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарт иж бүрэн судалгаа хийж, чанарын үнэлэлт дүгнэлт гаргах, зааварчилгаа өгөх
 • Үйлдвэрийн технологи, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарын холбогдолтой боловсруулсан техникийн баримт бичигт экспертиз хийх, дүгнэлт гаргах, туршилт тохируулгын ажлыг удирдан гүйцэтгэх, зөвлөх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, барилгын бүтээц эдлэлийн технологи, химийн технологи, материал судлал мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

4.2

Хөнгөн бетон үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.3

Барьцалдуулагч материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.4

Керамик, шилэн материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.5

Дулаан, дуу тусгаарлах материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.6

Ган туйван, металл бүтээц эдлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.7

Полимер материалын үйлдвэрэлийн технологийн хүрээнд

Тав. Барилгын үйлдвэрлэлийн машин төхөөрөмжийн хүрээ:

 

5.1.

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

 • Үйлдвэрлэлийн технологид тохирсон машин, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж, туршиж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх,
 • Технологийн судалгаа хийж, ашиглалтын горимыг тогтоож нэвтрүүлэх,
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, стандартын биелэлтэд хяналт тавих,
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээнд шаардагдах хийц, хэсэг, сэлбэг, шатахуун тосолгооны дагуу зогсох хугацааг тооцоолон гаргах.
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад гарсан эвдрэл, саатал, гэмтлийн шалтгааныг судлаж хөтлөх,
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, гарын авлага боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.

 

 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэл, норм, норматив, заавар зөвлөмжид шүүлт хийж, дүгнэлт гаргах, зөвлөх, хөндлөнгийн хяналт тавих
 • Эвдрэл гэмтэлтэй үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах чадвар эзэмшсэн байх
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

 

5.2.

Барилга, замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

 • Гүйцэтгэх ажлын хэмжээ, технологитой уялдуулан машин механизм, тоног төхөөрөмж тооцох, сонгох,
 • Машин механизм тоног төхөөрөмжийг ашиглах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, стандартын биелэлтэнд хяналт тавих,
 • Машин механизм тоног төхөөрөмжөөр хангах гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих,
 • Хийж гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээг тодорхойлж норм, нормативын дагуу үнэлэлт, дүгнэлт гаргах
 • Машин механизм тоног төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээнд шаардагдах хийц хэсэг, сэлбэг, шатахуун тосолгооны материалын хэрэгцээ, ажиллах хүч, технологийн дагуу зогсох хугацааг тооцоолон гаргах,
 • Машин, механизм, төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад гарсан эвдрэл, саатал, гэмтлийн шалтгааныг судлаж хөтлөх,
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, гарын авлага боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.

 

 • Барилга, замын машин төхөөрөмж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн машин цагийн үнэ, төлөвлөлт тооцооны өртгийг тооцоолох,
 • Машин механизм тоног төхөөрөмжийн үнэлгээг олон улсад мөрдөж байгаа норм, дүрмийг үндэслэн боловсруулах,
 • Төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, норм, норматив, заавар зөвлөмжид шүүлт хийж, дүгнэлт гаргах, зөвлөх, хөндлөнгийн хяналт тавих,
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 • Барилга, замын машин төхөөрөмж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

 

5.3.

Өргөх, тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

 

 • Гүйцэтгэх ажлын хэмжээ, технологитой уялдуулан машин, механизм, тоног төхөөрөмжийг тооцох, сонгох,
 • Машин, механизм, төхөөрөмжийг ашиглах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, стандартын биелэлтэнд хяналт тавих,
 • Өргөн тээвэрлэх, машин төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, оношлол, магадлалыг зохих хууль, дүрэм, стандартын түвшинд гүйцэтгэх,
 • Өргөн тээвэрлэх машиныг ажлын талбайд ажиллах, гүйцэтгэх үеийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэх,
 • Машин, механизм, төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээнд шаардагдах хийц, хэсэг, сэлбэг, шатахуун тосолгооны материалын хэрэгцээ, ажиллах хүч технологийн дагуу зогсох хугацааг тооцоолон гаргах,
 • Машин механизм төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад гарсан эвдрэл, саатал, гэмтлийн шалтгааныг судлаж хөтлөх,
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт, гарын авлага боловсруулахад санал өгөх, зөвлөх инженертэй хамтран боловсруулах.
 • Барилга, замын машин төхөөрөмж, өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.

 

Мэргэшсэн инженерийн үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн машин цагийн үнэ, төлөвлөлт тооцооны өртгийг тооцоолох,
 • Машин механизм тоног төхөөрөмжийн үнэлгээг олон улсад мөрдөж байгаа норм, дүрмийг үндэслэн боловсруулах,
 • Төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, норм, норматив, заавар зөвлөмжид шүүлт хийж, дүгнэлт гаргах, зөвлөх, дотоод хяналт тавих,
 • Дэвшилтэт техник технологийн тооцоолол хийх, шийдэл гаргах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, стандарт боловсруулах, санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт өгөх.

 

 • Барилга, замын машин төхөөрөмж, өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

 

Зургаа. Төсөвчний хүрээ:

 

6.1.

Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

Мэргэшлийн үйл ажиллагааны хүрээний чиглэлээр:

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй барилга байгууламжийн угсралт, технологи, ажлын зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ тооцох, бие дааж төсвийн тооцоо хийх. Өөрийн тооцсон төсвийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн төсвийн тооцоог тэргүүлэх төсөвчний зөвлөмж, хяналт, удирдлагаар тооцох.
 • Гүйцэтгэлийн төсөв гаргах, хянан шалгах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг, гарын авлага боловсруулахад санал өгөх, тэргүүлэх төсөвчинтэй хамтран боловсруулах.
 • Зэрэг горилох мэргэшлийн чиглэлийн инженер /архитектор/ мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 •  Төсвийн тооцоо хийхэд шаардлагатай төсөв үнэ бүрдлийн норм нормативыг бүрэн ашиглаж сурсан байх

 

Мэргэшсэн төсөвчний үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • Өндөр болон онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн төсөв зохиох, шалгах, баталгаажуулах, гарах үр дагаварыг хариуцах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түүнд гарсан алдаа зөрчлийг илрүүлэх, арилгуулах, магадлал хийх, шинжээчийн дүгнэлт гаргах.
 • Гүйцэтгэлийн төсөв гаргах, шалгах, баталгаажуулах, түүнд илэрсэн алдаа зөрчлийг тогтоох, арилгуулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон төсөв үнэ бүрдлийн норм, нормативийн баримт бичиг боловсруулахад санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт гаргах.

 

 • Зэрэг горилох мэргэшлийн чиглэлийн инженер /архитектор/ мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

 

6.2.

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 

6.3.

Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын шугам, сүлжээний угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 

6.4.

Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 

6.5.

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

 

6.6.

Усны барилга байгууламжийн угсралт, засварын

ажлын хүрээнд

 • Зөвшөөрөл шаардахгүй болон бага, дунд төвөгшилтэй усны барилга байгууламжийн угсралт, технологи, ажлын зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ тооцох, бие дааж төсвийн тооцоо хийх.
 •  а. Усны нөөц ашиглалтын ус татамжийн байгууламж, б. Бага болон дунд хүчин чадалтай усны түвшин өргөх барилга, в. Бүх төрлийн ус дамжуулах байгууламж, г. Бага болон дунд хүчин чадалтай шахуурга станц, д. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, е. Хөрсний усны түвшин доошлуулалтын барилга байгууламж ж. Газрын доорхи цооног өрөмдлөг, байгууламж, з. Өрөмдлөг худаг, и. Усны гидрогеологийн болон нөөцийн эрэл хайгуулын ажлын төсвийг бие дааж тооцох.
 • Гүйцэтгэлийн төсөв гаргах, шалгах.
 • Өөрийн тооцсон төсвийг баталгаажуулах, гарах үр дагаврыг хариуцах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон норм, нормативийн баримт бичиг боловсруулахад санал өгөх, тэргүүлэх төсөвчинтэй хамтран боловсруулах.
 • Усны барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.
 • Мэргэшлийн зэрэг сунгах мэргэжилтэн нь мэргэжлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 •  Төсөв зохиоход шаардлагатай төсөв үнэ бүрдлийн норм нормативыг бүрэн ашиглаж сурсан байх

 

 

Мэргэшсэн төсөвчний үйл ажиллагааны хүрээний ажил үйлчилгээг эрхлэхээс гадна:

 • а. Өндөр болон онцгой төвөгшилтэй усны барилга байгууламж, б. Дунд болон том хүчин чадалтай усны нөөц ашиглалтын ус татамжийн барилга, в. Том хүчин чадалтай боомтууд, усан цахилгаан станцын усны барилга байгууламж, г. Том хүчин чадалтай шахуурга станцын барилга байгууламж д. Ус шүүрүүлэлтийн барилга байгууламж, е. Ус ба усаар зайлуулах барилга байгууламжийн төсвийн тооцоог хийх, шалгах, баталгаажуулах, гарах үр дагаварыг хариуцах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түүнд гарсан алдаа зөрчлийг илрүүлэх, арилгуулах, магадлал хийх, шинжээчийн дүгнэлт гаргах.
 • Гүйцэтгэлийн төсөв гаргах, шалгах, баталгаажуулах, түүнд илэрсэн алдаа зөрчлийг тогтоох, арилгуулах.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр хууль, эрх зүйн болон төсөв үнэ бүрдлийн норм, нормативийн баримт бичиг боловсруулахад санал өгөх, редакци, шүүмж, дүгнэлт гаргах.
 • Усны барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй хууль, эрх зүйн баримт бичиг, норм, дүрэм, стандарт, заавар, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулахад оролцсон, хянан тохиолдуулсан, шүүмж хийсэн, санал өгч тусгуулсан байх.
 • Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.10 дугаар заалтын шаардлагыг хангасан байх.

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барилгын салбарын мэргэжилтний давтан сургалт,

 мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 2 дугаар хавсралт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР