Хэвлэх DOC Татаж авах

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны

2017оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн

58 дугаар тогтоолын хавсралт

 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

Ерөнхий үндэслэл

 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.11 болон тус хуулийн 6.1.4-д заасан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2017 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг үндэслэн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтооно. 

 “А” ангилал: Харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт

 үйлчилгээ эрхлэх  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх

зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 

Хүснэгт  №1

Тусгай зөвшөөрлийн ангилал, төрлүүд

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /мян.төг/

Улсын нутаг
дэвсгэрийг
хамарсан

Улаанбаатар

Аймагт

1.1

Мэдээлэл холбооны сүлжээ

     

-      Улс хоорондын

25000,0

   

-       Улс хоорондын транзит урсгалыг дамжуулах үйлчилгээ

12 500,0٭

 

 

-  Хот, хот хоорондын

15 000,0

   

Мэдээлэл холбооны суурин газрын сүлжээ

8 000,00

5 000,0

1,000.0

1.2

Радио телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ

5 000,0

 

 

1.3

Сансрын холбооны сүлжээ

3 000,0

   

1.4

Шуудангийн сүлжээ

     

     - Улс хоорондын

2 000,0

   

     - Хот хоорондын

400,0

   

     - Хотын доторхи

600,00

300.0

100.0

٭(Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны 13-р тогтоолоор уг төрлийг шинээр нэмсэн.)

  

“Б” ангилал: Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлсний хэмжээ

Хүснэгт  №2

Тусгай зөвшөөрлийн төрлүүд

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ   /мян.төг/

Улсын нутаг
дэвсгэрийг
хамарсан

Улаанбаатар

Аймагт*

1.Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ

1.1

Улс хоорондын ярианы үйлчилгээ

5,000.0

-

-

1.2

Хот, хот хоорондын ярианы үйлчилгээ

 

-

-

-       Үүрэн

55,000.0

   

-       Суурин

6,800.0

1800,0

600,0

Сансрын хөдөлгөөнт холбоо (Iridium)

800.0

-

-

Интернэт, дата

2,000.0

1000,0

300,0

2.Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 

2.1

Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг

6 000,0

3 000,0

800,0

2.2

Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг

2 500,0

800,0

200,0

2.3

Кабелийн суваг

4 500,0

2 500,0

600,0

3. Телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ

3.1

Кабелийн телевиз  /CATV,MMDS,LMDS гэх мэт /

7 000,0

3 500,0

800,0

3.2

Хөдөлгөөнт телевиз /mobile TV/

2 400,0

1 000,0

300,0

3.3

Интернэт протоколд суурилсан телевиз/ IPTV /

8 000,0

4 000,0

1 000,0

3.4

Хиймэл дагуулын телевиз

15 000,0

-

-

4.Шуудангийн үйлчилгээ

4.1

Үндсэн

1 000,0

500,0

100.0

4.2

Логистик

2 000,0

1 000,0

300,0

4.3

Буухиа

5 000,0

5 000,0

 

4.4

Улс хоорондын шуудангийн илгээлт

1 500,00

1000,00

200,0

4.5

Шуудангийн захиалгат хүргэлтийн үйлчилгээ

150.0

100.0

50.0

5. Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт засвар үйлчилгээ

5.1

Гадна холбооны кабель шугамын угсралт

1,000.0

   

5.2

Цамхаг, түүн дээрхи холбооны тоног төхөөрөмж угсралт

800.0

   

*- Улаанбаатар хотод болон  10 ба түүнээс  дээш аймагт үйлчилгээ эрхэлж байвал зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг улсын нутаг дэвсгэрт гэсэн төлбөрөөр тооцно.

  - Улаанбаатар хотод эрхэлдэггүй зөвхөн хөдөө орон нутагт  6 болон түүнээс дээш аймагт  эрхлэх бол 6 дахь аймгаас эхлэн нэмэгдсэн аймаг  тус бүрийн төлбөрийг 50 хувиар тооцож зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хөнгөлттэй нөхцлөөр тооцно.

  “В” ангилал: Контентийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд

 үзүүлэх  зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 

Хүснэгт  №3

Тусгай зөвшөөрлийн төрлүүд

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /мян.төг/

Улсын нутаг
дэвсгэрийг
хамарсан

Улаанбаатар

Аймагт

 

Гурав. “В” Контентийн үйлчилгээ эрхлэх

1

Контент нийлүүлэх үйлчилгээ

1,500.0

 

-

 

Бүртгэлийн гэрчилгээ:

Харилцаа холбооны тухай хууль, холбогдох журмаар заасан тусгай зөвшөөрөл олгохоос бусад үйл ажиллагааг эрхлэхэд олгох бүртгэлийн гэрчилгээний хураамжийн хэмжээ

 

Хүснэгт  №4

Бүртгэлийн гэрчилгээ

Хураамжийн хэмжээ    /мян.төг/

Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан

1

Цахим тоглоомын үйл ажиллагаа

80.0٭

٭(Бүртгэлийг шинэчлэх бүрдээ бүртгэлийн хураамжийг төлнө.)

 

 

------ oOo --------

 


Дугаарлалтын зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 

Хүснэгт №5

Дугаарлалтын төрлүүд

Жилийн зохицуулалтын хөлсний хэмжээ

/ мян.төгрөг /

А. Тусгай дугаар:

  1. Яаралтай тусламжийн үйлчилгээний зориулалттай дугаарууд
  2. Сүлжээний техник, технологийн ашиглалт болон нэмэлт үйлчилгээний зориулалттай дугаарууд
  3. Тусгай дугаарт мессежийн үйлчилгээний дугаар
  4. Мэдээлэл лавлах үйлчилгээний

4.1 Энгийн / Улаанбаатар/

                            /Орон нутаг/

            4.2 (1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ,

             1800/1900-АВВА) / Улаанбаатар/

            4.3 (1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ,

             1800/1900-АВВА) / Орон нутаг /

 

             4.4 (1900-1900, 1800-1800, 1800/1900-АААА)

 

  1. Интернэтийн үйлчилгээний зориулалттай

 

 

Төлбөргүй

 

Дугаар бүр 50,0

 

Дугаар бүр 0,12

 

Дугаар бүр 500,0

Дугаар бүр 100,0

 

Дугаар бүр 1000,0

 

Дугаар бүр 300,0

 

Дугаар бүр 2000,0

 

Дугаар бүр 200,0

Б. Угтвар дугаар: 

  1. Улс хоорондын ярианы гарцын угтвар дугаар / 001,002,003,004 гэх мэт/

2.     Хот хоорондын ярианы сүлжээний угтвар дугаар

3.     Интернэт протоколд суурилсан улс хоорондын ярианы үйчилгээний угтвар дугаар 007 79хххх

 

 

3000,0٭

 

Дугаар тус бүр 100,0

 

Дугаар тус бүр 120 төг

В. Сүлжээний дугаарлалт:

1.    Цахилгаан холбооны үйлчилгээний  10.000 хэрэглэгчийн багц дугаар

/ жилийн төлбөр/

2.    Цахилгаан холбооны үйлчилгээний  100.000 хэрэглэгчийн багц дугаар

/ жилийн төлбөр /

3.    Үүрэн холбооны үйлчилгээний 1.000.000 хэрэглэгчийн багц дугаар

/ жилийн төлбөр/

1 200.0

 

12 000.0

 

 

120 000.0

 

 

------ oOo --------