Хэвлэх DOC Татаж авах

бүх хавсралтуудыг /ИНЕГ, ЦУОШГ-ын даргын 2016 оны А/876/136 дугаар хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсон/