Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн

                                                      2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөрийн

 02 дугаар зарлигийн  хавсралт

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

 

 

1 дүгээр зүйл. Дүрмийн зорилт

            1.1.Энэ дүрмийн зорилт нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар (цаашид “Тамгын газар” гэх)-ын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэсийг тодорхойлж, албан хаагч, ажилтан, ажиллагсадын эрх зүйн байдлыг тогтооход оршино.

 

2 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж

 

            2.1.Тамгын газар нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгчийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч (цаашид “Ерөнхийлөгч” гэх)-ийн зарлиг, захирамж болон энэхүү дүрмийг удирдлага болгоно.

 

            2.2.Тамгын газар нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, энэ дүрэмд нийцүүлэн гаргасан журам, холбогдох бусад эрх зүйн актыг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө. 

 

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 

 

            3.1.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий төрийн байгууллага мөн бөгөөд санхүү, аж ахуйн хувьд бие даасан байгууллага байна. 

 

            3.2.Тамгын газрын үндсэн үйл ажиллагаа нь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зорилтуудыг биелүүлэхэд чиглэнэ.

 

            3.3.Тамгын газар нь үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөтэй байх ба уг төлөвлөгөөний хүрээнд Ерөнхийлөгчид нийлүүлэх ажил, үйлчилгээг тодорхойлно.

 

            3.4.Тамгын газар нь үйл ажиллагаандаа баримтлах ёс зүйн дүрэм болон холбогдох бусад журмуудтай байна.

 

3.5.Тамгын газар нь тогтоосон журмын дагуу тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

 

4 дүгээр зүйл.Тамгын газрын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим

           

            4.1.Тамгын газар нь үйл ажиллагаандаа төрийн албаны нийтлэг зарчмыг баримтлахаас гадна дараах тусгай зарчмыг удирдлага болгоно:

 

                        4.1.1.Үндэстний эв нэгдэлийг эрхэмлэн сахих;

                        4.1.2.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, чиг үүрэгт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах;

                        4.1.3.Нэгдмэл удирдлага, нэгдсэн бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байх;

4.1.4.Хууль тогтоомж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдэл, үйл ажиллагаатай эвлэрэхгүй байх;

                        4.1.4.Үндэсний эрх ашиг, соёл, уламжлалыг дээдлэх.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТАМГЫН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ,

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

            5 дугаар зүйл.Тамгын газрын үндсэн үйл ажиллагаа

 

            5.1.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах үндсэн чиг үүргээ энэ зүйлд дурдсан асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

 

            5.2.Тамгын газар нь төрийн байгуулал, улс орны удирдлагын талаарх Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.2.1.Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганыг товлон зарлах буюу улс орны чанартай хойшлуулшгүй чухал асуудлыг хэлэлцүүлэхээр Улсын Их Хурлын ээлжит бус чуулган чуулахыг санаачлах, Улсын Их Хурлыг тараах зэрэг асуудлаарх Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон мэдээлэл, бодлогын зөвлөгөө, үйлчилгээгээр Ерөнхийлөгчийг хангах;

5.2.2.Улсын Их Хурлын чуулганд тааллаараа оролцон улс орны дотоод, гадаад байдлын нэн чухал болон төрийн бодлогын аливаа асуудлаар хийх Ерөнхийлөгчийн мэдээлэл, хэлэх үгийн төслийг боловсруулах, тэдгээртэй холбогдсон бүх төрлийн мэдээллийг боловсруулан дүгнэлт, санал бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах;

5.2.3.Хууль санаачлах бүрэн эрхийнхээ дагуу Ерөнхийлөгчөөс Улсын Их Хуралд өргөн барих хуулийн болон Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл боловсруулах, хууль санаачлагчаас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд өгөх Ерөнхийлөгчийн саналын төслийг боловсруулах, Улсын Их Хурлын баталсан хууль, бусад шийдвэрт Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасны дагуу тавих Ерөнхийлөгчийн хоригийн төслийг боловсруулах;

5.2.4.Монголын ард түмний эв нэгдэл, улс орны эдийн засаг, улс төрийн тогтвортой байдлыг хангах болон шаардлагатай бусад асуудлаар Улсын Их Хурал ба ард түмэнд хандан гаргах Ерөнхийлөгчийн илгээлтийн төсөл боловсруулах;

5.2.5.Үндэсний аюулгүй байдал, эв нэгдлийг хангах болон өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлаар Үндсэн хуульд заасны дагуу Засгийн газарт өгөх Ерөнхийлөгчийн чиглэлийн төслийг боловсруулах, Ерөнхийлөгчийн зарлигийн биелэлтийн талаар Засгийн газрын мэдээллийг сонсох, Засгийн газрын хуралдаанд өөрийн тааллаар оролцож, санал бодлоо илэрхийлэхтэй холбогдсон мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр Ерөнхийлөгчийг хангах;

5.2.6.Бүх шатны шүүгчийг хуульд заасны дагуу томилох, чөлөөлөх, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Улсын ерөнхий прокурор, түүний орлогч нар, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Олон нийтийн радио телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхтэй холбогдсон Ерөнхийлөгчийн саналын төсөл, танилцуулгыг боловсруулах;

5.2.7.Бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Ерөнхийлөгчийн гаргах шийдвэрийн төсөл, албан бичгийн төсөл болон хөтөлбөр, бодлого, үзэл баримтлал, дүрэм, журмын төсөл, бусад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах; 

5.2.8.Ерөнхийлөгчийн гаргах, зарлиг, захирамж, бусад шийдвэрийг Үндсэн хууль, бусад хуультай нийцүүлэх, хууль зүйн дүгнэлт өгөх;

5.2.9.Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлж, холбоотой мэдээлэл, иргэд, олон нийтийн санал, хүсэлтийг судалж, хариу өгөх, ирүүлсэн санал хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийх, төрийн бодлогод тусгахтай холбогдсон мэдээлэл зөвлөгөө, үйлчилгээгээр Ерөнхийлөгчийг хангах, Ерөнхийлөгчийн олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны арга, хэлбэр, нөхцөлийг боловсронгуй болгох.

 

            5.3.Тамгын газар нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улсыг батлан хамгаалах Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.3.1.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар түүний Ажлын албатай уялдуулан зохицуулсан үйл ажиллагаа явуулах, Ерөнхийлөгчийг шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах;

5.3.2.Батлан хамгаалах, улсын болон эдийн засаг, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий байгууллага, түүний удирдлагын илтгэл, мэдээллийг сонсох Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаанд туслах, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах;

5.3.3.Төрийн цэргийн бодлогын үндэс, зэвсэгт хүчний бүтэц, зохион байгуулалт болон Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн хувьд гүйцэтгэх чиг үүрэгтэй нь холбогдсон буюу бусад асуудлын хүрээнд Ерөнхийлөгчийг шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах.

 

5.4.Тамгын газар нь гадаад харилцааны талаарх Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.4.1.Ерөнхийлөгчийн гадаад улс оронд хийх айлчлал болон гэрээ хэлэлцээр байгуулах бэлтгэлийг хангах, айлчлалын үед хийх уулзалт, ярианы хэлэх үгийн төсөл, айлчлалын дүнгийн талаар хийх мэдэгдлийн төсөл боловсруулах;

5.4.2.Гадаад харилцаанд Монгол Улсыг бүрэн эрхтэй төлөөлж, мэдэгдэл, хэлэлцээ хийх, хууль тогтоомжинд заасны дагуу Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн Монгол Улсын нэрийн өмнөөс олон улсын гэрээ байгуулахтай холбогдсон Ерөнхийлөгчийн саналын төслийг боловсруулах;

5.4.3.Монгол Улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг томилох буюу эгүүлэн татах, Монгол Улсад суух гадаад улсын бүрэн эрхт төлөөлөгчийн тэргүүнийг итгэмжлэх, эгүүлэн татах жуух бичгийг хүлээн авах, тодорхой асуудлаар өөрийн бие төлөөлөгчийг гадаад улсад түр хугацаагаар томилон ажиллуулахтай холбогдсон Ерөнхийлөгчийн санал, шийдвэрийн төслийг боловсруулах;

5.4.4.Ерөнхийлөгчийн урилгаар зохион байгуулагдах гадаад улсын өндөр дээд хэмжээний айлчлалын бэлтгэлийг хангах, Ерөнхийлөгчийн айлчлалын үед хийх уулзалт яриа, гэрээ хэлэлцээр, хэлэх үг, айлчлалын дүнгийн талаар хийх мэдэгдлийн төсөл боловсруулах,

5.4.5.Гадаадын зочин, төлөөлөгчдийг Ерөнхийлөгчтэй уулзуулах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох, мэдээлэл, лавлагаа бэлтгэх, Ерөнхийлөгчийн хэлэх үг, ярианы сэдвийн төсөл боловсруулах, уулзалт ярианы тэмдэглэл хөтөлж албажуулах;

5.4.6.Гадаад улсын Төрийн тэргүүн болон бусад зочин, төлөөлөгчидтэй Ерөнхийлөгчийн хийсэн уулзалт ярианы албан ёсны тэмдэглэлээс шаардлагатай хэсгүүдийг Монгол Улсын Засгийн газар, холбогдох яам, байгууллагуудад албан ёсоор хүргүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих.

 

5.5.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.5.1.Хууль тогтоомжинд заасны дагуу улсын цол, цэргийн дээд цол хүртээх, одон, медалиар шагнуулахаар холбогдох байгууллагуудаас Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлсэн саналыг шинэчлэн боловсруулж, санал, танилцуулга, зарлигийн төслийг боловсруулан Ерөнхийлөгчид танилцуулан шийдвэрлүүлэх, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулах;

5.5.2.Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8-д заасан Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлэх санал, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, албажуулах;

5.5.3.Монгол Улсын харъяат болох, харъяатаас гарах, Монгол Улсад орогнох эрх олгох тухай өргөдлийг судалж санал боловсруулан Ерөнхийлөгчид танилцуулан шийдвэрлүүлэх, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, албажуулах.

 

5.6.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.6.1.Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж өрсөлдсөн нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийг судалж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулахад тусгахтай холбогдсон мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах;

5.6.2.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахад олон нийтийн санал хүсэлтийг судалж, тусгах;

5.6.3.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан албажуулах, олон нийтэд мэдээлэх;

5.6.4.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, албажуулах;

5.6.5.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг Ерөнхийлөгчид танилцуулан шаардагдах арга хэмжээг авахуулах;

5.6.6.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.6.7.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдээ, материал, улс орны нийгэм эдийн засаг, хөгжлийн хөтөлбөрт холбогдох танилцуулга, судалгаа, тооцоо болон мэргэжлийн албан дүгнэлтийг гаргуулах.

 

5.7.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн дотоод албан томилолтоор ажиллахтай холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.7.1.Ерөнхийлөгчийн аймаг, орон нутагт ажиллах албан томилолтын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, Ерөнхийлөгчийн хэлэх үг, өгөх үүрэг даалгаврын төсөл боловсруулах, уулзалт ярианы тэмдэглэл хөтлөх, албажуулах, албан томилолтын мөрөөр авах арга хэмжээ боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.7.2.Ерөнхийлөгчийн байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газрын үйл ажиллагаа, зарим төслийн хэрэгжилттэй танилцах ажлын бэлтгэлийг зохион байгуулах, Ерөнхийлөгчийн хэлэх үг, өгөх үүрэг даалгаврын төсөл боловсруулах, уулзалт ярианы тэмдэглэл хөтлөх, албажуулах, мөрөөр нь авах арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, холбогдох зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах;

5.7.3.Ерөнхийлөгч орон нутагт ажиллах, байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газрын үйл ажиллагаа, зарим төслийн хэрэгжилттэй танилцах явцад өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавьж, дүнг танилцуулан шаардлагатай арга хэмжээг авч байх.

 

5.8.Тамгын газар нь Ерөнхийлөгчийн бусад үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

 

5.8.1.Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулах болон оролцох хурал, семинар, зөвлөгөөн, чуулганы арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хэлэх үг, илтгэл, илгээлтийн төсөл боловсруулах;

5.8.2.Ерөнхийлөгчийн оролцох албан ажлын уулзалт ярилцлагын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, ярианы сэдэв, асуулт, мэдээлэл, өгөх үүрэг, чиглэлийн төсөл боловсруулах, уулзалт ярианы тэмдэглэл хөтөлж албажуулах;

5.8.3.Ерөнхийлөгч төр, засгийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын мэдээлэл сонсон, зөвлөмж чиглэл өгөх, уулзалт, ярилцлагыг зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтөлж албажуулах;

5.8.4.Цагаан сараар ахмад настнуудад хүргэх Ерөнхийлөгчийн гарын бэлэг, мэндчилгээ хүргэх ажлыг зохион байгуулах;

5.8.5.Ерөнхийлөгчийн олон улсын ба үндэсний хэмжээний түүхт ой, тэмдэглэлт үйл явдал, баяр ёслол, хурал, чуулган, семинар, бусад арга хэмжээний үед Ерөнхийлөгчийн хэлэх үгийн төсөл боловсруулах, тэдгээртэй холбогдсон мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах.

 

            6 дугаар зүйл. Тамгын газрын эрх, үүрэг

 

            6.1. Тамгын газар нь дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

 

6.1.1.Хууль болон энэ дүрэмд заасан асуудлаар Ерөнхийлөгчид бодлогын болон мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх;

6.1.2.Ерөнхийлөгчөөс бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон дотоод, гадаадын бүх төрлийн мэдээллийг боловсруулж санал дүгнэлт бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах, Ерөнхийлөгчийг мэдээллээр хангах;

6.1.3.Ерөнхийлөгч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх;

6.1.4.Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийн болон бусад баримт бичгийн /Ерөнхийлөгчийн санаачлан боловсруулах хуулийн төсөл, илтгэл, мэдээлэл, бусад улстай байгуулах гэрээ хэлэлцээр гэх мэт/ төсөл боловсруулах;

6.1.5.Ерөнхийлөгчид ирүүлсэн албан бичигт өгөх хариуны санал, төсөл боловсруулах;

6.1.6.Ерөнхийлөгчөөс бусад байгууллага, албан тушаалтантай харилцах асуудлыг зохион байгуулах;

6.1.7.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын албан хэргийг хөтлөх, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээ авах.

 

            6.2.Тамгын газар дор дурдсан эрх эдэлнэ:

 

            6.2.1.Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоо баримт, мэдээ, судалгаа, санал дүгнэлт, танилцуулгыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулан авах;

6.2.2.Ерөнхийлөгчөөс өгсөн чиглэл, гаргасан шийдвэрийг үндэслэн төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны талаар санал дүгнэлт гаргах;

6.2.3.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар судалгаа хийх, асуудал боловсруулахад зохих мэргэжлийн хүмүүсийг татан оролцуулах;

6.2.4.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, Тамгын газрын үйл ажиллагаанд шаардагдах, ажлын нөхцөл, тоног төхөөрөмж, материал техник хэрэгслээр хангаж байх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэх.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

ҮНДСЭН БҮТЭЦ, ЧИГ ҮҮРЭГ

 

            7 дугаар зүйл.Тамгын газрын үндсэн бүтэц, бүрэлдэхүүн

 

            7.1.Тамгын газар нь Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Хуулийн хэлтэс, Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс, Хэвлэл, мэдээллийн алба, Шагналын тасаг гэсэн үндсэн бүтэцтэй байна.

 

            7.2.Тамгын газар нь Тамгын газрын дарга, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Тамгын газрын дэд дарга, хэлтсийн дарга, албаны дарга, тасгийн дарга, Ерөнхийлөгчийн шадар туслах, туслах, албаны зөвлөх, ахлах референт, референт, ахлах шинжээч, шинжээч болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаас бүрдэнэ.

 

 

            8 дугаар зүйл.Тамгын газрын дарга

           

8.1.Тамгын газрын даргыг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар томилж, чөлөөлнө.

 

            8.2.Тамгын газрын дарга нь Тамгын газрын үйл ажиллагааг Ерөнхийлөгчийн өмнө хариуцна.

 

            8.3.Тамгын газрын дарга нь Улсын Их Хурлын чуулганд оролцож Ерөнхийлөгчийн байр суурийг илэрхийлэх болон Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн танилцуулгыг хийж болно.

 

8.4.Тамгын газрын дарга нь Засгийн газрын хуралдаанд оролцож Ерөнхийлөгчийн байр суурийг илэрхийлж болно.

 

            8.5.Тамгын газрын дарга нь Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулна.

 

            8.6.Тамгын газрын дарга нь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар Ерөнхийлөгчид санал дүгнэлтээ танилцуулж шууд харилцана.

 

            8.7.Тамгын газрын дарга нь Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд Төсвийн шууд захирагчтай үр дүнгийн гэрээ, Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд Бодлого, үйл ажиллагааны менежертэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллана.

 

            8.8.Тамгын газрын дарга нь байгууллагын дотоод асуудлын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 

8.8.1.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, үйлчилгээний нийлүүлэлт, санхүүгийн үр дүнг хянаж, дүгнэх;

8.8.2.Тамгын газрын үйл ажиллагааны хэтийн болон хагас, бүтэн жилийн төлөвлөгөөг баталж, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүнг хянаж Ерөнхийлөгчид танилцуулах;

8.8.3.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих;

8.8.4.Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамж, хэлэх үг боловсруулах ажлыг нэгтгэн зохион байгуулж, хяналт тавих;

8.8.5.Ерөнхийлөгчөөс бүрэн эрхийнхээ дагуу явуулах төрийн боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

8.8.6.Ерөнхийлөгч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгааг хангуулах, түүний албан ёсны айлчлал, төрийн тэргүүний ёслолын болон бусад арга хэмжээ, хамгаалалт, үйлчилгээний ажилд хяналт тавих;

8.8.7.Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах асуудлаар холбогдох байгууллагаас тавьсан саналыг судалж боловсруулах, шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;

8.8.8.Тамгын газрын хэтийн төлөвлөгөө, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн гүйцэтгэлийг хангуулах;

8.8.9.Ерөнхийлөгчийг цагийн байдалтай холбогдсон шуурхай мэдээллээр хангах;

8.8.10.Гадаад орчны өөрчлөлттэй уялдуулан Тамгын газрын чиг үүргийг шинэчлэн боловсруулж зохих журмын дагуу баталж мөрдүүлэх;

8.8.11.Тамгын газрын албан хаагчдын санал, хүсэлтийг хүлээн авч, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

 

            8.9.Тамгын газрын дарга нь эрх хэмжээнийхээ асуудлаар хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, шийдвэрт нийцүүлэн захирамж гаргаж, биелэлтийг нь хангуулна.

 

            8.10.Тамгын газрын дарга үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, яам, тусгай газар, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагатай шууд харилцаж ажиллана.

 

            8.11.Тамгын газрын даргын түр эзгүйд зөвлөхүүдийн ажлыг уялдуулан зохицуулах, зохион байгуулах үүргийг Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд төсвийн шууд захирагч эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хүлээнэ.

 

            8.12.Тамгын газрын дарга нь Ерөнхийлөгчийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагч байх бөгөөд Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

 

            8.13.Тамгын газрын дарга дэвшүүлсэн хэтийн зорилтоо хэрэгжүүлэхэд төрийн зохицуулалт шаардлагатай тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад санал оруулан шийдвэрлүүлнэ.

 

9 дүгээр зүйл.Ерөнхийлөгчийн зөвлөх

 

            9.1.Ерөнхийлөгч хариуцсан тодорхой асуудлын хүрээнд өдөр тутам зөвлөж, туслах чиг үүрэг бүхий зөвлөхүүдтэй байна.

 

9.2.Зөвлөхүүдийг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар томилж, чөлөөлнө.

 

9.3.Зөвлөхүүдийн хариуцах ажлын чиг үүргийг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар батлах ба зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгч болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын өмнө ажлаа хариуцаж, тайлагнана.

 

9.4.Зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгчтэй шууд харьцаж, долоо хоног тутам ажлаа тайлагнан, бодлогын санал, зөвлөгөөгөө уламжилна.

 

9.5.Зөвлөхүүд Тамгын газрын даргын үүрэг болгосноор Улсын Их Хурлын чуулганд оролцож Ерөнхийлөгчийн байр суурийг илэрхийлэх буюу Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн танилцуулгыг хийж, Засгийн газрын хуралдаанд оролцон Ерөнхийлөгчийн байр суурийг илэрхийлж болно.

 

9.6.Зөвлөхүүд Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсгийг ахалж ажиллана.

 

9.7.Зөвлөхүүд шаардлагатай тохиолдолд Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу өөрийн хариуцах ажлын чиг үүрэгт үл хамаарах ажил үүргийг хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

9.8.Зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгчид өдөр тутам зөвлөж, туслах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд дараах ажил үүргийг эрхлэн гүйцэтгэнэ:

 

            9.8.1.Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн хариуцах ажлын чиг үүргийн дагуу тухайн салбар, чиглэлдээ хэрэгжүүлэх хэтийн бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргад танилцуулж ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулах, хэрэгжилтийг биечлэн хариуцах;

                        9.8.2.Батлагдсан хэтийн бодлого, төлөвлөгөөний хүрээнд жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор өнгөрсөн жилийн ажлын хэрэгжилт үр дүн болон ирэх жилд хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөг хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд гаргах, Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргад танилцуулж дүгнүүлэх, төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулах, хэрэгжилтийг биечлэн хариуцах;

                        9.8.3.Хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд Тамгын газрын үйл ажиллагаанд оролцож ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтыг удирдан хэрэгжилт, үр дүнг биечлэн хариуцах;

                        9.8.4.Хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд Ерөнхийлөгчийг үндэслэл бүхий үнэн бодит судалгаа, мэдээллээр хангаж, өөрийн санал, зөвлөгөөг өгөх;

                        9.8.5.Иргэд, байгууллагаас Ерөнхийлөгчид ирүүлсэн захидал, өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд хүлээн авч Ерөнхийлөгчөөс өгсөн чиглэлийн дагуу шийдвэрлэх;

                        9.8.6.Ерөнхийлөгчтэй уулзах хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийг хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ дагуу Ерөнхийлөгчөөс өгсөн чиглэлийн хүрээнд хүлээн авч уулзах, асуудлыг Ерөнхийлөгчид танилцуулан шийдвэрлэх;

                        9.8.7.Хариуцах ажлын чиг үүрэгт хамаарах салбарын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа аливаа арга хэмжээнд Ерөнхийлөгч оролцох тохиолдолд бэлтгэлийг хангах, хэлэх үг, мэндчилгээ, илгээлтийн төслийг хариуцан бэлтгэх, хянах, арга хэмжээний үед Ерөнхийлөгчийг дагалдан шаардлагатай зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

                        9.8.8.Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргаас өгсөн үүрэг чиглэл, зөвшөөрлийн дагуу олон нийтэд мэдээлэл өгөх.

 

            9.9.Зөвлөхүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Тамгын газрын Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс үйлчилгээ үзүүлж туслах бөгөөд бусад хэлтэс, алба, тасаг чиг үүргийнхээ хүрээнд туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

            9.10.Зөвлөхүүд нь дэд сайдын нэгэн адил цалин, ажлын нөхцөлөөр хангагдана.

 

10 дугаар зүйл.Ерөнхийлөгчийн туслах

 

10.1.Ерөнхийлөгч Шадар туслах болон туслахуудтай байна.

10.2.Ерөнхийлөгчийн туслахуудын үйл ажиллагааг Шадар туслах удирдан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцан ажиллана.

 

10.3.Ерөнхийлөгчийн Шадар туслахыг Тамгын газрын даргын захирамжаар томилж чөлөөлнө.

 

11 дүгээр зүйл.Тамгын газрын дэд дарга

 

            11.1.Тамгын газар нь хоёр дэд даргатай байх бөгөөд Төсвийн шууд захирагч болон Бодлого, үйл ажиллагааны менежертэй байна.

 

            11.2.Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд Төсвийн шууд захирагч нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах ажлыг хариуцна:

 

            11.2.1.Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж ажиллахад чиглэсэн Тамгын газрын хүний нөөцийн хэрэгцээг төлөвлөж, хангалтыг зохион байгуулж, шийдвэр гаргах;

            11.2.2.Тамгын газрын үйл ажиллагаа /бизнес/-ны стратеги, хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

            11.2.3.Тамгын газрын төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчидтай хийх үр дүнгийн, улс төрийн болон үйлчилгээний албан хаагчидтай хийх хөдөлмөрийн гэрээг батлах, хэлтэс, алба, тасгийн дарга нартай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх, албан хаагчидтэй хурал, зөвлөгөөн хийх ажлыг зохион байгуулах, шагнал урамшуулал олгох, хариуцлага тооцох, албан хаагчдын талаар санал дүгнэлт гаргах, нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх;

            11.2.4.Албан хаагчдыг ажилд авах, чөлөөлөх, Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргуулах болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг хариуцах;

            11.2.5.Тамгын газрын албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, уг хэрэгцээг хангах сургалтын бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

            11.2.6.Тамгын газрын ажлын байр /албан тушаал/-ны шинжилгээ, тодорхойлолт, үнэлгээг хийж, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хянан үзэж боловсронгуй болгох арга хэмжээг авах;

            11.2.7.Тамгын газарт мөрдөгдөх дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, батлуулж мөрдүүлэх, тэдгээрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

            11.2.8.Тамгын газрын чиг үүргийн өөрчлөлттэй уялдуулан түүний зохион байгуулалтын бүтцийг боловсронгуй болгох асуудлыг боловсруулж, шийдвэрлүүлэх.

 

            11.3.Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд Бодлого, үйл ажиллагааны менежер нь Ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд дараах ажлыг хариуцна:

 

                        11.3.1.Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг судалж, бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн батлуулах, хэрэгжилтийн явц байдалд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хэрэгжилтийн тайланг улирал бүрээр гаргаж дүнг Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргад танилцуулах, үр дүнг сайжруулах арга хэмжээг авах;

                        11.3.2.Ерөнхийлөгчийн орон тооны зөвлөхүүдийн үйл ажиллагаанд өдөр тутмын дэмжлэгийг үзүүлэх; 

            11.3.3.Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохицуулах;

                        11.3.4.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого үйл ажиллагаанд туслах зорилго бүхий орон тооны бус зөвлөл, ажлын хэсгийг зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих;

                        11.3.4.Ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөр, бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд төрийн бусад байгууллагуудтай харилцах, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог зохицуулах;

                        11.3.5.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагаатай холбогдуулан ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал, хүсэлтийг хүлээн авах, судлах, хариу өгөх ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

11.3.6.Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдан Тамгын газрын дэргэд хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр, ажил, арга хэмжээний төсвийг төлөвлөх, зарцуулалтад хяналт тавих;

            11.3.7.Тамгын газрын дэргэд хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийн ажилтан, ажиллагсад болон гэрээт ажилчдыг сонгон шалгаруулах, тухайн ажилтан, ажиллагсадтай ажил гүйцэтгэх болон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх;

            11.3.8.Тамгын газрын даргын үүрэг болгосноор одон медаль гардуулах болон бусад ёслол, хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд оролцож Ерөнхийлөгчийн илгээлт, мэндчилгээг уламжлах, одон медаль гардуулах.

 

11.4.Тамгын газрын дэд дарга нарыг Тамгын газрын даргын захирамжаар томилж, чөлөөлнө.

 

            11.5.Тамгын газрын аль нэг дэд дарга түр эзгүй байгаа тохиолдолд нөгөө дэд дарга түүний ажил үүргийг хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

12 дугаар зүйл.Хэлтсийн дарга

 

12.1.Хэлтсийн дарга нь Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд Төсвийн шууд захирагчтай гэрээ байгуулж ажиллах ба хариуцсан хэлтсийн чиг үүргийг ханган хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэгжийн менежерийн үүргийг гүйцэтгэн хэлтсийн албан хаагчидтай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг хариуцна.

 

            12.2.Хэлтсийн дарга нь тухайн хэлтсийн ажлыг удирдан зохион байгуулж удирдлагын өмнө үр дүнг хариуцна.

 

            12.3.Хэлтсийн дарга нь албан хаагчдын ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгоход анхаарч ажиллана.

 

            12.4.Хэлтсийн даргын түр эзгүйд түүний үүргийг Тамгын газрын дэд даргын шийдвэрээр тухайн хэлтсийн Ахлах референт буюу эсхүл аль нэг референт нь хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

13 дугаар зүйл.Хэвлэл, мэдээллийн албаны дарга

 

            13.1.Хэвлэл, мэдээллийн албаны дарга нь Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааг дотоод, гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурталчлах, хэвлэлийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулан Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргад танилцуулж хэрэгжүүлнэ.

 

13.2.Хэвлэлд нийтлэгдсэн мэдээ материал, фото зургийн сан бүрдүүлэх ажилд хяналт тавьж, Ерөнхийлөгчид мэдээлэх, танилцуулах үүрэг хүлээнэ.

 

13.3.Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын удирдлага, сэтгүүлчидтэй байнгын холбоо тогтоож Ерөнхийлөгчийн Бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тодорхой сэдвүүдээр хамтран ажиллана.

 

13.4.Дотоод, гадаадын хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд Ерөнхийлөгчийн өгөх ярилцлагыг зохион байгуулж бэлтгэнэ.

 

13.5.Ерөнхийлөгчийн албан ёсны уулзалт, яриа, хэлсэн үгийн тэмдэглэл хөтлөх, соронзон болон дүрс бичлэг хийж баримтжуулах ажлыг хариуцна.

 

13.6.Ерөнхийлөгчийн хувийн архивт зориулж дүрс бичлэгийг хуулбарлан өгөх ажлыг зохион байгуулна.

 

13.7.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй холбоотой дотоод, гадаадын хэвлэлд нийтлэгдсэн материалуудад дүн шинжилгээ хийж судлан, мөрөөр нь авах арга хэмжээний талаар зөвлөхүүдтэй хамтран санал, дүгнэлт боловсруулна.

 

13.8.Хэвлэл, мэдээллийн албаны чиг үүргийг ханган хэрэгжүүлэх чиглэлээр албаны албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг хариуцна.

 

13.9.Хэвлэл, мэдээллийн албаны даргын түр эзгүйд түүний үүргийг Тамгын газрын дэд даргын шийдвэрээр тухайн албаны албан хаагчдын аль нэг нь хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

            14 дүгээр зүйл.Тасгийн дарга

           

14.1.Тасгийн дарга нь өөрийн ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалтантай гэрээ байгуулж ажиллах ба хариуцсан тасгийн чиг үүргийг ханган хэрэгжүүлнэ.

 

            14.2.Тасгийн дарга нь тухайн тасгийн ажлыг удирдан зохион байгуулж удирдлагын өмнө үр дүнг хариуцна.

 

            14.3.Тасгийн даргын түр эзгүйд түүний үүргийг Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын шийдвэрээр тухайн тасгийн албан хаагчдын аль нэг нь хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

            15 дугаар зүйл.Тамгын газрын төрийн албан хаагч

 

            15.1.Ерөнхийлөгчийн баталсан бүтэц, орон тооны байнгын албан тушаалыг эрхэлж, эрх үүрэг хэрэгжүүлсний төлөө Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа ажилтан нь Тамгын газрын төрийн албан хаагч /цаашид “Албан хаагч” гэх/ байна.

 

15.2.Тамгын газрын албан хаагч нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг өөрийн шууд харьяалан удирдах албан тушаалтантай байгуулсан үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ.

 

15.3.Тамгын газрын албан хаагчийг шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох, мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлэх болон нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэхдээ зохих хууль тогтоомжийг баримтална.

 

            16 дугаар зүйл.Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

 

            16.1.Тамгын газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 

                        16.1.1.Тамгын газрын хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана;

                        16.1.2.Тамгын газрын мониторинг, дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж Тамгын газрын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулж, сар тутам биелэлтийн мэдээг гаргаж удирдлагад танилцуулна;

                        16.1.3.Тамгын газрын үйл ажиллагааны дотоод журмуудыг шинэчлэн сайжруулахтай холбоотой санал, төслийг боловсруулж зохих журмын дагуу батлуулна;

16.1.4.Тамгын газрын үйл ажиллагааны стратеги хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэгийг үзүүлж оролцоно;

            16.1.5.Тамгын газрын албан хэргийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөн явуулах, дотоод үйл ажиллагаатай холбогдсон албан бичиг, баримт, материалыг боловсруулах, бичиг хэрэг, техникийн бусад үйлчилгээг хангах ажлыг зохион байгуулж хариуцна;

            16.1.6.Архив, нууц баримт бичгийг бүрэн хариуцна;

            16.1.7.Тамгын газрын цахим мэдээллийн хуудас, сан, компьютерын программ хангамжийн хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, нууцлалыг хангах, зохих программ хангамжаар хангах үйлчилгээг хариуцна;

            16.1.8.Дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудлыг судалж шийдвэрийн төсөл боловсруулна;

            16.1.9.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд бүх талын туслалцааг үзүүлж оролцоно.

 

17 дугаар зүйл.Хуулийн хэлтэс

 

17.1.Тамгын газрын Хуулийн хэлтэс нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 

17.1.1.Ерөнхийлөгчөөс уучлал үзүүлэхийг хүссэн хүсэлтийг хүлээн авч судлан, зохих ажиллагааг хийсний үндсэн дээр танилцуулга, шийдвэрийн төсөл боловсруулна;

            17.1.2.Монгол Улсын иргэний харъяатаас гарах, харъяат болохтой холбоотой хүсэлтийг хүлээн авч судлан, зохих ажиллагааг хийсний үндсэн дээр танилцуулга, шийдвэрийн төсөл боловсруулна;

            17.1.3.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд томилж, чөлөөлөх албан тушаалтны асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зохих шаардлагатай баримт бичгийг хуульд нийцүүлэн боловсруулна;

            17.1.4.Ерөнхийлөгч болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хандан ирүүлсэн хууль зүйн асуудлаарх өргөдөл, гомдол хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлэх ба бусад асуудлаарх өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэхэд хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцааг үзүүлнэ;

17.1.5.Ерөнхийлөгчийн санаачилж өргөн барих хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл, Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж буй хуулийн төсөлд өгөх санал, батлагдсан хууль, бусад шийдвэрт тавих хоригийн төсөл болон холбогдох бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулж, судалгааны ажлыг зохион байгуулна;

17.1.6.Хууль зүйн хүрээний асуудлаарх Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамж, шийдвэр, албан бичиг болон Засгийн газарт өгөх чиглэлийн төсөл, тэдгээрийн үзэл баримтлал, үндэслэл, танилцуулгыг боловсруулах, бусад асуудлаарх  Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамж, шийдвэрийн төслийг хянаж хуульд нийцүүлнэ; 

17.1.7.Улсын Их Хурлаас баталсан хууль, бусад шийдвэр болон Засгийн газраас гаргасан тогтоол, шийдвэрийг хүлээн авч, Ерөнхийлөгч, Тамгын газрын дарга, асуудал хариуцсан Зөвлөхөд шуурхай танилцуулж, архивын нэгж бэлтгэн хадгална.

17.1.8.Хууль зүйн хүрээний асуудлаарх Тамгын газрын даргын захирамж, шийдвэр, албан бичиг, Дэд даргын тушаал, шийдвэр, албан бичгийн төслийг боловсруулах, бусад асуудлаарх захирамж, тушаал, шийдвэрийг хянаж хуульд нийцүүлнэ;

17.1.9.Тамгын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээний төслийг хянан санал, дүгнэлт өгч хуульд нийцүүлнэ;

17.1.10.Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдад эрхлэх асуудлынх нь хүрээнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

17.1.11.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж оролцоно.

 

18 дугаар зүйл.Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс

 

18.1.Тамгын газрын Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс нь Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдэд туслах, Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх чуулган, хурал, зөвлөлгөөн, сургалт, баяр ёслол, хүлээн авалт болон аливаа бусад ажил, арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

18.2.Тамгын газрын Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс нь Зөвлөхүүдэд туслах чиг үүргийнхээ хүрээнд дараах ажил үүргийг эрхэлнэ:

 

            18.2.1.Зөвлөхөөс өгсөн чиглэлийн дагуу судалгаа шинжилгээний ажил хийж шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангана;

            18.2.2.Зөвлөхийн боловсруулах Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамж, шийдвэр, албан бичиг, илгээлт, хэлэх үгийн төслийг үзэл баримтлал, үндэслэл, танилцуулгын хамт бэлтгэн өгч зохих журмын дагуу албажуулна;

            18.2.3.Ерөнхийлөгч болон Тамгын газрын даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Зөвлөхийн хариуцсан ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтыг хариуцаж зохих журмын дагуу гүйцэтгэнэ;

            18.2.4.Хариуцсан ажлын чиг үүргийнх нь хүрээнд Зөвлөхөд ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх хариуны төсөл боловсруулан өгч зохих журмын дагуу албажуулна.  

            18.2.5.Зөвлөхийн боловсруулах Тамгын газрын даргын захирамж, шийдвэр, албан бичиг, хэлэх үгийн төслийг үзэл баримтлал, үндэслэл, танилцуулгын хамт бэлтгэн өгч зохих журмын дагуу албажуулна;

18.2.6.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг хангах, дүн шинжилгээ хийх, тайлан, танилцуулга бэлтгэхэд зөвлөхүүдэд тусална.

18.2.7.Зөвлөхийн үйл ажиллагаанд хэрэгтэй мэдээ, мэдээллийг бусад хэлтэс, алба, тасгаас гаргуулан авч хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

 

18.3.Тамгын газрын Бодлого, үйл ажиллагааны хэлтэс нь зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг хариуцах чиг үүргийнхээ хүрээнд дараах ажил үүргийг эрхэлнэ:

 

18.3.1.Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж хэрэгжилтийн тайланг гаргах;

18.3.2.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжих аливаа ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, батлагдсан бодлого, төлөвлөгөөний дагуу ажил арга хэмжээг зохион байгуулна;

            18.3.3.Ерөнхийлөгчийн ивээл дор явагдах үндэсний чуулган, үзэсгэлэн, яармаг болон Тамгын газрын хариуцан тэмдэглэдэг баяр ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдон байгуулагдсан ажлын хэсгийн чиг үүргийг хуваарилан тогтоож зохион байгуулалтын ажлыг удирдана;

            18.3.4.Энэ дүрмийн 18.3.3-т зааснаас бусад ажил, арга хэмжээг чиг үүргийнхээ хүрээнд дангаар зохион байгуулна.

             

            19 дүгээр зүйл.Хэвлэл, мэдээллийн алба

 

19.1.Тамгын газрын Хэвлэл, мэдээллийн алба нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 

        19.1.1.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, Бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг бэлтгэх, Ерөнхийлөгчийн вебсайт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэл, цахим орчноор дамжуулан сурталчлах, ард иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

            19.1.2.Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон нийтлэл, мэдээлэл, сурталчилгааг хэтийн бодлоготойгоор хариуцан гүйцэтгэж, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллана.

            19.1.3.Ерөнхийлөгчийн өдөр тутмын албан ажлын талаар мэдээлэл авах ажлыг зохион байгуулж, цагийн байдалтай холбогдсон шуурхай мэдээллээр олон нийт, нийгмийг хангана.

            19.1.4.Олон нийтийн санал бодлыг судлан дүгнэлт гарган зөвлөмж, санал, боловсруулна.

            19.1.5.Ерөнхийлөгчийн талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээ материалд тойм хийж, тайлбар, мэдэгдлийн төсөл, үндэслэл боловсруулан бэлтгэж Тамгын газрын даргад танилцуулан Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.

            19.1.6.Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах, Ерөнхийлөгчийн гадаад болон орон нутагт томилолтоор ажиллах, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаатай тухайлан танилцахад сэтгүүлч, сурвалжлагч нарын хэсгийг бүрдүүлж ажиллана.

            19.1.7.Ерөнхийлөгчийн олон нийттэй харилцах арга хэмжээнүүдийн бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулна.

            19.1.8.Ерөнхийлөгч болон Монгол Улсын талаарх ном, хэвлэл, нэвтрүүлгийн санг бүрдүүлэх, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж танилцуулга бэлтгэн Тамгын газрын даргад танилцуулна.

            19.1.9.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж хамтран оролцоно.

 

            20 дугаар зүйл.Шагналын тасаг

 

20.1.Шагналын тасгийг Тамгын газрын дарга шууд удирдлагаар хангах бөгөөд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 

            20.1.1.Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнахтай холбогдсон бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна;

            20.1.2.Шагнал хүссэн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ;

            20.1.3.Шагналын мэдээллийн санг бүрдүүлж хөтлөх, үйл ажиллагааг нь боловсронгуй болгох ажлыг хариуцна;

            20.1.4.Шагналын материал хүлээн авах, шийдвэрлэх журмуудыг боловсронгуй болгоход чигэлсэн санал, төсөл боловсруулна;

            20.1.5.Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээний зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж хамтран оролцоно.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

ТУСЛАХ БҮТЭЦ, ЧИГ ҮҮРЭГ

 

21 дүгээр зүйл.Тамгын газрын шуурхай зөвлөлгөөн

 

            21.1.Тамгын газар нь бодлого, үйл ажиллагааныхаа уялдаа, холбоог зохицуулж нэгтгэх зорилгоор долоо хоног бүрийн Даваа гарагт шуурхай зөвлөлгөөн зохион байгуулна.

 

            21.2.Тамгын газрын шуурхай зөвлөлгөөнийг Тамгын газрын дарга зарлан удирдана.

 

21.3.Тамгын газрын шуурхай зөвлөлгөөний бүрэлдэхүүнд нь Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд, Тамгын газрын дэд нар болон Ерөнхийлөгчийн шадар туслах байна.

 

             22 дугаар зүйл.Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх

 

            22.1.Ерөнхийлөгч хариуцсан тодорхой асуудлаар тухай бүр зөвлөж туслах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөхүүдтэй байна.

 

22.2.Орон тооны бус зөвлөхүүдийг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар томилж, чөлөөлнө.

 

22.3.Орон тооны бус зөвлөхүүдийн хариуцах ажлын чиг үүргийг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар батлах ба зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгч болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын өмнө ажлаа хариуцаж, тайлагнана.

 

22.4.Орон тооны бус зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгчид тухай бүр зөвлөж, туслах чиг үүргийнхээ хүрээнд дараах үүрэг хүлээнэ:

 

22.4.1.Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн хариуцах ажлын чиг үүргийн дагуу тухайн салбар, чиглэлд хэрэгжүүлвэл зохих бодлого, арга хэмжээний талаар санал, зөвлөмж өгөх;

                        22.4.2.Хариуцах ажлын чиг үүргийнх нь хүрээнд Ерөнхийлөгч болон Тамгын газраас даалгасан ажлыг биечлэн хариуцаж үр дүнтэй гүйцэтгэх;

                        22.4.3.Хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд Ерөнхийлөгчийг үндэслэл бүхий үнэн бодит судалгаа, мэдээллээр хангаж, өөрийн санал, зөвлөгөөг өгөх;

                        22.4.4.Жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор өнгөрсөн жилийн ажлын үр дүнгээ тайлагнаж, ирэх жил хэрэгжүүлэх ажлынхаа төсөл төлөвлөгөөг танилцуулан Тамгын газрын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулах арга хэмжээг авах;

 

            22.5.Орон тооны бус зөвлөхүүд нь Ерөнхийлөгчийн болон Тамгын газрын даргын үүрэг чиглэлийн дагуу орон тооны бус Бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсгийн гишүүнээр буюу эсхүл ахлагчаар ажиллана.

 

23 дугаар зүйл.Тамгын газрын захиргааны зөвлөл

 

            23.1.Тамгын газар нь дотоод ажил, асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх үүрэг бүхий Тамгын газрын захиргааны зөвлөлтэй /цаашид Захиргааны зөвлөл гэх/ байна.

 

            23.2.Захиргааны зөвлөлд Тамгын дэд дарга, хэлтсийн дарга, албаны дарга, тасгийн дарга, Тамгын газарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн ахлагч нар багтана.

 

            23.3.Захиргааны зөвлөлийн ажлын хэлбэр нь хурал байна.

 

            23.4.Захиргааны зөвлөлийн хурлыг Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд төсвийн шууд захирагч /түүнийг эзгүйд дэд дарга бөгөөд Бодлого, үйл ажиллагааны менежер/ зарлаж, удирдана.

 

            23.5.Захиргааны зөвлөлийн хурлаар дараах асуудал хэлэлцэнэ:

 

23.5.1.Тамгын газрын ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт;

23.5.2.Тамгын газрын санхүүгийн тайлан, мэдээ;

23.5.3.Тамгын газрын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт;

23.5.4.Тамгын газарт хэрэгжиж буй гэрээ, төсөл, хөтөлбөрийн явц, биелэлт;

23.5.5.Төсөл, хөтөлбөрийн санхүүгийн тайлан;

23.5.6.Тамгын газрын албан хаагчдын ажлын сахилга, хариуцлага;

23.5.7.Бусад дотоод ажил.          

 

            23.6.Захиргааны зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг Тамгын газрын даргын туслах хөтөлж, албажуулна.

 

24 дүгээр зүйл.Бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсэг

 

            24.1.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий орон тооны бус Бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулж болно.

 

            24.2.Орон тооны бус Бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсгийг Ерөнхийлөгчийн захирамжаар байгуулах бөгөөд Ерөнхийлөгчөөс өгсөн үүрэг чиглэлийг үндэслэн Тамгын газрын даргын захирамжаар байгуулж болно. 

 

24.3.Тамгын газар нь орон тооны бус Бодлогын салбар зөвлөл, ажлын хэсгийг ажиллах нөхцөлөөр хангана.

 

            24.4.Орон тооны бус Бодлогын салбар зөвлөл болон ажлын хэсгийг Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдийн аль нэг нь хариуцах ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд дэд дарга удирдана;

 

            24.4.Бодлогын салбар зөвлөл болон ажлын хэсгийн гишүүдийн ажиллах нөхцөл журам, Төрийн ордонд нэвтрэх асуудлыг Тамгын газрын даргын шийдвэрээр зохицуулна.

 

 

---оОо---