Хэвлэх DOC Татаж авах

Үндэсний статистикийн хорооны даргын

2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн

А/13 тоот тушаалын хавсралт

 

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, БҮС НУТГААР

 

Бүс нутаг

Хамрагдах аймаг

Амьжиргааны доод түвшин, төг

 

 

1. Баруун бүс

1. Баян-Өлгий

2. Говь-Алтай

3. Завхан

4. Увс

5. Ховд

178000

 

 

 

2. Хангайн бүс

1. Архангай

2. Баянхонгор

3. Булган

4. Өвөрхангай

5. Хөвсгөл

6. Орхон

 

 

 

182600

 

 

 

3. Төвийн бүс

1. Говьсүмбэр

2. Дорноговь

3. Дундговь

4. Өмнөговь

5. Сэлэнгэ

6. Төв

7. Дархан-Уул

 

 

 

175600

 

4. Зүүн бүс

1. Дорнод

2. Сүхбаатар

3. Хэнтий

 

174000

 

5. Улаанбаатар

 

1. Улаанбаатар

 

198600