Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр

               тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН 2018-2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ

ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

(Засгийн газрын 2019 оны 290 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Төслийн нэр

Санхүүжилтийн хугацаа
(оноор)

Төсөвт өртөг
(сая төг)

Гүйцэтгэл
(сая төг)

2018-2021
(сая төг)

Санхүүжилтийн хуваарь

Шилжих
(сая төг)

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төслийн үндэслэл  (Тайлбар)

2018
(сая төг)

2019
(сая төг)

2020
(сая төг)

2021
(сая төг)

0

1

2

3

4

5=6+7+8+9

6

7

8

9

10=3-4-5

11

12

1. ШИЛЖИН ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮД

Барилга хот байгуулалтын сайд

1.

Орон сууцны хороолол, дэд бүтэц төсөл (PIU)

2011-2018

 136,435.0

130,410.9

 6,024.1

 6,024.1

 -  

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.31, 2.86.1, ГТХБ-3.3.3.29,

2.

Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцын хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (нийслэл, 21 аймаг)

2013-2018

 62,000.0

 53,098.5

 8,901.5

 8,901.5

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.86.1,  2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт XI.1.48. ГТХБ-3.3.3.29

3.

Сумын төвийн шинэчлэл төсөл  (16 аймгийн 16 сум)

2014-2018

 79,954.0

 76,953.0

 3,001.0

 3,001.0

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.103.3,    ЗГ-ын 2015 оны 265 тогтоол, 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт  XI.1.49. ГТХБ-3.3.3.19

4.

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл

2017-2021

70,302.2

1,253.1

69,049.1

 7,000.0

 20,000.0

 20,000.0

 22,049.1

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.91.2, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 5, ГТХБ-3.3.3.11

5.

Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл (MON-3244)

2015-2020

 44,217.5

 3,067.2

41,150.3

4,200.0

14,633.1

22,317.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.91.1

Дүн

392,908.7

264,782.7

128,126.0

29,126.6

34,633.1

42,317.2

22,049.1

0.0

 

 

 

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

6.

Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл

2012-2021

44,184.9

22,608.4

21,576.5

3,820.5

17,756.0

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ - 3.2.18.4,  2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт XII.1.1.4, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5     

30,677.2

16,914.0

13,763.2

879.7

3,000.0

3,000.0

6,883.5

 -  

 Улсын төсөв

7.

Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл (MON-P11)

2014-2023

 153,487.2

 13,450.6

 115,660.1

 25,660.1

 30,000.0

 30,000.0

 30,000.0

 24,376.5

Гадаад зээл, тусламж
(Японы хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

8.

Шинэ зууны боловсрол төсөл

2015-2019

 114,184.0

 68,677.5

 45,506.5

 5,374.6

 40,131.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

9.

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

2015-2019

 68,544.7

 19,980.7

 48,564.0

 10,392.4

 38,171.6

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

10.

Мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

2015-2020

 50,000.0

 1,415.9

 48,584.1

 8,921.8

 20,000.0

 19,662.3

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

Дүн

461,078.0

143,047.1

293,654.4

55,049.1

149,059.5

52,662.3

36,883.5

24,376.5

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

11.

Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал төслийн нэмэлт санхүүжилт

2009-2019

 637,155.1

 527,175.0

 109,980.1

 109,980.1

 -  

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(Японы хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.114.15, МУТХҮБ-2.1.4 зорилт 4, ГТХБ-ын 3.3.2.6, ТИНСББ-9.1

 122,874.2

 58,310.5

 45,000.0

 10,000.0

 15,000.0

 10,000.0

 10,000.0

 19,563.7

 Улсын төсөв

12.

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

2011-2019

 89,136.2

 32,138.3

 56,997.9

 3,500.0

 53,497.9

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.17.7, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ТИНСББ-10.1.5

 16,335.0

 15,063.1

 1,271.9

 1,271.9

 -  

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

13.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл (PIU)

2014-2022

 312,500.0

 80,594.1

 191,905.9

 14,000.0

 40,000.0

 80,000.0

 57,905.9

 40,000.0

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-6.11.1, МУТХҮБ-2.1.5,      ГТХБ-ын 3.3.3

 46,460.0

 26,931.9

 19,528.1

 3,178.9

 5,000.0

 3,000.0

 8,349.2

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-6.11.1, МУТХҮБ-2.1.5,      ГТХБ-ын 3.3.3

14.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий шинэ нисэх онгоцны буудлын хурдны зам төсөл

2016-2019

 350,839.7

 139,382.0

 211,457.7

 54,204.7

 157,253.0

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.23, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 4, ГТХБ-ын 3.3.3.3

15.

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2017-2019

 111,083.6

 31,713.1

 79,370.5

 39,287.4

 40,083.1

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

16.

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2017-2019

 149,482.1

 42,709.6

 106,772.5

 44,136.2

 62,636.3

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

17.

Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам. (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан) Барих-шилжүүлэх

2015-2020

 141,086.3

 52,304.7

 88,781.6

 32,324.4

 29,221.0

 27,236.2

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

18.

Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам. (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан) Барих-шилжүүлэх

2015-2020

 212,627.3

 78,825.3

 133,802.0

 48,715.8

 44,038.7

 41,047.5

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

Дүн

2,189,579.5

1,085,147.6

1,044,868.2

360,599.4

446,730.0

161,283.7

76,255.1

59,563.7

 

Сангийн сайд

19.

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл

2011-2019

 50,358.2

 32,550.8

 17,807.4

 4,200.0

 13,607.4

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ - 2.4.1-зорилт2, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын 3.2.1.3, МУБХҮБ-4.5, ЗГҮАХХАТ-2.65.2

20.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл

2015-2019

 56,593.3

 9,266.9

 47,326.4

 18,765.2

 28,561.2

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-1.6,     ГТХБ-3.8.1.5, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

21.

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл

2015-2020

 50,000.0

 6,059.8

 43,940.2

 7,000.0

 20,000.0

 16,940.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.6,     ЭЗСХ-1.2

22.

Экспортын зээлийн шугам

2015-2021

 180,043.7

 40,408.6

 139,635.1

 14,310.1

 50,000.0

 50,000.0

 25,325.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Японы экспортын зээл)

ЭДҮХ-2.2,      ЗГҮАХХАТ-5.6.8, МУТХҮБ-2.1.3,

23.

Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл

2016-2021

 150,000.0

 15,407.6

 134,592.4

 3,500.0

 30,000.0

 40,000.0

 61,092.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.6,     ЭЗСХ-1.2

24.

Экспортыг дэмжих төсөл

2016-2021

 50,266.1

 3,377.8

 46,888.3

 14,667.0

 10,000.0

 10,000.0

 12,221.3

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЭДҮХ-2.2,      ЗГҮАХХАТ-5.6.8, МУТХҮБ-2.1.3,

25.

Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

2016-2021

 125,178.5

 38,219.3

 86,959.2

 40,875.4

 20,000.0

 20,000.0

 6,083.8

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1,  Төрөөс малчдын талаарх баримтлах бодлого 1.2, ЗГҮАХХАТ-2.25.1

26.

Бүс нутгийн хилийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл

2016-2021

 68,172.1

 1,682.3

 66,489.8

 15,290.8

 20,000.0

 20,000.0

 11,199.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-5.4.14, МУТХҮБ-2.1.7,      ГТХБ-ын 3.3.3.4

27.

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл

2017-2022

 42,181.3

 981.1

 36,155.9

 6,155.9

 10,000.0

 10,000.0

 10,000.0

 5,044.3

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЭЗСХ-1.1, ЗГҮАХХАТ-1.20,    ГТХБ-3.5.3.5

Дүн

772,793.2

147,954.2

619,794.7

124,764.4

202,168.6

166,940.2

125,921.5

5,044.3

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

28.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл

2015-2020

 59,633.9

 4,515.7

 55,118.2

 2,800.0

 25,000.0

 27,318.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.27.3, МУТХҮБ-2.2,         ГТХБ-3.8.1.5

29.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

2017-2021

 64,678.0

 15,082.7

 49,595.3

 6,155.9

 15,000.0

 15,000.0

 13,439.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.27.3, МУТХҮБ-2.2,         ГТХБ-3.8.1.5

Дүн

124,311.9

19,598.4

104,713.5

8,955.9

40,000.0

42,318.2

13,439.4

0.0

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

30.

Дархан Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл. (Гэрээ 2014 онд байгуулагдсан)

2014-2020

 1,386,115.2

 271,084.2

 1,115,031.0

 289,398.2

 327,507.1

 498,125.7

 -  

 -  

Шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГ-ын 2013 оны 317 тоот тогтоол,
ТӨКЗЖ-5

Дүн

1,386,115.2

271,084.2

1,115,031.0

289,398.2

327,507.1

498,125.7

0.0

0.0

 

Эрүүл мэндийн сайд

31.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт

2011-2019

 57,085.4

 7,352.3

 49,733.1

 3,507.4

 46,225.7

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2, ТЭМТББ 3.4.3.8,    ГТХБ-3.5.2.8

32.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл

2013-2019

 68,484.9

 15,591.5

 52,893.4

 2,800.0

 50,093.4

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2,  ТЭМТББ 3.4.3.8,   ГТХБ-3.5.2.8

 26,700.0

 12,916.5

 13,783.5

 512.2

 6,767.3

 6,504.0

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2,  ТЭМТББ 3.4.3.8,   ГТХБ-3.5.2.8

33.

Цахим эрүүл мэнд төсөл - Дэлхийн банк

2015-2020

 44,641.9

 2,678.2

 41,963.7

 9,191.9

 15,000.0

 17,771.8

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2.2.2, ТЭМТББ 3.4.6.6

34.

Цахим эрүүл мэнд төсөл - БНХАУ

2015-2019

 47,375.0

 25,162.5

 22,212.5

 3,352.6

 18,859.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2.2.2, , ТЭМТББ 3.4.6.6

35.

Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төв байгуулах төсөл

2015-2019

 145,132.1

 42,550.4

 102,581.7

 39,938.9

 62,642.8

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.3, МУТХҮБ-2.2.2 зорилт 1, , ТЭМТББ 2.2

 20,000.0

 2,400.0

 17,600.0

 6,465.2

 11,134.8

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.3, МУТХҮБ-2.2.2 зорилт 1, ТЭМТББ 2.2

Дүн

409,419.3

108,651.4

300,767.9

65,768.2

210,723.9

24,275.8

0.0

0.0

 

Эрчим хүчний сайд

36.

Улаанбаатар хотын Дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл

2014-2018

 52,299.3

 33,390.3

 18,909.0

 18,909.0

 -  

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
)Японы хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

37.

Багануурын 700 МВт-ын ДЦС (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан)

2018-2021

 2,310,908.4

 312,000.0

 1,998,908.4

 700,020.0

 720,000.0

 367,980.0

 210,908.4

 -  

Барих-ашиглах-шилжүүлэх

 ТӨКЗЖ-25-29, ТЭХТББ-4.1.1.1

38.

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах төсөл, Улаанбаатар хот

2017-2018

 62,400.0

 58,420.5

 3,979.5

 3,979.5

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 2,  ЗГҮАХХАТ-4.1.6, 4.1.6.3,      ТЭТББ-2.5.9, ЭЗНХҮЧ2018-8.2

39.

Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

2017-2020

 282,624.2

 27,816.8

 254,807.4

 58,811.4

 100,000.0

 95,996.0

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.101.2, ТЭХТББ 4.1.1.5

 15,089.2

 4,526.8

 10,562.4

 4,463.8

 6,098.6

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.101.2, ТЭХТББ 4.1.1.5

Дүн

2,723,321.1

436,154.4

2,287,166.7

786,183.7

826,098.6

463,976.0

210,908.4

0.0

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

40.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр (5 дэд төвийг байгуулах)

2014-2023

 266,079.0

 22,846.8

 157,422.0

 7,422.0

 50,000.0

 50,000.0

 50,000.0

 85,810.2

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.96, 2.85, 2.81, 2.89, 2.224, ЭЗСХ-1.2.5.1, ТХАХТББ-4.2.2, ТАҮТББ-39, Үндэсний хөтөлбөр-А)26

41.

Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

2015-2023

 143,880.8

 6,414.2

 92,010.0

 2,010.0

 30,000.0

 30,000.0

 30,000.0

 45,456.6

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.120, 4.4.5.2, ТЭТББ-2.5.7, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 4,

42.

Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц

2016-2020

 105,950.0

 31,192.4

 74,757.6

 9,687.5

 35,070.1

 30,000.0

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.120, ТЭТББ-2.5.7

43.

Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах

2016-2019

 75,650.0

 18,157.8

 57,492.2

 6,197.3

 51,294.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.119.5, ТЭТББ-2.5.7, 2.5.9

Дүн

591,559.8

78,611.2

381,681.8

25,316.8

166,365.0

110,000.0

80,000.0

131,266.8

 

НИЙТ ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН ДҮН

 9,051,086.7

 2,555,031.2

 6,275,804.3

 1,745,162.3

2,403,285.8

1,561,899.1

 565,457.0

 220,251.3

 

1.2 ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮД

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

44.

Төвлөрлийг сааруулах "Шинэ хөдөө" төсөл

2018-2023

 206,250.0

 -  

 135,000.0

 15,000.0

 30,000.0

 45,000.0

 45,000.0

 71,250.0

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХ - 2.16, 2.35, 2.48, ЗГҮАХ-6.20.1, 2.75.1,          ТХХААТББ-1.4.4

45.

Ухаалаг засаг төсөл

2018-2020

 32,922.5

 -  

 32,922.5

 7,075.5

 2,280.0

 23,567.0

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.93.2, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 7, ГТХБ-3.3.3.20

46.

Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл

2018-2021

 52,437.6

 -  

 52,437.6

 10,761.4

 12,238.1

 12,238.1

 17,200.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.93.2, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 7, ГТХБ-3.3.3.20

 2,752.0

 -  

 2,752.0

 829.5

 961.2

 961.3

 -  

 -  

Улсын төсөв

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.93.2, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 7, ГТХБ-3.3.3.20

Дүн

294,362.1

0.0

223,112.1

33,666.4

45,479.3

81,766.4

62,200.0

71,250.0

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

47.

Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл

2019-2021

 95,000.0

 -  

 95,000.0

 87.6

 15,000.0

 40,000.0

 39,912.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-4.4.1, МУТХҮБ-2.1.2, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1, ГТХБ-3.3.2

48.

Аялал жуулчлалын голлох чиглэлийн авто зам дагуу түр буудаллах, үйлчилгээний цогцолбор

2018-2020

 53,000.0

 -  

 53,000.0

 13,400.0

 26,400.0

 13,200.0

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-4.4.1, МУТХҮБ-2.1.2, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1, ГТХБ-3.3.2

49.

Аялал жуулчлалын "Ногоон морь" төсөл

2018-2021

 30,000.0

 -  

 30,000.0

 500.0

 7,500.0

 7,500.0

 14,500.0

 -  

Хувийн хэвшил

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-4.4.1, МУТХҮБ-2.1.2, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1, ГТХБ-3.3.2

Дүн

 178,000.0

 -  

 178,000.0

 13,987.6

 48,900.0

 60,700.0

 54,412.4

 -  

 

Барилга хот байгуулалтын сайд

50.

Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх

2018-2020

 35,000.0

 -  

 35,000.0

 10,000.0

 12,500.0

 12,500.0

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ- 2.91.5, ГТХБ-3.3.3.28, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.2.8

51.

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламж

2019-2021

 750,000.0

 -  

 750,000.0

 -  

 100,000.0

 350,000.0

 300,000.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ- 4.2.3, ГТХБ-3.3.3.28, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.2.8

52.

Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт (улсын хэмжээнд)

2018-2020

 35,000.0

 -  

 35,000.0

 9,000.0

 13,000.0

 13,000.0

 -  

 -  

Улсын төсөв

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ - 2.86.1, ГТХБ-3.3.3.18

53.

Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлт

2018-2020

 47,638.6

 -  

 47,638.6

 7,922.1

 9,929.1

 29,787.4

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл,        ЗГҮАХ-2.91

54.

Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл

2018-2020

 40,939.4

 -  

 40,939.4

 10,339.2

 15,000.0

 15,600.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (Австрийн хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-6.5.4.1, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл,

55.

Туул усан сан барих төсөл (цогцолбор)

2019-2023

 964,900.0

 -   

 337,715.0

 -  

 48,245.0

 96,490.0

 192,980.0

 627,185.0

Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХХАТ-2.94.1, 4.2.5.1, ТЭТББ-2.5.2, ТӨКЗЖ-42

56.

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

2018-2022

 50,000.0

 -  

 45,175.1

 175.1

 15,000.0

 15,000.0

 15,000.0

 4,824.9

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.79.1, МУТХҮБ-2.1.5,       ГТХБ-3.3.3.11, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

57.

Барилгын арматурын үйлдвэр, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум.

2018-2019

 137,760.4

 -  

 137,760.4

 94,322.1

 43,438.3

 -  

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

ЭЗСХ-2.1.6,      ТАҮТББ-2.1.2, Үндэсний хөтөлбөр-А)3

Дүн

2,061,238.4

0.0

1,429,228.5

131,758.5

257,112.4

532,377.6

507,980.0

632,009.9

 

Батлан хамгаалахын сайд

58.

Инженерийн рот

2020-2021

 40,344.2

 -  

 40,344.2

 -  

 -  

 20,000.0

 20,344.2

 -  

Улсын төсөв

МУҮАБҮБ-ын 3.1.1.3, 3.1.1.7 дахь заалтууд, МУГБҮБ-ын 2.13, 2.14.4 дэх заалтууд

Дүн

40,344.2

0.0

40,344.2

0.0

0.0

20,000.0

20,344.2

0.0

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

59.

Сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

2018-2020

 234,801.2

 -  

 234,801.2

 84,812.9

 125,730.7

 24,257.6

 -  

 -  

Улсын төсөв

МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2,     ЗГҮАХХАТ-ийн 3.2.3, 3.2.6, ЭЗНХҮЧ 2018-10.2

60.

Хүүхэд бүрт цэцэрлэг хөтөлбөр

2018-2019

 155,832.0

 -  

 155,832.0

 73,386.6

 81,045.4

 500.0

 900.0

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-3.2.2, МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 1, ГТХБ-3.7.3.5

61.

Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл

2018-2020

 59,263.2

 -  

 59,263.2

 6,567.3

 15,000.0

 37,695.9

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.3.1, МУТХҮБ-2.2.1,      ГТХБ-2.2.7 зорилт 21, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

62.

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл

2018-2021

 125,000.0

 -  

 125,000.0

 8,756.3

 20,000.0

 45,000.0

 51,243.7

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.3.1, МУТХҮБ-2.2.1,       ГТХБ-2.2.7 зорилт 21,Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

63.

Ухаалаг боловсрол

2018-2019

 49,000.0

 -  

 49,000.0

 9,824.4

 39,175.6

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.3.1, МУТХҮБ-2.2.1,      ГТХБ-2.2.7 зорилт 21, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

Дүн

623,896.4

0.0

623,896.4

183,347.5

280,951.7

107,453.5

52,143.7

0.0

 

Сангийн сайд

64.

Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлж, орчмыг сайжруулах төсөл

2018-2021

 142,500.0

 -  

 142,500.0

 100.0

 10,000.0

 68,000.0

 64,400.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.94

65.

Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл

2018-2021

 62,500.0

 -  

 62,500.0

 175.1

 20,000.0

 20,000.0

 22,324.9

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

66.

Нүхэн гарц төсөл

2018-2021

 95,000.0

 -  

 95,000.0

 100.0

 10,000.0

 50,000.0

 34,900.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

Дүн

300,000.0

0.0

300,000.0

375.1

40,000.0

138,000.0

121,624.9

0.0

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

67.

Эрхзүйн шинэчлэл багц төсөл

2017-2021

 110,000.0

 -  

 110,000.0

 3,502.5

 30,000.0

 30,000.0

 46,497.5

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

68.

Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл

2018-2021

 70,776.0

 -  

 70,776.0

 100.0

 10,000.0

 40,676.0

 20,000.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-5.4.9.1 ГТХБ-3.7.3.4, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг

Дүн

180,776.0

0.0

180,776.0

3,602.5

40,000.0

70,676.0

66,497.5

0.0

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

69.

Хүнс, тэжээл нийгмийн халамжийн төсөл - Нэмэлт санхүүжилт

2018-2020

 45,555.8

 -  

 45,555.8

 2,800.0

 20,000.0

 22,755.8

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ- 1.4.6, МУТХҮБ-2.2.1, Өрийн Удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг

70.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл

2018-2020

 62,500.0

 -  

 62,500.0

 4,378.2

 20,000.0

 38,121.8

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.3.28, МУТХҮБ-2.2.0,       ГТХБ-3.8.1.8, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг

Дүн

108,055.8

0.0

108,055.8

7,178.2

40,000.0

60,877.6

 -  

0.0

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

71.

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл

2018-2019

 61,250.0

 -  

 61,250.0

 5,000.0

 56,250.0

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, МУБХҮБ-2.3.3, Төрөөс малчдын талаарх баримтлах бодлого 2.3.2, ЗГҮАХХАТ-2.25.1

72.

Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл

2019-2021

 168,948.0

 -  

 168,948.0

 -  

 33,789.7

 70,000.0

 65,158.3

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХ-2.26.2-4, 2.28.3, 2.32.1, 2.38.3,       ЭЗСХ-2.1.7.3, 2.1.7.4, ТХХААТББ-2.1.15, 2.1.16, Үндэсний хөтөлбөр а)9,а)10, а)11, а)12, а)13, а)15

73.

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл

2018-2020

 365,778.0

 -  

 365,778.0

 107,461.2

 166,927.0

 91,389.8

 -  

 -  

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХХАТ-1.23.1, 2.48.6, 2.57,       ТАҮТББ-4.1.3, 4.2.1.8, 4.2.3.5, ЭЗСХ-2.1.11.1, Үндэсний хөтөлбөр А)3

74.

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл

2018-2022

 225,777.0

 -  

 181,983.0

 46,409.0

 56,309.0

 59,015.0

 20,250.0

 43,794.0

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХХАТ-1.23.1, 2.48.6, ТАҮТББ-5.2.3.5, Үндэсий хөтөлбөр А)3

75.

Дөрвөн улирлын хүлэмж

2018-2020

 98,471.4

 -  

 98,471.4

 28,517.7

 44,848.3

 25,105.3

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

ЗГҮАХ - 2.44,     МУТХҮБ-2.3.2, ГТХБ-3.1.1.20

76.

Алслагдсан орон нутагт сүүн бүтээгдэхүүнийг кластерийн зарчмаар үйлдвэрлэж, импортыг орлож, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл

2018-2020

 117,000.0

 -  

 117,000.0

 49,600.0

 22,475.0

 44,925.0

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

ЗГҮАХХАТ-2.25.1, 2.26.2, 2.26.3, 2.26.4, 2.32.1,  ЭЗСХ-2.1.7.1,2.1.7.2, ТХХААТББ-2.1.16, Үндэсний хөтөлбөр-Б)3, А)9, А)10, А)11, А)13

Дүн

1,037,224.4

0.0

993,430.4

236,987.9

380,599.0

290,435.1

85,408.3

43,794.0

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

77.

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл

2019-2022

 2,564,350.0

 -  

 1,600,000.0

 -  

 100,000.0

 500,000.0

 1,000,000.0

 964,350.0

Гадаад зээл, тусламж (Энэтхэгийн EXIM банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.70,   ЭЗСХ-1.3.8.8, Үндэсний хөтөлбөр А)3, ТЭБСББ-3.4.3, МУТХҮБ-ын зорилт 3, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт
баримтлах бодлогын 3.2.2.6

78.

Тавантолгой-Цагаан дэл чиглэлийн авто зам, 270км

2019-2021

 216,000.0

 -  

 216,000.0

 -  

 1,000.0

 100,000.0

 115,000.0

 -  

Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХ - 2.103, МУТХҮБ-2.1.5, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-5.3.9,

79.

Тавантолгой-Ханги чиглэлийн авто зам, 450км

2019-2021

 360,000.0

 -  

 360,000.0

 -  

 1,000.0

 100,000.0

 259,000.0

 -  

Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХ - 2.103, МУТХҮБ-2.1.5, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-5.3.9,

80.

Сонгино говь, Ус хангамжийн эх үүсвэр төсөл

2018-2036

 1,230,239.0

 -  

 184,535.9

 -  

 61,512.0

 61,512.0

 61,512.0

 1,045,703.2

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХ - 4.2.3.1, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл,

81.

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл

2018-2022

 108,770.0

 -  

 81,577.5

 5,438.5

 16,315.5

 27,192.5

 32,631.0

 27,192.5

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХ-1.2, 1.14, 1.23, 2.2, 2.13, 2.19, 2.21, 2.24, 2.73,          ТАҮТББ-4.1.3, Үндэсний хөтөлбөр-а)3

82.

Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах барих төсөл  (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан)

2018-2021

 134,057.6

 -  

 134,057.6

 10,000.0

 49,000.0

 36,057.6

 39,000.0

 -  

Барих-Өмчлөх-Ашиглах

ЗГ-ын 2013 оны 317 тоот тогтоол ТӨКЗЖ-71

83.

Гацууртын алтны үндсэн ордыг ашиглах төсөл

2019-2029

 752,000.0

 -  

 388,000.0

 16,000.0

 53,218.9

 133,971.5

 184,809.6

 364,000.0

Хувийн хэвшил

ЗГҮАХХАТ-2.61, 2.69, ЭЗСХ-1.3.1.3, 2.2.1.2, ТЭБСББ-2.1.5, 3.4.3

84.

Цагаансуваргын зэс молибденийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл

2018-2035

 1,725,840.0

 -  

 1,175,840.0

 159,293.0

 225,396.3

 347,502.0

 443,648.7

 550,000.0

Хувийн хэвшил

ЗГҮАХХАТ-1.24.3, 2.71,  ЭЗСХ-1.3.8.6,    ТАҮТББ-4.2.3.3, Үндэсний хөтөлбөр- а)3, а)5

Дүн

7,091,256.6

0.0

4,140,011.0

190,731.5

507,442.7

1,306,235.6

2,135,601.3

2,951,245.7

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

85.

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл

2018-2021

 950,688.3

 -  

 950,688.3

 3,000.0

 315,896.1

 315,896.1

 315,896.1

 -  

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

86.

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км орчим их даацын хатуу хучилттай авто замын төсөл

2019-2021

 541,517.0

 -  

 541,517.0

 -  

 162,455.1

 324,910.2

 54,151.7

 -  

Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХХАТ-2.108, 2.109,
ТӨКЗЖ-24.15

87.

Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төсөл

2018-2019

 43,399.8

 -  

 43,399.8

 13,399.8

 30,000.0

 -   

 -  

 -  

Хөрөнгө оруулах-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХХАТ-2.114.6, ЭЗСХ-2.2.5,     ТИНСББ-6.4, 6.5, ТӨКЗЖ-7.21

88.

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын үүд чиглэлийн хурдны зам төсөл

2018-2025

 5,470,480.0

 -  

 3,845,440.0

 76,616.0

 518,744.0

 1,625,040.0

 1,625,040.0

 1,625,040.0

Барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХ - 2.103, ЗГҮАХХАТ - 2.107, ЗГҮАХХАТ - 2.11, ЗГ-ын 2013 оны 317-р тогтоол,  ТӨКЗЖ-24

89.

Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн 45.3 км төмөр замын төсөл

2019-2020

 392,374.8

 -  

 392,374.8

 -  

 156,949.9

 235,424.9

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

ЭЗСХ-2.2.2.3, 2.2.2.4

90.

Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

2019-2022

 220,000.0

 -  

 132,000.0

 -  

 44,000.0

 44,000.0

 44,000.0

 88,000.0

Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХХАТ-2.107.2, ТӨКЗЖ-24.16

91.

Тяньжин тээвэр ложистикийн төв байгуулах төсөл

2018-2021

 124,362.0

 -  

 124,362.0

 12,436.2

 24,872.4

 49,744.8

 37,308.6

 -  

Хувийн хэвшил

ТТЗТТББ-1.2.1.2, ЗГҮАХХАТ-2.17.7, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3,

92.

Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ-2

2018-2019

 76,250.0

 -  

 76,250.0

 24,549.9

 51,700.1

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-4.4.5.2, ТЭТББ-2.5.7,    МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 4, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

93.

Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл

2018-2021

 60,000.0

 -  

 60,000.0

 5,000.0

 15,000.0

 25,000.0

 15,000.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-107.15, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

94.

Улсын чанартай авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төсөл

2019-2021

 106,000.0

 -  

 106,000.0

 -  

 20,000.0

 36,500.0

 49,500.0

 -  

Барих-Өмчлөх-Ашиглах

ТӨКЗЖ-7.8, ЗГҮАХХАТ-4.4.5, МУТХҮБ-2.1.2,

95.

Тавантолгой-Сайншанд чиглэлийн 447.7 км төмөр зам төсөл

2019-2023

 2,789,515.8

 -  

 1,673,709.5

 -  

 557,903.2

 557,903.2

 557,903.2

 1,115,806.3

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ТТЗТТБ-3.2.2.1,      УИХ -ын 32 дугаар тогтоол

96.

Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх зам засварын төсөл

2018-2021

 150,000.0

 -  

 150,000.0

 3,502.5

 10,000.0

 70,000.0

 66,497.5

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг

Дүн

10,924,587.7

0.0

8,095,741.4

138,504.4

1,907,520.8

3,284,419.1

2,765,297.1

2,828,846.3

 

Эрчим хүчний сайд

97.

Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх

2018-2022

 861,000.0

 -  

 500,000.0

 50,000.0

 100,000.0

 150,000.0

 200,000.0

 361,000.0

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХХАТ-2.97.4

98.

Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх

2018-2020

 98,982.0

 -  

 98,982.0

 32,994.0

 32,994.0

 32,994.0

 -  

 -  

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1,      ЗГҮАХХАТ-2.97.3, 6.9.2.1, ЭЗСХ-ийн 2.2.1, 2.2.3 дахь заалт, ЭЗНХҮЧ 2018-5.1

99.

Тавантолгойн 450 МВт-ын ЦС

2018-2021

 2,558,551.9

 -  

 2,558,551.9

 76,756.6

 972,249.7

 358,197.3

 1,151,348.3

 -  

Хувийн хэвшил

 МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХХАТ-2.98.1, ТЭХТББ-3.1.2, 3.1.3,  ЭЗСХ-ийн 2.2.1 дэх заалт

100

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд усан цахилгаан станц барих төсөл, 64 МВт

2018-2021

 286,109.8

 -  

 286,109.8

 5,000.0

 50,000.0

 129,855.8

 101,254.0

 -  

Шинэчилсэн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГҮАХХАТ-6.19.4, ЭЗСХ-2.2.3.4,   ТЭХТББ-4.1.1.4,      УҮХ-3.3.2, 3.3.20, ТӨКЗЖ-40.3

101

Эрчим хүчний дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх (дэд станцууд)

2018-2020

 59,800.8

 -  

 59,800.8

 4,189.1

 10,000.0

 45,611.7

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (ХБНГУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗХҮАХХАТ-2.104.7, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 3.2.5,     ГТХБ-ын 3.3.3

102

10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл (БНСУ)

2018-2022

 325,000.0

 -  

 274,999.1

 175.1

 50,000.0

 100,000.0

 124,824.0

 50,000.9

Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.102.1, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 4.1.1.4,

103

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл

2018-2020

 123,025.0

 -  

 123,025.0

 3,000.0

 60,000.0

 60,025.0

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1, ЗГҮАХХАТ-ийн 2.97.3, ЭЗСХ-ийн 2.2.1, 2.2.3 дахь заалт, ЭЗНХҮЧ 2018-5.1, ГТХБ-ын 3.3.3.18

 6,568.3

 -  

 6,568.3

 1,943.5

 1,000.0

 3,624.8

 -  

 -  

Улсын төсөв

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1,      ЗГҮАХХАТ-ийн 2.97.3, ЭЗСХ-ийн 2.2.1, 2.2.3 дахь заалт, ЭЗНХҮЧ 2018-5.1,                ГТХБ-ын 3.3.3.18

104

Эрчим хүчний төсөл -2

2018-2022

 107,913.9

 -  

 74,455.9

 4,455.9

 10,000.0

 25,000.0

 35,000.0

 33,458.0

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 1,      ЗГҮАХХАТ-ийн 2.97.3, ЭЗСХ-ийн 2.2.1, 2.2.3 дахь заалт, ЭЗНХҮЧ 2018-5.1, ГТХБ-ын 3.3.3.18

105

Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт (улсын хэмжээнд)

2018-2019

 41,000.0

 -  

 26,000.0

 4,800.0

 9,600.0

 9,600.0

 2,000.0

 15,000.0

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.102.5, Төсвийн тухай хуулийн 17.1.10 дэх зүйлд заасан, ГТХБ-ын 3.3.3.18

106

Тэлмэний дулааны цахилгаан станц  (Гэрээ 2013 онд байгуулагдсан)

2019-2022

 446,996.6

 -  

 335,247.0

 -

 111,749.0

 111,749.0

 111,749.0

 111,749.6

Барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГ-ын тогтоол        2013-317, ТӨКЗЖ-40

107

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл

2018-2021

 100,000.0

 -  

 100,000.0

 87.6

 20,000.0

 40,000.0

 39,912.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-ийн 2.78.3, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 1.4.1, МУТХҮБ-ын 2.1.5

Дүн

5,014,948.3

0.0

4,443,739.8

183,401.8

1,427,592.7

1,066,657.6

1,766,087.7

571,208.5

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

108

Нүүрс боловсруулах төсөл

2018-2020

 242,100.0

 -  

 242,100.0

 42,100.0

 100,000.0

 100,000.0

 -  

 -  

Хувийн хэвшил

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 2,       ЗГҮАХХАТ-4.1.6, 4.1.6.3, ТЭТББ-2.5.9, ЭЗНХҮЧ2018-8.2

109

Утаагүй Улаанбаатар - 2020

2018-2020

 500,000.0

 -  

 500,000.0

 300,000.0

 100,000.0

 100,000.0

 -  

 -  

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 2,      ЗГҮАХХАТ-4.1.6, 4.1.6.3, ТЭТББ-2.5.9, ЭЗНХҮЧ2018-8.2

110

Шинэ хатуу хог хаягдлын цэг болон УБ хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулах байгууламж барих төсөл

2018-2019

 37,054.8

 -  

 37,054.8

 11,674.8

 25,380.0

 -  

 -  

 -  

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

ЗГҮАХХАТ-4.2.6.2, 4.1.6.3, 4.1.6.4, НЭМТТББ-4.3.5, Үндэсний хөтөлбөр А)54

111

Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууц ба дахин төлөвлөлтийн төсөл

2019-2023

 200,000.0

 -  

 110,052.5

 52.5

 10,000.0

 50,000.0

 50,000.0

 89,947.5

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.76, Төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлогын 5.3, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

112

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл

2018-2020

 90,720.5

 -  

 90,720.5

 9,065.1

 40,000.0

 41,655.4

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.119.3, ГТХБ-3.3.3.3,

 4,843.6

 -  

 4,843.6

 1,433.5

 978.5

 978.5

 1,453.1

 -  

 Улсын төсөв 

ЗГҮАХХАТ-2.119.3, ГТХБ-3.3.3.3,

113

Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 288 у/м болон Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр бетон гүүр барих

2018-2020

 53,750.0

 -  

 53,750.0

 5,295.7

 25,000.0

 23,454.3

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.119.4, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

Дүн

1,128,468.9

0.0

1,038,521.4

369,621.6

301,358.5

316,088.2

51,453.1

89,947.5

 

НИЙТ ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛИЙН ДҮН

28,983,158.7

0.0

21,794,856.9

1,493,163.0

5,276,957.1

7,335,686.7

7,689,050.1

7,188,301.8

 

                           

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН

Төсөвт өртөг
(сая төг)

Гүйцэтгэл
(сая төг)

2018-2021
(сая төг)

Төслийн санхүүжилтийн хуваарь

 Шилжих
(сая төг)

Төслийн тоо эх үүсвэрээр

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтэд эх үүсвэрийн эзлэх хувь

2018

2019

2020

2021

Нийт

2018-2021

38,034,245.5

2,555,031.2

28,070,661.2

3,238,325.3

7,680,242.9

8,897,585.8

8,254,507.1

7,408,553.1

113

100%

100%

100.00%

6.72%

73.80%

8.51%

20.19%

23.39%

21.70%

19.48%

Үүнээс:

Улсын төсөв

нийт

1,100,045.0

319,602.0

765,443.0

278,921.7

315,135.8

148,141.3

23,244.2

15,000.0

11

2.89%

2.73%

шилжих

558,067.6

319,602.0

238,465.6

96,922.2

73,259.7

68,283.7

0.0

0.0

5

1.47%

0.85%

шинэ

541,977.4

0.0

526,977.4

181,999.5

241,876.1

79,857.6

23,244.2

15,000.0

6

1.42%

1.88%

Гадаад зээл, тусламж

нийт

8,704,500.7

766,807.7

6,634,424.1

513,410.9

1,654,652.7

2,204,279.8

2,262,080.7

1,303,268.9

57

22.89%

23.63%

шилжих

2,938,642.5

766,807.7

2,011,147.2

399,199.3

911,528.2

429,009.7

271,410.0

160,687.6

29

7.73%

7.16%

шинэ (эх үүсвэр амлагдсан)

5,765,858.2

0.0

4,623,276.9

114,211.6

743,124.5

1,775,270.1

1,990,670.7

1,142,581.3

28

15.16%

16.47%

Холимог эх үүсвэртэй (улсын төсөв ба гадаад зээл тусламж)

нийт

2,137,700.0

885,537.3

1,192,599.0

286,655.6

486,168.6

317,983.1

101,791.7

59,563.7

10

5.62%

4.25%

шилжих

1,857,353.0

885,537.3

912,252.1

259,622.6

370,990.8

198,500.0

83,138.6

59,563.7

7

4.88%

3.25%

шинэ (эх үүсвэр амлагдсан)

280,347.0

0.0

280,347.0

27,033.0

115,177.8

119,483.1

18,653.1

0.0

3

0.74%

1.00%

Барих-шилжүүлэх, Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх нөхцөлтэй концесс

нийт

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.00%

0.00%

шилжих

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.00%

0.00%

шинэ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.00%

0.00%

Барих-шилжүүлэхээс бусад нөхцөлтэй концесс

нийт

12,486,484.4

583,084.2

9,451,425.6

1,094,434.0

2,083,700.2

3,470,708.3

2,802,583.1

2,451,974.6

13

32.83%

33.67%

шилжих

3,697,023.6

583,084.2

3,113,939.4

989,418.2

1,047,507.1

866,105.7

210,908.4

0.0

2

9.72%

11.09%

шинэ

8,789,460.8

0.0

6,337,486.2

105,015.8

1,036,193.1

2,604,602.6

2,591,674.7

2,451,974.6

11

23.11%

22.58%

Хувийн хэвшлийн санхүүжилт

нийт

6,231,460.5

0.0

5,317,460.5

492,925.6

1,677,348.9

1,315,570.8

1,831,615.2

914,000.0

11

16.38%

18.94%

шилжих

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.00%

0.00%

шинэ

6,231,460.5

0.0

5,317,460.5

492,925.6

1,677,348.9

1,315,570.8

1,831,615.2

914,000.0

11

16.38%

18.94%

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

шинэ

7,374,054.9

0.0

4,709,308.9

571,977.5

1,463,236.7

1,440,902.5

1,233,192.2

2,664,746.0

11

19.39%

16.78%

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн улсын төсөв болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, барих-шилжүүлэх нөхцөлтэй концессын хөрөнгө оруулалтын нийлбэр дүн, ДНБ-д эзлэх хувь

278,921.7

315,135.8

148,141.3

23,244.2

15,000.0

 

2.89%

2.73%

0.90%

0.91%

0.38%

0.05%

-