Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр

             тогтоолын 2 дугаар хавсралт   

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН 2018-2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

(Засгийн газрын 2019 оны 290 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

 

 

Төслийн нэр

Суурь үзүүлэлт 2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

2021 он

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Хүрэх түвшин, үр дүн

Хүрэх түвшин, үр дүн

Хүрэх түвшин, үр дүн

Хүрэх түвшин, үр дүн

0

1

2

3

4

5

6

6

1. ШИЛЖИН ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮД

Барилга хот байгуулалтын сайд

1.

Орон сууцны хороолол, дэд бүтэц төсөл

Төслийн ажлын явц 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 -

 Барилга хот байгуулалтын яам

2.

Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцын хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (нийслэл, 21 аймаг)

Төслийн ажлын явц 85 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 -

 Барилга хот байгуулалтын яам

3.

Сумын төвийн шинэчлэл төсөл (16 аймгийн 16 сум)

Төслийн ажлын явц 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 -

 Барилга хот байгуулалтын яам

4.

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 12 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Барилга хот байгуулалтын яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

5.

Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

6.

Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл MON-P11

Төслийн ажлын явц 9 хувь

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Төслийн ажлын явц 85 хувь

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

7.

Шинэ зууны боловсрол төсөл

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн үндсэн дэд бүтэц байгуулж, түүн дээр суурилсан электрон сурах орчныг бүрдүүлэн хүүхэд бүрт чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй эзэмшүүлэхэд оршино. Нийслэл, орон  нутгийн  ерөнхий боловсролын сургуулиудад  зөөврийн компьютер, тоног төхөөрөмж, е-контент, сүлжээний дэд бүтцийг бий болгож боловсролын салбарын интранет орчинг бий болгоно.

 -

 -

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

8.

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

9.

Мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 3 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Олон улсын түвшинд хүрэхүйц мэргэжлийн өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн технологийн гадаад аутсорсингийг хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн мэдээллийн технологийн боловсрол, аутсорсингийн төвийг байгуулж Монгол Улсын экспортыг дэмжих юм.

 -

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

10.

Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал төслийн нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Төслийн ажлын явц 78 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Зам, тээврийн хөгжлийн яам

11.

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

Төслийн ажлын явц 64 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Зам, тээврийн хөгжлийн яам

12.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төслийн нэгж (PIU)

Төслийн ажлын явц 42 хувь

Төслийн ажлын явц 48 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 80 хувь

Төслийн ажлын явц 90 хувь

 Зам, тээврийн хөгжлийн яам

13.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий шинэ нисэх онгоцны буудлын хурдны зам барих төсөл

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Зам, тээврийн хөгжлийн яам

14.

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам барих төсөл

Төслийн ажлын явц 29 хувь

Төслийн ажлын явц 64 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

Үндэсний хөгжлийн газар , Зам, тээврийн хөгжлийн яам

15.

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам барих төсөл

Төслийн ажлын явц 29 хувь

Төслийн ажлын явц 58 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

Үндэсний хөгжлийн газар , Зам, тээврийн хөгжлийн яам

16.

Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 72 хувь

Төслийн ажлын явц 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Үндэсний хөгжлийн газар , Зам, тээврийн хөгжлийн яам

17.

Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 72 хувь

Төслийн ажлын явц 86 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Үндэсний хөгжлийн газар , Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Сангийн сайд

18.

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Төслийн ажлын явц 73 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Сангийн яам

19.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл

Төслийн ажлын явц 16 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 Сангийн яам

20.

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл

Төслийн ажлын явц 12 хувь

Төслийн ажлын явц 26 хувь

Төслийн ажлын явц 66 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 Сангийн яам

21.

Экспортын зээлийн шугам

Төслийн ажлын явц 22 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 58 хувь

Төслийн ажлын явц 86 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Сангийн яам

22.

Зээлийн баталгааны системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 13 хувь

Төслийн ажлын явц 33 хувь

Төслийн ажлын явц 59 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Сангийн яам

23.

Экспортыг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 7 хувь

Төслийн ажлын явц 36 хувь

Төслийн ажлын явц 56 хувь

Төслийн ажлын явц 76 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Сангийн яам

24.

Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

Төслийн ажлын явц 31 хувь

Төслийн ажлын явц 63 хувь

Төслийн ажлын явц 79 хувь

Төслийн ажлын явц 95 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Сангийн яам

25.

Бүс нутгийн хилийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 54 хувь

Төслийн ажлын явц 84 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Сангийн яам

26.

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 17 хувь

Төслийн ажлын явц 41 хувь

Төслийн ажлын явц 64 хувь

Төслийн ажлын явц 88 хувь

 Сангийн яам

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

27.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл

Төслийн ажлын явц 8 хувь

Төслийн ажлын явц 12 хувь

Төслийн ажлын явц 54 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

28.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

Төслийн ажлын явц 23 хувь

Төслийн ажлын явц 33 хувь

Төслийн ажлын явц 56 хувь

Төслийн ажлын явц 79 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

29.

Дархан Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 64 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Үндэсний хөгжлийн газар,   Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

 

Эрүүл мэндийн сайд

30.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт

СХД жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх. Төслийн ажлын явц 13 хувь

 Төслийн ажлын явц 19 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

Эрүүл мэндийн яам

31.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл

Төслийн ажлын явц 36 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь. ЦССҮТ-д тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн суурилуулна. 25 цусны салбар төвийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.  Тоног төхөөрөмж суурилуулна. 19 эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн засварын ажлын зураг төсөв батлагдах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, тендер зарлана.20 эмнэлгийн ариутгалын төв тасгийн засварын ажлын зураг төсөв батлагдах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, тендер зарлана.3 эмнэлгийн хог хаягдлын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь. 19 эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн засварын ажил,  20 эмнэлгийн ариутгалын төв тасгийн засварын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь. Тоног төхөөрөмж суурилуулна.

 -

 -

Эрүүл мэндийн яам

32.

Цахим эрүүл мэнд төсөл - Дэлхийн банк

Төслийн ажлын явц 6 хувь

Төслийн ажлын явц 27 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Эрүүл мэндийн яам

33.

Цахим эрүүл мэнд төсөл-БНХАУ

Төслийн ажлын явц 53 хувь.
1.Туршилт хийж буй газруудад хандсан өвчтөнүүдийн талаар мэдээллийг түүний дотор дүрс оношилгооны мэдээллийг нууцлалтайгаар үзэх боломжийн хувь 20.
2.Туршилтанд хамрагдсан байгууллагаас гаргасан нийт статистикийн мэдээнд ЭММСП-аар дамжуулан Үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн төв рүү цахимаар дамжуулсан тайлангийн эзлэх хувь 50.
3.Туршилтанд хамрагдсан байгууллагаас шилжүүлсэн нийт өвчтөний тоонд цахим байдлаар шилжүүлэг хийх 10  хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь. 
1.Туршилт хийж буй газруудад хандсан өвчтөнүүдийн талаар мэдээллийг түүний дотор дүрс оношилгооны мэдээллийг нууцлалтайгаар үзэх боломжийн хувь 40.      
2.Туршилтанд хамрагдсан байгууллагаас гаргасан нийт статистикийн мэдээнд ЭММСП-аар дамжуулан Үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн төв рүү цахимаар дамжуулсан тайлангийн эзлэх хувь 60.                                             
3.Туршилтанд хамрагдсан байгууллагаас шилжүүлсэн нийт өвчтөний тоонд цахим байдлаар шилжүүлэг хийх 25  хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь.

 -

 -

Эрүүл мэндийн яам

34.

Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төв байгуулах

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

Эрүүл мэндийн яам

Эрчим хүчний сайд

35.

Улаанбаатар хотын Дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл-1

Төслийн ажлын явц 64 хувь.  Гадаад болон дотоод авах тоног төхөөрөмжүүд нийлүүдэгдэж гэрээнд заагдсан эхний 3 турбин 3 зуухны шинэчлэлтийн ажил хэрэгжсэн байна.

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 -

Эрчим хүчний яам

36.

Багануурын  700 МВт-ын ДЦС

Төслийн ажлын явц 14 хувь

Төслийн ажлын явц 44 хувь

Төслийн ажлын явц 75 хувь

Төслийн ажлын явц 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Эрчим хүчний яам

37.

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах төсөл, Улаанбаатар хот

Төслийн ажлын явц 94 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 -

 -

Эрчим хүчний яам

38.

Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 83 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Эрчим хүчний яам

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

39.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр    (5 дэд төвийг байгуулах)

Төслийн ажлын явц 9 хувь

Төслийн ажлын явц 11 хувь. Инженерийн шугам сүлжээний ажлууд 40 хувь, цэцэрлэг, бизнес инкубатор төвийн ажил 70 хувь, станцын өргөтгөл засвар, худгийн ажил 90 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 68 хувь

Нийслэлийн ЗДТГ

40.

Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Төслийн ажлын явц 4 хувь

Төслийн ажлын явц 6 хувь

Төслийн ажлын явц 27 хувь

Төслийн ажлын явц 48 хувь

Төслийн ажлын явц 68 хувь

Нийслэлийн ЗДТГ

41.

Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц

Төслийн ажлын явц 29 хувь

Төслийн ажлын явц 39 хувь

Төслийн ажлын явц 72 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Нийслэлийн ЗДТГ

42.

Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах

Төслийн ажлын явц 24 хувь

Төслийн ажлын явц 32 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

Нийслэлийн ЗДТГ

Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга

43.

“Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх

Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах, зураг төслийг боловсруулах. Төслийн ажлын явц 7 хувь

Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийлгэж, цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг захиалах, нүүлгэн шилжүүлэлт, барилга угсралтын ажлын урьдчилсан бэлтгэл ажлыг хангах. Төслийн ажлын явц 16 хувь

Цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих ажлыг эхлүүлэх, тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулан, үндсэн барилга угсралтын ажлыг дуусган ашиглалтад оруулах. Төслийн ажлын явц 50 хувь

 Бохир усны цэвэрлэх байгууламж болон  өргөлтийн насос бохирын шугам хоолой шинэчлэгдэж, төслийн менежментийн чадавхи бэхжих. Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮД

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

44.

Төвлөрлийг сааруулах "Шинэ хөдөө" төсөл (ХАА-н үйлдвэрлэл технологийн паркийг төвийн болон хангайн бүсэд байгуулах загвар төсөл)

 -

 Төслийн ажлын явц 7 хувь

 Төслийн ажлын явц 21 хувь

 Төслийн ажлын явц 28 хувь

 Төслийн ажлын явц 56 хувь

 Үндэсний хөгжлийн газар, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам

45.

Ухаалаг засаг

 -

 Төслийн ажлын явц 20 хувь

 Төслийн ажлын явц 30  хувь

 Төслийн ажлын явц 100  хувь

 -

 ЗГХЭГ,  ХХМТГ, Үндэсний дата төв

46.

Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл

 -

1.Системийн бүтэц загвар батлагдана.
*Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ  байгуулагдана.
*Төслийн гүйцэтгэл 60 хувьтай байна.
2.Шилэн кабелийн сүлжээний гэрээг байгуулснаар ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, төслийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан газар шорооны ажлыг нэг зэрэг эхлүүлнэ. Төслийн ажлын явц 20 хувь

1.Төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 100 хувьтай дууссан байна.
2. Төслийн ажлыг техникийн болон улсын комиссыг ажиллуулна. Туршилт, шалгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Төслийн ажлын явц 45 хувь

Харилцан нөлөөллийн гомдол 60 хувь буурна.
Хууль бус радио төхөөрөмжийн илрүүлэлт 70 хувь нэмэгдэнэ. Хил гаалиар нэвтэрч буй радио тоног төхөөрөмжийн 60 хувь нь сорил, баталгаажуулалтад хамрагдана.
Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил дуусна. Төслийн ажлын явц 70 хувь

Харилцан нөлөөллийн гомдол 80 хувь буурна.
Хууль бус радио төхөөрөмжийн илрүүлэлт 70 хувь нэмэгдэнэ. Хил гаалиар нэвтэрч буй радио тоног төхөөрөмжийн 70 хувь нь сорил, баталгаажуулалтад хамрагдана.
Төслийн бүтээн байгуулалтын үр дүн дээр суурилсан цахим үйлчилгээ хөгжинө. Төслийн ажлын явц100 хувь

 

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

47.

Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл

 -

Төслийн ажлын явц 5 хувь

 Төслийн ажлын явц 30 хувь

 Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

48.

Аялал жуулчлалын голлох чиглэлийн авто зам дагуу түр буудаллах, үйлчилгээний цогцолбор

Төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, ТЭЗҮ боловсруулах

2 байршилд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах (төслийн явц 25%)

4 байршилд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах (төслийн явц 75%)

2 байршилд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах (төслийн явц 100%)

 -

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

49

Аялал жуулчлалын "Ногоон морь" төсөл

Төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, ТЭЗҮ боловсруулах

 Төслийн ажлын явц 5 хувь

 Төслийн ажлын явц 30 хувь

 Төслийн ажлын явц 55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Барилга хот байгуулалтын сайд

50.

Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх

-

Төслийн ажлын явц 28.6 хувь

Төслийн ажлын явц 71.4 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Барилга хот байгуулалтын яам

51.

Төв цэвэрлэх байгууламж

-

Бэлтгэл ажил

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

 Төслийн ажлын явц 100 хувь

Барилга хот байгуулалтын яам

52

Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт (улсын хэмжээнд)

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Барилга хот байгуулалтын яам

53

Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлт

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Барилга хот байгуулалтын яам

54.

Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Барилга хот байгуулалтын яам

55.

Туул усан сан барих төсөл (цогцолбор)

-

Бэлтгэл ажил. ТЭЗҮ эцэслэн батлагдаж, төслийн суурь мэдээллийг нэгтгэнэ.

Төслийн ажлын явц 5  хувь

Төслийн ажлын явц 15  хувь

Төслийн ажлын явц 35  хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

56.

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

 Сангийн яам

57.

Барилгын арматурын үйлдвэр, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум.

-

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

Барилга хот байгуулалтын яам

Батлан хамгаалахын сайд

58.

Инженерийн рот

-

-

-

 

 

Төслийн ажлын явц 50 хувь

 

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Батлан хамгаалах яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

59.

Сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

-

Төслийн ажлын явц 55  хувь

Төслийн ажлын явц  96  хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

60.

Хүүхэд бүрт цэцэрлэг хөтөлбөр

-

Төслийн ажлын явц 47 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

61.

Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл

-

МУИС-ийн шинэ номын сангийн барилгыг тохижуулж, орчин үеийн ухаалаг системээр бүрэн тоноглогдсон, сургалт-судалгаа-мэдээллийн цоо шинэ цогц орчныг бүрдүүлэх, одоо байгаа МУИС-ийн барилгад лабораторийн нарийн шаардлага, үзүүлэлтийг хангасан барилгын өргөтгөл барьж, тоноглоход төслийн санхүүжилт зарцуулагдана. Төслийн ажлын явц 10 хувь.

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

62.

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

63.

Ухаалаг боловсрол

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Сангийн сайд

64.

Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц  10 хувь

Төслийн ажлын явц  50 хувь

Төслийн ажлын явц 80 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

65.

Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл

Шинээр хэрэгжүүлэх төслийн саналыг санхүүжүүлэгч талд тавьж шийдвэрлүүлэх

Шинээр хэрэгжүүлэх төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг байгуулах

Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх бараа, ажил үйлчилгээний 30 хүртэлх хувийг хийж гүйцэтгэнэ

Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх бараа, ажил үйлчилгээний 70 хүртэлх хувийг хийж гүйцэтгэнэ

Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх бараа, ажил үйлчилгээний 100 хүртэлх хувийг хийж гүйцэтгэнэ

Сангийн яам

66.

Нүхэн гарц төсөл

2018 онд хэрэгжүүлэх нүхэн гарцуудын хөрөнгийг шийдүүлэх

2 байршилд шинээр нүхэн гарцыг бий болгоно.

2 байршилд шинээр нүхэн гарцыг бий болгоно.

 

2 байршилд шинээр нүхэн гарцыг бий болгоно.

 

2 байршилд шинээр нүхэн гарцыг бий болгоно.

Нийслэлийн ЗДТГ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

67.

Эрхзүйн шинэчлэл багц төсөл

 

1.Архивын ерөнхий газрын шинэ цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн ТЭЗҮ хийгдсэн байна. Тоног төхөөрөмж 30 хувь нийлүүлэгдсэн байна. 2.Хууль сахиулахын их сургуулийн 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны тоног төхөөрөмж 100 хувь нийлүүлэгдсэн байна.

1.Архивын ерөнхий газрын шинэ цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж 60 хувь нийлүүлэгдсэн байна. 2.Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төслийн ТЭЗҮ бүрэн хийгдэж дуусна. Барилга, тоног төхөөрөмж худалдан авалтын гэрээ хийгдэж, тоног төхөөрөмж 30 хувь нийлүүлэгдэнэ. 3. Цахим хяналт удирдлагын төв систем байгуулах төсийн ТЭЗҮ хийгдсэн байна. Тоног төхөөрөмж 30 хувь нийлүүлэгдсэн байна.

1.Архивын ерөнхий газрын шинэ цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж 100 хувь нийлүүлэгдсэн байна. 2.Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төслийн Барилга, тоног төхөөрөмж худалдан авалтын гэрээ хийгдэж, тоног төхөөрөмж 60 хувь нийлүүлэгдэнэ. 3. Цахим хяналт удирдлагын төв систем байгуулах төслийн Тоног төхөөрөмж 60 хувь нийлүүлэгдсэн байна.

1.Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төслийн Барилга, тоног төхөөрөмж худалдан авалтын гэрээ хийгдэж, тоног төхөөрөмж 100 хувь нийлүүлэгдэнэ.                             2 Цахим хяналт удирдлагын төв систем байгуулах төслийн  Тоног төхөөрөмж 100 хувь нийлүүлэгдсэн байна.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

68.

Улаанбаатар хот, аймгийн төв, томоохон суурин газрын гудамж, талбайг камержуулах төсөл

 

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц  80 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

69.

Хүнс, тэжээл нийгмийн халамжийн төсөл - Нэмэлт санхүүжилт

 

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам

70.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл

Санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэнэ 60 хувь

Бэлтгэл ажил хангах, Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

71.

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

72.

Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

73.

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл

ТЭЗҮ, зураг төсөл хийгдсэн

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 80 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

-

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

74.

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк

ТЭЗҮ, зураг төсөл хийгдсэн

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц  70 хувь

Төслийн ажлын явц  80 хувь

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

75.

Дөрвөн улирлын хүлэмж

-

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 75 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

76.

Алслагдсан орон нутагт сүүн бүтээгдэхүүнийг кластерийн зарчмаар үйлдвэрлэж, импортыг орлож, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл

ТЭЗҮ хийгдсэн

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

77.

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр

-

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

78.

Тавантолгой-Цагаан дэл чиглэлийн авто зам, 270км

-

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

79.

Тавантолгой-Ханги чиглэлийн авто зам, 450км

-

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 35 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

80.

Сонгино говь, Ус хангамжийн Эх үүсвэр төсөл

-

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Геологийн хайгуул дуусна, Цэвэршүүлэх үйлдвэр барих бэлтгэл ажил дуусна. Төслийн ажлын явц 5 хувь

Барилгын ажил, Шугамын ажил явагдана. Төслийн ажлын явц 10 хувь

Барилгын ажил, Шугамын ажил явагдана. Төслийн ажлын явц 15 хувь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

81.

"Багануур" үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл

 Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсөл

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 75 хувь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

82.

Рашаант дах улсын нөөцийн агуулах барих төсөл

 Концессын гэрээ байгуулагдсан.

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 45 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар,   Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

83.

Гацууртын алтны үндсэн ордыг ашиглах төсөл

Бэлтгэл ажил хангагдана.

Алтны олборлолт, үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх ажил 10 хувь буюу жилдээ 4.2 тонн алт.

Алны олборлолт 18 хувь буюу тухайн жилдээ 3.4 тонн алт.

Алны олборлолт 28 хувь буюу тухайн жилдээ 4.1 тонн алт.

Алны олборлолт 40 хувь буюу тухайн жилдээ 5.2 тонн алт.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

84.

Цагаансуваргын зэс молибденийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл

Үйлдвэрийн барилгын ажил эхэлсэн байх

Баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах 100 хувь

10.6 тн хүдэр олборлон боловсруулна

14.6 тн хүдэр олборлон боловсруулна

313 мянган тн зэсийн баяжмал, 5180 тн молибденийн баяжмал үйлдвэрлэнэ.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

85.

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл

-

Санхүүжилт шийдвэрлүүлэх, ТЭЗҮ зураг төсөл шинэчлэх,        БНХАУ-тай хил нэвтрэх цэгийг тодорхойлох, Төслийн ажлын явц 1 хувь.

Төслийн ажлын явц 34 хувь

Төслийн ажлын явц 67 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 Зам, тээврийн хөгжлийн яам

86.

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км орчим их даацын хатуу хучилттай авто замын төсөл

-

Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулж, зураг төсвийг боловсруулна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

87.

Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төсөл

-

Менежментийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

88.

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын үүд чиглэлийн хурдны зам төсөл

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

89.

Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн 45.3 км төмөр замын төсөл

-

Гэрээ байгуулна. Бэлтгэл ажил хангана.

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

90.

Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

-

Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулж, зураг төсвийг боловсруулна.

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

91.

Тяньжин тээвэр ложистикийн төв байгуулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц  70 хувь

Төслийн ажлын явц100 хувь

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

92.

Улс,  хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ-2

-

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц100 хувь

 

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

93.

Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл

 

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 35 хувь

Төслийн ажлын явц  75 хувь

Төслийн ажлын явц100 хувь

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

94.

Улсын чанартай авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 55 хувь

Төслийн ажлын явц  100 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам

95.

Тавантолгой-Сайншанд чиглэлийн 447.7 км төмөр зам төсөл

-

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

96.

Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, зам засварын төсөл

-

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц  55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Эрчим хүчний сайд

97.

Гуравдугаар  ДЦС-ыг                250 МВт-аар  өргөтгөх

-

 ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, тусгай зөвшөөрөл авах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх, Төслийн ажлын явц 10 хувь

 Төслийн ажлын явц 20 хувь

 Төслийн ажлын явц 40 хувь

 Төслийн ажлын явц 60 хувь

 Эрчим хүчний яам

98.

Чойбалсангийн ДЦС-ыг             50 МВт-аар өргөтгөх

-

 ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, тусгай зөвшөөрөл авах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх, Төслийн ажлын явц 35 хувь

 Төслийн ажлын явц 70 хувь

 Төслийн ажлын явц 100 хувь

 -

 Эрчим хүчний яам

99.

Тавантолгойн 450 МВт-ын ЦС

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц  55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Эрчим хүчний яам

100.

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд усан цахилгаан станц барих төсөл, 64 МВт

-

Нарийвчилсан зураг, байгаль орчны үнэлгээ, ТЭЗҮ шинэчлэн боловсруулах, Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 65 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Эрчим хүчний яам

101.

Эрчим хүчний дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх (дэд станцууд)

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 35 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Эрчим хүчний яам

102.

10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл (БНСУ)

-

ТЭЗҮ, зураг төслийн ажлууд хийгдэх. Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 15 хувь

Төслийн ажлын явц 35 хувь

Төслийн ажлын явц 80 хувь

Эрчим хүчний яам

103.

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл

-

Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Эрчим хүчний яам

104.

Эрчим хүчний төсөл - 2

-

Бэлтгэл ажил. Төслийн ажлын явц 5 хувь

Төслийн ажлын явц 15 хувь

Төслийн ажлын явц 40 хувь

Төслийн ажлын явц 70 хувь

Эрчим хүчний яам

105.

Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт (улсын хэмжээнд)

-

Төслийн ажлын явц 15 хувь

Төслийн явц 100 хувь

-

-

 Эрчим хүчний яам

106.

Тэлмэний дулааны цахилгаан станц

 Концессын гэрээ байгуулагдсан.

-

Төслийн ажлын явц 25 хувь

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 75 хувь

Үндэсний хөгжлийн газар, Эрчим хүчний яам

107.

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл

-

Төслийн ажлын явц 1 хувь

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц  60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

Эрчим хүчний яам

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

108.

Нүүрс боловсруулах төсөл

-

Төслийн ажлын явц 20 хувь

Төслийн ажлын явц 60 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Эрчим хүчний яам, Нийслэлийн ЗДТГ

109.

Утаагүй Улаанбаатар - 2020

-

Төслийн ажлын явц 50 хувь

Төслийн ажлын явц 75 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн ЗДТГ

110.

Шинэ хатуу хог хаягдлын цэг болон УБ хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулах байгууламж барих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

-

 Үндэсний хөгжлийн газар, Нийслэлийн ЗДТГ

111.

Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууц ба дахин төлөвлөлтийн төсөл

Бэлтгэл ажлыг хангах

Төслийн ажлын явц 2 хувь

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 30 хувь

Төслийн ажлын явц 55 хувь

Нийслэлийн ЗДТГ

112.

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл

-

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

113.

Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 288 у/м болон Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр бетон гүүрийг шинээр барих төсөл 500

Төслийн трасст орсон газар чөлөөлөлт болон гүүрийн бэлтгэл ажил хийгдэнэ.

Төслийн ажлын явц 10 хувь

Төслийн ажлын явц 55 хувь

Төслийн ажлын явц 100 хувь

-

Нийслэлийн ЗДТГ