Хэвлэх DOC Татаж авах

Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийг гаргах,

бүртгэх журмын 1 дүгээр хавсралт

 

Нийлүүлэгчийн мэдэгдэл бүртгүүлэх хүсэлт

  ........................................................................................................-т

(Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр)

 

1.Мэдүүлэг гаргагчийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний мэдээлэл

 

 

Үйлдвэрлэлийн хаяг

 

 

Е-mail, утас, факсын дугаар:

 

 

 Дотоод хяналтын лаборатори болон хөндлөнгийн лабораторийн техникийн чадавхийг тогтоосон гэрчилгээний дугаар, хамрах хүрээ, хүчинтэй хугацаа

 

 

Бүтээгдэхүүнийг сорилт шинжилгээнд хамруулсан байдал:

 

 

Түүхий эд, материал, бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах сорилтын дүн, холбогдох гэрчилгээ

 

 

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тогтовортой байдлыг тодорхойлсон баримтууд, хэрэгжүүлсэн бол нотлох гэрчилгээний дугаар, олгосон байгууллага, хамрах хүрээ, хүчинтэй байдал

 

Үйлдвэрлэл, худалдаа явуулахтай холбоотой эрх бүхий байгууллагаас олгосон баримт бичгүүд

 

 

2.Нийлүүлэгчийн мэдэгдэлд хамруулах бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл:

Д/Д

Бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

БТКУС

Холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичгийн нэр, тэмдэглэгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дор дурьдсан шаардлагуудыг биелүүлнэ.  Үүнд:

  • холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандарт, норматив техникийн баримт бичигт заасан шаардлагыг мөрдөх;
  • бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүйн тогтвортой байдлыг хангах;
  • тохирлын үнэлгээний ажилд хамаарах бүх төлбөрийг тухай бүр төлөх:

 

  1. Хүсэлтэд хавсаргасан материалууд (хүсэлтийн 1; 2-р хэсэгт заасан мэдээллийн нотлох баримтуудын хуулбар хувь):

 

  1. ...................................................................
  2. ....................................................................
  3. ....................................................................
  4. ....................................................................

 

Хүсэлт гаргасан огноо:        ............................

Хүсэлт гаргасан эрх бүхий албан тушаалтан :

.................................................

(албан тушаал, нэр, гарын үсэг, тамга)

 

 

Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийг гаргах,

бүртгэх журмын 2 дугаар хавсралт

 

ТОХИРЛЫН ТУХАЙ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

1.  Мэдэгдэл гаргагч:

Нэр:

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Утас/Факс:

Хаяг:

...............................................................................................................................................

                                              Удирдах ажилтны албан тушаал, овог нэр

 

миний бие  манай зах зээлд нийлүүлж буй бүтээгдэхүүн нь дор дурдсан баримт бичгээр тогтоосон шаардлагад нийцсэн болохыг мэдэгдэж байна.

 Мэдэгдэлд хамаарах бүтээгдэхүүн, түүний тоо хэмжээ:

 

Дээр дурьдсан бүтээгдэхүүн нь дараах баримт бичгийн шаардлагад тохирч байгаа болно. Үүнд:

 

Мэдэгдлийг гаргахад  үндэслэсэн баримт бичиг:

 

Нэмэлт мэдээллүүд(бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хугацаа,хадгалалтын хугацаа, хадгалалтын нөхцөл):

 

Мэдэгдэл гаргасан огноо:                      

Мэдэгдэл нь бүртгэгдсэнээс хойш...................................................хугацаанд хүчинтэй. ......................................................                                         .................................................

(гарын үсэг, тамга)(удирдах албан тушаалтны овог, нэр)

 

Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийн бүртгэл:

...............................................................................................................................................

/баталгаажуулалтын байгууллагын нэр, хаяг/

 

 

Бүртгэлийн дугаар:

 

Бүртгэсэн огноо:

 ................................................                                      .................................................

­(гарын үсэг, тамга)(баталгаажуулалтын байгууллагын удирдах