Хэвлэх DOC Татаж авах

Матад сумын ИргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын 2018 оны

11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

НУТГИЙН БҮСЧИЛЭЛИЙН ХИЛИЙН ЗААГ БОЛОН ТАТВАРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС ХИЛ ЗААГ

 

Д/д

Газрын үнэлгээний бүс

Бүсийн солбицол

1

1 дүгээр

374415.935, 5205041.343

374182.265, 5202062.614

374055.221, 5201940.107

371700.37, 5200433.728

369649.518, 5198283.054

368131.796, 5196697.272

366001.5, 5198415.691

367004.281, 5204172.452

2

2 дугаар бүс

1 дүгээр бүсээс бусад газрууд хамаарна