Хэвлэх DOC Татаж авах

Матад сумын ИргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын 2018 оны

11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

 

МАТАД СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

 

 

Бүс

Газар ашиглалтын зориулалт

Хэмжих

нэгж

 1 га газрын суурь үнэлгээ /төг/

Газрын төлбөр

 

1-р бүс

2-р бүс

Итгэлцүүр

Төлбөрийн хэмжээ /төг/

Итгэлцүүр

Төлбөрийн хэмжээ /төг/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээ

Хувийн гэр, орон сууцны хашаа, Амины орон сууц

1м2

 14,000,000

0.3

 4.2

0.1

 1.40

Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зориулалтаар 0,1 га-гаас илүүгүй газар

1м2

 14,000,000

0.3

 4.2

0.1

 1.40

2

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

Төсөвт байгууллагын албан хэрэгцээ, албан контор

1м2

 20,000,000

0.1

 2

0.1

 2

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

1м2

 20,000,000

0.5

 10

0.3

 6

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц

1м2

 20,000,000

0.8

 16

0.5

 10

Бүх төрлийн авто зогсоол, авто граж

1м2

 20,000,000

1

 20

0.8

 16

Нийтийн эдэлбэрийн газар

1м2

 20,000,000

0.1

 2

0.1

 2

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

1м2

 20,000,000

0.1

 2

0.1

 2

Шашин, сүм хийд

1м2

 20,000,000

0.2

 4.0

0.1

 2

3

ХАА-н үйлдвэрлэл

/2 дахин багасгасан/

Фермер, Хүлэмжийн аж ахуй, зоорь

1га

 6,000,000

0.5

 30,000

0.3

 18,000.0

Өвөлжөө, хаваржаа

1га

 6,000,000

0.1

 6,000

0.1

 6,000.0

4

Т-3 Хэрлэн голын өмнөд Баруун уртын нам уулсын тойрог

Бэлчээр

1 Х/т

 661,500

0.03

 198.45

0.03

 198.45

Газар тариалан

1 га

 4,956,000

0.03

 1,486.80

0.03

 1,486.80

Хадлан

1 га

 5,066,000

0.03

 1,519.80

0.03

 1,519.80

5

Т-4 Мэнэнгийн тэгш талын тойрог

Бэлчээр

1 Х/т

 718,200

0.03

 215.46

0.03

 215.46

Газар тариалан

1 га

 5,383,000

0.03

 1,614.90

0.03

 1,614.90

Хадлан

1 га

 5,332,000

0.03

 1,599.60

0.03

 1,599.60

6

Т-6 Эрдэнэ цагааны нам уулсын тойрог

Бэлчээр

1 Х/т

 500,800

0.03

 150.24

0.03

 150.24

Газар

тариалан

1 га

 3,766,000

0.03

 1,129.80

0.03

 1,129.80

Хадлан

1 га

 2,324,000

0.03

 697.20

0.03

 697.20

7

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Баяжуулах болон боловсруулах

үйлдвэр

1 га

 16,000,000

0.1

 16,000

0.1

 16,000

Хөнгөн үйлдвэр

1 га

 16,000,000

0.1

 16,000

0.1

 16,000

Уул уурхай

1 га

 16,000,000

0.2

 32,000

0.2

 32,000

Аялал жуулчлал

1 га

 16,000,000

0.1

 16,000

0.1

 16,000

Ойн болон усан

Сан бүхий газар

1 га

 16,000,000

0.2

 32,000

0.2

 32,000

Тусгай хамгаалалттай

1 га

 16,000,000

0.3

 48,000

0.2

 32,000

Зам шугам сүлжээ

1 км

7500

0

7500