Хэвлэх DOC Татаж авах

Өргөн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 07/08 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

ӨРГӨН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛИЙН 1 М.КВ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Ангилал

Газар ашиглалтын зориулалт

 1 га газрын суурь үнэлгээ /төг/

1м.кв газрын төлбөрийн хэмжээ

Газрын суурь үнэлгээнээс         Газрын төлбөрийн тухай хуульд заасан үзүүлэлтэд нийцүүлэн авсан хуулийн заалт   

1-р бүс

Итгэлцүүр /хувь/

Төлбөрийн хэмжээ /төг/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээ

Хувийн гэр, орон сууцны хашаа

      14,000,000 

0.1

             1.4 

Хуулийн 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

Амины орон сууц

      14,000,000 

0.1

             1.4 

2

 

 

 

 

 

 

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

Төсөвт байгууллагын албан хэрэгцээ

      20,000,000 

0.1

             2.0 

Хуулийн 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

 

 

 

 

 

 

Нийтийн зориулалттай орон сууц

      20,000,000 

1

           20.0 

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

      20,000,000 

1

           20.0 

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц

      20,000,000 

1

           20.0 

Бүх төрлийн автозогсоол, гарааш

      20,000,000 

1

           20.0 

Инженерийн шугам сүлжээ, түүний дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн газар

      20,000,000 

0.1

             2.0 

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж,

      20,000,000 

1

           20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашин, сүм хийд

      20,000,000 

0.1

             2.0 

 

 

Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар

      20,000,000 

1

           20.0 

Аялал жуулчлал

      20,000,000 

0.5

           10.0 

Хуулийн 7. 7 болон 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

Нийтийн эдэлбэрийн газар /гудамж, талбай, зам, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалттай газар, цэцэрлэг, оршуулгын газар, хог хаягдлын цэг, цэвэршүүлэх талбай/

      20,000,000 

0.03

             0.6 

 Хуулийн 7.1.5 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

3

ХАА-н үйлдвэрлэл

Эрчимжсэн мал аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн зориулалттай барилга байгууламж, хүлэмжийн аж ахуй, газар дээрх, доорх зоорь

      12,000,000 

0.1

             0.6 

Хуулийн 7.3, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 2.1.5 дах хэсгийг үндэслэн 2 дахин багасгаж, 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг   тооцсон.

Өвөлжөө, хаваржаа

      12,000,000 

0.1

             0.6 

4

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Химийн хорт бодис, аюултай хог хаягдал үүсгэдэг, ялгаруулдаг арьс, шир, ноос, ноолуурын үйлдвэр, цэвэрлэх байгууламж болон тэдгээртэй адилтгахуйц үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар

      16,000,000 

1

           16.0 

Хуулийн 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

Хөнгөн үйлдвэр

      16,000,000 

1

           16.0 

5

 

 Уурхайн газар /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.18-д заасан газар/

 

 

Ашиглалт, олборлолт явуулж буй талбай

/Өргөн сумын ИТХ-ын 2019 оны 8/08 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

  16,000,000 

50.0 

1

0.1%        /2 дахин өсгөх/

 32.0 

100000

Хуулийн 7.4, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 3.5.2 дэх хэсгийг үндэслэн 2 дахин өсгөж тооцсон.

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж

/Өргөн сумын ИТХ-ын 2019 оны 8/08 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

      16,000,000

 16.0

0.3

 1%      

 4.8 

160000

Хуулийн 7.4, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 3.5.3 дахь хэсгийг үндэслэн тооцсон.

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгосон нийт талбай

Нийт талбай /Нөөц газар/

/Өргөн сумын ИТХ-ын 2019 оны 8/08 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

 

   16,000,000 

16.0

0.5

0.1%      

     8.0 

16000-

Хуулийн 7.4, 7.1.3 дах хэсэг, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 3.5.1 дэх хэсгийг үндэслэн тооцсон.

6

Тусгай хэрэгцээ

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар

      20,000,000 

1

             60.0 

Хуулийн 7.6, 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өгсөж тооцсон.

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар

      20,000,000 

1

             60.0 

Хуулийн 7.6, 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өгсөж тооцсон.

Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий газар болон шинжлэх ухаан технологийн сорилт, туршилт байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай

      20,000,000 

0.03

             0.6 

 Хуулийн 7.1.5 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон 

7

Ойн сан бүхий газар

Ойн сан бүхий газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар

/Өргөн сумын ИТХ-ын 2019 оны 8/08 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

  20,000,000 

50.0 

1

1% /2 дахин өсгөх/

 40.0 

1000000

Хуулийн 7.5 дах хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өгсөж тооцсон.

8

Усан сан бүхий газар

Усан сан бүхий газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар

/Өргөн сумын ИТХ-ын 2019 оны 8/08 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

    20,000,000 

50.0 

1

1% /2 дахин өсгөх/

40.0 

1000000

Хуулийн 7.5 дах хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өгсөж тооцсон.