Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)              (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮШУ-1

ТҮШУ-2

ТҮШУ-3

ТҮШУ-4

ТҮШУ-5

ТҮШУ-6

ТҮШУ-7

1

604521

757765

819775

874685

933647

997326

1066098

2

609231

764023

826658

882056

941606

1005920

1075379

3

621201

779923

844148

900666

961706

1027629

1098826

4

651568

820255

868581

 

 

 

 

5

685444

865251

893016