Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)             (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн

сүлжээний

шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮБД-1

ТҮБД-2

ТҮБД-3

ТҮБД-4

ТҮБД-5

1

543875

651503

694193

758113

820151

2

547974

656689

699637

764373

827037

3

558387

669861

713468

780280

844534

4

584805

703279

748557

820631

868980

5

614276

740561

787701

865647

893425