Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 6 дугаар хавсралт

 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)     (сард, төгрөгөөр)

 

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮМБ-1

ТҮМБ-2

ТҮМБ-3

ТҮМБ-4

ТҮМБ-5

ТҮМБ-6

ТҮМБ-7

1

579598

624358

648977

726525

785977

838624

895155

2

584114

629328

654193

732525

792577

845691

902787

3

595591

641950

667449

747769

809346

863534

922058

4

624705

673976

701075

786438

832772

 

 

5

657185

709704

738589

829579

856199