Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 7 дугаар хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)              (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮЭМ-1

ТҮЭМ-2

ТҮЭМ-3

ТҮЭМ-4

ТҮЭМ-5

ТҮЭМ-6

ТҮЭМ-7

ТҮЭМ-8

ТҮЭМ-9

1

506952

543875

604797

651503

677193

758113

820151

875086

934075

2

510679

547974

609510

656689

682637

764373

827037

882461

942038

3

520144

558387

621486

669861

696468

780280

844534

901079

962147

4

544161

584805

651866

703279

731557

820631

868980

 

 

5

570953

614276

685758

740561

770701

865647

893425