Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 8 дугаар хавсралт

 

 

 

СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон) (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮСУ-1

ТҮСУ-2

ТҮСУ-3

ТҮСУ-4

ТҮСУ-5

ТҮСУ-6

ТҮСУ-7

1

485830

521214

579598

624358

726525

838624

895155

2

489400

525141

584114

629328

732525

845691

902787

3

498473

535121

595591

641950

747769

863534

922058

4

521487

560438

624705

673976

786438

 

 

5

547164

588681

657185

709704

829579