Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРААС БУСАД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН

 ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)(сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮ-1

ТҮ-2

ТҮ-3

ТҮ-4

ТҮ-5

ТҮ-6

ТҮ-7

ТҮ-8

ТҮ-9

ТҮ-10

ТҮ-11

ТҮ-12

1

432754

452933

468980

485830

521214

579598

624357

648977

726525

785978

838624

895155

2

435757

456172

472381

489401

525141

584114

629327

654193

732525

792577

845691

902786

3

443279

464400

481021

498472

535121

595591

641951

667449

747768

809346

863534

922058

4

462826

485276

502940

521487

560438

624705

673976

701075

786438

832773

 

 

5

484635

508565

527393

547164

588681

657185

709704

738589

829579

856199