Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 10 дугаар хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН

ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)   (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮ-1

ТҮ-2

ТҮ-3

ТҮ-4

ТҮ-5

ТҮ-6

ТҮ-7

ТҮ-8

ТҮ-9

ТҮ-10

ТҮ-11

ТҮ-12

1

451569

472625

489370

506952

543875

604797

651503

677193

758113

820151

875086

934075

2

454702

476006

492919

510679

547974

609510

656689

682637

764373

827037

882461

942038

3

462552

484591

501935

520144

558387

621486

669861

696468

780280

844534

901079

962147

4

482948

506375

524808

544161

584805

651866

703279

731557

820631

868980

 

 

5

505706

530676

550324

570953

614276

685758

740561

770701

865647

893425