Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 11 дүгээр хавсралт

 

УЛС ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИЙН

АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

(сард, төгрөгөөр)

Албан тушаал

Албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч

939452 – 1036548

Аймгийн Засаг даргын орлогч

905993 – 973210

Дүүргийн Засаг дарга

893192 – 1029603

Дүүргийн Засаг даргын орлогч

712193 – 880000

Сумын Засаг дарга

840108 – 974266

Сумын Засаг даргын орлогч

656110 – 824086

Хорооны Засаг дарга

623130 – 715183

Багийн Засаг дарга

558362 – 645730