Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 41 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсрал

 

ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТЫН АНГИЛАЛ, 1 НЭГЖИД НОГДУУЛАХ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

 

1.Хот, тосгон бусад суурины газар

Газрын зориулалт

Ангилал

Суурь үнэ сая.төг

Тооцох үзүүлэлтийн нэгж

Газрын төлбөрийн хэмжээ, төгрөг,
 0.1-1хувь      

Үндэслэл

1.1

Гэр бүлийн хэрэгцээний

Газрын тухай хуулийн 29.1, 29.2-т заасан газар

14.0

1 м.кв

              14

 Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв

1.2

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний

Төрийн байгууллага

20.0

1 м.кв

              20

1.3

Эмнэлэг, Эрүүл мэндийн байгууллага

20.0

1 м.кв

              20

1.4

Номын сан

20.0

1 м.кв

              20

1.5

Биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн байгууллага, тэдгээрийн барилга байгууламж

20.0

1 м.кв

              20

1.6

Оффис

20.0

1 м.кв

              20

1.7

Нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу баригдаж буй орон сууцны барилга

20.0

1 м.кв

              20

1.8

Үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар

20.0

1 м.кв

              20

1.9

Худалдааны төв, дэлгүүр, зочид буудал, амралт зугаалга, биеийн тамир, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттай газар

20.0

1 м.кв

              20

1.10

Амралт сувиллын газар

20.0

1 м.кв

              20

1.11

Шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах

20.0

1 м.кв

              20

1.12

Аялал, жуулчлалын зориулалттай газар

20.0

1 га

      200,000

1.13

Авто гараж

20.0

1 м.кв

              20

1.14

Авто зогсоол

20.0

1 м.кв

              20

1.15

Нийтийн тээвэр

20.0

1 м.кв

              20

1.16

Агуулах, зоорь

20.0

1 м.кв

              20

1.17

Нам, төрийн бус байгууллага

20.0

1 м.кв

              20

1.18

Шашин, сүм хийдийн зориулалттай газар

20.0

1 м.кв

              20

1.19

Дулаан, холбоо, эрчим хүчний өртөө, антенны доорх газар

20.0

1 м.кв

              20

1.20

Оршуулгын газар

20.0

1 м.кв

              20

1.21

Бусад

20.0

1 м.кв

              20

1.22

Орон сууцны доорх болон түүний орчны газар /СӨХ-нд хамрагддаггүй тохиолдолд/

Өрх бүр

20.0

1 м.кв

              20

 

2.Хөдөө аж ахуйн газар

Газрын зориулалт

Ангилал

Суурь үнэ 

Итгэлцүүр хувь

Тооцох үзүүлэлтийн нэгж, тойрог

 Газрын төлбөрийн хэмжээ, төг

Үндэслэл

2.1

 Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх болон тэжээвэр амьтныг өсгөн үржүүлэх

Хашсан бэлчээр

207900

0.03

1 га /Г-9/

                      62.37

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн  7.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

453600

1 га /Т-1/

                    136.08

2.2

Барилга байгууламжийн доорх газар

    12,000,000

1 га

                    60,000

2.3


Мал бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж

Бэлчээр

207900

Г-9
1 хонин толгой

                      62.37

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6.2, 7.1.1 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

453600

Т-1
1 хонин толгой

                    136.08

2.4

Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн доорх газар

Өвөлжөө, хаваржааны саравч, хашаа, хороо, Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний талбай, Мал угаалга, ариутгалын талбай, Үтрэм, тэжээлийн бааз, үр тарианы агуулах, Хөдөө аж ахуйн машин, агрегатын хашаа, Хүлэмж, зоорь

12,000,000

0.4

0.5 га

                    12,000

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

2.6

Хадлангийн газар

Сумын Засаг даргын шийдвэрийн дагуу ашиглаж байгаа талбай

Ердийн болон усалгаатай хадлангийн талбай

1,260.00

0.01

1 га , Г-9

65.8

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

3,388.00

1 га, Т-1

210

2.7

Тариалангийн газар

үр тариа, төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал, техникийн ургамал, жимс жимсгэнэ, эмийн ургамал

658

0.03

1 га , Г-9

378

2,100.00

1 га, Т-1

1016.4

2.8

Ашигт малтмал олборлох уурхайн эдэлбэрийн ашиглалт явуулж байгаа газар

Карьер, овоолго, хиймэл нуур, аж ахуй дотоодын зам, шугам сүлжээний г.м.

16,000.00

0,1-1

1 га

                  320,000

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

2.9

Ажилчдын амрах байр, баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэр, офисс, машин механизмын засварын газар, гараж г.м.

20,000.00

0.3

1 га

                    48,000

3.Зам, шугам сүлжээний газар

Газрын зориулалт

Ангилал

 

 

Тооцох үзүүлэлтийн нэгж

Газрын төлбөрийн хэмжээ, төг

Үндэслэл

3.1

Авто замын газар

Улсын чанартай авто зам

1 км

5.000.0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.4 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэв.

3.2

Орон нутгийн чанартай авто зам

1 км

2.500.0

3.3

Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын

1 км

2.500.0

3.4

Олон улсын чанартай

1 км

7.500.0

3.5

Шугам, сүлжээний газар

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний газар

1 км

7.500.0

3.6

Эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

1 км

7.500.0

3.7

Хийн хоолой

1 км

7.500.0

3.8

Дулаан, цэвэр бохир усны шугам

1 км

7.500.0

 

4.Тусгай хэрэгцээний газар

Газрын зориулалт

Ангилал

Тооцох үзүүлэлтийн нэгж

Газрын төлбөрийн хэмжээ, төг

Үндэслэл

4.1

Тусгай хэрэгцээний газар

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зохих хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа /аялал жуулчлал, худалдаа үйлчилгээ г.м/

1 га

      480,000

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.6 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.